Syllabuset e Programit Infermieri

Anatomi

 

Titulli i lëndës : “ANATOMI HUMANE

Lloji i Lëndës

ECTS

 

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Projekt Kursi

Totali

C

10

45

15

22.5

4

86.5

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

 

Viti I, semestri II

Lektori/Pedagogu i lëndës

 

Vojsava Porozaj

E detyruar/me zgjedhje

 

E detyrueshme

Parakushte (t) për lënden

 

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Qëllimi kryesor i lëndës është të pajisë studentët me njohuri te plota mbi anatomine e trupit te njeriut kockat, muskujt, nervat, enet e gjakut, sulkuset, organet. Njohja e pjeseve ndertimore të trupit te njeriut. Te kuptuarit drejt të funksioneve të secilit aparat përbërës të trupit të njeriut.

Objektivat e lendes

 • Përvetësimi i njohurive bazë te anatomise mbi bazën e të cilave studentët do të kuptojne me mire.
 • Disiplinat   e tjera qe lidhen me kete fushe, si dhe krijimi i nje tabloje te qarte te trupit tone.
 • Familjarizimi me konceptet, termat bazë të anatomise dhe njohja sa me e mire e pjeseve perberese te trupit tone

Rezultatet e pritshme

 • Te njohin kockat, muskujt, nervat dhe enet kryesore te gjakut ne trupin e njeriut.
 • Te njohin organet, si inervohen dhe si vaskularizohen organet.
 • Te krijojne nje tablo te qarte te trupit te njeriut.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 5%,
 • Detyra e  kursit  5%
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Prof D.Totozani, Prof As S.Qamirani “Anatomia Normale e Njeriut” , Shtëpia e botuse  Shtypshkronja KAD; Viti i botimit 2001;
 • Grup autoresh te Fakultetit te Mjekesise Tirane, “Pershtatje nga Atlas i Anatomise se Njeriut”, Vol. 1 dhe 2.,  Shtëpia e botimit; Shtypshkronja KAD, Viti i botimit; 2002

Literatura e rekomanduar

 • Gabrani, S.: Osmalliu, D. e bp.: “Bazat e anatomisë së njeriut”, Tiranë 2002

 

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Të dhënat të përgjithshme  për anatominë normale (deskriptive, sistematike dhe topografike). Ndërtimi i trupit të njeriut, ndarja e trupit të njeriut në zona, sisteme dhe  organe; indet e ndryshme që ndërtojnë organin, degët e ndryshme  të anatomisë. (L)
 • Vendi i anatomisë në mes të shkencave të tjera biologjike dhe rëndësia e saj për mjekësinë. Metodat mikro e makroskopike të studimit të anatomisë, metodat rentgenologjike, anropometria, studimi i anatomisë në njeriun e gjallë. (L)
 • Njohuri të përgjithshme për  eshtrat. Ndërtimi i eshtrave  dhe forma  e tyre .Eshtra të sheshta, tubulare etj. Zhvillimi i eshtrave, stadi membranor, kërcor dhe kockor i zhvillimit. Përbërja kimike  dhe veçoritë fizike  të eshtrave. Pikat e osifikimit. Ekzaminimi fizik dhe zhvillimi kockor.Ndërtimi  i vertebrave  dhe zhvillimi i tyre në pjesë të ndryshme  të shtyllës rruazore.Radiografitë e shtyllës rruazore.(L)

 

3 L/0 S/0 Lab

2

 • Kafazi i kraharorit. Brinjët dhe zhvillimi, ndërtimi i tyre.Veçoritë moshatare të elementeve të kafazit të kraharorit dhe radiografitë. (L)
 • Skeleti i kokës. Kafka, baza dhe   formix orani. Veçoritë individuale, gjinore dhe moshatare, suturat e kafkës, zhvillimi dhe ndërtimi i eshtrave të kafkës, veçoritë e osifikimit. (L)
 • Topografia e bazës së brendshme dhe të jashtme të kafkës.Orbita, cavum nasi, sinuset nazale, ossa temporalis. Kafka në radiografi. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 1-3

3 L/1 S/0 Lab

3

 • Skeleti i gjymtyrëve të sipërme dhe të poshtme. (L)
 • Njohuri për lidhjet e eshtrave. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 4-6

3 L/1 S/0 Lab

4

 • Njohuri për muskujt.(Myologia). Klasifikimi i muskujve, muskulatura e lëmuar dhe e strijuar.Muskuli si organ, format e muskujve. Muskujt e kraharorit, fasciet e frymëmarrjes. Muskujt dhe  fasciet e barkut. Muskujt e qafës, topografia e qafës, muskujt e kokës, të  mimikës dhe të përtypjes, muskujt e shpinës, muskujt e zverkut. (L)
 • Njohuri për organet e brendëshme. Faringu, ezofagu, stomaku, duodeni, zorra e hollë dhe zorra e trashë. Topografia e organeve të tretjes.Qarkullimi i gjakut, vendosja e përgjithshme e peritoneu. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 7-10

3 L/1 S/0 Lab

5

 • Provim i pjesshem

3 L/1 S/0 Lab

6

 • Aparati i frymëmarrjes (systema respiratorium). Nasus externus et internus, sinuset nasale, anatomia funksionale e laringut, trakeja, bronket e mushkëritë. (L)
 • Njohuri për zemrën dhe enët e gjakut. Përshkrimi i jashtëm dhe i brendëshëm i zemrës, ndërtimi, vaskularizimi, inervimi, perikardi. Arteriet. Aorta, ndërtimi.Venat,vena pulmonare, sistemi i venave portae. Sistemi limfatik, enët e gjakut dhe nyjet limfatike, nyjet dhe enët limfatike të kokës, qafës, gjymtyrëve e abdominale. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 11-12
 • Laborator leksionet 1-10

2 L/2 S/2 Lab

7

 • Aparati urogjenital (systema urogenitalia). Veshka, uretri, fëshikëza urinare. Anatomia funksionale e tyre. Organet gjenitale mashkullore, herdhjet, fshikëza seminale, prostata,skrotumi,   penisi. Organet gjenitale femërore, ovaret, topografia  e uterusit, vagina, pjesët e jashtme të organeve gjenitale femërore.Zhvillimi i sistemit urogjenital. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 14-16
 • Laborator leksionet 10-15

3 L/1 S/2 Lab

8

 • Neurologjia. Të dhëna të përgjithshme për sistemin nervor. Medulla spinalis, segmentet nervore, elementet që përmban një segment. Qendrat funksionale, veskularizimi dhe  cipat. Rhomboencephalon, myeloencephalon. (L)
 • Medulla ablongata, vaskularizimi. Cerebellum, ventriculus quartus et fissa rhomboides. Mentencephalon, lamina quadrigemina, pendiculus cerebri, querductus cerebri, diencephalon, fornix, ganglionet bazale. Lënda e bardhe e hemisferës, vaskularizimi. Rrugët konduktore hypëse dhe zbritëse. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 17-20
 • Laborator leksionet 15-20

3 L/1 S/2 Lab

9

 • Sistemi nervor periferik. Nervus olphactorius, opticus, locomotorius, trochlearis, trigeminus, abduces facialis, glosspharingeus, vagus, hypoglosus. Rrugët e inervimit, nervat e shpinës, degët e përparme dhe të pasme. Plexus cervicalis. Plexus brachialis, nervat intercostales, plexus lumbaris sacralis. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 21-23
 • Laborator leksionet 20-25

3 L/1 S/2 Lab

10

 • Sistemi nervor vegjetativ. Qëndrat e sistemit nervor vegjetativ, pjesa mezencefalike, bulbare, thorakoabdominale dhe sacrale.Truncus sympathicus, plekset simpatike dhe organet që inervojnë. Sistemi parasimpatik, pjesa kraniale dhe sacrale, funksioni dhe inervimi. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 24-27
 • Laborator leksionet 26-30

3 L/1 S/2 Lab

11

 • Shqisat. Organi i dëgjimit dhe i ekujilibrit.Veshi i jashtëm, i mesëm dhe i brendshëm. Organi pamor, syri dhe cipat e tij, organet ndihmëse, bulbus oculi, tunica fibrosa, sklera dhe organet ndihmëse, cornea, chorioidea,corpus ciliare dhe  iris, tunica interna, retina, corpus vitreum. Muskujt e syrit, qepallat, konjunktiva, aparati i lotëve Organi i shijes dhe i nuhatjes. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 28-31
 • Laborator leksionet 30-33

2 L/1 S/2 Lab

12

 • Anatomia topografike dhe funksionale e gjendrave me sekrecion të brendshëm. (L)
 • Thyroidea, parathyroidea, thymus,hypofisis, glandula suprarenale 1m ore, pjesët endokrine të organeve gjenitale, pjesa insulare e gjendrës së pankreasit. Corpora paraaortica. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 31-34
 • Laborator leksionet 34-37

2 L/1 S/2 Lab

13

 • Regjonet craniale, fossa crani. (L)
 • Hyrje anatomi Topografike, objekti I studimit. (L)
 • Topografia e regio capitis, colli, thoracis, abdominis. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 35-38
 • Laborator leksionet 38-41

2 L/1 S/2 Lab

14

 • Skeletopia. (L)
 • Sistemi venoz. Topografia e sistemit dhe organeve. (L)
 • Sistemi digestive, Topografia, glandula e tiroides. (L)
 • Topografia e qafes. Topografia e gjymtyrve te siperme dhe te poshtme.(L)
 • Seminare me tematike leksionet 39-42
 • Laborator leksionet 42-43

2 L/1 S/3 Lab

15

 • Hepari. Raportet me kavitetet abdominal . (L)
 • Kanali inguinal. Kanali femoral. Aparati I frymëmarjes, raportet topografike. (L)
 • Pleura mediastini. Zemra, colun vertebtalis.Topografia e mitres, vezoreve, uretrës etj. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 43-45
 • Laborator leksionet 44-45

2 L/1 S/3 Lab

Java 15

DETYRË   KURSI – DETYRIM

Biofarmaci

Titulli i lëndës : “Biofarmaci

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =11-12 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

B

4

30

15

45

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti 5, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Yllka Kotori

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Ky modul synon t’u japë studentëve njohuri të përgjithshme për faktoret qe ndikojne ne perthithje, eliminim, biotransformim, qe nga pH, konstantja e disocijimit, tretshmeria ne uje dhe yndyrnna, lidhja me proteinat plazmatike,biodisponibilitetin, bioekuivalencen.

Objektivat e lendes

 • Përvetësimi i njohurive bazë per faktoret qe ndikojne ne perthithje, eliminim, biotransformim, qe nga pH, konstantja e disocijimit, tretshmeria ne uje dhe yndyrnna, lidhja me proteinat plazmatike etj.
 • Familjarizimi me konceptet biodisponibilitet dhe bioekuivalence
 • Aftësimi i studentëve në përdorimin e biofarmacise ne shqyrtimin e metejshem te barnave

Rezultatet e pritshme

 • Në përfundim të kursit studentët duhet të jenë të aftë të gjykojnë mbi performance e profuktit farmaceutik ne organizmin e gjalle , mbi suksesin e mundshem terapeutik ten je produkti farmaceutik nepermejet krahasimit me nje produkt standart .

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 10%,
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

1.Kadria, T.: Leksione të shkruara të "Biofarmacisë e farmakokinetikës". 2010

Literatura e rekomanduar

Rowlad, M., Tozer, N: Clinical Pharmacokinetics. Lea and Febiger 1996.

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Objekti i biofarmacisë  dhe  farmakokinetikës.  Farmakokinetika klinike, farmakodinamika, Matja e përqendrimit të barit. Lakorja e varësisë C-t. (L)
 • Konsiderata anatomike dhe fiziologjike. Vendi i administrimit të barit.   Fati   i   barit   në   organizëm,   përthithja,   dispozicioni shpërndarja, eliminimi. (L)
 • Seminar Diskutim mbi objektin e biofarmacisë dhe farmakokinetikës. Seminar .Përthithja (S)

 

L/2 S/1

2

 • Modelet farmakokinetike ,fiziologjike, ngjashmerite dhe ndryshimet midis tyre . modelet farmakodinamike analiza kompartimentale (L)
 • Administrimi intravenoz. Administrimi intravenoz i barnave dhe kinetika e tij. (L)
 • Seminar per modelet farmakokinetike. Seminar per administrimin intravenoz. (S)

L/2 S/1

3

 • Modeli  i  hapur  njëkompartimental,  përcaktimi  i  parametrave farmakokinetike (gjysmëjeta e eliminimit, konstantja e shpejtësisë së eliminimit të barit, fraksioni i mbetur nga doza, sipërfaqja nën lakore,  vëllimi  i  shpërndarjes,  klirensi  total). Raportet  mes parametrave farmakokinetike. (L) Analiza  farmakokinetike  e  të  dhënave  urinare:  Metoda  e shpejtësisë së jashtëqitjes urinare. (L)
 • Seminar per modelin njekompartimental. Seminar per analizen e te dhenave nga urina (S)

L/2 S/1

4

 • Modeli i hapur dykompartimental. Ndërtimi i modelit. Metoda e rezidualeve. Administrimi ekstravaskular. Kinetika e përthithjes së barit. Ndërtimi i modelit. Studimi i lakores C-t. Krahasimi me dozën intravenoze. (L)
 • Përcaktimi i parametrave farmakokinetike (L)
 • Seminar per modelin dykompartimental. Seminar per adm ekstravaskular(S)

L/2 S/1

5

 • Regjimet me shpejtësi konstante. (L)
 • Grumbullimi i barit. Maksimumet dhe minimumet gjatë ecjes për në plato. Sasia dhe përqendrimi mesatar në plato. Marrëdhëniet midis dozave fillestare dhe mbajtëse.(L).
 • Seminar per regjimet me shpejtesi konstante. Seminar per grumbullimin e barit(S)

 

L/2 S/1

6

 • Përthithja.Faktorët biologjikë dhe fiziologjikë që ndikojnë në përthithjen e barit. Faktorët fiziko-kimikë dhe farmaceutikë që ndikojnë në përthithjen e barit. (L).Shpërndarja. Shpejtësia e shpërndarjes. Shkalla e shpërndarjes (L)
 • Seminar per perthithjen. Seminar per shperndarjen(S)

L/2 S/1

7

 • Eliminimi. Koncepti i klirensit. (L)
 • Metabolizimi i barnave: reaksionet e biotransformimit të barnave, faktorët që ndikojnë në metabolizimin e barnave, përdorimi i promedikamenteve. (L)
 • Seminar per eleminimin. Seminar per konceptin e klirensit(S)
 • provim i ndermjetem

L/2 S/1

8

 • Koncepte të farmakokinetikës së popullatës. Modifikime farmakokinetike në gratë shtatzëna. (L)
 • Konsiderata fiziologjike. Modifikimi i proçeseve të përthithjes, shpërndarjes, metabolizimit dhe ekskretimit gjatë shtatzanisë. Modifikime farmakokinetike të varura nga mosha(L)
 • Seminar per modifikimet ne gra shtatzane. Seminar per modifikimet e varura nga mosha (S)

L/2 S/1

9

 • Modifikime farmakokinetike në insufiçiencën hepatike Ekskretimi  i  barit.  Eliminimi  i  barit.  Gjysmëjeta plazmatike. (L)
 • Modifikimet e regjimeve të dozimit. (L)
 • Seminar per ekskretimin e barnave. Seminar per modifikimet ne insuficencen hepatike(S)

L/2 S/1

10

 • Implikime farmakokinetike. (L)
 • Dializa. (L)
 • Seminar per lekionin Implikime farmakokinetiken. Seminar per dializen (S)

L/2 S/1

11

 • Ndërveprimet e barnave me origjinë farmakokinetike. Ndërveprimet në fazat e përthithjes, lidhjes së barit në plazmë, ekskretimit të barit. (L). Ndërveprimet gjatë proçesit të metabolizimit të barnave. (L)
 • Seminar per nderveprimet farmakokinetike. Seminar per nderveprimet farmakologjike. (S)

L/2 S/1

12

 • Individualizimi dhe optimizimi i regjimeve të dozimit. Hapat e menaxhimit të një terapie medikamentoze. (L) Eksperienca klinike në individualizimin e terapive bazuar në nivelet plazmatike të barit. (L)
 • Seminar per regjimet e dozimit. Seminar per menazhimin e nje terapie medikamentoze(S)

L/2 S/1

13

 • Fazat e zhvillimit të një bari. Eksperimentimi paraklinik dhe klinik i barit. (L)
 • Barnat inovatore. Barnat me-too. Orphan drugs. Barnat xhenerike. (L)
 • Seminar per fazat e zhvillimit te barit. Seminar per barnat inovatore(S)

L/2 S/1

14

 • Biodisponibiliteti i barnave. Metodat  e  studimit  të  biodisponibilitetit.  Studimet  e  nivelit plazmatik të barit: parametrat për vlerësimin e biodisponibilitetit (L)
 • Biodisponibiliteti  absolut  dhe  relativ,  metoda  të  ndryshme  të studimit   të   biodisponibilitetit.   Faktorët   që   ndikojnë   në biodisponibilitetin e barnave. (L)
 • Seminar per biodisponibilitetin e barnave. Seminar per metodat e studimit te biodisponibilitetit. (S)

L/2 S/1

15

 • Bioekuivalenca e barnave. Kërkesat për studim bioekuivalence. Ekuivalenca terapeutike dhe ndërkëmbimi i barnave. (L)
 • Sistemi i klasifikimit biofarmaceutik të barnave. Prova e tretjes dhe  korrelimi in vitro-in vivo. Modeli i vlerësimit të bioekuivalencës. (L)
 • Seminar per Bioekuivalencen e barnave.Seminar per Sistemin e klasifikimit biofarmaceutik të barnave. (S)

L/2 S/1

Biokimi

Titulli i lëndës : “BIOKIMI MJEKESORE

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

C

6

45

8

30

83

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

II, Semestri III

Lektori/Pedagogu i lëndës

Seliana Leka

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Po (Biokimi I)

Përshkrimi i lëndës

Lenda e Biokimisë synon t’i njoh studentët me konceptet biokimike. Të tregohet rendësia e saj ne organizmin e njeriut. Njohja e lidhjes së biokimisë me patolgjitë e ndryshme.

Objektivat e lendes

 • Njohja e studentëve me objektin e biokimise
 • Njohja e studentëve me lëndëkëmbimin e lëndëve të ndryshme në organizmin e njeriut
 • Krijimi i koncepteve fondamentale për proceset lëndë këmbyese në normë patologjike te ndryshme

Rezultatet e pritshme

Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë të aftë të :

 • shpjegojnë konceptet dhe disa modele të thjeshta  biokimike dhe te shpjegojne si ndodhin ato
 • te njohin ciklet e ndryshme te formimit te energjise ne organizem
 • te njohin reaksionet e ndryshme qe ndodhin ne organizem si dhe kushtet ne te cilat zhvillohen ato.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 10%,
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Biokimia Mjekesore”; Marku,N., Ndrepepa, Gj Bp.; Tirane 1994
 • Biochemystry with Clinical Relation Relations”; Thomas, M.,Tewlin. W.: Leey – Liss 1997;
 • Biochemistry”; Jeremy, M.Berg: Freeman and Company 2002;

Literatura e rekomanduar

 

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Proteinat, perberja kimike e proteinave; aminoacidet, klasifikimi; si njesi ndertimore e proteinave. Aminoacided e rralla te proteinave dhe aminoacide joproteinore;  
 • Vetite acido-bazike te aminoacideve.

 

3L/0S/0Lab

2

 • Lidhja peptidike dhe struktura paresore,dytesore dhe tretesore e proteinave
 • Enzimat;  natyra kimike e enzimave, grupet proteinore te enzimav;qendra aktive e enzimes; kinetika e reaksioneve enzimati.
 • Seminar leksionet 1-3
 • Laborator: Elektroforeza. Interpretimi i elektroforezës.

3L/1S/2Lab

3

 • Shpejtesia e reaksioneve enzimatike;  ndikimi i temperatures, ndikimi i pH-it, ndikimi i faktoreve te tjere. Kinetika e reaksioneve me dy substrate; specificiteti i enzimave. Izoenzimat
 • Laborator: Reaksionet e fundërrimit të proteinave. Proteinat totale në serum. Lakorja e kalibrimit. Dializa.

3L/0S/2Lab

4

 • Aspartattranskarbamidaza; rregullimi i aktivitetit te enzimave nepermjet perndryshimit kovalent; aktivimi kovalent i zimogjeneve; rregullimi i veprimtarise se enzimave nga bashkeveprimi proteine-proteine; defektet e enzimave si semundje, klasifikimi dhe emertimi i enzimave. Karbohidrtatet; emertimi dhe stereoizometria e monosakarideve. Perfaqesuesit kryesore te monosakarideve; Glukozoidet; Aminosakaridet.
 • Seminar leksionet 4-8.
 • Laborator: Përcaktimi i glukozës në gjak (lakorja e ngarkesës). Lakorja e kalibrimit të glukozës. Ekstraktimi i lipideve, metodat e ndarjes.Kromatografia në shtresë të hollë.

3L/1S/2Lab

5

 • Acidi muranik dhe neomuranik; Oligosakaridet; polisakaridet; polisakaridet rezerve; polisakaridet ndertimore. Lipidet,  perkufizimi, roli biologjik; klasifikimi i lipideve.
 • Laborator: Përcaktimi i amilazës në gjak dhe në urinë. Hidroliza e amidonit prej amilazës në lëngun pankreaitk. Fosfataza alkaline.

3L/0S/2Lab

6

 • Acidet yndyrore: acilglicerolet; Fosfolipidet
 • Hormonet steroidike. Biokimia e membranave qelizore
 • Seminar leksionet 9-14
 • Laboratori: Aldolaza. LDH-ja dhe ndarja e izoenzimave.

3L/1S/2Lab

7

 • Uji dhe ekulibri acido-bazik.Çrregullime te ekuilibrit acido-bazik me origjine metabolike dhe respiratore
 • Acidoza dhe alkaloza metabolike. Vitaminat 
 • Laborator: Hemoliza e glikozuar. Fruktozamina. Përcaktimi i kolesterolit. Lakorja e kalibrimit.

3L/0S/2Lab

8

 • Vitamina D. Vitamina E; funksionet metabolike
 • Vitamina K; funksionet metabolike, pamjaftueshmeria e vitamines K. Vitamina C. Te dhena per metabolizmin dhe bioenergjetiken e reaksioneve kimike ne qeniet e gjalla energjia e lire standard, reaksionet e ciftezuara, roli i ATP-se
 • Oksidimi biologjik dhe fosforilimi oksidues. Mekanizmi i pompimit te protoneve.
 • Seminar leksionet 15-20
 • Laborator: Trigliceridet. Lipoproteinat plazmatike.

3L/1S/2Lab

9

 • Glikoliza; reaksionet e glikolize; futja ne glikolize e karbohidrateve qe ndryshojne nga glukoza; rregullimi dhe rendesia e glikolizes. Cikli i acidit citrik; bilanci i pergjithshe. (L)
 • Perfitimi energjetik; roli biosintetik i acidit citrik. Rregullimi i ciklit citrik; cikli pentozik; glukoneogjeneza ; rregullimi i glukoneogjenezes. (L)
 • Laborator: Transaminazat.

3L/0S/2Lab

10

 • Rregullimi i glukoneogjenezes ; lidhja e saj me glikolizen; metabolizmi i galaktozes; metabolizmi i glikogjenit
 • Metabolizmi i lipideve; tretja e lipideve. (L)
 • Perthithja e lipideve.Lipoproteinat. Kilomikronet, lipoproteinat me dendesi shume te ulet, lipoproteinat me dendesite ulet dhe te larte. Metabolizmi i lipoproteinave ne rrymen qarkulluese dhe oksidimi i acideve yndyrore. (L)
 • Seminar leksionet 21-26
 • Laborator: Ureja në gjak dhe në urinë.

