Si te aplikojmë për studime në Kolegjin Universitar REALD

Hapat që duhet të ndjekin dhe afatet për t’u rregjistruar në ciklin Bachelor për vitin akademik 2018-2019 në Kolegjin Universitar REALD

Aplikimi kryhet në linkun: qsha.gov.al

Aplikimet bëhen jo vetem nga maturantët e këtij viti akademik por dhe maturantët që kanë mbaruar përpara disa viteve.

Më poshtë jepen disa hapa praktikë se si të aplikoni për studime në Kolegjin Universitar REALD.Hapi 1 – Maturantët kryejnë pagesën pranë zyrave të postës shqiptare ose në bankë në shumën 2000 lekë (mandati shkarkohet në faqen: qsha.gov.al/).
Hapi 2 – Maturantët mandatin e pagesës duhet ta dorëzojnë pranë sekretarisë mësimore të shkollës së mesme.
Hapi 3 – Maturantët duhet të aplikojnë në linkun: matura.akp.gov.al.
Hapi 4 – Mund të rendisni deri në 10 preferenca por nëse doni të studioni me ne, duhet të zgjidhni si preferencë të parë Kolegji Universitar REALD dhe programin që ju doni të studioni.
Hapi 5 – Maturantët fitues mund të vinë pranë ambienteve tona për të vijuar me regjistrimin e tyre në degën e përzgjedhur.

Kriteret e Pranimit janë të publikuara në faqen informuese të Ministrisë së Arsimit, portali U-Albania.

Si të kryej regjistrimin në degën e përzgjedhur, në Kolegjin Universitar “REALD”?

1. Studentë qe regjistrohen për herë të parë paraqiten pranë zyrës së sekretarisë me dokumentacionin e mëposhtëm.

a. Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaport)
b. Fotokopje e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore ose të dëfteses së pjekurisë, së bashku me çertifikatën e notave ose të një dëftese \ diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe te njehësuar në MAS.
c. Deklaratën e paraqitur në shtojcën nr.3

2. Me transferim

a. Dokumentin e identifikimit (karte identiteti ose pasaport)
b. Fotokopje e noterizuar te diplomes se Matures Shtetërore ose të dëftesës se pjekurise, së bashku me çertifikatën e notave ose të një dëftese \ diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njehësuar në MAS.
c. Vërtetim Cregjistrimi + lista e notave
d. Programi i studimit

3. Program të dytë

a. Dokumentin e identifikimit (karte identiteti ose pasaport)
b. Fotokopje e noterizuar te diplomes se Matures Shtetërore ose të dëftesës se pjekurise, se bashku me çertifikatën e notave ose te një dëftese \ diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njehësuar në MAS.
c. Fotokopje e noterizuar te diplomës Bachelor së bashku me listën e notave

Vendimi i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë për kriteret e Pranimit për studime të larta në Universitetet Publike

Printo

Kriteret e pranimit në Kolegjin Universitar ‘REALD’

 

Lista e kritereve të programit të studimit Financë

Kriteri mbi Mesataren
Tipi i kriterit Pesha Shënime
Mesatare aritmetike e lëndëve sëbashku me maturën 70% Mesatarja ndikon 70%
Kritere për lëndët
Lënda kriter Pesha Ndikon Shenime
Matematikë 15% Jo
Ekonomi 15% Jo

 


Lista e kritereve të programit të studimit Infermieri

Kriteri mbi Mesataren
Tipi i kriterit Pesha Shënime
Mesatare aritmetike e lëndëve sëbashku me maturën 70% Mesatarja zë 70%
Kritere për lëndët
Lënda kriter Pesha Ndikon Shenime
Kimi 15% Jo
Biologji 15% Jo

 

Lista e kritereve të programit të studimit Fizioterapi

Kriteri mbi Mesataren
Tipi i kriterit Pesha Shënime
Mesatare aritmetike e lëndëve sëbashku me maturën 70% Mesatarja zë 70%
Kritere për lëndët
Lënda kriter Pesha Ndikon Shenime
Kimi 15% Jo
Biologji 15% Jo

 

Lista e kritereve të programit të studimit Farmaci

Kriteri mbi Mesataren
Tipi i kriterit Pesha Shënime
Mesatare aritmetike e lëndëve sëbashku me maturën 70% Mesatarja zë 70%
Kritere për lëndët
Lënda kriter Pesha Ndikon Shenime
Kimi 15% Jo
Biologji 15% Jo

 

Lista e kritereve të programit të studimit Stomatologji

Kriteri mbi Mesataren
Tipi i kriterit Pesha Shënime
Mesatare aritmetike e lëndëve sëbashku me maturën 70% Mesatarja zë 70%
Kritere për lëndët
Lënda kriter Pesha Ndikon Shenime
Kimi 15% Jo
Biologji 15% Jo

 

Kriteret e pranimit të studentëve për vitin akademik 2020 – 2021, në Kolegjin Universitar “Reald”:

  1. Në programet profesionale të studimit 2 (dy) vjeçar, kriter i pranimit është përfundimi i shkollës së mesme.
  2. Në ciklin e parë të studimeve “Bachelor”, në të gjitha programet, kriter i pranimit është nota mesatare e shkollës së mesme jo më pak se 6 (gjashtë).
  3. Në programet e integruara të ciklit të dytë “Master i shkencave” në “Farmaci”, si dhe “Master i shkencave” në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”, kriter i pranimit është nota mesatare e shkollës së mesme jo më pak se 6 (gjashtë).
  4. Në ciklin e dytë të studimeve “Master profesional” dhe “Master i shkencave”, kriter i pranimit është përfundimi i ciklit të parë të studimeve “Bachelor” në të njëjtën degë ose në një degë tjetër të përafërt.
  5. Renditja e studentëve fitues për regjistrim të bëhet në rend zbritës duke filluar nga nota mesatare më e lartë.