RREGULLORE E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË (NJ.S.B.C)

REPUBLIKA E SHQIPËRISËKOLEGJI UNIVERSITAR “REALD” RREGULLORE E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË (NJ.S.B.C) (Miratuar me Vendim nr. 19, datë 01.08.2017, të Senatit Akademik) Vlorë, 2017 1 KREU IDISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti Kjo Rregullore ka për qëllim rregullimin e veprimtarisë së Njësisë së Brendshme të Sigurimit të Cilësisë, në Kolegjin Universitar “Reald” (në vijim KUR), […]