3L/1S/2Lab

11

 • Rruge te tjera te oksidimit te acideve yndyrore te pangopura; rupat ketonike dhe oksidimi i . Biosinteza e lipideve (biosinteza e acideve yndyrore te ngopura ); reaksionet e sistemit enzimatik acid-yndyror-sinteze; kontrolli i sintezes se acideve yndyrore; metabolizmi i lipideve te perbera. (L)
 • Sinteza e glicerideve dhe e fosfoglicerolipideve; veprimi i fosfolipazave mbi fosfolipidet; biosinteza e sfingolipideve; metabolizmi i kolesterolit ; biosinteza e kolestorolit;Prostaglandinat. Metabolizmi i aminoacidev ; Te dhena te pergjithshme per metabolizmin e aminoacideve; tretja e proteinave, perthithja e aminoacideve. (L)
 • Laborator: Kreatinina në gjak dhe në urinë (klirensi).

3L/0S/2Lab

12

 • Metabolizmi i ndermjetem i aminoacideve, reaksionet e grupit aminik, reaksionet e grupit karboksilik. Metabolizmi i aminoacideve te vecanta. Metionina dhe metabolizmi i metileve aktive. Triptofani dhe proceset e putrifikimit ne zorre. (L)
 • Aspekte gjenetike te metabolizmit, struktura e nukleotideve, bazat purinike e primidike, nukleozidet, nukleotidet,  biosinteza e nukleotideve purinikel sinteza e adenilik dhe guanilik nga acidi inominik. (L)
 • Rregullimi i sintezes se nukleotideve purinike, sinteza e adenilike dhe guanilike nga acidi inominik. (L)
 • Seminar r Përcaktimi i amilazës në gjak dhe në urinë. Hidroliza e amidonit prej amilazës në lëngun pankreaitk. Fosfataza alkaline.
 • Seminar leksionet 27-32
 • Laborator: Acidi urik.

3L/1S/2Lab

13

 • Rregullimi i sintezes se nukleotideve purinike, sinteza e adenilike dhe guanilike nga acidi inominik. Rrregullimi i sintezes se nukleotideve. Sinteza e nukleotideve pirimidike, sinteza e deoksiribonukleotideve, sinteza e deoksitimidilatit. (L)
 • Katabolizmi i purinave, katabolizmi i bazave primidike. Gjaku, perberja kimike e plazmes. (L)
 • Perberja kimike e plazmes, koagulimi i gjakut, roli i trombociteve ne hemostaze. Faza plazmatike e koagulimit te gjakut, sistemi antikoagulues i organizmit, sistemi fibrionolitik i organizmit, sistemi fibrionolitik i organizmit. (L)
 • Laborator: Bilirubinemia e drejtpërdrejtë. Hemoglobina e lirë.

3L/0S/2Lab

14

 • Funksioni respirator i gjakut  2 ore, metabolizmi i profirinave, sinteza e hemit, katabolizmi i hemit,metabolizmi i bilirubines, transporti i gazit karbonik ne gjak. (L)
 • Aspektet biokimike te veprimit hormonal. Hormonet si baza molekulare e rregullimit endokrin, mekanizmi i veprimit te hormoneve(hormonet me receptore membranore, hormone me receptore brenda qelizore, gjendra e tiroides, sinteza, clirimi etj. Pankreasi, glukagoni, gjendrat paratiroide, korja mbiveshkore, ndikimet ne metabolizmin e karbohidrateve, lipideve dhe proteinave. (L)
 • Metabolizmi i kortikosteroideve dhe rregullimi i funksionit te kores mbiveshkore, funksioni endokrin i testeve, sinteza, clirimi, transporti dhe matabolizmi i androgjeneve,mekanizmi i veprimit dhe veprimet metabolike te estrogjeneve, hormonet e hipofizes, hormoni tireostimulues, hormoni adrenokortikotrop, gonadotropinat hipofizare. (L)
 • Seminar leksionet 33-38
 • Laborator: Elektrolitët në gjak (Na+, K+,përcaktimi i kalciumit).

3L/1S/2Lab

15

 • Prolaktina. Hormoni i rritjes, lipoproteinat dhe hormonet melanostimulues, neurohipofiza, pjesa medulare e gjendres mbiveshkore. Katekolaminat, hormonet e hipotalamusit, neurotransmetuesit, organe te tjera me veprime hormonale, hormone gastrointestinale. Funksioni endokrin i veshkes, aktiviteti endokrin i zemres. (L)
 • Seminar leksionet 39-45
 • Laborator: Homostaza, fibrinogjeni, koha Hoëell, niveli i protrombinës.

3L/1S/2Lab

Biologji

Titulli i lëndës : “Biologji dhe Gjenetike”
Moduli: Biologji Qelizore

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

A

6

45

15

15

75

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti I/Semestri l               

Lektori/Pedagogu i lëndës

Blerta Turani

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Kjo lëndë zhvillohet për t’u ardhur në ndihmë studentëve në përvetësimin e njohurive bazë biologjike të cilat ndihmojnë për formimin profesional –mjekësor të farmacistit të ardhshëm.
 • Përvetësimi i njohurive vjen duke filluar me nivelin atomo-molekular të organizmit, duke vazhduar me konceptet e teorisë qelizore, reaksioneve metabolike, biosintezës, shumimit të qelizës, parimeve të trashëgimisë dhe ndryshueshmërisë, organeve dhe sistemeve të organeve e duke përfunduar me parimet bazë të popullatave, mjedisit duke menduar se janë njohuri të domosdoshme dhe të vlerësueshme për këtë degë.

Objektivat e lendes

 • Njohja me ndërtimin e qelizës dhe funksionet e saj në organizëm.
 • Njohja me ndarjen qelizore, trashëgimnin dhe Ligjet eMendelit.
 • Njohja me biologjinë e Aparateve pjesë të organizmit.
 • Njohuri te pergjithshme mbi evolucionin e gjallesave

Rezultatet e pritshme

 • Të njoh qelizën shtazore dhe funksionet e secilit organel.
 • Të njoh sistemi i riprodhimit ne grupe te ndryshme shtazore, pershtatja me jeten tokesore.
 • Të njoh metodat qe perdor gjenetika humane, trashegimia monogjenike dhe poligjenike.
 • Të njoh pershtatja ndaj jetes ne mjedisin tokesore. Zemra dhe enet e gjkut

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 10%,
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • “Biologjia e përgjithshme dhe humane”; Gjebrea Elona, Halimi Eltjon, Shtëpia Botuese UFO Press ; Tiranë, 2008;
 • ” Biologjia qelizore dhe molekulare”; Rexha. T, Shtëpia e botimit, SHBLU; Viti i botimit 2007

Literatura e rekomanduar

 

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Shkenca biologjike dhe bota e gjallë. Përmbajtja kimike e qelizës. (L)
 • Leksion – Teoria qelizore.  Qeliza prokariote dhe eukariote. (L)
 • Seminar – Atomet dhe molekulat qelizore (S)
 • Laborator 1

 

2 L/1 S/1 Lab

2

 • Leksion – Membrana dhe shkëmbimi me mjedisin rrethues. Organelet qelizore. (L)
 • Leksion – Bërthama dhe roli i saj në qelizë. ADN dhe biosinteza e proteinave. (L)
 • Seminar –Dallimet ndërmjet paraqelizorëve dhe qelizorëve, Organelet qelizor (S)
 • Laborator 2

2 L/1 S/1 Lab

3

 • Leksion – Bioenergjetika. Shëndrimet e energjisë në organizëm. (L)
 • Seminar – Biosinteza e proteinav. (S)
 • Laborator 3

2 L/1 S/1 Lab

4

 • Leksion – Shumimi qelizor,Mejoza dhe gametogjeneza. (L)
 • Seminar – Rrugët e shëndrimit të energjisë në qelizë. (S)
 • Laborator 4

2 L/1 S/1 Lab

5

 • Leksion – Trashëgimia dhe ndryshushmëria,Ligjet e trashëgimisë. (L)
 • Seminar – Mitoza dhe mejoza (S)
 • Laborator 5

2 L/1 S/1 Lab

6

 • Leksion– Gjenet dhe kromozomet ,Trashëgimia e lidhur me seksin. (L)
 • Seminar –Ligjet e Mendelit. (S)
 • Laborator 6

2 L/1 S/1 Lab

7

 • Leksion – Mutacionet,Gjenetika e popullatave (L)
 • Seminar – Teoria kromozomike e trashëgimisë. (S)
 • Laborator 7

2 L/1 S/1 Lab

8

 • Leksion – Homeostaza. Indet shtazore,Organet mbështetëse. Sistemi skeletik. (L)
 • Seminar – Gjenetika e popullatave (S)
 • Laborator 8

2 L/1 S/1 Lab

9

 • Leksion – Organet lëvizëse. Sistemi muskujt,Transporti i lëndëve në organizëm (L)
 • Seminar Organet levizese. Impulsi neuromuskolar (S)
 • Laborator 9

2 L/1 S/1 Lab

10

 • Leksion – Biologjia e tretje,Biologjia e frymëshkëmbimit. (L)
 • Seminar – Pjesët e skeletit të njeriu, si kryhet tretja e frymshkëmbimi tek njeriu (S)
 • Laborator 10

2 L/1 S/1 Lab

11

 • Leksion – Biologjia e sistemit nervor,Roli i gjendrave endokrine dhe hormoneve në organizmin human. (L)

2 L/1 S/1 Lab

12

 • Leksion – Zhvillimi embrional,Zhvillimi human. (L)
 • Seminar – homeostaza. Indet shtatzore
 • Laborator 11

2 L/1 S/1 Lab

13

 • Leksion – Popullatat dhe karakteristikat e tyre,Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm. (L)
 • Seminar zhvillimi embrional
 • Laborator 12

2 L/1 S/1 Lab

14

 • Shpeshtite aleike dhe gjinotipike, ligji i ekuilibrit Hardy-Einberg. (L)
 • Popullatat panmiklike, faktoret e evolicionit (L)
 • Seminar popullata dhe karakteristikat e tyre (S)
 • Laborator 13

2 L/1 S/1 Lab

15

 • Evolucioni në  gjallesat e ndryshme shtazore. Qelizat nervore, impulsi nervor, sinapset. Sistemi nervor tek njeriu. Të mësuarit dhe kujtesa. Lidhjet me sistemin hormonal.(L)
 • Seminar sistemi nervor, sinapsi nervor.(S)
 • Laborator 14

2 L/1 S/1 Lab

Botanike

Titulli i lëndës : “Botanike Farmaceutike”
Moduli: Botanike Farmaceutike
Lloji i Lëndës ECTS Orë mësimi në auditor 1 ECTS =10 orë në auditor
Leksion Seminar Projekt kursi Ekspedite Totali
B 6 30 8 2 25 65
Viti/Semestri kur zhvillohet lënda Viti II, Semestri I
Lektori/Pedagogu i lëndës Elektra Spahiu
E detyruar/me zgjedhje E detyruar
Parakushte (t) për lënden Jo
Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë është të pajisë studentët me njohuritë bazë të botanikes me qellim kuptimin e struktures dhe perberjes se bimeve si dhe rendesine qe ka perdorimi i bimeve ne farmaci. Studentet do te njihen me grupet kryesore te bimeve mjekesore, familjet e tyre dhe zonat karakteristike ku ato rriten.
Objektivat e lendes • Përvetësimi i njohurive bazë te botanikes, mbi bazën e të cilave studentët do të kuptojne konceptet e mevoneshme te sistematikes dhe farmakognozise, sidomos te rendesise qe kane bimet dhe struktura te vecanta te tyre ne farmaci
• Njohja e mire e strukturave te vecanta te bimeve qe perdoren ne terapine mjekesore
Rezultatet e pritshme • Përvetësimi i njohurive bazë te botanikes, mbi bazën e të cilave studentët do të kuptojne konceptet e mevoneshme te sistematikes dhe farmakognozise, sidomos te rendesise qe kane bimet dhe struktura te vecanta te tyre ne farmaci
• Njohja e mire e strukturave te vecanta te bimeve qe perdoren ne terapine mjekesore
Mënyra e vlerësimit • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 Frekuentimi 5%
 Aktivizimi 10%,
 Provim i ndërmjetëm 15 %
• Provimi përfundimtar 70 %.
Literatura e detyruar • Topuzi L, F. Sokoli, Botanika e përgjithshme, Tiranë 2004
Literatura e rekomanduar • Cappelletti C. Botanica Vol.I, Torino 1975
• Mborja S. Botanika për degën e Biologjisë, Tiranë 1989
PËRMBAJTJA E LËNDËS
Java Temat: leksione/seminare/laboratore orë L/S/Lab
1 • Objekti i botanikës, roli i bimëve në natyrë. Botanika dhe ndarjet e saj. Citologjia (Qeliza bimore). Ndërtimi forma dhe madhësia e qelizës bimore. Rendësia e teorisë qelizore për të shpjeguar unitetin e botës organike dhe evolucionin e saj. (L)
2 L/0 S/0 Lab
2 • Citoplazama. Ndërtimi morfologjik, vetitë dhe ndërtimi kimik i saj. Ndërtimi submikroskopik i citoplazmës (shtrati themelor, rrjeti endoplazmatik, aparati i Golxhit). Kondriozomet. Forma, madhësia, përbërja kimike e roli i tyre. (L)
• Seminar leksioni 1-2 2 L/1 S/0 Lab

3 • Plastet. Tipat e plasteve. Kloroplastet ndërtimi dhe roli i tyre. Kromoplastet. Leukoplastet.
• Vakuola. Zhvillimi i vakuolave, lengu qelizor dhe përmbajtja e tij. Roli biologjik i lëngut qelizor. Produktet e proceseve jetësore të qelizës: karbohidratet, albumina e rezervës, vajrat, kripërat e acideve organike. (L) 2 L/0 S/0 Lab

4 • Bërthama. Ndërtimi dhe përbërja kimike e bërthamës. Numri forma e madhësia e saj. Roli i bërthamës në jeten e qelizës. (L)
• Seminar leksioni 3-4 2 L/1 S/0 Lab

5 • Ndarja e bërthamës (amitoza, mitoza ose kariokineza dhe mejoza ose ndarja me reduktim kromatik).(L) 2 L/0 S/0 Lab

6 • Membrana qelizore. Përbërja kimike e membranës, zhvillimi (membrane primare e sekondare). (L)
• Seminar leksioni 5-6 2 L/1 S/0 Lab

7 • Poret, plasmodesmat dhe hapësirat nderqelizore. Ndryshimat kimike të membranës qelizore. (L) 2 L/0 S/0 Lab

8 • Indet. Karakteristikat dhe klasifikimi i tyre. (L)
• Seminar leksioni 7-8 2 L/1 S/0 Lab
9 • Indet meristematik ose embrionale, indet parenkimore ose themelore, indet mbrojtës ose të mbulimit (gojëzat, qimet, thierza), indet mbështetës ose mekanik, indet përcuese dhe tufa përcuese, indet pronditëse ose sekretore. Enët qumështore. (L) 2 L/0 S/0 Lab

10 • Organizimi morfologjik i bimëve dhe tre shkallët kryesore të tij, protofitet, talofitet dhe kromofitet. Kercelli. Morfologjia e kercellit, bisku, tipat e bisqeve. (L)
• Sythi. Ndërtimi, tippet e sytheve. Klasifikimi i bimëve në lidhje me tippet e bisqeve dhe gjatësinë e jetë. (L)
• Seminar leksioni 9-10 2 L/1 S/0 Lab

11 • Rrenja. Morfologjia e rrenjës. Madhësia e sistemit rrënjor. Ndërtimi i parë dhe i dytë anatomic i rrënjës. Formimi i rrënjëve anësore. Rrënjët mitake. Metamorfozat e rrënjës. Roli fiziologjik i rrënjës.(L) 2 L/0 S/0 Lab

12 • Gjethja. Pjesët e gjethës, roli i saj. Morfologjia e llapës së gjethës (llojet e gjetheve). Heterofilia. Filotaksia (vendosja e gjetheve në kërcell). Origjina e gjethës. Ndërtimi anatomik i llapës së gjethes. Metamorfozat e gjethes. Gjethet e bimëve insektengrënëse. Roli fiziologjik i gjethes. (L)
• Seminar leksioni 11-12 2 L/1 S/0 Lab

13 • Riprodhimi vegjetativ, seksual e aseksual. Këmbimi i brezave, sporofiti dhe gematofiti.
• Lulja. Pjesët e lulës dhe mënyra e vendosjes së tyre në shtratin lulor. Bimë monoike dhe dioike. Kupa, kurora, androceu, ndërtimii thekut, origjina e zhvillimit të tij, formimi i kokrave të pjalmit, pjalmimi. Gineceu, ndërtimi pistilit, karpeli, tipat e vezorës, ndërtimi i ovulit. Formimi i trajtës embrionale. Formula e diagramit të lules. (L)
• Lulesat: lulesat të pa përcaktuara dhe lulesa të përcaktuara. (L) 2 L/0 S/0 Lab

14 • Pjalmimi. Vetëpjalmimi dhe pjalmimi i kryqëzuar. (L)
• Fekondimi: Mbirja e kokrës së pjalmit, zhvillimi i gypit pjalmor, fekondimi. Zhvillimi i embrionit dhe i endospermës.(L)
• Seminar leksioni 13-14 2 L/1 S/0 Lab

15 • Fara: Ndërtimi, tippet e farave dhe mbirja e tyre. Fryti. Klasifikimi i fryteve të vërtetë, të rremë e të prbërë. Frytet me shark (tul) dhe fryte të thatë. Menyra e përhapjes së farave dhe të fryteve. (L)
• Seminar leksioni 15 2 L/1 S/0 Lab

Etike dhe deontologji

Titulli i lëndës: “Etikë dhe Deontologji & Legjislacion Farmaceutik”
Moduli “Etikë dhe Deontologji & Mjekesi Ligjore”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS = 10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Projekt Kursi

Totali

B

6

30

8

4

42

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti IV, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Arlinda Dalipaj

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Ky modul synon t’u japë studentëve njohuritë bazë për shkencën e etikës dhe deontologjisë mjekësore. Objekti i këtij moduli është njohja me detyrimet e personelit mjekësor ndaj pacientit, ruajtjen e sekretit mjekësor, sjelljen e personelit në favor të pacientit në cdo stad të sëmundjes, detyrat e farmacistit, strategjitë e adaptimit të pacientit ndaj sëmundjes sa të jetë e mundur largimi i ankthit nga ana e personelit.

Objektivat e lendes

 • Njohja e studentëve me tërësinë e normave morale që karakterizojnë sjelljen e farmacistit gjatë ushtrimit të profesionit;
 • Njohja e studentëve me tërësinë e normave morale nga pikëpamja juridike që rregullojnë mire ushtrimin e profesionit të farmacistit, të drejtat dhe detyrimet funksionale në kuadrin e një shoqërie që nga ana e saj rregullohet nga e drejta, ligji e morali.

Rezultatet e pritshme

 • Aftësimin e studentëve me sjelljen dhe njohjen e njeriut të sëmurë (pacientit) dhe të afërmëve të tij nga njera anë dhe të njeriut të shëndetësisë, mjekut dhe farmacistit nga ana tjetër;
 • Aftësimin për t’u njohur me ndihmën që jep farmacisti për të qenë sa më e kualifikuar dhe përvetësimin me zell i gjithë problemeve me të cilat merret Etika dhe Deontologjia mjekësore.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 5%,
 • Detyra e  kursit  5%
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

B.Cipi, S.Meksi, Etika dhe deontologjia mjekësore, Tiranë, 1996
Mirela Tushe, Etika dhe Deontologjia mjekësore, Gjirokastër, 2006

Literatura e rekomanduar

Gjergji M. Aleksi, Pirro Prifti, Vetima Mazreku, “Psikologjia, Etika, Deontologjia mjekësore”, Tiranë, 2004
Medical Ethics,“A very short introdiction”, Tony Hope, 2004, Oxford

 

Farmakognozi

 

Titulli i lëndës: “Farmakognozi”

Lloji i Lëndës

ECTS

 

Orë mësimi në auditor

1 ECTS = 10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Projekt Kursi

Totali

B

10

45

15

30

3

93

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

 

Viti III, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

 

Yllka Kotori

E detyruar/me zgjedhje

 

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

 

Po (Kimi Organike, Botanike)

Përshkrimi i lëndës

Ne kete kurs studenti do te njihet me aspektet teoriko-praktike te ekspertizes farmakognostike, ceshtje te pergjithshme te farmakognozise, drogat mjekesore te klasifikuara sipas kategorive te perberesve kimike

Objektivat e lendes

 • Pervetesimi i njohurive baze mbi farmakognozine dhe aspektet teoriko-praktike te ekspertizes.
 • Mikro dhe makroskopia sipas organeve te drogave mjekesore
 • Lendet kryesore te bimeve qe nga alkaloidet, saponinat, glucidet etj

Rezultatet e pritshme

 • Identifikimi i drogave mjekesore
 • Vezhgimin mikroskopik te drogave mjekesore
 • Njohjen e lendeve kryesoe te bimeve

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi 15%
 • Aktivizimi 15%,
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Farmakognozia, Prof Z. Sima, Prof Asc. Vilma Papajani, Tiranë 2008.
 • Trease and Evans. Pharmacognosy, 15th edition, 2007.
 • Wagner H, Blat S., Plant Drug Analysis, 2005.                               
 • Pharmacopoea Europea  2010

Literatura e rekomanduar

Mills, SY, Bone, K.: Principles and Practice of Phytotherapy, Churchill Livingstone, London 2002

 

 

Farmakologji

Titulli i lëndës: “Farmakologji”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS = 10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Projekt Kursi

Totali

 

B

12

75

15

30

4

124

 

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti III, Semestri I dhe II

Lektori/Pedagogu i lëndës

Ledian Cama   

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

Ky modul synon t’u japë studentëve njohuritë bazë për shkencën e farmakologjise. Ky objekt ka për qëllim të njohë studentët me aspektet teorike të barnave të ndryshme. Studenti duhet të njihet me farmakologjinë e përgjithshme  dhe farmakologjinë e posacme. Studenti duhet të njihet me farmakologjinë si shkence mjekësore, me farmakokinetikën, veprimet farmakologjike të barnave në organizëm në përgjithësi efektet e padëshirueshme të tyre në organizem, duke studjuar cdo klasë terapeutike.

Objektivat e lendes

 • Përvetësimi i njohurive bazë te farmakologjise
 • Njohja me faktoret qe ndikojne ne procese te ndryshme metabolike gjate shfaqjes se efektit farmakologjik
 • Aftësimi i studentëve në përdorimin e barnave te ndryshme duke ditur se cfare i bejne ato organizmit

Rezultatet e pritshme

 • Klasifikimi i barnave sipas grupeve te ndryshme
 • Indikacionet dhe kunderindikacionet sipas grupeve terapeutike

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  10%
 • Aktivizimi 15%,
 • Projekt Kursi 5%
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Farmakologjia mjekësore (përkthim shqip i tekstit të Sechat, P., Calvo, F. e bp. Paris 1990)
 • Godman and Gilman: The Pharmacological Basic of Therapeutics. Xed. MacgraW-Hill 2000.

Literatura e rekomanduar

 

 

Farmakologji klinike

Titulli i lëndës: “Farmakologji klinike”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS = 10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

B

4

30

15

0

45

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti V Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Yllka Kotori

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Studentet duhet te kene njohuri per kurset: Farmakologji,Kimi farmaceutike II,I. Biokimi klinike, Toksikologji analitike.

Përshkrimi i lëndës

Objektivi i kursit eshte qe studentet te fitojne njohuri rreth çeshtjeve klinike te semundjeve dhe principet e nje perdorimi sa me te sigurte dhe racional te barnave.

Objektivat e lendes

 • Përvetësimi i njohurive bazë te farmakologjise
 • Njohja me faktoret qe ndikojne ne procese te ndryshme metabolike gjate shfaqjes se efektit farmakologjik
 • Aftësimi i studentëve në përdorimin e barnave te ndryshme duke ditur se cfare i bejne ato organizmit

Rezultatet e pritshme

 • Klasifikimi i barnave sipas grupeve te ndryshme
 • Indikacionet dhe kunderindikacionet sipas grupeve terapeutike

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  15%
 • Aktivizimi 15%,
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Farmakologjia mjekësore (përkthim shqip i tekstit të Sechat, P., Calvo, F. e bp. Paris 1990)
 • Walker R., Edwards C., Clinical Pharmacy and Therapeutics, Churchill Livingstone, 2003

Literatura e rekomanduar

 • Godman and Gilman: The Pharmacological Basic of Therapeutics. Xed. MacgraW-Hill 2000

Fitoterapi

Titulli i lëndës : “Fitoterapi”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

B

4

20

8

15

40

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti IV, Semestri i I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Yllka Kotori

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

Njohuri të përgjithshme për mjekësinë alternative. Efekti sinergjist, matja e tij, shembuj. Perspektivat e së ardhmes së produkteve antitumorale. Studimi i drogave te ndryshme qe trajtojne patologji te ndryshme.

Objektivat e lendes

Përvetësimi i njohurive bazë mbi fitoterapine.
Njohja me bimet dhe strukturat kryesore qe perdor fitoterapia ne trajtimin e semundjeve te ndryshme

Rezultatet e pritshme

Te njihen me mjeksin alternative, parimet e pergjithsme.
Te njihen me prespektivat e se ardhmes se produkteve antitumorale.
Te njihen me drogat e ndryshme bimore qe perdoren ne trajtimin e patologjive te ndryshme.

Mënyra e vlerësimit

Vlerësimi i vazhduar 30 %
Frekuentimi  15%
Aktivizimi 15%,
Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

“ Leksione të Fitoterapisë 2008”.  Papajani, Vilma. Tirane

Literatura e rekomanduar

“Phytotherapy” ; Francesco Capasso et al, Springer 2003

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

Njohuri të përgjithshme për mjekësinë alternative; Mjekësia tradicionale kineze; ajurveda; Herbalizmi mjekësor. Homeopatia, aromaterapia; Të dhëna të përgjithshme për aspektet ligjore rregullatore për mjekësinë alternative; Etnobotanika dhe etnofarmakologjia. (L)

 

2 L/0S/0 Lab

2

Zbulimi i barnave të reja me prejardhje bimore; Konventat për diversitetin biologjik; Shembuj të zbulimeve të kohëve të fundit të lëndëve vepruese, duke u bazuar në studimet etnofarmakologjike; Fitoterapia, format e përdorimit të drogave bimore. Ekstraktet bimore më të rendesishme nga të cilat përftohen përgatesat fitoterapeutike. Prodhimi, standardizimi dhe kontrolli i cilësisë së përgatesave fitoterapeutike; Tipat e ekstrakteve; Karakteristikat e përgatesave fitoterapeutike; Epërsitë dhe të metat e ekstrakteve bimore. (L)
Seminar me tematike leksionin e I-re. (S)

2 L/1S/0 Lab

3

Efekti sinergjist, matja e tij, shembuj; Helmueshmëria e përbërësve bimore; Bimë dhe droga bimore mjekësore me efekt falucinogjen. Bima dhe droga bimore mjekësore me efekt alergjen e teratogjen; Halucinogjenët; Derivatet e acidit lizergjik; Kaktusët ; Kërpi Indian. (L)
Laboratori 1

2 L/0S/2 Lab

4

Bima dhe droga bimore mjekësore me efekt alergjen e teratogjen; Halucinogjenët; Derivatet e acidit lizergjik; Kaktusët; Kërpi Indian. Teratogjenët; Bimë të tjera helmuese; Frenuesit bimore të kancerit; Produktet natyrore me efekt antitumoral të vërtetuara. (L)
Seminar me tematikë leksionin e II-III-të. (S)
Laboratori 2

2 L/1S/2 Lab

5

Produktet e reja natyrore me veprimtari antitumorale të vertikual; Produkte të reja natyrore me veprimtari antitumorale; Mekanizmi i veprimit të produkteve natyrore me veprimtari antitumorale. (L)
Laboratori 3

2 L/0S/2 Lab

6

Perspektivat e së ardhmes së produkteve antitumorale; Produktet natyrore me të rëndësishme dhe përgatesat fitoterapeutike që përdoren në mjekësi; Drogat bimore dhe përgatesat fitoterapeutike që përdoren për aparatin tretës. (L)
Seminar me tematikë leksionin e IV-V të. (S)
Laborator 4

1L/1S/2 Lab

7

Drogat bimore që veprojnë në konstipacion; Drogat bimore që veprojnë në diarre; Drogat bimore që veprojnë në ulcer e dispepsi. (L)

1L/0S/0 Lab

8

Drogat bimore që veprojnë në crregullimet e mëlcisë; Drogat bimore në efekt anticmetik; Drogat bimore me efekt karminutiv. (L)
Seminar me tematikë leksionin e VI-VII-të. (S)

1L/1S/0 Lab

9

Drogat bimore që veprojnë në aparatin kardiovaskular; Drogat bimoree që përdoren në insuficienë kardiake; Drogat bimore antisklerotike. (L)
Laborator 5

1L/0S/2 Lab

10

Drogat bimore bimore që veprojnë në aparatin e frymëmarrjes; Drogat bimore bronkodilatatore; Drogat bimore që përdoren me inhalim. (L)
Seminar me tematikë leksionin e VIII-IX-të. (S)

1L/1S/0 Lab

11

Drogat bimore antialergjike;Drogat bimore eksperktorante; Drogat bimore mukolitike. Drogat bimore qetësuese të kollës; Përgatesat fitoterapeutike që përdoren në gjendje gripi; Nxitësit e sistemit imunitar. (L)
Laborator 6

1L/0S/2 Lab

12

Drogat bimore që veprojnë në sistemin nervor qendror; Drogat bimore që veprojnë si qetësues e gjumësjellës; Drogat  bimore  që veprojnë si antidepresivë, nxitës të sistemit nervor qendror, si analgjezikë. (L)
Seminar me tematikë leksionin e X-XI-të. (S)

1L/1S/0 Lab

13

Drogat bimore që veprojnë në sëmundjet infektive; Drogat bimore me efekt antibakterore, antimikotik etj. Drogat  bimore  që përdoren si antiseptikë urinare. (L)
Laborator 7

1L/0S/2 Lab

14

Drogat bimore që veprojnë në sistemin endokrin; Drogat bimore me efekt hipoglicenizues; balancuese të hormoneve femërore; Drogat  bimore  që veprojnë në hiperplazinë beninje të prostates. (L)
Seminar me tematikë leksionin e XII-XIII-të. (S)

1L/1S/0 Lab

15

Drogat bimore që veprojnë në sistemin riprodhues;Drogat bimore që veprojnë në sistemin muskuloskeletor (artrit, gutë, dhembje muskulore). Drogat  bimore  që veprojnë në lëkurë. (L)
Seminar me tematikë leksionin e XIV-të. (S)
Laborator perseritje

1L/1S/1 Lab

Java

 

Fiziologji

Titulli i lëndës : “Fiziologji Mjekesore”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =11-12 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

C

7

40

15

15

70

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti i II, simestri i III

Lektori/Pedagogu i lëndës

Prof.Asoc. Sotir Vangjeli

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Moduli i Fiziologjisë humane ka për qëllim  të pajisë studentët me njohuritë bazë dhe të thelluara mbi proceset metabolike, funksioneve normale fiziologjike të organeve e sistemeve të veçanta të organizmit tonë.

Objektivat e lendes

 • Përftimi i njohurive bazë të funksioneve fiziologjike si edhe të kuptuarit e metodave të studimit të sistemeve të ndryshme të organizmit.
 • Studenti të kuptojë në thellësi funksioni jetësor të qelizës,si njësia nazë funksionale e organizmit
 • Studenti të kuptojë në thellësi procesin e rritjes e zhvillimit të organizmit.
 • Studenti të kuptojë thelbin e funksioneve vitale të gjakut,ripërtëritjene tij nëpërmjet hemopoezës,dhe jo nëpërmjet ndarjeve qekizore,rëndësia e grupeve të gjakut,funksioneve specifike të eritrociteve,trombociteve dhe leukociteve etj.
 • Studenti të aftësohet në të kuptuarit e homeostazës,fazave të saj si edhe thelbi i formimit të patologjive nda devijimi dhe thyrja e homeostazës. Çsh.Temperatura trupore,tensioni arterila normal,niveli i glicenisë etj,kur qëndrojnë në parametrat fiziologjik lejojnë një aktivitet normal të organizmit,kur kemi devijim nga paramatrat normale atëhere lindin patologji të tilla si ipertermia,ipertensioni arterial, diabetus mellitus etj.

 

Rezultatet e pritshme

 • Të përftojnë konceptet bazë e shkencor të normave fiziologjike të organeve e sistemeve të organizmit.
 • Të jenë në gjendje të spjegojnë në thelb feprimtarinë normale të organeve e sisteve e organe,devijimi prej normave fiziologjike e thyerja e homeostazës gjeneron patologji të ndryshme.
 • Të ketë njohuri të mjaftueshme shkencore mbi rritjen dhe zhvillimin
 • Studenti në fund të këtij moduli të jetë i aftë të interpretojë shkencërisht grupet e gjakut dhe faktorin Rhezus,rëndësinë e sistemit imunnitar për organizmin e njeriut,procesin e hemopoezës,hemostazën dhe fazat e saj etj.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 5%,
 • Detyra e  kursit  5%
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Çakërri, L, Bregu, R.: Fiziologjia mjekësore, Tiranë 2000.

Literatura e rekomanduar

 • Silverthorn U.D.:Fisiologia.Milano,2011.
 • Stuart  I.F.: Human Physiology, Boston 2011

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Qeliza.Ndërtimi. Roli i embranës qelizore në trasportimin e lëndëve ushqyese. Funksionet qelizore. (L)
 • Hoemostaza. Stabiliteti i mjedisit të brendshëm.Variabilet fiziologjike konstante dhe jokonstante. Devijimi i tyre dhe nocioni i patologjisë. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e I-re. (S)
 • Laborator 1

 

3L/1S/1 Lab

2

 • Fiziologjia e Termorregulacionit.Termorregulacioni  dhe kontrolli hypotalamik. Hipotermia dhe hipertemia.Ethet. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e II-re. (S)
 • Laborator 2

3L/1S/1 Lab

3

 • Indi muskular,anatomia funksionale e sarkomerit.(L)
 • Fiziologjia e kontraksionit muskular.Kontraksioni izometrik dhe izotonik. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e III-te.(S)
 • Laborator 3-4

3L/1S/1 Lab

4

 • Indi nervor. Struktura, funksionet.Veçoritë funksionale e strukturale të indit nervor. Roli i mielinës. Sinapset, neurotransmetuesit dhe disa veçori të transmetimit sinaptik. (L)
 • Potenciali i veprimit,potencilai i qetësisë dhe fenomeni i pragut.nxitshmëria e neuronit,një karakteristikë e qelizës nervore. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e IV-te. (S)
 • Laborator 5

3L/1S/1 Lab

5

 • Gjumi, kujtesa dhe mekanizmat fiziologjike të kujtesës. Klasifikimi. Sistemi nervor autonom (simpatik dhe parasimpatik). Veçoritë e inervacionit në organe të veçanta dhe mekanizmaz fiziologjike. Lidhja neuro-muskulare dhe inervimi i indit muskular somatik dhe atij visceral. Idiokineza e holokine.(L)
 • Seminar me tematike leksionin e V-te. (S)
 • Laborator 6

3L/1S/1 Lab

6

 • Zemra,nocione anatomo-fiziologjike. Automatizmi i miokardit dhe irritabiliteti. Cikli cardia,tonet e zemrës,ligji i Starlingut. Rregullimi i veprimtarisë së zemrës,rregullimi homeometrik dhe rregullimi heterometrik. (L)
 • Seminare me tematike leksionin e VI-te. (S)
 • Laborator 7

3L/1S/1 Lab

7

 • Provimi i pjesshëm.

3L/1S/1 Lab

8

 • Aparati respirator,frymëshkëmbimi. Mekanizmi i respiracionit,forcat elastike dhe rezistenca e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Procesi i gazshkëmbimit pulmonar, roli i alveoleve,raporti i ventilimit dhe perfuzionit. Rregullimi nervor dhe humoral i respiracionit dhe gazshkëmbimit. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e VII-te. (S)
 • Laborator 8

3L/1S/1 Lab

9

 • Sistemi digjestiv. Nocione anatomo-fiziologjike. Motorika e sistemit digjestiv, motorika e stomakut, intestinum  tenue dhe intestinum crasum. Funksioni sekretor i sistemit digjestiv, lëngu i stomakut, lëngu intestinal, lëmgu pankreatik dhe ai biliar. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e VIII-te. (S)
 • Laborator 9

3L/1S/1 Lab

10

 • Hepari, struktura dhe funksionet fiziologjike. Funksioni absorbues i sistemit digjestiv. Absorbimi hidrik e elektrolitik si edhe lëndëve të tjera ushqyese.(L)
 • Sistemi endokrin.Njohuri të përgjithëshme.Hormonet dhe roli i tyre në organizëm.Mekanizmi i veprimit. (L)
 • Seminar me tematike leskionin e IX-te. (S)
 • Laborator 10

3L/1S/1 Lab

11

 • Glandula Tyroide.Ndërtimi,funksioni fiziologjik.Sinteza e hormoneve tyroidienë,efektet fiziologjikë të tyre dhe rregullimi.(L)
 • Seminar me tematike leksionin e X-te.(S)
 • Laborator 11

3L/1S/1 Lab

12

 • Gjendrat suprarenale,struktura e tyredhe funksionet fiziologjike. Hormonet principale dhe efkti i tyre në organizmin tonë. (L)
 • Pankreasi,nocione strukturale dhe fiziologjike. Pankreasi endokrin. Hormonet kryesore,efektet fiziologjike dhe mekanizmi i veprimit të tyre.(L) Gjaku, si ind lidhor specifik. Funksionet dhe përbërja e tij. Eritrocitet, leukocitet dhe trombocitet,funksionet fiziologjike.
 • Semeniar me tematike leksionin e XI-te. (S)
 • Laborator 12

3L/1S/1 Lab

13

 • Sistemi renal. Nocione të përgjithëshme,ndërtimi dhe funksionet principale. Anatomia funksionale e reneve, qarkullimi i gjakut në to. Nefroni si njësi funksionale bazë,ndërtimi i tij. (L)
 • Seminar me tematike leskionin e XII-te. (S)
 • Laborator 13

3L/1S/1 Lab

14

 • Eleminimi i Na, K, Ca, Cl  dhe ujit si funksion parësor i  veshkave. Diluimi dhe koncentrimi i urinës përfundimtare. (L)
 • Gonadet.Testikjt dhe ovaret.Funksionet fiziologjike të estrogjeneve ,progesteronit dhe androgjeneve. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e XIII-te. (S)
 • Laborator 14

3L/1S/1 Lab

15

 • Lindja dhe laktacioni.Fiziologjia placentare. (L)
 • Fiziologjia e plakjes, plakja e njëkohëshme e indeve dhe  e organeve, imuniteti dhe mosha, teoria e plakjes, ndryshimi i psikologjisë dhe i disa treguesve të tjerë, plakja dhe jetëgjatësia.
 • Seminar me tematike leksionin e XIV-te. (S)
 • Laborator 15

3L/1S/1 Lab

Java

DETYRË   KURSI – DETYRIM

Gjenetike

Titulli i lëndës : “Biologji dhe Gjenetike”
Moduli: Gjenetike

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =9 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

A

2

15

7

0

22

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti I/Semestri II           

Lektori/Pedagogu i lëndës

Blerta Turani

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Po (Biologji qelezore)

Përshkrimi i lëndës

Kjo lëndë zhvillohet për t’u ardhur në ndihmë studentëve në përvetësimin e njohurive bazë biologjike të cilat ndihmojnë për formimin profesional –mjekësor të farmacistit të ardhshëm.
Përvetësimi i njohurive vjen duke filluar me nivelin atomo-molekular të organizmit, duke vazhduar me konceptet e teorisë qelizore,reaksioneve metabolike, biosintezës, shumimit të qelizës,parimeve të trashëgimisë dhe ndryshueshmërisë, organeve dhe sistemeve të organeve e duke përfunduar me parimet bazë të popullatave, mjedisit duke menduar se janë njohuri të domosdoshme dhe të vlerësueshme për këtë degë.

Objektivat e lendes

 • Njohja me ndërtimin e qelizës dhe funksionet e saj në organizëm.
 • Njohja me ndarjen qelizore, trashëgimnin dhe Ligjet eMendelit.
 • Njohja me biologjinë e Aparateve pjesë të organizmit.
 • Njohuri te pergjithshme mbi evolucionin e gjallesave

Rezultatet e pritshme

 • Të njoh qelizën shtazore dhe funksionet e secilit organel.
 • Të njoh sistemi i riprodhimit ne grupe te ndryshme shtazore, pershtatja me jeten tokesore.
 • Të njoh metodat qe perdor gjenetika humane, trashegimia monogjenike dhe poligjenike.
 • Të njoh pershtatja ndaj jetes ne mjedisin tokesore. Zemra dhe enet e gjkut

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 10%,
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

“Biologjia e përgjithshme dhe humane”; Gjebrea Elona, Halimi Eltjon, Shtëpia Botuese UFO Press ; Tiranë, 2008;

Literatura e rekomanduar

” Biologjia qelizore dhe molekulare”; Rexha , Tefta, Shtëpia e botimit, SHBLU; Viti i botimit 2007;
”Biologjia humane”; Memushi, Luan; Shtëpia e botimit, SHBLU; 2003;

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Metodat qe perdor gjenetika humane, trashegimia monogjenike dhe poligjenike.
 • Tiparet e lidhura me seksin dhe influenca nga seksi. Sindromat

 

2 L/0 S/0 Lab

2

 • Njohuri te pergjithshme mbi shumellojshmerine e gjallesave.
 • Evolucioni ne grupe te ndryshme shtazore
 • Seminar me tematike leksionin 1

2 L/1 S/0 Lab

3

 • Ndryeshyeshmeria fenotipike dhe gjinotipike. Mutacionet e numrit te kromozoneve
 • Seminar me tematike leksionin 2

2 L/1 S/0 Lab

4

 • Mutacionet pikezore.  Mekanizmat e lidhjes se mutacioneve dhe efektet e tyre.
 • Seminar me tematike leksionin 3

2 L/1 S/0 Lab

5

 • Mbrojtja ndaj infeksioneve mikrobike dhe virusale, Antiobiotiket dhe pergjigja imunitare. Vaksinat, Alergjite.
 • Seminar me tematike leksionin 4

2 L/1 S/0 Lab

6

 • Komunikimi kimik, hormonet  shtazore dhe funksioni i tyre. Sistemi endokrin i gjitareve.
 • Hirarkia e rregullimit hormonal
 • Seminar me tematike leksionin 5

2 L/1 S/0 Lab

7

 • Evolucioni ne gjallesat e ndryshme shtazore,qelizat nervore,sinapset.
 • Sistemi  nervor  te njeriu dhe lidhjet me te, te mesuarit dhe kujtes
 • Seminar me tematike leksionin 6

1L/1 S/0 Lab

8

 • Shumimi aseksual dhe seksual, sistemi i riprodhimit ne grupe te ndryshme shtazore, pershtatja me jeten tokesore.
 • Fekondimi i jashtem dhe i brendshem,riprodhimi te njeriu, organet riprodhuese femeroredhe mashkullore, cikli menstrual dhe shtatezania
 • Seminar me tematike leksionin 7

1 L/1 S/0 Lab

9

 • Njohuri te pergjithshme mbi evolucionin e gjallesave. Njohuri te pergjithshme mbi etologjine
 • Seminar me tematike leksionin 8

1 L/1 S/0 Lab

Gjenetike_2

Titulli i lëndës : “Biologji dhe Gjenetike”
Moduli: Gjenetike

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =9 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

A

2

15

7

0

22

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti I/Semestri II           

Lektori/Pedagogu i lëndës

Msc. Blerta Turani

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Po (Biologji qelezore)

Përshkrimi i lëndës

Kjo lëndë zhvillohet për t’u ardhur në ndihmë studentëve në përvetësimin e njohurive bazë biologjike të cilat ndihmojnë për formimin profesional –mjekësor të farmacistit të ardhshëm.
Përvetësimi i njohurive vjen duke filluar me nivelin atomo-molekular të organizmit, duke vazhduar me konceptet e teorisë qelizore,reaksioneve metabolike, biosintezës, shumimit të qelizës,parimeve të trashëgimisë dhe ndryshueshmërisë, organeve dhe sistemeve të organeve e duke përfunduar me parimet bazë të popullatave, mjedisit duke menduar se janë njohuri të domosdoshme dhe të vlerësueshme për këtë degë.

Objektivat e lendes

 • Njohja me ndërtimin e qelizës dhe funksionet e saj në organizëm.
 • Njohja me ndarjen qelizore, trashëgimnin dhe Ligjet eMendelit.
 • Njohja me biologjinë e Aparateve pjesë të organizmit.
 • Njohuri te pergjithshme mbi evolucionin e gjallesave

Rezultatet e pritshme

 • Të njoh qelizën shtazore dhe funksionet e secilit organel.
 • Të njoh sistemi i riprodhimit ne grupe te ndryshme shtazore, pershtatja me jeten tokesore.
 • Të njoh metodat qe perdor gjenetika humane, trashegimia monogjenike dhe poligjenike.
 • Të njoh pershtatja ndaj jetes ne mjedisin tokesore. Zemra dhe enet e gjkut

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 10%,
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

“Biologjia e përgjithshme dhe humane”; Gjebrea Elona, Halimi Eltjon, Shtëpia Botuese UFO Press ; Tiranë, 2008;

Literatura e rekomanduar

” Biologjia qelizore dhe molekulare”; Rexha , Tefta, Shtëpia e botimit, SHBLU; Viti i botimit 2007;
”Biologjia humane”; Memushi, Luan; Shtëpia e botimit, SHBLU; 2003;

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Metodat qe perdor gjenetika humane, trashegimia monogjenike dhe poligjenike.
 • Tiparet e lidhura me seksin dhe influenca nga seksi. Sindromat

 

2 L/0 S/0 Lab

2

 • Njohuri te pergjithshme mbi shumellojshmerine e gjallesave.
 • Evolucioni ne grupe te ndryshme shtazore
 • Seminar me tematike leksionin 1

2 L/1 S/0 Lab

3

 • Ndryeshyeshmeria fenotipike dhe gjinotipike. Mutacionet e numrit te kromozoneve
 • Seminar me tematike leksionin 2

2 L/1 S/0 Lab

4

 • Mutacionet pikezore.  Mekanizmat e lidhjes se mutacioneve dhe efektet e tyre.
 • Seminar me tematike leksionin 3

2 L/1 S/0 Lab

5

 • Mbrojtja ndaj infeksioneve mikrobike dhe virusale, Antiobiotiket dhe pergjigja imunitare. Vaksinat, Alergjite.
 • Seminar me tematike leksionin 4

2 L/1 S/0 Lab

6

 • Komunikimi kimik, hormonet  shtazore dhe funksioni i tyre. Sistemi endokrin i gjitareve.
 • Hirarkia e rregullimit hormonal
 • Seminar me tematike leksionin 5

2 L/1 S/0 Lab

7

 • Evolucioni ne gjallesat e ndryshme shtazore,qelizat nervore,sinapset.
 • Sistemi  nervor  te njeriu dhe lidhjet me te, te mesuarit dhe kujtes
 • Seminar me tematike leksionin 6

1L/1 S/0 Lab

8

 • Shumimi aseksual dhe seksual, sistemi i riprodhimit ne grupe te ndryshme shtazore, pershtatja me jeten tokesore.
 • Fekondimi i jashtem dhe i brendshem,riprodhimi te njeriu, organet riprodhuese femeroredhe mashkullore, cikli menstrual dhe shtatezania
 • Seminar me tematike leksionin 7

1 L/1 S/0 Lab

9

 • Njohuri te pergjithshme mbi evolucionin e gjallesave. Njohuri te pergjithshme mbi etologjine
 • Seminar me tematike leksionin 8

1 L/1 S/0 Lab

10

 •  

 

11

 •  

 

12

 •  

 

13

 •  

 

14

 •  

 

15

 •  

 

Gjuhe e huaj anglisht

VTitulli i lëndës: “Gjuhe e Huaji, Anglisht”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS = 10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Projekt Kursi

Totali

E

6

30

15

2

47

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti I, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Klaudia Kadriaj

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

Programi synon që të pasurojë aftësitë e fituara në nivelet e mëparshme.  Ai parashikon ushtrime të ndryshme për të ngulitur shprehi të  dëgjim-kuptimit, duke u aftësuar gjithnjë e më shumë si një përdorues i pavarur i gjuhës angleze.

Objektivat e lendes

 • Të ndjekë pikat kryesore të një diskutimi të shqiptuar qartë.
 • Të reflektojë mbi përmbajtjen e një teksti.
 • Të identifikojë idenë kryesore nga një material i dhënë në gjuhë standarte dhe me leksik pak a shumë të pasur.
 • Të përshkruajë me hollësi një ngjarje të vërtetë dhe të shprehë përshtypjet e tij.

Rezultatet e pritshme

Synimi kryesor i këtij niveli është aftësimi i studentëve për të kuptuar tekste dhe për t’i riprodhuar ato me gojë dhe me shkrim, pra, zotërimin e anglishtes së përgjithshme  si gjuhë e folur dhe e shkruar.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 10%,
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

Clockwise pre-intermediate”  Bruce McGowen & Vic Richardson, Oxford University Pres. 2010

Literatura e rekomanduar

Materiale te ndryshme ne anglisht

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

Orë L / S

1

Parts of speech 

 • Nouns,Pronouns & Verbs (L)                   
 • Adjectives,Adverbs &  Articles (S)                               

2 L/ 1 S

2

 The Present Simple Tense 

 • Simple Present of the verb  “To Be” “Have Got” (L)                   
 • Simple Present . Negative & Interrogative Form (S)                   

2 L/ 1 S

3

The Present Continuous Tense

 • Forming Present Cont.Tense. Affirmative (L)                         
 • Present Continuous.Negative & Interrogative (S)                     

2 L/ 1 S

4

Stative Verbs

 • Stative Verbs (L)                                                                         
 • Present Continuous vs Present Simple (S)                                   

2 L/ 1 S

5

   Past Simple

 • Past Simple of the verb “To Be” Affirmative (L)                   
 • Past simple    Negative & Interrogative (S)                           

2 L/ 1 S

6

   Past Continuous

 • Past Continuous  Affirmative (L)                                          
 • Past Continuous Negative & Interrogative (S)                             

2 L/ 1 S

7

Question Words/Articles

 • Question Words (L)                                                                         
 • Direct-Indirect questions (S)      
 • Provimi i ndermjetem                                                     

2 L/ 1 S

8

Plurals 

 • Regular nouns (L)                                                                  
 • Regular nouns (S)                                                                                                                                    

2 L/ 1 S

9

Plurals

 • Irregular plural nouns (L)                                               
 • Irregular plural nouns (S)                                                                                                         

2 L/ 1 S

10

Countable-Uncountable nouns

 • Countable-Uncountable nous (L)                                            
 • A lot of- Much/Many- Too much/Too many (S)                          

2 L/ 1 S

Higjena

Titulli i lëndës : “HIGJIENË  ”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

C

6

30

8

25

63

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti III, semestri II

Lektori/Pedagogu i lëndës

Dr. Vitori Hasani

E detyruar/me zgjedhje

E detyrueshme

Parakushte (t) për lënden

Jo

Pershkrimi i lendes

 • Qellimi i lendes eshte pajisja e studenteve me te dhena te rendesishme mbi higjenen mjedisore dhe se sa e domosdoshme eshte per nje jete te shendetshme higjenizimi i mjedisit ku jetojme dhe punojme

Objektivat e lendes

 • Përftimi i njohurive bazë të higjenës, shëndetit publik dhe të organizimit shëndetësor në vendin tonë.
 • Ndërgjegjësimi i popullatës mbi higjenën dhe shëndetin publik.
 • Përfitimi i njohurive bazë mbi sëmundjet ngjitëse, agjentët infektiv, rezervuarët, burimet e infeksionit, rrugët e eleminimit, transmetimit dhe ndërfutjes së agjentëve.
 • Aftësimi për t’u njohur me termat e profilaksisë sëe sëmundjeve të kontaktit, infeksionet spitalore, dezinfektimi-sterilizimi, si dhe perkufizimin mbi shendetin, shëndetin mendor komunitar.

 

Rezultatet e pritshme

 • Përvetësimi i njohurive bazë te higjenes, rendesia qe kane ndotesit,llojet e tyre
 • Rendesia fiziologjike e ujit dhe e tokes, ndotja permes tyre
 • Percaktimi i nje diete ditore sa e te shendetshme dhe me pak kalori

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  10%
 • Aktivizimi 10%,
 • Detyra e  kursit  10%
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Grup autorësh: Leksione të shkruara të shëndetit mjedisor Tiranë 2002.

Literatura e rekomanduar

 • Yassi, A., Kjellström, T. et al: Basic Environmental Health, WHO 1997

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Hyrje ne higjene rendesia e saj. Metodat e studimit. (L)

2 L/0 S/0 Lab

2

 • Ndikimi i faktoreve mjedisore ne shendet. Lidhjet ndermjet shendetit mjedisor dhe atij professional. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e I-re. (S)
 • Laborator I

2 L/1 S/2 Lab

3

 • Faktoret qe ndikojne ne Shendet, Hazardet bilogjik, kimik, mekanik, social. (L)
 • Laborator II. (S)

2 L/0 S/2 Lab

4

 • Vleresimi i rriskut. Masat per parandalim. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e II-III-te. (S)

2 L/1 S/0 Lab

5

 • Natyra e rreziqeve (hazardeve) te shendetit mjedisor. (L)
 • Laborator III

2 L/0 S/2 Lab

6

 • Ajri  rendesia fiziologjike e tij. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e IV-V-te. (S)
 • Laborator IV

2 L/1 S/2 Lab

7

 • Efektet shendetesore te ndotesve te vecante. Ndotja e ajrit dhe komuniteti. (L)
 • Laborator V

2 L/0 S/2 Lab

8

 • Uji dhe saniteti rendesia fiziologjike. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e VII-te. (S)
 • Laborator VI

2 L/1 S/2 Lab

9

 • Furnizimi me uje te pijshem dhe monitorimi i ujit. Kontrolli i ndotjes se ujit. (L)
 • Laborator VII

2 L/0 S/2 Lab

10

 • Ushqimi dhe bujqesia. Shendeti dhe ushqimi. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e VIII-te. (S)
 • Laborator VIII

2 L/1 S/2 Lab

11

 • Venbanimi dhe urbanizimi. Natyra dhe kerkesat per vendbanimet njerezore. (L)
 • Laborator IX

2 L/0 S/2 Lab

12

 • Shendeti dhe perdorimi i energjise. Nevojat e njeriut per energji. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e XI-te. (S)
 • Laborator X-te

2 L/1 S/2 Lab

13

 • Ndotja industriale dhe siguria kimike. Ekspozimi i populates ndaj burimeve industriale. (L)
 • Laborator XI

2 L/0 S/2 Lab

14

 • Infeksionet soitalore dhe protokollet e parandalimit. (L)
 • Seminar me tematike leksionin e XII-te-XIII-te. (S)
 • Laborator XII

2 L/1 S/2 Lab

15

 • Perseritje e lendes
 • Seminar me tematike leksionin e XIV-te. (S)
 • Laborator XIII

2 L/1 S/1 Lab

Java

DETYRË   KURSI – DETYRIM

Informatike

Titulli i lëndës : “Biostatistike dhe Informatike”
Moduli: Farmakoinformatike

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Ushtrime

Totali

B

6

30

7

15

52

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti I, semestri II

Lektori/Pedagogu i lëndës

Edlira Habilaj

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Lenda   “Informatika”  ka synim kryesor të pajise studentet e Fakultetit të Shkencave Mjekësore me njohuri të pergjithshme mbi shkencen e kompjuterave. Mbi kete bazë, programi synon ne dhenien e njohurive kryesore ne lidhje me shkencen e informatikes dhe kompjuterat duke trajtuar menyrat e paraqitjes se informacioneve të tipeve të ndryshme, arkitekturen e kompjuterit dhe softueret baze. Nepermjet ketij cikli leksionesh studentet fitojne njohuri për perdorimin praktik të disa softuere aplikative për administrimin e dokumentave shkrimore, kryerjen e llogaritjeve dhe paraqitjen e informacionit. Programi përfshin dhënien e njohurive në lidhje me kuadrin bazë të konceptimit dhe dizenjimit të Bazave të të Dhënave dhe përdorimin e programit Ms-Access. Ketu ata njihen me ndërtimin dhe manipulimin e formave, pyetësorëve si dhe raporteve.

Objektivat e lendes

 • Perftimi i njohurive bashkekohore per shkencen e kompjuterave.
 • Familjarizimi me konceptet dhe termat baze te arkitektures harduer dhe softuer te nje kompjuteri.
 • Pervetesimi i softuereve bazike aplikative per shkrim, perpunim, paraqitje dhe administrim te dhenash.
 • Perdorimi i struktures se te dhenave tabele per kerkime dhe renditje.
 • Aftësimi për planifikimin e zhvillimit të karierës profesionale.

Rezultatet e pritshme

 • Nëpërmjet zhvillimit të oreve të leksioneve e seminareve synohet që studentet, të marrin njohurite e nevojshme ne hyrje për shkencen e kompjuterave. Ne fund të ketij kursi studentet do të jene ne gjendje të kene fituar njohurite bazë ne lidhje me:

diagnostikimin e pjeseve perberese harduere dhe softuere të nje kompjuteri personal;
perdorimin e paketave baze aplikative për shkrim, perpunim dhe paraqitje informacioni;
njohjen rrjetave të kompjuterave dhe aplikimeve ne internet.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 10%,
 • Detyra e  kursit  15%
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Arkaxhiu, E. “Hyrje në Informatike”, Tiranë 2000.
 • Montgomery, A.J., Juliff, P.L., Lynch, I.J.”Intrudoction to Computer Science”. Prentice Hall 1990.
 • “Informatika”, 2007, B. Ruseti
 • Computer Science:”An overview”by J. Brookshear, 9th ed, 2007
 • MS PowerPoint 2002, by Stephen Haag, James T. Perry, Merrill Wells, ISBN-13: 9780072470642

Literatura e rekomanduar

 • Microsoft Excel for Accounting Principles , by Katherine T. Smith, L. Murphy Smith, Laërence C. Smith
 • Komunikimi (me Outlook 2000), Frank Schabart, Ëolf Ëilcek, Linda York, ISBN: 99927-903-9-3

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Hyrje në informatikë.Kompjuterat ,njohuri mbi to.Informatika dhe objekti i saj. Skema e përgjithshme e një kompjuteri. (L)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/0 S

2

 • Informacioni në përgjithësi dhe ai farmaceutiko-mjekësor në vecanti.Të dhëna mbi disa nga pajisjet periferike më të përdorshme.Puna me tastierën,duke përdorur një nga softet përkatës. (L)
 • Seminar me tematike leksionin. (S)

2 L/1Usht/1S

3

 • Hyrje në algoritmikë. Etapat nëpër të cilat kalon zgjidhja e një problemi në kompjuter. Algoritmi dhe kuptimi i tij. Paraqitja e algoritmeve. (L)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/0 S

4

 • Disa struktura të paraqitjes së të dhënave mjekësore. Vektorët,matricat. Disa algoritma të rëndësishme që hasen gjatë përpunimit të informacioneve të fushave të farmacisë dhe të mjekësisë. (L)
 • Seminar me tematike leksionin. (S)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/1S

5

 • Gjuha BASIC. Gjuhët e programit në përgjithësi. Struktura e një programi në BASIC. Disa instruksione dhe komanda në BASIC, LET, READ, DATA, PRINT, RUN, END, STOP, LIST,NEW, GO TO, IF;;; THEN;;; FOR;;;, TO, NEXT,… DIM. (L)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/0 S

6

 • Lotus. Fillimi i punës në lotus. Fleta e punës.(L)
 • Seminar me tematike leksionin. (S)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/1S

7

 • Elementet përbërëse te fletes se punes. Të dhënat dhe korrigjimi i tyre. Menutë në lotus. (L)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/0 S

8

 • Veprime të ndryshme ndaj gjithë fletës së punës(fshirje, formatim, hapje rreshtash e kolonash etj.). Veprime ndaj një zone(kopjim, zhvendosje etj).Veprimet me skedarët në Lotus. (L)
 • Seminar me tematike leksionin. (S)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/1S

9

 • Formulat dhe grafikët në Lotus. (L)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/0 S

10

 • Përpunimet statistikore dhe  grafike të të dhënave farmaceutike e mjekësore që paraqiten në trajtë tabelash. (L)
 • Seminar me tematike leksionin. (S)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/1S

11

 • Njohuri mbi Data Base Lek (L)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/0 S

12

 • Ilustrime me shembuj nga fushat e farmacisë dhe të  mjekësisë. Konceptet kryesore. (L)
 • Seminar me tematike leksionin. (S)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/1S

13

 • Zbatimi i njohurive ndaj një Data  Base në Lotus. (L)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/0 S

14

 • Fillimet e punës në Excel. (L)
 • Seminar me tematike leksionin. (S)
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/1S

15

 • Fillimet e punës në Excel.
 • Ushtrim me tematike leksionin.

2 L/1Usht/0 S

Java

DETYRË   KURSI – DETYRIM

Kimi analitike

Titulli i lëndës : “Kimi Analitike”
Moduli I dhe II

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

A

6

37

7

22.5

66.5

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti II, Semestri III

Lektori/Pedagogu i lëndës

Jona Keri

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

JO

Përshkrimi i lëndës

 • Te pergatise studentet e farmacise me njohurite baze teorike dhe praktike te kimise analititke, per te qene te afte te kuptojne leximin e nje raport-analize; metodat e perdorura per kete qellim; menyrat e pergatitjes se tretesirave me perqendrime te shprehura ne perqindje, ne normalitet e molaritet; te dije te shkruaje nje reaksion kimik; te njehsoje rezultatet e analizave dhe sigurisht te perftoje eksperience praktike per kryerjen e disa percaktimeve analitike me metoda kimike.

Objektivat e lendes

 • Te njohin nje raport-analize.
 • Te pergatisin tretesira me perqendrime te shprehura ne perqindje, ne normalitet, ne molaritet.
 • Te shkruajne nje reaksion kimik

Rezultatet e pritshme

 • Te njehsoje rezultatet e analizave.
 • Te perftoje eksperience praktike per kryerjen e disa percaktimeve analitike me metoda kimike.
 • Te punojne ne kushte laboratorike.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 5%,
 • Detyra e  kursit  5%
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Prof. as. Daut Vezi ”Bazat Teorike te Kimise Analitike”. Enrico Cuccia, Tirane 2007.
 • Prof. as. O. Kati, Prof. as. A. Cabej, Prof. as. S. Matja, Prof. as. F. Lubonja ”Kimia Analitike Cilesore dhe Sasiore”. SH.B.L.U. Tirane 1984

Literatura e rekomanduar

 • Kimise Analitike (pjesa teorike)” F. Sazani – SH.B.L.U. Tirane 1974
 • ”Osnovi Analitiçeskoj himii, tom l, ll, lll” A.P. Kreshkov – Moskva 1972
 • “Analitycal Chemistry” A. Laitinen 1970
 • ”Solving Problems in Analitycal Chemistry” S. Brewer – 1980

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Zhvillimi i nje metode analitike. Problemi analitike (L)

3L/0S/0 Lab

2

 • Stekiometria.Perqendrimet e tretesirave. (L)
 • Seminaret me tematike leksionin 1

3L/1S/0 Lab

3

 • Reaksionet kimike ne kimikne analitike. (L)

3L/0S/0Lab

4

 • Elektrolitet. Elektrolitet e forte. Njehsimi i forces jonike.Lidhja e forces jonike me aktivitetin dhe perqendrimin. (L)
 • Seminarin me tematik leksionin 3

3L/1S/0 Lab

5

 • Reaksionet acid-bazeTeorite e acideve dhe bazave (L)

3L/0S/0 Lab

6

 • Teoria protolitike e acideve dhe bazave.Tretesat ne teorine protolitike. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 4. (S)

3L/1S/0 Lab

7

 • Shperbashkimi i kriperave Reaksionet acid-baze. (L)

3L/0S/0 Lab

8

 • Njehsimi i pH te tretesirave ne ekuilibrat acid-bazepH i tretesires se sistemit te thjeshte. (L)
 • Seminare me tematike leksionet 5-7

2L/1S/4 Lab

9

 • Reaksionet acid-baze.Deftuesit acido-bazik.(L)

2L/0S/4 Lab

10

 • Ndertimi i kurbave te titullimit acid-baze.(L)
 • Seminare me tematike leksionet 8-9

2L/1S/4 Lab

11

 • Titullimi i acideve te forta me baze te forte. (L)

2L/0S/4 Lab

12

 • Titullimi i acedeve te dobet monoprotonik dhe poliprotik me baza te forte.(L)
 • Seminare me tematike leksionet 10-11. (S)

2L/1S/3 Lab

13

 • Precipitimi i sulfureve te grupit te II dhe grupit te III analitik.       

2L/0S/3 Lab

14

 • Titullimi i acidit karbonik dhe i karbonateveReaksionet e formimit te percipitateve.          
 • Seminar me tematike leksionet 12-13

2L/1S/3 Lab

15

 • Precipitimi dhe tretja e sulfureve te metaleve te rende.
 • Seminare me tematike leksionet 14-15. (S)

2L/1S/0 Lab

Java

DETYRË   KURSI – DETYRIM

Kimi farmaceutike 2

Titulli i lëndës : “Kimi farmaceutike 2“

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =11-12 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Projekt kursi

Totali

B

10

40

15

30

2

87

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti IV, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Ledian Cama

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

Kursi  synon  të  pajisë  studentët  me  njohuritë  bazë  mbi  kimizmin  e  barnave. Elementët kryesorë përbërës të kursit kanë të bëjnë me kiminë mjekësore  me  elementë  të  sintezës  së  barnave. 

Objektivat e lendes

Në  përfundim  të  kursit  studentët  pajisen  me  njohuri  të  përgjithshme  lidhur  me  bazat  fiziko- kimike  të  veprimit  të  barnave,  ndikimet  e  strukturës  elektronike  në veprimin    e    barnave,    elementë    të    farmakokinetikës    së    barnave, mekanizmat e biotransformimit të barnave etj. Një vend i rëndësishëm i
kushtohet  trajtimit  të  receptorëve  dhe  të  mekanizmave  të  ndërveprimit bar-receptor.

Rezultatet e pritshme

Në  përfundim  të  kursit  studentët  duhet  të  jenë  në  gjendje  të  vlerësojnë rëndësinë  e  strukturës  kimike  në  ndërveprimet   bar receptor;  të  njohin strukturën   kimike,   mekanizmin   e   veprimit,   marrëdhëniet   strukturë- veprim, si dhe rrugët kryesore të metabolizimit të barnave të studiuara

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 5%,
 • Detyra e  kursit  5%
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Mustafaj, E.: Leksione të shkruara të Kimisë Farmaceutike, Tiranë 2003;
 • Wilson and Gisvold’s (Eds);Textbook of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 10th ed. Lippincott – Raven 1998.
 • Thomas, N.: Medicinal Chemistry, 2d ed. Oxford University Press 1988.

Bekett, A.H, Stanlake, J.B.: Practical Pharmaceutical Chemistry. The Atlone Press, London 1998.

Literatura e rekomanduar

 

Cikle leksionesh te pergatitura nga pedagogu

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Barnat që veprojnë në sistemin vegjetativ parasimpatik: Acetilkolina dhe parasimpatomimetikët me veprim të drejtëpërdrejtë; parasimpatomimetikët me veprim të tërthortë (karbamatet bazike dhe esteret organofosfrike); parasimpatolitikët (alkaloidet tropanike dhe lëndët e ngashme, parasimpatolitikët sintetikë); spazmolitikët me veprim muskulotrop dhe neurotrop

L/3/0S/0Lab

2

 • Barnat që veprojnë në sistemin vegjetativ simpatik. Simptomimetikët me veprim të drejtëpërdrejtë mbi  – receptorët(L)
 • Simpatomimetikët me veprim të drejtëpërdrejtë mbi – receptorët(L)

 

L/2 S/1 L/2

 • Simpatomimetikët me veprim mbi  dhe -receptorët(L) simpatomimetikët me veprim të tërthortë(L)
 • Analiza sasiore përcaktimi me titullim të drejtëpërdrejtë i barnave me natyrë acide të fortë (lab)
 • Analiza sasiore përcaktimi me titullim të drejtëpërdrejtë i barnave me natyrë acide të dobët (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

3

 

 • bllokuesit e -receptorëve (-simpatolitikët) natyrorë dhe sintetikë(L)
 • Bllokuesit e  receptorëve (-simpatolitikët) (L)
 • Analiza sasiore përcaktimi me titullim të drejtëpërdrejtë i barnave me natyrë bazike të fortë

L/2 S/1 L/3

 • -simpatomimetkët me veprim qendror. Lëndët që ndikojnë në rezervat e noradrenalinës) (L)
 • Analiza sasiore përcaktimi me titullim të drejtëpërdrejtë i barnave me natyrë bazike të dobët (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

4

 • Mediatorët (L)
 • Histamina dhe antihistaminikët H1-antihistaminikët(L)
 • H1 antihistaminikët dhe frenuesit e lëshimit të mediatorit(L)
 • Prostaglandinat, kininat(L)
 • Serotonia dhe antagonistët e saj(L)

 

L/2 S/1 L/3

 • Përcaktimet me anë të metodave oksido-reduktuese 1, përcaktimet sasiore me anë të titullimit të tërthortë(Lab)
 • Përcaktimet sasiore me provë kontrolli (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

5

 • Sistemi reninë-angiotensinë. (L)
 • Lëndët që veprojnë në sistemin kardiovaskular(L)
 • Zëvendësuesit e plazmës(L)
 • Lëndët që ndikojnë në koagulimin e gjakut (L)

L/2 S/1 L/2

 • përcaktimet me anë të metodave oksido-reduktuese 2 (Lab)
 • Jodometria 1 (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

6

 • Koaguluesit dhe antikoaguluesit me veprim të drejtëpërdrejtë dhe të tërthortë(L)
 • Fibrinolitikët dhe antifibrinolitikët(L)
 • Lëndët që ulin përmbajtjen e lipideve; lipoproteinat dhe barnat që ulin lipidet (L)

L/2 S/1 L/2

 • Jodometria 2 (Lab)
 • Bromatometria 1 (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

7

 • Barnat për mjekimin e pamjaftueshmërisë së zemrës glikozidet kardiake; derivatet ksantinike(L)
 • Barnat antianginoze esteret e acidit nitrik(L)
 • Antagonistët e kalciumit dhe lëndët e tjera(L)

L/2 S/1 L/2

 • Bromatometria 2 (Lab)
 • Përcaktimet argjendometrike 1( Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

8

 • Antiaritmikët e tipit të kinidinës, lidokainës dhe amiodaronit
 • Antihipertonikët frenuesit e enzimës së konversionit
 • Lëndët me veprim të drejtëpërdrejtë vazodilatator (L)
 • Barnat që veprojnë kundër çrregullimeve të qarkullimit arteror periferik. (L)

L/2 S/1 L/2

 • përcaktimet argjendometrike 2 (Lab)
 • përcaktimet kompleksometrike 1 (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

9

 • Lëndët që veprojnë në traktin respirator: Barnat me veprim antiastmatik (L)
 • Frenuesit e lëshimit të mediatorit dhe bronkospazmolitikët(L)
 • Antitusivët, ekspektoranët (sekretolitikët, mukolitikët dhe sekretometorikët). (L)

L/2 S/1 L/2

 • Përcaktimet kompleksometrike 2 (Lab)
 • Titullimet në mjedis joujor 1 (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

10

 • Lëndët që veprojnë në traktin gastrointestinal(L)
 • Enzimat tretëse dhe mjekimi zëvendësues (pepsina, tripsina, amilazat dhe lipazat) (L)
 • Lëndët antiacide(L)

L/2 S/1 L/2

 • Analiza gravimetrike 1; analiza gravimetrike 2 (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

11

 • Barnat antiulçeroze (antagoniistët e receptorëve histaminik H2, omeprazoli, pirenzepina dhe proglumidi) (L)
 • Lëndët laksative (glikozidet antrakinonike dhe laksativët sintetikë) (L)

L/2 S/1 L/2

 • Barnat antidiarroikë(L)
 • Permanganatometria 1; Permanganatometria 2 (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

12

 • Lëndët që veprojnë në mëlçi (kolina, metionina dhe silimarina) (L)
 • Acidet kolike(L)
 • Lëndët koleretike dhe kolekinetike. (L)
 •  

L/2 S/1 L/2

 • Lëndët diuretike: Frenuesit e karbonatdehidratazës; dyhidrobenzotiadiazinë (L)
 • Dyoksidet dhe komponime të ngjashme(L)
 • Përcaktimet nitritometrike 1; Përcaktimet nitritometrike 2 (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

13

 • Diuretikët e ansës(L)
 • Amidet ciklike dhe antagonistët e aldosteronit(L)

L/2 S/1 L/2

 • Lëndët dermatologjike: Psoralenet; ditranoli (L)
 • Retinoidet dhe lëndë të tjera me përdorim lokal(L)
 • Identifikimi i lidhjes dyfishe; Titullimet në mjedis joujor 2 (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

14

 • Dermoprotektorët. (L)
 • Vitaminat: Vitamina A (karotinoidet) (L)
 • Vitamina C(L)

L/2 S/1 L/2

 • Vitaminat e grupit B (tiamina, riboflavina, pirodiksina, nikotinamidi, acidi pantotenik, biotina,) (L)
 • Titullimet ne mjedis ujor; Jodatometria 1 (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

15

 • Flavonoidet(L)
 • Rutozidi, vitamina K, acidi folik dhe vitamina B12(L)

L/2 S/1 L/2

 • Vitamina D, (kalciferoli); (L)
 • Vitamina E (tokoferoli) (L)
 • Jodatometria 2 (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin pararendes

 

Kimi farmaceutike 3

Titulli i lëndës : “Kimi farmaceutike 3“

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Projekt Kursi

Totali

B

6

30

15

2

47

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti V, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Ledian Cama   

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Ky modul është hartuar si një vazhdimësi e dy moduleve të mëparshme dhe synon plotësimin e njohurive për grupe barnash që veprojnë në sistemin endokrin, barnat citostatike, imunodeprsorët, vitaminat dhe radiokimikatet.
 • Ndërsa seancat laboratorike synojnë drejt formimit të disa shprehive per punë eksperimentale të pavarur në këtë fushë.

Objektivat e lendes

 • Përvetësimi i njohurive mbi bazën e të cilave studentët do të kuptojne konceptet dhe problemet e ndryshme qe shfaqen gjate ndryshimit te strukurave te barnave
 • Aftësimi i studentëve në njohjen e barnave te duhur ne trajtimin e semundjeve te ndryshme

Rezultatet e pritshme

 • Në  përfundim  të  kursit  studentët  duhet  të  jenë  në  gjendje  të  vlerësojnë rëndësinë  e  strukturës  kimike  në  ndërveprimet   bar receptor;  të  njohin strukturën   kimike,   mekanizmin   e   veprimit,   marrëdhëniet   strukturë- veprim, si dhe rrugët kryesore të metabolizimit të barnave të studiuara.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  10%
 • Aktivizimi 20%,
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Mustafaj, E.: Leksione të shkruara të Kimisë Farmaceutike, Tiranë 2003;
 • Wilson and Gisvold’s (Eds);Textbook of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 10th ed. Lippincott – Raven 1998.
 • Thomas, N.: Medicinal Chemistry, 2d ed. Oxford University Press 1988.
 • Bekett, A.H, Stanlake, J.B.: Practical Pharmaceutical Chemistry. The Atlone Press, London 1998.

Literatura e rekomanduar

 • Cikel leksionesh te pergatitura nga pedagogu

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Hormonet e hipotalamusit, adenohipofizës. (L) 

L/2 S/1 L/0

2

 • Hormonet e neurohipofizës, hormonet e tiroides, tireostatikët, Hormoni i gj. paratiroide, hormonet e pankreasit, Insulina. (L)
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

3

 • Antidiabetiket orale (L) 
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

4

 • Glukokortikoidet, vetitë. Antiinflamatoret steroidike, mineralokortikoidet, hormonet seksuale – estrogjenet. (L) 
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

5

 • Antiestrogjenet, Gestagjenet, kontraceptivet hormonale. (L) 
 • Androgjenet, antiandrogjenet, anabolizuesit. (L)
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

6

 • Hormonet peptidike TGI – gastrina, sekretina, kolecistokinina. Eritropoetina. Frenuesit e çlirimit te mediatoreve, Serotonina –agonist dhe antagonist, Prostaglandinat,  Kininat. (L) 
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

7

 • Sulfonamidet, nitrofuranet, kinolonet. (L) 
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

8

 • Antituberkularet. Antileprozet. Barnat kunder paraziteve. Tripoanozomat, leishmaniozat, trikomoniazat, entamebat. (L)
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

9

 • Barnat kunder paraziteve, barnat kundër malaries, anthelmintikët. (L) 
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

10

 • Antiviralët. (L) 
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

11

 • Antimikotikët polienikët, imidazolet dhe triaazolet. Dezinfektuesit. (L)   
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

12

 • Kimioterapia e tumoreve malinje: Citostatikët. (L) 
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

13

 • Antibiotiket: klasifikimi i pergjitshëm, penicilinat dhe cefalosporinat. (L)
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

14

 • Antibiotiket beta-laktamikë jo-klasikë, antibiotikët glikopeptidikë, Tetraciklinat,. (L) 
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

15

 • Antibiotikët aminglikozidike. (L)
 • Seminar me tamatike leksionin

L/2 S/1 L/0

Kimi fizike

Titulli i lëndës : “KIMI FIZIKE”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

B

6

30

8

30

60

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti III, Semsestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Jona Keri

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Kjo lende studion funksionet e gjendjes  U, H, S, G, F. Trajton Potencialin kimik, baraspeshën në reaksionet e gazeve ideale. Vetitë kinetiko-molekulare, optike, elektrike të sistemeve koloidale. Informacion lidhur me qëndrueshmërine e sistemeve disperse si dhe përgatitjen dhe pastrimin e sistemeve koloidale

Objektivat e lendes

Te njihen:

 • Potencialin kimik, baraspeshën në reaksionet e gazeve ideale
 • Baraspeshën fazore në sistemet me një dhe shumë komponentë, tretësirat
 • Teorinë e elektroliteve  ,përcjellshmerinë elektrike të elektroluteve
 • Sistemet elektrokimike  

Rezultatet e pritshme

Te njihen:

 • Përgatitjen dhe pastrimin e sistemeve koloidale
 • Aerosolet, emilsionet, shkumat
 • Gjysmëkoloidet
 • Substancat makromolekulare dhe tretësirat e tyre.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 15%,
 • Detyra e  kursit  10%
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Nake M., Mele I.: Kimi fizike e koloidale Tiranë1999.

Literatura e rekomanduar

Alfred N. Martin, Physical Pharmacy: physical chemical principles in the pharmaceutical sciences 4th ed.Philadelphia, 1993..

.Atkins, P. W.: Physical Chemistry 8th ed. Oxford University Press 2006

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Parimi i parë i termodinamikës. Koeficientët kalorikë. (L)

2 L/0 S/0 Lab

2

 • Parimi i dytë i termodinamikës. Entropia. (L)
 • Seminare me tematike leksionin pararendës. (S)
 • Laboratori I

2 L/1 S/2 Lab

3

 • Baraspesha materiale. Funksionet karakteristike.(L)
 • Seminare me tematike leksionin pararendës. (S)
 • Laboratori II

2 L/0 S/2 Lab

4

 • Potenciali kimik në përzierie gazesh idealë. Vërejtje cilësore rreth baraspeshë. Mënyrat e shprehjes së konstastes së baraspeshës. (L)
 • Seminare me tematike leksionin pararendës. (S)
 • Laboratori III

2 L/1 S/2 Lab

5

 • Baraspesha fazore në sistemet me një komponent. Diagrama fazore në sistemet me një komponent. (L)
 • Laboratori IV

2 L/0 S/2 Lab

6

 • Tretësirat reale. Ekuililbri fazor në sistemet me shumë komponentë (L)
 • Seminare me tematike leksionin pararendës. (S)
 • Laboratori V

2 L/1 S/2 Lab

7

 • Elektrokimia. Potenciali kimik i një elektroliti në tretësirë. (L)
 • Laboratori VI

2 L/0 S/2 Lab

8

 • Sistemet elektrokimike. Elementët galvanikë.(L)
 • Laboratori VII
 • Seminare me tematike leksionin pararendës. (S)

2 L/1 S/2 Lab

9

 • Kinetika e reaksioneve kimike. Kinetika e reaksioneve të thjeshta. (L)
 • Laboratori VIII

2 L/0 S/2 Lab

10

 • Ndikimi i temperaturës në shpejtësinë e reaksionit Teoritë e kinetikës. (L)
 • Seminare me tematike leksionin pararendës. (S)
 • Laboratori IX

2 L/1 S/2 Lab

11

 • Dukuritë sipërfaqësore. Termodinamika e zonës ndërfazore.(L)
 • Laborator X

2 L/0 S/2 Lab

12

 • Sistemet koloidale. Vetitë.(L)
 • Laboratori XI
 • Seminare me tematike leksionin pararendës. (S)

2 L/1 S/2 Lab

13

 • Qëndrueshmëria e sistemeve disperse. Vetitë strukturo- mekanike të sistemeve.(L)
 • Laboratori XII

2 L/0 S/2 Lab

14

 • Sistemet me mjedis dispergues të gaztë. Sistemet me mjedis dispergues të lëngët.(L)
 • Seminare me tematike leksionin pararendës. (S)
 • Laborator XIII

2 L/1 S/2 Lab

15

 • Substancat makro- molekulare.  Disa veti të S  M M. (L)
 • Seminare me tematike leksionin pararendës. (S)
 • Laborator XIV-XV

2 L/1 S/2 Lab

Java

DETYRË   KURSI – DETYRIM

Kimi organike semestri 1

Titulli i lëndës : Kimi Organike
Moduli: “KIMI ORGANIKE I”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

A

6.5

40

8

30

78

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti II, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Petrit Kotori

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Kjo lende trajton studimin e  klasave te ndryshme te Komponimeve te karbonit. Perqendrimi ne studimin e biomolekulave . Orientimi i studimit ne drejtim te komponimeve te qelizes

Objektivat e lendes

 • Te njihen me klasat e ndryshme te komponimeve te karbonit.
 • Pervetesimi i temave nga te gjithe studentet  
 • Pune e detajuar me ata studente qe kane me shume veshtiresi                                                                                                                                                                        

Rezultatet e pritshme

 • Studentet ta njihen me te gjitha komponimet organike.
 • Te njohin ndikimet e komponimeve te ndryshme organike me organizmin.
 • Te kuptojn lidhjen e komponimeve organike me farmaceutiken.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 10%,
 • Detyra e  kursit 15%
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Kimia Organike; teori dhe problema te zgjidhura , Prof Dr.Genc Damani, Shtëpia e botimit Shtypshkronja P.S.H; Viti i botimit 2006; leksim i plotë ( i gjithë materiali)
 • Kozeta VASO Problema dhe Ushtrime të Kimisë Organike Tiranë 2002; dhe Ribotim Tiranë 2010 ISBN 978-99956-830-0-9

Literatura e rekomanduar

 

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Objekti dhe zhvillimi i kimise organike, lidhja kimike ne molekulat organike, analiza cilesore e sasiore e komponimeve organike, percaktimi i formulave kimike.2. Hibridizimi i C, efekti induktiv dhe mezomer. Seminar Formulat e rezonances dhe te mezomerise.(L)
 • Seminar: ushtrime mbi mezomerine.(S)

 

2 L/0S/0Lab

2

 • Leksion: Hidrokarburet e ngopur (alkanet e cikloalkanet), struktura, emertesa, prejardhja, metodat e perftimit, vetite fizike, vetite kimike, perfaqesuesit.(L)
 • Seminar: Nomenklatura, vetite fizike, gatitja, vetite kimike, perfaqesuesit.(S) Seminar:  Konformacionet. (S) 

2 L/1S/0Lab

3

 • Leksion: Analiza konformacionale tek alkanet dhe cikloalkanet

2 L/0S/0Lab

4

 • Hidrokarburet e pangopur me lidhje dyfishe (alkenet). Struktura e lidhjes dyfishe, izomeria cis-trans dhe E-Z. Emertesa, metodat e perftimit, vetite fizike dhe kimike. Perfaqesuesit.  Alkenet, nomenklatura, vetite fizike, gatitja, vetite kimike, Izomeria gjeometrike. (L)
 • Seminar hidrokarbret e pangopra. (S) Seminar Alkenet. (S)

2 L/1S/0Lab

5

 • Hidrokarburet e pangopur pjesa. Reaksionet e eliminimit.  Alkenet pjesa 2.(L)

2 L/0S/0Lab

6

 • Sistemet e pangopura te konjuguara. Vetite emertesa. Sistemet me lidhje dyfishe te konjuguara.(L)
 • Seminar hidrokarbret alifatike.(S) Seminar Alkinet. (L)

2 L/0S/0Lab

7

 • Hidrokarburet e pangopur me lidhje trefishe (alkinet). Struktura e lidhjes trefishe. Emertesa e alkineve, prejardhja, metodat e perftimit, vetite fizike dhe kimike. Perfaqesuesit.  Alkinet, nomenklatura, vetite fizike, gatitja, vetite kimike.(L)
 • Përcaktimi i temperaturës së shkrirjes së lëndëve të pastra dhe  përzierjeve. Rikristalizimi. (Lab)

2 L/1S/4Lab

8

 • Leksion:  Halogjenuret alkilike dhe arilike te ngopura dhe te pangopura. Metodat e perftimit, vetite fizike dhe vetite kimike. Reaksionet e zevendesimit nukleofilik.(L)
 • Seminar:  Nomenklatura, vetite fizike, gatitja, vetite kimike, perfaqesuesit. (S) Seminar: Izomeria optike, konfiguracionet R,S
 • Distilimi. a) i thjeshtë e i fraksionuar, b) me avuj uji. (Lab)

2 L/0S/4Lab

9

 • Leksion:  Izomeria optike. Emertesa e enantiomereve, sistemi R-S. Metodat e ndarjes se sistemeve inaktive. Molekulat me me shume se nje atom kiral, diastereomeret. 
 • Reaksionet SN te karboni  i ngopur. (Lab)

2 L/1S/4Lab

10

 • Izomeria optike pjesa 2 .  Molekulat me me shume se nje atom kiral, diastereomeret. Reaksionet stereoselektive. Rendesia biologjike e kiralitetit. (L)
 • Seminar: Reaksionet stereoselektive.(S). Seminar komponimet aromatike. (S)
 • Reaksionet SN te karboni i pangopur. (Lab)

2 L/2S/4Lab

11

 • Komponimet aromatike, struktura elektronike e sistemeve aromatike. Benzeni dhe homologet e tij, emertesa, perftimi, vetite fizike dhe kimike. Izomeria ne cilikin e benzenit.  Aromaticiteti, komponimet aromatike,vetite fizike, gatitja, vetite kimike. (L)
 • Reaksionet e eliminimit. (Lab)

2 L/0S/4Lab

12

 • Reaksionet e zevendesimit elektrofilik te benzeni e homologet. (L)
 • Reaksionet e zevendesimit elektrofilik te benzeni e homologet. Seminare mbi reaksionet e benzenit dhe homologeve. (S) (S)
 • Reaksionet e adicionit. (Lab)

2 L/1S/4Lab

13

 • Reaksionet e zevendesimit elektrofilik te benzeni e homologet, Orientuesit. Shembuj sintezash organike. Shembuj sintezash organike me orientues te ndryshem. (L)
 • Reaksionet SE në ciklet aromatike.Reaksioni  i acilimit etj. (Lab)

2 L/0S/4Lab

14

 • Alkoolet, fenolet, eteret. Metodat e gatitjes, vetite fizike dhe kimike. Emertesa. Perfaqesuesit.  Alkoolet, fenolet dhe eteret. Metodat e gatitjes, vetite fizike dhe kimike. Emertesa.
 • Seminar mbi komponimet alkoolike dhe eterike. Seminar komponimet alkoolike (S)
 • Punë e pavarur me literaturën. (Lab)

2 L/1S/0Lab

15

 • Alkoolet, fenolet, eteret. Pjesa 2. Vetite kimike. Emertesa. Perfaqesuesit. Pse metanoli eshte i helmet dhe etanoli jo.   Alkoolet, fenolet dhe eteret. (L)

2 L/0S/0Lab

Java

DETYRË   KURSI – DETYRIM

Kimi organike semestri 2

Titulli i lëndës : “KIMI ORGANIKE”
Moduli: Kimi Organike II

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Projekt kursi

Totali

A

5.5

45

8

1

54

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti II, Semestri II

Lektori/Pedagogu i lëndës

Petrit Kotori

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Po, Kimi Organike I

Përshkrimi i lëndës

 • Kjo lende trajton studimin e  klasave te ndryshme te Komponimeve te karbonit. Perqendrimi ne studimin e biomolekulave . Orientimi i studimit ne drejtim te komponimeve te qelizes

Objektivat e lendes

 • Te njihen me klasat e ndryshme te komponimeve te karbonit.
 • Pervetesimi i temave nga te gjithe studentet  
 • Pune e detajuar me ata studente qe kane me shume veshtiresi                                                                                                                                                                        

Rezultatet e pritshme

 • Studentet ta njihen me te gjitha komponimet organike.
 • Te njohin ndikimet e komponimeve te ndryshme organike me organizmin.
 • Te kuptojn lidhjen e komponimeve organike me farmaceutiken.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 10%,
 • Detyra e  kursit  15%
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Kimia Organike; teori dhe problema te zgjidhura , Prof Dr.Genc Damani, Shtëpia e botimit Shtypshkronja P.S.H; Viti i botimit 2006; leksim i plotë ( i gjithë materiali)
 • Kozeta VASO Problema dhe Ushtrime të Kimisë Organike Tiranë 2002; dhe Ribotim Tiranë 2010 ISBN 978-99956-830-0-9

Literatura e rekomanduar

 

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Aldehidet dhe ketonet alifatike dhe aromatike. Emertesa, metodat e perftimit, vetite fizike dhe kimike. Perfaqesuesit. Aldehidet dhe ketonet alifatike dhe aromatike. Emertesa, metodat e perftimit. (L)
 • Seminar me tematike leksionin.(S)

 

2 L/1S/0Lab

2

 • Aldehidet dhe ketonet alifatike dhe aromatike. Pjesa 2.  Aldehidet dhe ketonet alifatike dhe aromatike. Vetite fizike dhe kimike. (L)
 • Seminar me tematike leksionin.(S)

2 L/1S/0Lab

3

 • Acidet karboksilike, struktura, emertesa, metodat e perftimit, vetite fizike dhe kimike.   Perfaqesuesit. Acidet karboksilike,. Emertesa, metodat e perftimit, vetite fizike dhe kimike. (L)
 • Seminar me tematike leksionin.(S)

2 L/1S/0Lab

4

 • Derivatet e acideve karboksilike, struktura, emertesa, metodat e perftimit, vetite fizike dhe kimike.   Perfaqesuesit.  Derivatet e acideve. Emertesa, metodat e perftimit, vetite fizike dhe kimike. (L)
 • Seminar me tematike leksionin.(S)

2 L/1S/0Lab

5

 • Aminat alifatike dhe aromatike. Llojet. Struktura, emertesa, metodat e perftimit, vetite fizike dhe kimike. Perfaqesuesit . Aminat. Struktura, emertesa, metodat e perftimit, vetite fizike dhe kimike. (L)

2 L/0S/0Lab

6

 • Nitrokomponimet. Klasifikimi, emertesa, metodat e perftimit. Vetite fizike dhe kimike. Perfaqesuesit. Nitrokomponimet. Emertesa, vetite fizike, gatitja, vetite kimike. (L)

2 L/0S/0Lab

7

 • Aminoacidet. Struktura, klasifikimi, emertesa. Metodat e perftimit, vetite fizike dhe kimike. Aminoacidet, emertesa, vetite fizike, gatitja, vetite kimike, perfaqesuesit. (L)

2 L/0S/0Lab

8

 • Polipetidet dhe proteinat. Pjesa 2, Polipetidet dhe proteinat. Struktura, klasifikimi. Analiza sekuenciale. (L)
 • Seminar me tematike leksionin.(S)

2 L/1S/0Lab

9

 • Karbohidratet hyrje, monosakaridet, sinteza, degradimi dhe vetite kimike. Karbohidratet, monosakaridet, sinteza, degradimi dhe vetite kimike. (L)

2 L/0S/0Lab

10

 • Disakaridet reduktuese dhe joreduktuese, perfaqesuesit. Vetite kimike. Perfaqesuesit. Disakaridet, polisakaridet. Vetite kimike. (L)

2 L/0S/0Lab

11

 • Polisakaridet. Perfaqesuesit. Vetite kimike. Karbohidratet esenciale. Embelsuesit sintetike. Polisakaridet. Vetite kimike. (L)
 • Seminar me tematike leksionin.(S)

2 L/1S/0Lab

12

 • Acidet nukleike, nukleotidet dhe nukleozidet, sinteza e tyre. Nomenklatura, vetite fizike, gatitja, vetite kimike, perfaqesuesit. (L)

2 L/0S/0Lab

13

 • Komponimet heterociklike. Emertesa. Komponimet heterociklike peseatomike e gjashteatomike, furani, pirroli, tiofeni dhe derivatet e tyre.  Sisteme te kondensuara te pirrolit, furanit e tiofenit. Komponimet heterociklike. (L)

2 L/0S/0Lab

14

 • Lipidet, acidet yndyrore, fosfolipidet, rreshirat steroidet. Biosintezat e lipideve.  Lipidet. (L)
 • Seminar me tematike leksionin.(S)

2 L/1S/0Lab

15

 • Polimeret sintetikë. Nomenklatura, vetite fizike, gatitja, vetite kimike, perfaqesuesit. (L)
 • Seminar me tematike leksionin.(S)

2 L/1S/0Lab

Java

DETYRË   KURSI – DETYRIM

Kimi Toksikologjike sim 2

Titulli i lëndës : “Kimi Toksikologjike”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

B

5

45

15

30

90

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti i III, Semestri i II

Lektori/Pedagogu i lëndës

Yllka Kotori

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Lenda synon te njoh studentet me menyren e analizimit ne lengjet biologjike te lendeve kimike me perdorim te perditshem. Te informoj lidhur me menyrat e analizimit te lendeve flurore. Njohuri mbi  menyrat e analizimit te metaleve te renda ne materialet biologjike dhe ne mjedis. Te njihen me ndotesit e ajrit te mjedisit urban dhe te atij industrial

 

Objektivat e lendes

Te njohe studentet me :

 • me konceptet e toksikologjise se pergjithshme, si dhe me terminologjine baze qe perdoret ne toksikologji
 • me nen disiplinat e toksikologjise, si dhe detyrat e seiciles nen disipline
 • me efektet e kombinuara te veprimit te lendeve helmuese
 • me rruget e hyrjes dhe ato te menjanimit te lendeve te helmuese nga organizmi i njeriut, efektet e padeshirueshme qe shkaktojne lendet e ndryshme helmuese si dhe me rreaksionet e ndryshme qe zhvillohen ne organizem per cdemtimin e lendeve helmuese

Rezultatet e pritshme

Studentet te njohin

 • me provat cilesore per pranine e helmeve ne mjediset biologjike
 • me efektet dhe menyrat e analizimit te drogave te ndryshme
 • me menyrat e analizimit te barnave te ndryshme ne gjak, urine, permbajtje stomaku
 • me menyrat e analizimit ne lengjet biologjike te lendeve kimike qe perdoren ne industri

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 10%,
 • Detyra e  kursit  15%
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Libri baze : Kimia toksikologjike (Leksione te parashkruara). Autor: Afrim Tabakuleximi: i plotë ( i gjithë materiali).
 • Hayes A.W., Principles and Methods of Toxicology, 4th ed., Taylor and Francis, 2001
 • Basic Analytical Toksikology Autor: R.J. Flanagan   WHO 1995 ose 2008

Literatura e rekomanduar

 • Drug and poisons in humans: A handbook of practical analysis  Autor: O. Suzuki, K. Wanatabe Springer 2005
 • Botime periodike, Revista kërkimore shkencore
 • Revista; Bulletin of environmental contamination and toxicology
 • Revista; Archives of environmental contamination and toxicology

 

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Historiku i shkencës së toksikologjisë në përgjithësi dhe i asaj analitike në veçanti
 • Hyrje ne toksikologji. Terminologjia baze qe perdoret ne toksikologji

2 L/0S/2 Lab

 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator I

2 L/2S/2 Lab

2

 • Principet e pergjithshme te toksikologjisë. Helmet dhe mënyrat e klasifikimit të tyre.
 •  Mënyrat e depërtimit të helmeve në organizmin e njeriut. Metabolizmi i helmeve në organizëm.

2 L/1S/2 Lab

 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator II

2 L/1S/2 Lab

3

 • Reaksionet kryesore të metabolizmit: reaksionet e oksidimit, të reduktimit, hidrolizës dhe sintezës. Jashtëqitja e helmeve nga organizmi.
 • Mënyrat e veprimit të helmeve në organizëm. Frenimi i prapësueshëm dhe i paprapësueshëm. Frenimi  konkurues dhe jokonkurues

2 L/1S/2 Lab

 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator III

2 L/1S/2 Lab

4

 • Ligjëshmëritë toksikologjike dhe farmakologjike të veprimit të kombinuar të lëndëve helmuese
 • Rregullat e përgjithshme të trajtimit të helmimeve. Sigurimi i cilësisë së punës në laboratoret e toksikologjisë analitike.

2 L/1S/2 Lab

 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator IV

2 L/1S/2 Lab

5

 • Vendosja e programeve të kontrollit të cilësië, kontrolli i cilësisë së aparaturave (pëshoreve, spektrofotometrave VIS-UV, spektrofotometrave IR, spektrofotometrave me absorbim atomik, gaz kromatografeve dhe HPLC, kontrolli i cilësisë i standardeve të referencës.
 • Metodat e kontrollit të sigurisë së analizës, me përdorim të mostrave të çertifikuara, dhe mënyrat e vlerësimit të rezultateve të tyre.

2 L/1S/2 Lab

 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator V

2 L/1S/2 Lab

6

 • Teknikat kryesore analitike që përdoren në toksikologjinë analitike.
 • Njohuri mbi konceptet e dozave qe perdoren ne toksikologji. Marredheniet doze – pergjigje. Indeksi terapeutik

2 L/1S/2 Lab

 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator VI

2 L/1S/2 Lab

7

 • Efektet helmuese. Nderveprimet e helmeve. Metodat e vleresimit te helmueshmerise
 • Toksikokinetika

2 L/1S/2 Lab

 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator VII

2 L/1S/2 Lab

8

 • Aspekte klinike te kimise toksikologjike. Roli i laboratoreve te kimise toksikologjike
 • Aspekte praktike të kimise toksikologjike. Sigurimi i cilësisë

2 L/1S/2 Lab

 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator VIII

2 L/1S/2 Lab

9

 • Ndryshimet qe pesojne helmet pas vdekjes se personit. Trajtimet paraprake te kampioneve.
 • Provat cilesore per pranine e helmeve. Kromatografia ne shtrese te holle

2 L/1S/2 Lab

 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator IX

2 L/1S/2 Lab

10

 • Lendet helmuese flurore
 • Drogat. Metodat e zbulimit dhe te analizimit te heroines ne mostrat biologjike. Metodat e zbulimit te të opiumit dhe heroinës në materialet e gjendura në vendngjarje. Metodat e zbulimit dhe të analizimit të kanabinoideve në mostrat biologjike. Metodat e shpejta të zbulimit të kanabisit  në materialet e gjendura në vendngjarje. Metodat e zbulimit dhe te analizimit te kokaines ne mostrat biologjike. Metodat e zbulimit dhe te analizimit te amfetamines dhe metamfetamines ne mostrat  biologjike.

2 L/1S/2 Lab

 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator X

2 L/1S/2 Lab

11

 • Barbituratet. Barna antidepresive. Barna qetesues, antikonvulsive dhe hipnotike Barna te pergjithshme
 • Lendet kimike te perdorimit te perditshem. Acidet dhe bazat e forta.
 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator XI

2 L/1S/2 Lab

12

 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator XII

2 L/1S/2 Lab

13

 • Herbicidet rrjedhës të triazinave simetrike. Nitro dhe halogjenrrjedhësit e fenolit. Fumigantët e depove. Fungicidet me bazë merkuri, bakri dhe arseniku.
 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator XIII

2 L/1S/2 Lab

14

 • Metalet helmues. Pesticidet dhe klasifikimi i tyre. Pesticidet organoklorike. Pesticidet organofosforike. Pesticidet karbamate, tiokarbamate dhe dytikarbamate.
 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator XIV

2 L/1S/2 Lab

15

 • Ndotesit e mjedisit Lendet helmuese flurore
 • Seminar me tematik leksionin e meparshem
 • Laborator XV

2 L/1S/2 Lab

Java

DETYRË   KURSI – DETYRIM

Kimi Ushqimore Simestri 1

Titulli i lëndës : “Kimi Ushqimore”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =11-12 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

B

5

30

8

22.5

60.5

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti IV, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Dr. Spiro Panajoti

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Përbërsit kryesor të organizmit dhe produkteve ushqimore. Ndryshimet biokimike që pësojnë përbërsit e produkteve ushqimore. Proceset fermentative. Sistemet kryesore biokimike ushqimore. Ndotja e produkteve ushqimore. Ambalazhimi i produkteve dhe ndotjet prej tij. Shtesat kimike në produktet ushqimore. Disa aspekte të ndryshimeve që pësojnë produktet ushqimore.

Objektivat e lendes

 • Të njihen studentët me produktet ushqimore kryesore dhe me teknologjinë e perpunimit të tyre
 • Të njihen studentët me shtesat kimike në produktet ushqimore
 • Të njihen studentët me ndotjen dhe ambalazhimin e produkteve ushqimore, si edhe me konservimin e këtyre produkteve

Rezultatet e pritshme

 • Të definojnë rolin e përbërsve kryesor të organizmit dhe produkteve ushqimore
 • Të dinë për përpunimin e lëndëve të para dhe të prodhimit të produkteve të gatshme ushqimore
 • Të shpjegojnë metodat moderne që përdoren për transformimin për t’iu përmirësuar cilësitë e për të rritur qëndrueshmërinë e produkteve ushqimore, transportin e tyre për t’u konsumuar edhe në largësi.
 • Të interpretojnë lidhshmërinë e Kimisë dhe Teknologjisë së Ushqimeve me shkencat tjera si p.sh. Kimia Organike, Biokimia, Mikrobiologjia etj.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 5%,
 • Detyra e  kursit  5%
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Troja, R. “Kimia dhe Teknologjia e Ushqimeve” për studentët e degës farmaci dhe degë të tjera. Tiranë 2001.
 • Troja R. “Sistemet dhe Ekuilibrat ushqimorëTiranë. 1997
 • Cappelli, P., Vannuci, V.:Chimica degli alimenti. Convervazione e transformazioni”, Zanichelli, 1994.

Literatura e rekomanduar

 

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Uji dhe funksionet e tij në organizëm. Vetitë fizike dhe fiziko-kimike të ujit. (L)
 • Uji i pijshëm. Proteinat. (L)

 

2L/0 S/0 Lab

2

 • Vlerat ushqyese e proteinave në produkte ushqimore. Glucidet. Konsiderata të përgjithshme dhe klasifikimi i glucideve. Monosakaridet. (L)
 • Seminar me tematik leksionet

2L/1 S/0 Lab

3

 • Vitaminat  e treshme ne uje.(L)
 • Fosfolipidet, glikolipidet, dyllërat, steroidet. Vitaminat. (L)

2L/0 S/0 Lab

4

 • Ndryshimet biokimike që pësojnë përbërësit e produkteve ushqimore. Shnderrimet e proteinave dhe aminoacideve. (L)
 • Putrifikimi. Përbërësit kimike dhe gjendja fizike. (L)
 • Seminar me tematike leksionet

2L/0 S/0 Lab

5

 • Vlerat ushqyese e qumështit dhe cilësia. Homogjenizimi i qumështit. (L)
 • Qumështi i fermentuar. Mishi dhe produktet e tij. (L)

2L/0 S/0 Lab

6

 • Fibrat muskulore. Uji në mish. (L)
 • Liofilizimi i mishit. Peshku. (L)
 • Seminar me tematike leksionet

2L/0 S/0 Lab

7

 • Teknologjia e ruajtjes së peshkut. Struktura dhe përbërja kimike e vezes. (L)
 • Vajrat ushqimore. Teknikat e ekstraktimit. (L)

2L/0 S/0Lab

8

 • Përbërja kimike e vajit të ullirit. Klasifikimi i vajrave. (L)
 • Margarina. Struktura dhe përberja kokrres. (L)
 • Seminar me tematike leksionet

2L/0 S/0 Lab

9

 • Bluarja. Perpunimi i kokrres  

2L/0 S/0 Lab

10

 • Prodhimi i brumit. Drithera të tjera që përdoren për konsum.
 • Perimet dhe frutat. Frutat
 • Seminar me tematik leksionet

2L/0 S/0 Lab

11

 • Ndryshimet kimike te frutave . Përdorimi i temperaturave te larta  
 • Pijet alkoolike dhe uthulla. Përbërësit e rrushit .
 • Percaktimi cilësor i vajit të ullirit. (Lab)

2L/0 S/4 Lab

12

 • Mushti. Përbërja kimike e veres    
 • Klasifikimi i vererave. Prodhimi i mushtit
 • Percaktimi cilësor i miellit. (Lab)
 • Seminar me tematik leksionet

2L/0 S/4 Lab

13

 • Uthulla. Fitoncidet dhe klasifikimi i tyre.  
 • Analiza e kontrollit te mbetjeve pesticidet ne ushqimet. Alumini
 • Ndotja nga metalet e renda. Ndotja radioaktive  
 • Analiza cilësore dhe sasiore e ujit të pijshëm. (Lab)

2L/0 S/4 Lab

14

 • Klasifikimi i shtesave kimike.  Substancat që rrisin qëndrueshmërinë  
 • Substancat që veshin produktin. Anti shkumuesit
 • Testimi organoleptik i kafesë. (Lab)
 • seminar me tematike leksionet

2L/0 S/4 Lab

15

 • Aspekte te ndryshimit që pësojnë produktet ushqimore.   Shkaqet fiziko-kimike
 • Pasterizimi. Ruajtja ne te ftohte   
 • Percaktimi i kafeinës ne pijet jo alkolike te gazuara. (Lab)

2L/0 S/26 Lab

Java

DETYRË   KURSI – DETYRIM

Latinisht

Titulli i lëndës: “Latinisht”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS = 10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Projekt kursi

Totali

E

6

30

8

4

42

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti I, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Yllka Bilushi

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Ky modul synon t’ju jap studentëve njohuritë bazë profesionale për terminologjinë latine, sic quhet ndryshe gjuha e mjekesise

Objektivat e lendes

 • Njohja me konceptet bazë të  terminologjinë latine, sic quhet ndryshe gjuha e mjekesise.                
 • Aftësimi për tu njohur me teminologjine latine ne sistemet kryesore.
 • Njohja me problemet kryesore te sistemeve, ne menyre qe studenti te hyje ne profesion me disa njohuri elementare te gjuhes mjekesore

Rezultatet e pritshme

 • Detyre kryesore eshte njohja e njohurive morfologjike kryesore, njohja e termave me te rendesishme sipas sistemeve, si dhe berja dhe leximi i nje recete, ose thjesht terapise qe duhet te beje infermieri te pershkruar nga mjeku

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi 15%
 • Aktivizimi 15%,
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • N. Basha “Terminologjia mjekesore”;
 • L. Xhama, V. Hondro, P. Prifti Terminologjia Mjekesore e Gjuhes Latine

Literatura e rekomanduar

 

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

Orë L / S

1

 • Historiku i shkurtër i gjuhës latine. (L)

 L/1

2

 • Alfabeti latin .(L)

 L/1 S/1

3

 • Zanoret dhe bashketringelloret(L)

 L/1

4

 • Ndertimi I termave latin  (L)

 L/1 S/1

5

 • Lakimi i emrave latinë(L)

 L/1

6

 • Mbiemrat latin  (L)

 L/1 S/1

7

 • Numërorët latinë(L)

L/1

8

 • Folja dhe ndajfolja  (L)

 L/1 S/1

9

 • Rëndësia e përdorimit. Zgjedhimi i foljes(L)

 L/1 

10

 • Peremrat latin  (L)

 L/1 S/1

11

 • Lidhësat dhe parafjalë(L)

 L/1

12

 • Pasthirmat (L)

 L/1 S/1

13

 • Terminologjia mjekësore, anatomike. (L)

L/1

14

 • Terminologjia fiziologjike dhe histologjike  (L)

 L/1 S/1

15

 • Termat mjekësore më të përdorura në sëmundjet e brendshme.(L)

 L/1

16

 • Termat mjekesor ne semundjet infective  (L)

 L/1 S/1

17

 • Terminologjia mjekësore kirurgjikale(L)

 L/1 

18

 • Terminologjia obstretik-gjinekologjike  (L)

 L/1 S/1

19

 • Termat mjekësore latine që përdoren më shpesh në Neurologji.(L)

 L/1

20

 • Termat latin qe perdoren me shpesh ne Psikatri(L)

 L/1 S/1

21

 • Receptura, rëndësia e përbërjes . (L)

 L/1

22

 • Perdorimi i receptures. (L)

 L/1 S/1

23

 • Terminologjia mjekësore latine në shërbimin infermieror. (L)

 L/1

24

 • Terminologjia mjekesore latine ne ORL (L)

 L/1 S/1

25

 • Terminologjia mjekësore latine ne Okulistike  (L)

 L/1

26

 • Terminologjia mjekesore ne Dermatologji  (L)

 L/1 S/1

27

 • Pergatitja e llojeve te ndryshme te recetave sipas grupmoshave. (L)

 L/1

28

 • Pergatitja e llojeve te ndryshme te recetave sipas grupmoshave. (L)

 L/1 S/1

29

 • Perseritje

 L/1

30

 • Perseritje

 L/1 S/1

Legjislacion

Titulli i lëndës : “Etikë dhe Deontologji & Legjislacion Farmaceutik”
Moduli: “Legjislacion Farmaceutik”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS = 10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Ekspedita

Ushtrimi

Totali

C

6

30

8

25

15

60

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti IV, Semestri II

Lektori/Pedagogu i lëndës

Dr.Marjola Muhaj   

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Moduli synon të pajisë studentin me njohuri  për legjislacionin në fushën farmaceutike, Urdhërin e Farmacistit, Kodin Deontologjik të Farmacistit, të drejtat dhe detyrimet e farmacistëve dhe të pacientëve.

Objektivat e lendes

 • Përvetësimi i njohurive bazë mbi legjislacionin farmaceutik
 • Njohja me institucione si QKKB, Urdhëri i Farmacistit, etj.

Rezultatet e pritshme

 • Të njohin legjislacionin farmaceutik në vendin tonë
 • Të njohin veçoritë e hapjes së aktivitetit, rregullat
 • Të njohin detyrat si dhe të drejtat që kanë farmacistët

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 5%,
 • Detyra e  kursit (Ese???) 5%
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Ligj "Për barnat dhe shërbimin farmaceutik" Nr.105/2014
 • Ligj "Për barnat narkotikë dhe lëndët psikotrope", Nr.7975, dt. 26.7.1995.
 • Kodi Etik dhe Deontologjik i Farmacistit

Literatura e rekomanduar

 • Uniqe Convention on Narcotics, UNO, New York 1961.
 • Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë.

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Të dhëna të përgjithshme për farmacinë. Përkufizimi i emrit "farmaci", si shkencë, si profesion, si vend pune. L (1 orë)
 • Historiku i farmacisë, etapat në të cilat ka kaluar farmacia gjatë zhvillimit historik të shoqërisë dhe tiparet e farmacisë në secilën etapë. Karakteristikat e zhvillimit të farmacisë në vende te ndryshme. (Egjipt, Kinë, Greqinë e lashtë, vendet arabe etj.) L (1 orë)
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)

 

2 L  /  1 S

2

 • Zhvillimi i farmacise në vendin tonë. Mjekësia popullore. Lindja e farrnacive të para. L (1 orë)
 • Farmacitë shtetërore të rrjetit te mbyllur (farmacitë e spitaleve). Privatizimi i plotë i farmacive të rrjetit të hapur, organizimi i  farmacive private. L (1 orë)
 •  

2 L 

3

 • Ndërtimi i brendshëm i farmacisë. Sistemi i farmacive dhe pajisjet e nevojshme. L (1 orë)
 • Disa probleme të marketingut në farmaci. Mënyra e reklamimit të bamave në farmaci. L (1 orë)
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)

2 L  /  1 S

4

 • Kontrolli i barnave në vendin tonë. Qendra Kombëtare e Kontrollit të Bamave (QKKB) si insitucioni më i rëndësishëm për kontrollin e barnave në RSH. L (1 orë)
 • Farmakopeja rëndësia, struktura. Formulari Farmaceutik, Standarti Shtetëror, Kushti Teknik. L (1 orë)
 •  

2 L 

5

 • Ligji për barnat. Dispozita të përgjithshme të ligjit. Përkufizime të ndryshme të ligjit. L (1 orë)
 • Fabrikimi i bamave dhe kushtet që nevojiten për "Fabrikimin e mirë". Barnat, lëndët medikamentoze, efektet anësore.  L (1 orë)
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (2 orë)

2 L  / 1 S

6

 • Regjistrimi i barnave. Kushtet që duhet të plotësojë bari që të regjistrohet. Leja e regjistrimit. L (1 orë)
 • Organet dhe institucionet që merren me rregjistrimin e bamave. L (1 orë)

2 L 

7

 • Përsëritje L (1 orë)
 • Përsëritje L (1 orë)
 • Provim i ndërmjetshëm S (1 orë)

2 L  /  1 S

8

 • Urdhëri i Farmacistit. L (1 orë)
 • Kodi Etik dhe Deontologjik i Farmacistit L (1 orë)

2 L 

9

 • Shitja me shumicë e barnave. Depot e shitjes me shumicë. L (1 orë)
 • "Praktika e ruajtjes së mirë". Licensa për shitjen me shumicë të bamave. L (1 orë)
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S ( orë)

2 L  /  1 S

10

 • Shitja me pakicë e barnave. Farmacia si institucion i kujdesit shëndetësor. Licensa për shitjen me pakicë. L (1 orë)
 • Importimi, eksportimi i barnave. Dispozitat për cmimet e barnave. L (1 orë)

2 L 

11

 • Receta, dokumenti i rëndësishëm në punën e farmacistit. Mënyra e përshkrimit të recetës. Llojet e recetave. Ruajtja e recetave në farmaci. L (1 orë)
 • Barnat që jepen pa recetë. Lista e barnave thelbësore për vendin tonë. Barnat thelbësore që rimbursohen nga sigurimet shëndetësore. Barnat që jepen falas. L (1 orë).
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)

2 L  /  1 S

12

 • Lëndët narkotike. Konventat ndërkombëtare për lëndët narkotike, dhe lëndët psikotrope (Konventa Unike për lëndët narkotike). L (1 orë)
 • Konventa kundër trafikut të paligjshëm të lëndëve narkotike dhe psikotrope). L (1 orë)

2 L 

13

 • Legjislacioni në vendin tonë për narkotikët dhe lëndët psikotrope. L (1 orë)
 • Prodhimi i narkotikëve dhe trafikimi i lëndëve narkotike dhe psikotrope. L (1 orë)

2 L 

14

 • Veprat penale të parashikuara në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë L (1 orë)
 • Mjekimi i pakujdesshëm. L (1 orë)
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)

2 L  /  1 S

15

 • Përsëritje L (1 orë)
 • Përsëritje L (1 orë)
 • Përsëritje S (2 orë)

2 L 

Java

DETYRË   KURSI – DETYRIM

Lendet me zgjedhje

Titulli i lëndës : Lende me Zgjedhje (studenti duhet të zhgjedhë 2 module)
Moduli: Farmaci Sociale

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Ushtrime

Totali

B

6

40

15

15

60

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti V, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Lejdi Fetahu  

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

Studentët do të aftesohen në kerkimin, perzgjedhjen dhe perdorimin e teorive te kujdesit shendetesor; teoritë e kujdesit shendetesor ne fushen mjekesore, bazat e teorive shkencore, zgjidhja e problemeve te sektorit shendetesor duke u mbeshtetur ne teorite e studjuara, hartimi i teorive te reja.

Objektivat e lendes

Objektivat e lendes jane njohja e detajuar e metodave kerkimore (cilesore dhe sasiore). Studentet do te njihen me menyrat e berjes se observimeve, pyetesoreve, konceptet e epidemiologjise dhe studimeve te bazuara ne rregjistrime. Studentet do te bejne pune individuale dhe ne grup per planifikimin dhe aplikimin e metodave cilesore dhe sasiore te analizes.

Rezultatet e pritshme

Studentet do te trajnohen te diskutojne mbi shperndarjen dhe komunikimin me klientet. Ne perfundim ata do te njohin aspektet ligjore qe lidhen me shperndarjen e barnave. Studenti duhet te fitoje aftesite dhe mjetet (metodat dhe teknikat) per organizimin dhe shperndarjen e informacionit qe qarkullon ne sektorin farmaceutik

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 5%,
 • Detyra e  kursit 5%
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Leksione te pergatitura nga pedagogu

Literatura e rekomanduar

 

Titulli i lëndës : Lende me Zgjedhje (studenti duhet të zhgjedhë 2 module)
Moduli: Shendet Mjedisor

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Ushtrime

Totali

B

6

40

15

15

60

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti V, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Yllka Kotori

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

Tematikat e kursit do te jenë: koncepte të epidemiologjisë mjedisore. Rëndësia e epidemiologjisë mjedisore në këndvështrimin shëndetësor dhe ekonomik. Metodat analitike që përdoren në epidemiologjinë mjedisore. Parimet e pergjithshme te epidemiologjise se parandalimit (rruget e hyrjes, transmetimit dhe eleminimit te agjenteve demtues). E ardhmja e epidemiologjisë. Hazardet dhe llojet e tyre.

Objektivat e lendes

Objektivat e lendes jane njohja e detajuar e metodave kerkimore (cilesore dhe sasiore). Studentet do te njihen me menyrat e berjes se observimeve, pyetesoreve, konceptet e epidemiologjise dhe studimeve te bazuara ne rregjistrime. Studentet do te bejne pune individuale dhe ne grup per planifikimin dhe aplikimin e metodave cilesore dhe sasiore te analizes.

Rezultatet e pritshme

Studentët do të aftesohen në kerkimin, perzgjedhjen dhe perdorimin e teorive te kujdesit shendetesor; teoritë e kujdesit shendetesor ne fushen mjekesore, bazat e teorive shkencore, zgjidhja e problemeve te sektorit shendetesor duke u mbeshtetur ne teorite e studjuara, hartimi i teorive te reja.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 5%,
 • Detyra e  kursit 5%
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Leksione te pergatitura nga pedagogu

Literatura e rekomanduar

 

Mikrobiologji

Titulli i lëndës : “Mikrobiologji”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

B

6

30

8

30

60

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti II, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Krenar Makaj

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Ky modul  synon t’ju jap studentëve njohuri bazë dhe dije të thelluara në mikrobiologji, të shkencës që merret me studimin e mikroorganizmave dhe sëmundjeve që ato shkaktojnë.

Objektivat e lendes

 • Përftimi i njohurive bazë dhe dijeve të thelluara në mikrobiologji.
 • Kuptueshmëria e saktë mbi mikrobet.
 • Të kuptuarit e rëndësisë së qelizave eukariote e prokariote,fiziologjinë e mikroorganizmeve si edhe mikroflorën normale të trupit të njeriut.
 • Aftësimi për njohjen e mikroflorës normale të njeriut,lëkurës,gojës, veshit,syrit,sistemit respirator,sistemit urogjenital dhe atij digjestiv.
 • Të kuptuarit e rolit të dobishëm të florës normale të njeriut,marrëdhëniet simbiotike si edhe ekologjinë mikrobiale.
 • Aftësimi për tu njohur me faktorët që influencojnë mbi rritjen e mikrobeve,metodat antimikrobiale si edhe kimioterapia.

Rezultatet e pritshme

 • Studenti është i aftë të kuptojë konceptet bazë të mikrobiologjisë.
 • Studenti njihet me rëndësinë e qelizave prokariote dhe eukariote,fiziologjinë e mikroorganizmave, mikroflorën normale të trupit të njeriut.
 • Studenti aftësohet për të njohur mikroflorën normale të trupit të njeriut.
 • Studenti grumbullon njohuri mbi faktorët që ndihmojnë rritjen e zhvillimin e mikrobeve në trupin e njeriut,metodat antimikrobiale dhe kimioterapinë.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 5%,
 • Detyra e  kursit 5%
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • B.Byku, Mikrobiologjia. Tekst për studentët e Fakultetit të mjekësisë,stomatologjisë dhe infermierisë.
 • R.Andoni. Mikrobiologjia. Tekst për studentët e infermierisë,stomatologjisë e farmacisë.

Literatura e rekomanduar

 

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Hyrje në mikrobiologji.Historia e mikrobiologjisë. (L)
 • Qelizat eukariote dhe prokariote. (L)

 

2L/0S/2 Lab

2

 • Qelizat eukariote dhe prokariote. (L)
 • Fiziologjia e mikroorganizmave. (L)
 • Seminare me tematike leksionet e trajtuara (S)
 • Laboratori I

2L/2S/3 Lab

3

 • Mikroflora normale e trupit të njeirut,lëkurës,gojës, syrit. Mikroflora e sistemit respirator,sistemit urogjenital dhe sistemit gastrointestinal. (L)
 • Roli i dobishëm i mikrobeve saprofite,marrëdhëniet simbiotike dhe ekologjia e mikrobeve.(L)
 • Laboratori II

2L/0S/3 Lab

4

 • Faktorët që influencojnë në rritjen e shumëzimin e mikrobeve, si temperatura, lagështia etj. Metodat antimikrobiale, dezinfektimi dhe sterilizimi. Kimioterapia. (L)
 • Seminare me tematike leksionet e trajtuara (S)
 • Laborator III

2L/1S/2 Lab

5

 • Infeksioni.Shkaktarët mikrobialë të tij. (L)
 • Epidemiologjia dhe transmetimi i sëmundjeve. (L)
 • Laborator IV

2L/0S/2 Lab

6

 • Burimi i infeksioneve,portat e hyrjes. (L)
 • Parandalimi i përhapjes së infeksioneve në kushtet spitalore dhe ambulatore. (L)
 • Seminare me tematike leksionet e trajtuara (S)
 • Laborator V

2L/1S/2 Lab

7

 • Provimi i pjesshëm.

 

8

 • Imunniteti. (L)
 • Imuniteti specifik dhe ai jospecifik. (L)
 • Seminare me tematike leksionet e trajtuara (S)
 • Laborator VI

2L/1S/2 Lab

9

 • Marrja e mostrës klinike, përpunimi dhe ekzaminimi i saj. (L)
 • Sëmundjet e lëkurës. (L)
 • Laborator VII

2L/0S/2 Lab

10

 • Sëmundjet e syrit. Semundjet e gojës dhe veshit. (L)
 • Seminare me tematike leksionet e trajtuara (S)
 • Laborator VIII

2L/1S/2 Lab

11

 • Sëmundjet e sistemit respirator. (L)
 • Laborator IX

2L/0S/2 Lab

12

 • Sëmundjet e sistemit gastrointestinal. (L)
 • Seminare me tematike leksionet e trajtuara (S)
 • Laborator X

2L/1S/2 Lab

13

 • Sëmundjet e aparatit urogjenital. (L)
 • Seminare me tematike leksionet e trajtuara (S)
 • Laborator XI

2L/0S/2 Lab

14

 • Sëmundjet e qarkullimit të gjakut dhe limfës. Sëmundjet e sistemit nervor. (L)
 • Seminare me tematike leksionet e trajtuara (S)
 • Laborator XII

2L/1S/2 Lab

15

 • Viruset. Ç’janë viruset? Patologjitë virale. (L)
 • Seminare me tematike leksionet e trajtuara (S)
 • Laborator XIII

2L/1S/2 Lab

Java

DETYRË   KURSI – DETYRIM

Praktike profesionale

Programi i Lëndës :  Për periudhen e praktikës studentët janë të detyruar t’i nënshtrohen rregullave dhe kerkesave të Institucionit ku kryejnë praktiken dhe çdo ditë të evidentojnë punen e bërë në formen e një ditari. Kjo pjesë e evidencës ditore kontrollohet dhe nënshkruhet nga specialisti përgjegjës i institucionit dhe në fund dorëzohet për t’u nënshkruar edhe nga Drejtuesi i Praktikës Profesionale pranë Departamentit.

 • Të njohë kerkesat e legjislacionit farmaceutik në drejtim të ndërtimit dhe funksionimit të sherbimit farmaceutik të rrjetit të hapur dhe atij spitalor.
 • Të njohë literaturen themelore dhe ndihmëse që shfrytëzon farmacisti i sherbimit në rrjetin e hapur, mjetet e punës dhe pajisjet e nevojshme të punës në farmaci.
 • Të njihet me listen e barnave thelbësore dhe listen e barnave që rimbursohen nga DRSKSH.
 • Të njihet me mënyren e përshkrimit të barnave në recetë dhe rregullat e ekzekutimit të recetës nga farmacisti.
 • Të njihet me Ligjin per Barnat, Rregulloret dhe udhëzimet e tjera të Ministrisë së Shëndetësisë që rregullojnë veprimtarinë e Sektorit Farmaceutik.
 • Të njihet me Ligjin per Barnat Narkotike dhe Lëndët Psikotrope, si dhe rregullat e përshkrimit të tyre.
 • Të fitojë njohuri mbi barnat kryesore që qarkullojnë në farmaci: klasifikimin, emërtimin, mënyren e sistemimit të tyre në farmaci.
 • Të njihet me Formularin Farmaceutik dhe Pergatitjet Galenike që realizon farmacia.
 • Të njihet me mënyrat e vendosjes së terapisë dhe dozimin e barnave (sidomos pranë Farmacive Spitalore).
 • Të njihet me evidencat e ndryshme që mban Farmacia.
 • Të njihet me mënyren e organizimit dhe funksionimit Agjensise Kombetare se Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore ne Republiken e Shqipërisë (pranë AKBPM).
 • Të njihet me mënyren e organizimit dhe funksionimit të ndërmarrjes prodhuese farmaceutike: të përfitojë njohuri mbi aspektet industriale të prodhimit farmaceutik pranë secilit repart (tableta, injeksione-perfuzione, preparate galenike), si dhe mënyren e organizimit e funksionimit të garantimit të cilësisë.
 • Të njihet me teknologjinë e prodhimit të formave të ndryshme farmaceutike, makineritë dhe pajisjet kryesore që shfrytëzohen në reparte, si dhe aparaturat që përdoren në kontrollin e cilësisë dhe repartin eksperimental.
 • Të njihet me rregullat dhe kerkesat bashkëkohore të GMP, GLP dhe Sistemit e Garantimit të Cilësisë që zbatohet në fabrikë.
 • Të njihet me  mënyrën e organizimit dhe funksionimit të farmacive të spitaleve : të përfitojë njohuri lidhur me përgjegjësitë dhe detyrat e farmacistit në në keto farmaci. Të njihet me ambjetet spitalore, dhomat sterile  dhe pajisjet e nevojshme për prodhimin e barnave (aty ku egziston si praktike).
 • Të njihet me procedurat e porositjes , shpërndarjes dhe ruajtjes se barnave dhe në vecanti të barnave narkotike që qarkullojnë në rrjetin spitalor.
 • Të njihet me politikat e përdorimit të sigurtë të barnave dhe sistemeve të farmakovigjilencës që egzitojnë në këto spitale .
 • Të njihet me organizimin e personelit në këto farmaci si dhe marrdhëniet me pjesën tjetër të stafit spitalor.

Semundje te brendshme

Titulli i lëndës : “NJOHURI MBI  SËMUNDJEN”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS = 10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Ekspedita

Totali

B

6

40

7

25

72

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti i III simestri i II

Lektori/Pedagogu i lëndës

Prof.Sotir VANGJELI

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Ky program ka për qëllim tu japë studentëve njohuri të shëmdosha për sëmundjet e brendëshme, si lëndë  bazë e formimit profesional të tyre.

Objektivat e lendes

 • Programi i sëmundjeve të Bendëshme pajis me njohuri bazë mbi sëmundshërine e organeve të ndryshme në organizmin human.

Rezultatet e pritshme

 • Studenti në fund të programit të jetë i aftë të marrë të dhënat anamnestike për sëmundjes,të komuikojë e të hyjë në botën e të sëmurit e të përpiqet te lehtësojë gjendjen e tij.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 10%,
 • Provim i ndërmjetëm 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Grup autorësh: Leksione të shkruara për lëndën “Njohuri për sëmundjet”, Tiranë 2002.

Literatura e rekomanduar

 

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Rëndësia e lëndës Njohuri mbi sëmundjet për farmacistin. Çështë sëmundja? Si ekzaminohet një i sëmurë L
 • Anamneza e sëmundjes, ekzaminimi subjektiv dhe objektiv.
 • Diagnoza:vlerësimi laboratorik,instrumental e radiologjik. L

 

2 L 

2

 • Nocione anatomo-fiziologjike për sistemin respirator.Manifestimet klinike të sëmundjeve respiratore.Kolla,ekspektorati,hemoptizia. L
 • Bronkiti akut e kronik.Etiologjia,klinika,mjekimi.L
 • Emfizema pulmonare.Asma Bronkiale.Bronkitet kronike.
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)

2 L  /  1 S

3

 • Pneumonia dhe bronkopneumonia.Etiologjia,klinika,mjekimi. L
 • Sëmundjet e pleurës.Pneumotoraksi akut.Klasifikimi.Trajtimi. L

2 L 

4

 • Nocione anatomo-fiziologjike për aparatin kardiovaskular. Manifestimet klinike. Ekzaminimi objektiv, diagnostikimi laboratorik, instrumenal e radiologjik.L
 • Ethja reumatizmale.Viciumet e fituara të zemrës
 • Sëmundjet iskemike të zemrës,angina pektoris dhe infarkti i miokardit.Vdekjet e papritura.L
 • Reanimacioni zemër-mushkëri. L
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)

2 L  /  1 S

5

 • Hipertensioni arterial,HTA malinj,kriza hipertonike.Klinika mjekimi.
 • Cor pulmonale kronike.L
 • Sëmundjet e perikardit.Insuficientia kardiake,etiologjia,klinika mjekimi.L

2 L 

6

 • Njohuri të përgjithëshme për aparatin gastrointestinal. Manifestimet klinike. Ezofagitet, gastritet akute e kronike, sëmundja ulceroze gastroduodenale. L
 • Hepatitet krinike.Cirroza hepatike.
 • Koliti  ulceroz.Morbus Crohn. Trajtimi. L
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)

2 L  /  1 S

7

 • Provim i pjesshem ( 4 ore)

2 L  /  0 S

8

 • Nocione anatomike e fiziologjike për aparatin urinar. Manifestimet klinike. L
 • Glomerulopatitë akute e kronike.Tubulopatitë.IRK Diaiza renale. Transplanti i veshkës. L
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. ( 1 ore)

2 L  /  1 S

9

 • Nocione anatomike e fiziologjike për aparatin urinar. Manifestimet klinike. L
 • Glomerulopatitë akute e kronike.Tubulopatitë. IRK Diaiza renale. Transplanti i veshkës.L

2 L 

10

 • Njohuri të përgjithëshme për gjendrat endokrine.
 • Ekzaminimi objektiv. Hipertireoza. L
 • Diabetus mellitus. Etiologjia,klinika dhe trajtimi i tyre.L
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion.  ( 2 ore)

2 L  / 1 S

11

 • Njohuri të përgjithëshme për gjendrat endokrine.
 • Ekzaminimi objektiv. Hipertireoza.L
 • Diabetus mellitus. Etiologjia,klinika dhe trajtimi i tyre.L

2 L

12

 • Njohuri të përgjithëshme për sëmundjet otorinolaringologjike.
 • Manifestimet kryesore, etiologjia. Klasifikimi.L
 • Tonsiliti akut, etiologjia, klinika dhe trajtimi i tyre. Ndërlikimet potenciale  dhe profilaktika.L
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion.  ( 1ORE)

2 L  /  1 S

13

 • Njohuri të përgjithëshme për sëmundjet otorinolaringologjike.
 • Manifestimet kryesore, etiologjia. Klasifikimi.L
 • Tonsiliti akut, etiologjia, klinika dhe trajtimi i tyre. Ndërlikimet potenciale  dhe profilaktika. L

2 L 

14

 • Njohuri të përgjithëshme për sëmundjet infektive. Manifestimet klinike. Etiologjia.
 • Dizenteria, Tifo abdominale L
 • Hepatiti viral akut. Manifestimet klinike, burimi i infeksionit, portat ee hyrjes. Klinika, parandalimi dhe trajtimi i tyre. L
 • SEMINAR ( 1 ORE)

2 L  / 1 S

15

 • Njohuri të përgjithëshme për sëmundjet e lëkurës.L
 • Dermatomikozat. Klasifikimi. Trikofititë. Favusi. Ekzema.L
 • SEMINAR ( 1 ORE)

2 L 

Sistematike

Titulli i lëndës: “Botanike Farmaceutike”
Moduli: Sistematike

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS = 10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Ekspedita

Totali

C

7

40

15

25

70

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti II, Semestri II

Lektori/Pedagogu i lëndës

Elektra Spahiu

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Ky modul ka per qellim ti njohi studentet me rendesine qe kane bimet ne farmaceutike, dallimin dhe klasifikimin e tyre.

Objektivat e lendes

 • Njohja e  rendesise se madhe qe kane bimet ne farmaceutike
 • Dallimi dhe klasifikimi i bimeve sipas gjinise, familjes, rendit.
 • Njohja e perdorimit ne praktike e bimeve mjekesore

Rezultatet e pritshme

 • Njohja ne aspektin praktik e bimeve mjekesore
 • Ndarja e bimeve sipas klasave.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi 10%
 • Aktivizimi 20%,
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Mersinllari M. – Botanika (Sistematika) për degën e Farmacisë, Tiranë 2001
 • Balza E. Botanika sistematika e  bimëve (Për degën e farmacisë) dispenca 1 dhe 2, Tiranë 1971.

Literatura e rekomanduar

 • Balza E. Vangjeli J. Botanika 2 Sistematika e kriptogameve  dhe fanerogameve (Për degën e farmacisë), Tiranë 1986

 

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

Orë L / S

1

 • Koncepte kryesore sistematikë: objekti dhe detyrat e sistematikës (L)
 • Kriptogamet talofite prokariote. (L)
 • Filumi Bachteriophyta. (L)
 • Njohuri të përgjithshme mbi viruset. (L)

 

L/4

2

 • Filumi Cyanophyta. (L)
 • Kriptogamet talofite eukariote. (L)
 • Grupi Phycophyta: filumet Phaeophyta, Chlorophyta. (L)
 • Grupet Mycophyta ose Funghi: filumi Eumicetes. (L)

L/4

3

 • Tipare të përgjithshme dhe klasat kryesore të Eumiceteve. (L)
 • Helmimet nga kërpudhat. (L)
 • Grupi Lichenes: karakteristikat kryesore, shumimi e klasifikimi i tyre. (L)
 • Kriptogamet kormofite atrakeofite. (L)

L/4

4

 • Filumi Briophyta: klasat kryesore të tij. (L)
 • Hepaticopsida dhe Bryopsida. (L)
 • Kriptogamet kormofite trakeofite. (L)
 • Filumi Pteridophyta: klasat kryesore të tij (L)

L/ 4

5

 • Lychopsida, Sphaenopsida, Pteropsida.
 • Fanerogamet kormofite. (L)
 • Filumi Spermatophyta (Fanerogame), nenfilumi (L)
 • Gymnospermae: klasat Cycadopsida, Coniferopsida, Chlamydospermaopsida. (L)
 • Nenfilumi angyospermae (Magnoliophyta) (L)
 • Seminar (S)

L/4 S/1

6

 • Karakteristika të përgjithshme dhe klasifikimi . (L)
 • Klasa Dycotyledones (Magnoliopsida). (L)
 • Rendet Ranales, Papaverales, Fagales, Urticales. (L)
 • Seminar(S)

L/4 S/1

7

 • Rendet Centrospermales, Primulales
 • Gutiferales, Ericales, Parietales, Cucurbitales.
 • Rendet Capparales Salicales
 • Seminar

L/4 S/1

8

 • Columniferae, Triccocae(L)
 • Rosales, Leguminosales. (L)
 • Rendet Umbelliflorae, Rubiales, Contortae, Tubiflorae Personatae. (L)
 • Seminar(S)

L/4 S/1

Statistike

Titulli i lëndës : Biostatistikë & Informatikë
Moduli: “BIOSTATISTIKE”

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS = 10 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

B

6

30

15

30

75

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti I, semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Edlira Habilaj  

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Moduli Statistike, ka për qëllim pajisjen e studentëve me njohuri të qëndrueshme në formimin e tyre profesional mbi kuptimin dhe aplikimin e statistikes ne jeten ekonomike. Në program zenë vend të konsiderueshëm kushtet e llogaritjeve duke perdorur konceptet statistike

Objektivat e lendes

 • Kursi nëpërmjet zhvillimit të leksioneve,seminareve dhe ushtrimeve synon që studentët të arrijnë te njihen me alternativa te ndryshme te aplikimit te korelacioneve dhe te regresioneve Perdorimi i grafikeve i tabelave dhe i te dhenave te kompjuterit do te jene ne qender te vemendjes gjate seminareve

Rezultatet e pritshme

 • Madhesite statistikore duhet te zoterohen jo vetem teorikishte por te behet perpjekje per perdorim aplikimi nepermjet detyrave te perhershme dhe detyren e kuursit

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  5%
 • Aktivizimi 10%,
 • Detyrë kursi 15 %
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • E. Hrashova- Statistika mjekesore- cikel leksionesh
 • Baholli, P. : Matematika, Tiranë 2001

Literatura e rekomanduar

 • “Principi di statistica ed Epidemiologia” M. L. Bacchi Reggiani-E. Baldi Cosseddu, A. Dormi.

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Te dhenat e matjeve dhe statistika. Statistika dhe zbatimet e saj ne ekonomi
 • Te dhenat variablat elementet vrojtimet. Shkalla e matjes se te dhenave. Statistika dhe nendarjet e saj
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)
 • Ushtrime (2 ore)

 

2 L  /  1 S / 2 Usht

2

 • Statistika pershkuese. Metodat tabelare dhe grafike
 • Permbledhje e te dhenave cilesore shperndarja e frekuencave absolute dhe realative
 • Paraqitja grafiike me shtylla dhe me sektor rrethor
 • Permbledhja e te dhenave sasiore shperndarja e frekuencave absolute dhe relative dendurite e grumbulluara paraqitja grafike histograme
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

3

 • Statistika pershkuese, Treguesit absolut relativ dhe mesatar. Treguesit e lokalizimit mesatarja moda mediana
 • Treguesit e variacionit gjeresia e variacionit intervali nderkuartilor varianca devijimi standart koeficenti i variacionit
 • Disa zbatime te mesatares dhe devijimi standart vlerat standart. Analiza eksploruese e te dhenave box plot
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

4

 • Hyrja ne probabilitet. Eksperimenti hapsira e ngjarjeve dhe rregullat e numurimit. Probabiliteti shoqerues te ngjarjeve
 • Ngjarjet dhe probabiliteti i tyre. Disa lidhje baze te probabilitetit. Probabiliteti me kusht dhe teorema e Bayesit
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

5

 • Shperndarjet probabilitare te nderprera
 • Madhesite e rastit te nderprera dhe te vijueshme.  Shperndarjet probabilitare te madhesive te rastit te nderprera vlera e pritur dhe variance
 • Shperndarja binomial,Shperndarja e Puasonit. Shperndarjet e tjera te nderprera. Perafrimi i shperndarjes binomial me ate te puasionit
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

6

 • Zgjedhja dhe shperndarja e zgjedhjes. Zgjedhja e rastit e thjeshte. Vleresimi pikesor. Hyrje ne shperndarjen e zgjedhjes
 • Shperndarja e zgjedhjes per mesataren. Shperndarjen e zgjedhjes per perpjesen. Vetite e vleresimit pikesor
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

7

 • Vleresimi i intervalor. Vleresimi intervalor i mesatares, Percaktimi i vellimit te zgjedhjes
 • Vleresimi intervalor i perpjeses se popullimit
 • Seminar mbi temat e trajtuara ( 1 ore)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

8

 • Kontrolli I hipotezave statistikore, Gabimet e lloit te pare e te dyte, Kontrolli i hipotezave te njeaneshme dhe te dyaneshme
 • Kontrolli I hipotezave per perpjesen, Llogaritja e probabilitetit te gabimeve te lloit te dyte, Percaktimi I vellimit te zgjedhjes dhe kontrolli I hipotezave
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

9

 • Gjykimet statistikore per mesataren dhe perpjesen e dy popullimeve, Vleresimi I ndryshimeve te mesatareve te dy popullimeve, Kontrolli I hipotezave per ndryshimet e mesatareve te dy popullimeve
 • Gjykimet statistikeore per ndryshimet e mesatareve te dy popullimeve. Gjykimet statistikore per ndryshimet e perpjesave te dy popullimeve
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

10

 • Gjykimet statistikore per variancat e dy popullimeve. Gjykimet statistikore per variancen e nje popullimi. Gjykimimet statistikore per variancen e dy popullimeve.
 • Kriteri i perputhjes. Kriteri i pavaresise. Shperndarja e Puasonit dhe ajo normale.
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

11

 • Analiza e variances. Hyrja ne analizen e variances. Analiza e variances. Procedurat e krahasimeve te shumefishta.
 • Modelimi i eksperimentit, Modelet e blloqeve te rastit. Eksperimenetet me disa faktor. Rast studimor dhe perdorimi i kompjuterit.
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

12

 • Regresioni i thjeshte linear. Metoda e katroreve me te vegjel. Koeficenti i percaktueshmerise. Sypozimet e modelit.
 • Testimi i rendesise se lidhjes regresive. Perdorimi i ekuacionit te regresionit per vleresimin dhe parashikimi. Analiza e mjeteve.
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

13

 • Testimi i rendesise se lidhjes regresive. Perdorimi i ekuacionit te regresionit per parashikim.
 • Prania e variablave te pavarur cilesor ne model.
 • Multikolineariteti
 • Seminar  mbi temat e trajtuara ne leksion( 1 ore)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

14

 • Autokorelacioni dhe testi Durbin-Watson. Modelet regresive jo lineare dhe transformimi i tyre.
 • Rast studimor dhe perdorimi i kompjuterit.
 • Seminar mbi temat e trajtuara në leksion. S (1 orë)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

15

 • Indekset numerike. Indekset e thjeshta te cmimit te sasise. Indekset agregate te cmimit.
 • Disa indekse te rendesishem dhe metodologjia e ndertimit te tyre. Deflatimi i nje serie duke perdorur indekset e cmimit
 • Seminar Perseritje  ( 1 ore)
 • Ushtrime (2 ore)

2 L  /  1 S / 2 Usht

Java

DETYRË   KURSI

Tekno 1

Titulli i lëndës : “Teknologji Farmaceutike I

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =11-12 orë në auditor

Leksion

Seminar

Projekt Kursi

Totali

B

16

30

15

2

160

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti III, Semestri II

Lektori/Pedagogu i lëndës

Yllka Kotori

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Në këtë modul jepen nocionet bazë të përgatitjes galenike dhe aftësohet studenti në përgatitjen e formave farmaceutike të ngurta dhe të shurupeve të ndryshëm. Jepen njohuri praktike mbi kontrollin e cilësisë së përgatesave të përfunduara.

Objektivat e lendes

 • Objektivi i lëndës së Teknologjisë Farmaceutike është dhënia e njohurive në lidhje me aspektet teorike, teknike e praktike të formulimit, të përgatitjes, të kontrollit e të ruajtjes së medikamenteve, në farmaci dhe në industrinë farmaceutike

Rezultatet e pritshme

 • Në fund të kursit studenti do të njohë të gjitha format farmaceutike kryesore të cilat administrohen me rrugë orale dhe parimet bazë të formulimit dhe të përgatitjes galenike e industriale të pluhurave, kapsulave, tabletave, shurupeve dhe të formave farmaceutike me çlirim të përndryshuar.

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi 10%
 • Aktivizimi 20%,
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Durrësi, S.: Teknologjia farmaceutike, Tiranë 2006.
 • Durrësi, S.: Përgatitjet galenike dhe kozmetike, Tiranë 2005.

Literatura e rekomanduar

 • Banker, G.: Rhodes, C (EDS): Modern Pharmaceutics, 3d ed.Marcel Dekker Inc, 1996.
 • Lettir, K A.: Pharmacie galenique, 7 e ed. Masson, Paris 1997.

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Hyrje. Teknologjia farmaceutike(L)
 • Paraformulimi i barnave. (L)

L/2 S/1

 • Zhvillimi historik i farmacisë. (L)
 • Biofarmacia. (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

2

 • Pastërtia e lëndës vepruese. (L)
 • Tretshmëria. Përthithja. (L)

L/2 S/1

 • Qëndrueshmëria. (L)
 • Papajtueshmëria me eksipientët. (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

3

 • Praktika e Mirë e Fabrikimit (GMP). Koncepti i cilësisë në industrinë farmaceutike. (L)
 • Zhvillimi i GMP. (L)

L/2 S/1

 • Shkaqet që ndikojnë në cilësinë e barnave. (L)
 • Praktika e Mirë e Laboratorit (GLP). (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

4

 • Barnat, format farmaceutike. Njohuri të përgjithshme për barnat. (L)
 • Lëndët vepruese e lëndët ndihmëse. (L)

L/2 S/1

 • Klasifikimi i barnave. (L)
 • Formilimi i barnave (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

5

 • Ambalazhimi i barnave. Njohuri të përgjithshme. (L)
 • Ambalazhet prej letre. Ambalazhet prej qelqi. Ambalazhet prej metali. (L)

L/2 S/1

 • Ambalazhet prej lëndësh plastike. (L)
 • Elastomerët. (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

6

 • Tretësirat. Njohuri të përgjithshme. Klasifikimi. (L)
 • Lëndët e para që përdoren për përgatitjen e tretësirave. Lëndët vepruese dhe ndihmëse. (L)

L/2 S/1

 • Tretësit. Uji i pijshëm dhe zbutja e tij. Uji i distiluar dhe aparatet e distilimit. (L)
 • Uji i çjonizuar. Rrëshirat jonokëmbyese. Uji i përftuar me osmozë të anasjelltë. (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

7

 • Alkoolet dhe poolialkoolet(L)
 • Vajrat yndyrore. (L)

L/2 S/1

 • Përgatitja e tretësirave. (L)
 • Tretja dhe faktorët që ndikojnë në proçesin e tretjes. (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

8

 • Solubilizimi. Solubilizimi me lëndë tensiovepruese. (L)
 • Formimi i kripërave dhe i komplekseve. Përdorimi i bashkëtretësve. (L)

L/2 S/1

 • Filtrimi, Mekanizmi dhe teoria e filtrimit. (L)
 • Materialet filtruese. (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

9

 • Metodat e filtrimit. (L)
 • Përndryshimet që pësojnë tretësirat gjatë ruajtjes. (L)

L/2 S/1

 • Tretësirat ujore për përdorim të brendshëm (L)
 • Tretësirat ujore për përdorim të jashtëm. (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

10

 • Kontrolli i cilësisë së tretësirave. (L)
 • Shembuj tretësirash ujore për përdorim të brendshëm. (L)

L/2 S/1

 • Ujërat aromatike. Njohuri të përgjithshme. (L)
 • Përgatitja e ujërave aromatike. (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

11

 • Ruajtja e ujërave aromatike. (L)
 • Shembuj ujërash aromatike. (L)

L/2 S/1

 • Shurupet. Njohuri të përgjithshme. Klasifikimi. (L)
 • Përgatitja e shurupeve. Përgatitja në të ftohtë. Përgatitja në të nxehtë. (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

12

 • Filtrimi, qartësimi dhe çngjyrosja e shurupeve. (L)
 • Bazat e pomadave të tretshme në yndyrna (L)

L/2 S/1

 • Kontrolli i cilësisë së shurupeve. (L)
 • Shembuj shurupesh. (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

13

 • Limonadat, Eliksiret. (L)
 • Korrigjimi i shijes dhe i erës së barnave. (L)

L/2 S/1

 • Tretësirat alkoolike. Njohuri të përgjithshme. (L)
 • Shembuj tretësirash alkoolike. (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

14

 • Tretësirat vajore. Njohuri të përgjithshme. (L)
 • Vajrat dhe tretësit e ngjashëm që përdoren për përgatitjen e tretësirave vajore. (L)

L/2 S/1

 • Shembuj tretësirash vajore. (L)
 • Tretësirat për veshë(L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

15

 • Tretësirat për zgavrën e gojës dhe faringun. (L)
 • Kontrolli i cilesise(L)

L/2 S/1

 • Tretësirat për përdorim të jashtëm në zgavrat e organizmit.. (L)
 • Tretësirat për hundë. (L)
 • Seminar me tematik leksionin (S)

Tekno 2

Titulli i lëndës : “Teknologji farmaceutike 2“

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =11-12 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Projekt Kursi

Totali

B

11

45

15

45

3

108

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti IV, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Yllka Kotori

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • I jepen studentit njohuri mbi organizimin dhe mënyrën e funksionimit të industrisë farmaceutike dhe të laboratorëve të kontrollit të cilësisë.

Objektivat e lendes

 • Objektivi i kursit është dhënia e njohurive në lidhje me aspektet teorike, teknike e praktike të formulimit, të përgatitjes, të kontrollit e ruajtjes së formave farmaceutike që merren me rrugë parenterale, për përdorim në zgavrat e organizmit dhe të disa formave farmaceutike të veçanta

Rezultatet e pritshme

 • Në  përfundim  të  kursit  studentët  duhet  të  jenë  në  gjendje  të  vlerësojnë rëndësinë  e  formulimt te barnave, aspektet teknologjike te formulimit dhe perdorimin e tyre

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  10%
 • Aktivizimi 20%,
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Durrësi, S.: kimia  farmaceutike, Tiranë 2006.

Literatura e rekomanduar

 • Banker, G.: Rhodes, C (EDS): Modern Pharmaceutics, 3d ed.Marcel Dekker Inc, 1996.
 • Lettir, K A.: Pharmacie galenique, 7 e ed. Masson, Paris 1997

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Përgatesat parenterale. Njohuri të përgjithshme. Rrugët e përdorimit të përgatesave parenterale. (L)
 • Përthithja e përgatesave parenterale. (L)
 • Lëndët e para që përdoren për përgatitjen e përgatesave parenterale. Lëndët vepruese. Tretësit. Lëndët ndihmëse. Lëndët pirogjene(L)

 

L/3 S/1 L/3

 • Enët që përdoren për ambalazhimin e injeksioneve. Përgatitja e injeksioneve. Përgatitja në farmacitë e institucioneve. Përgatitja në industri. Përgatitja e tretësirës ose e pezullisë. (L)
 • Supozitoret që përgatiten me presim. Supozitore që përgatiten me modelin me dorë. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

2

 • Izotonia dhe metodat për njehsimin e saj. Rregullimi i pH-it. Filtrimi i tretësirave për injeksion. (L)
 • Përgatitja e ampulave. Mbushja dhe mbyllja e ampulave(L)
 • Sterilizimi. Përgatesat për injeksion me veprim të zgjatue. (L)
 • Implantet. Perfuzionet. Perfuzionet me elektrolitë. (L)

L/3 S/1 L/3

 • Pluhura me lëndë flurore. Supozitore që përgatiten me shkrirje e derdhje në forma. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

3

 • Perfuzionet që përdoren në lëndëkëmbimin rindërtues. (L)
 • Perfuzione me lëndë koloidale për zëvendësimin e plazmës. (L)
 • Përgatesat oftalmike. Njohuri të përgjithshme. Ndërtimi anatomik i syrit(L)

L/3 S/1 L/3

 • Depërtimi i barnave përmes brisës. Tretësirat oftalmike. Përgatitja e tretësirave oftalmike. Tretësirat për thjerrat e kontaktit. (L)
 • Pilula me lëndë higroskopike. Pluhura për përdorim të jashtëm. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

4

 • Pezullitë oftalmike. Pomadat oftalmike(L)
 • Sistemet terapeutike që përdoren në sy. (L)
 • Format farmaceutike që përftohen me anën e ekstraktimit. Format farmaceutike që përftohen me anën e ekstraktimit nga drogat bimore. Ekstraktimi nga drogat bimore. (L)
 • Natyra e drogës. Lagështia e drogës. Shkalla e grimcimit të drogës. Raporti drogë-tretës. (L)

L/3 S/1 L/3

 • Tableta që përgatiten me tabletim të drejtëpërdrejtë. Pilula me kripëra të alkaloideve. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

5

 • Përzierja. Zgjatja e ekstraktimit dhe temperatura. (L)
 • Ndarja e ekstraktit(L)
 • Metodat e ekstraktimit: macerimi, macerimi i dyfishtë, macerimi i shumëfishtë, macerimi qarkullues, digjestioni. (L)
 • Metodat e ekstraktimit me përzierje. (L)

L/3 S/1 L/3

 • Përgatitja e tabletave në Profarma.Tableta që përgatiten me granulim me rrugë të njomë. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

6

 • Perkolimi dhe fazat e tij të punës. (L)
 • Përndryshimet e perkolimit(L)
 • Ekstraktimi sipas parimit të rrymave të kundërta. (L)
 • Ekstraktimi me fluide mbikritike. (L)

L/3 S/1 L/3

 • Përgatesa të përftuara nga droga bimore me anë të proçeseve të ndryshme të ekstraktimit. Njohja me proçeset kryesore teknologjike të përgatitjes galenike së përgatesave parenterale dhe atyre me përdorim në zgavrat e organizmi. Zbatimi praktik i recetës dhe konformiteti i saj. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

7

 • Format farmaceutike që përftohen me anën e ekstraktimit me ujë: maceratet, infuzet e dekoktet. (L)
 • Format farmaceutike që përftohen me alkool (tinkturat dhe ekstraktet). (L)
 • Format farmaceutike që përftohen me anën e ekstraktimit nga drogat shtazore. (L)
 • Veçimi i lëndëve vepruese të pastra(L)

L/3 S/1 L/3

 • Përgatitje të disa përgatesave homeopatike. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

8

 • Sistemet e shpërndara heterogjene. Njohuri të përgjithshme për sistemet e shpërndara.
 • Tretësirat koloidale. Koloidet liofobe. Koloidet liofile
 • Parimet e reologjisë. Ligji i Njutonit. Lëngjet njutoniane dhe lëngjet jonjutoniane. (L)
 • Lëndët pseudoplastike. Lëndët dilatante. Lëndët plastike. Lëndët tiksotrope. (L)

L/3 S/1 L/3

 • Kontrolli i cilësisë së përgatesave të përfunduara. Përgatitje formash farmaceutike gjysmë të ngurta. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

9

 • Mucilagjet. (L)
 • Emulsionet. Njohuri të përgjithshme. Përcaktimi i tipit të emulsionit. Roli i emulgatorit. Karakteristikat dhe zgjedhja e emulgatorit (sistemi HLB). (L)
 • Seminarper leks 33(S)
 • Seminar per leks 34(S)
 • Faktorët që ndikojnë në qëndrueshmërinë e emulsioneve. Skremimi dhe sedimentimi. Çemulsionimi. Inversioni i fazave. Dendësia e fazave. (L)
 • Veshtullia e mjedisit shpërndarës. Raporti i përqendrimit të fazave. Diametri i pikëzave të fazës së shpërndarë(L)

L/3 S/1 L/3

 • Përgatitje ovulash. Përgatitje të formulimeve galenike dhe magjistrale me përgatesa që merren me rruge rektale dhe vaginale. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

10

 • Emulsionet e shumëfishta. Emulgatorët dhe klasifikimi i tyre. Emulgatorët tensioveprues sintetikë. Emulgatorët anionikë. Emulgatorët kationikë. Emulgatorët jojonikë(L)
 • Polietilenglikolet. Alkooli polivinilik. Emulgatorët natyrorë. (L)
 • Përgatitja e emulsioneve në farmaci. Përgatitja e emulsioneve në industri dhe aparatura. (L)
 • Ruajtja e emulsioneve. Kontrolli i cilësisë së emulsioneve(L)

L/3 S/1 L/3

 • Njohja me pajisjet kryesore të përdorura në përgatitjen galenike dhe në farmaci. Përgatitje supozitorësh dhe përgatesash të tjera që administrohen me anë të kësaj rruge. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

11

 • Pezullitë. Njohuri të përgjithshme. Klasifikimi. Faktorët që ndikojnë në qëndrueshmërinë e pezullive. Pezullitë e çflokuluara dhe pezullitë e flokuluara(L)
 • Metodat e flokulimit. Lëndët shpërndrarëse inorganike dhe organike. Përgatija e pezullive dhe aparatura. Kontrolli i cilësisë së pezullive(L)
 • Aerosolet. Njohuri të përgjithshme. Klasifikimi. Qëndrueshmëria. Përgatitja e aerosoleve. (L)
 • Aparatet që përdoren për përftimin e aerosoleve. Propelentët. Kontrolli i cilësisë së aerosoleve(L).

L/3 S/1 L/3

 • Njohja me proçeset kryesore teknologjike të përgatitjes galenike së barnave. Rregullat e Përgatitjes së Mirë. Literatura e përdorur në farmaci. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

12

 • Linimentet. Njohuri të përgjithshme. Linimentet tretësira. Linimentet xhele(L)
 • Linimentet emulsione. Linimentet pezulli. (L)
 • Pomadat. Njohuri të përgjithshme. Klasifikimi. Ndërtimi histologjik i lëkurës. Depërtimi dhe përthithja e lëndëve vepruese përmes lëkurës. (L)
 • Bazat e pomadave. Bazat e pomadave të tretshme në yndyrna. Bazat yndyrore me origjinë shtazore e bimore. (L)

L/3 S/1 L/3

 • Përgatitje të formulimeve galenike dhe magjistrale me pluhura. Zbatimi praktik i një recete dhe konformiteti i saj. (Lab)

13

 • Yndyrnat gjysmësintetike. Dyllërat. Hidrokarburet. Silikonet(L)
 • Bazat e pomadave emulsione të tipit U/V dhe bazat e pomadave emulsive të tipit V/U. (L)
 • Hidroxhelet inorganike. Hidroxhelet organike, me lëndë natyrore gjysmësintetike e sintetike(L)
 • Përgatitja e pomadave. Përgatitja e bazës së pomadës. Shpërndarja e lëndëve vepruese në bazën e pomadës. (L) Homogjenizimi i pomadave

L/3 S/1 L/3

 • Perseritje njohurish. Përgatitje të formulimeve galenike dhe magjistrale me pilula. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

14

 • Kontrolli i cilësisë së pomadave. Shembuj pomadash. (L)
 • Kremrat. Pastat. Pomadat me antibiotikë. Pomadat mbrojtëse.(L)
 • Sistemet terapeutike transderimike. Klasifikimi, përshkrimi dhe zbatimet terapeutike. (L)
 • Sistemet tip depozite. Sistemet me matricë(L)

L/3 S/1 L/3

 • Përgatitje të formulimeve galenike dhe magjistrale kapsula. Përgatitje të formulimeve galenike dhe magjistrale me tableta. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

15

 • Sapunet. Njohuri të përgjithshme(L)
 • Klasifikimi. Përgatitja. (L)
 • Emplastrat. Njohuri të përgjithshme. (L)
 • Klasifikimi. Përgatitja. (L)

L/3 S/1 L/3

 • Kontroll i pergjithshem laboratori 2 ore. Përgatitje të formulimeve galenike dhe magjistrale, shurupet. (Lab)
 • Seminar me tematike leksionin

Tekno 3

Titulli i lëndës : “Teknologji Farmaceutike III

Lloji i Lëndës

ECTS

Orë mësimi në auditor

1 ECTS =11-12 orë në auditor

Leksion

Seminar

Laborator

Totali

B

6

30

8

30

70

Viti/Semestri kur zhvillohet lënda

Viti V, Semestri I

Lektori/Pedagogu i lëndës

Yllka Kotori

E detyruar/me zgjedhje

E detyruar

Parakushte (t) për lënden

Jo

Përshkrimi i lëndës

 • Kjo lëndë ka për qëllim pajisjen e studentëve (farmacistë të ardhshëm) me njohuri të përgjithshme mbi strukturën kimike të lëndëve të para,substancave funksionale dhe ndihmëse, mbi qëndrueshmërinë si dhe përdorimin e tyre në përgatitjen e formave farmaceutike gjysëm të ngurta në përgjithësi dhe atyre kozmetike në veçanti.

Objektivat e lendes

 • Do të jepen njohuri mbi përgatitjen galenikedhe industriale të këtyre formave, mbi konservuesit dhe antioksiduesit e përdorur dhe për përgatesat topike të formuluara si aerosol. Gjithashtu,studenti do të njohë dispozitivët mjekësore e diagnostikë, të cilët shiten në farmaci, karakteristikat e tyre.

Rezultatet e pritshme

 • Në përfundim të kursit studentët do të kenë njohuri mbi përgatesat farmaceutike për përdorim lokal, për mekanizmat e përthithjes në lëkurë, për eksipientët e ndryshëm të përdorur në formulim

Mënyra e vlerësimit

 • Vlerësimi i vazhduar 30 %
 • Frekuentimi  10%
 • Aktivizimi 20%,
 • Provimi përfundimtar 70 %.

Literatura e detyruar

 • Durrësi, S.: Teknologjia farmaceutike, Tiranë 2006.
 • Durrësi, S.: Përgatitjet galenike dhe kozmetike, Tiranë 2005.

Literatura e rekomanduar

 • Banker, G.: Rhodes, C (EDS): Modern Pharmaceutics, 3d ed.Marcel Dekker Inc, 1996.
 • Lettir, K A.: Pharmacie galenique, 7 e ed. Masson, Paris 1997

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java

Temat: leksione/seminare/laboratore

orë L/S/Lab

1

 • Supozitoret. Njohuri të përgjithshme. Klasifikimi. Veprimi dhe përthithja e barnave nga mukoza rektale. (L)
 • Eksipientët e supozitoreve. Eksipientët e tretëshme në yndyrna. Eksipientët e tretshëm në ujë. Eksipientët e vetëmulsionueshëm. (L)
 • Emulsionet. (Lab)

 

L/2 S/0 Lab/2

2

 • Lëndët ndihmëse që: përdoren për përgatitjen e supozitoreve. Përgatitja e supozitoreve. Kontrolli i cilësisë së supozitoreve. (L)
 • Përgatesa të tjera rektale (kapsulat xhelatinore rektale, rektiolet, klizmat). Supozitoret vaginale. (L)
 • Seminar me tematik leksionin
 • Laborator Emulsion kozmetik (Qumësht tualeti). (Lab)

L/2 S/1 Lab/2

3

 • Pluhurat. Njohuri të përgjithshme. Klasifikimi. Përgatitja. Tharja e lëndëve të para. Teoria e tharjes. Metodat e tharjes. (L)
 • Grimcimi dhe pluhurizimi.. Pluhurizimi në idustri. Mullinjtë me disqe. Përzierja dhe tipat e përzierësve. Ndarja ose dozimi. (L)
 • Pezullitë. (Lab)

 

L/2 S/0 Lab/2

4

 • Ruajtja e pluhurave. Kontrolli i cilësisë së pluhurave. (L)
 • Pluhurat e përbërë të padozuar për përdorim të brendshëm. Pluhurat e përbërë të padozuar për përdorim të jashtëm (Pudrat). Pluhurat e dozuar (pluhurat e titulluar). (L)
 • Seminar me tematik leksionin
 • Linimentet. (Lab)

L/2 S/1 Lab/2

5

 • Çarja mjekësore. Njohuri të përgjithshme. (L)
 • Përgatitja e cajrave mjekesore , proshim farmaceutik e industrial(L)
 • Sapunet mjekësore. (Lab)

 

L/2 S/0 Lab/2

6

 • Pilulat. Njohuri të përgjithshme. Klasifikimi. Lëndët e para që përdoren për përgatitjen e pilulave. Lëndët vepruese. Eksipientët e pilulave. (L)
 • Përgatitja e pilulave. Veshja e pilulave. Kontrolli i cilësisë së pilulave. (L)
 • Seminar me tematik leksionin
 • Pomadat I. (Lab)

L/2 S/1 Lab/2

7

 • Kapsulat. Njohuri të përgjithshme. Klasifikimi. Kapsulat xhelatinore të buta. Përgatitja. (L)
 • Kontrolli i cilësisë së kapsulave. Mikrokapsulat. Nanokapsulat. (L)
 • Pomadat II. (Lab)

 

L/2 S/0 Lab/2

8

 • Tabletat. Njohuri të përgjithshme. Klasifikimi. Përbërësit e tabletave. Lëndët vepruese. Lëndët ndihmëse (L)
 • Procesi i përgatitjes së tabletave. Pluhurizimi dhe përzierja e përbërësve. (L)
 • Seminar me tematik leksionin
 • Pomadat kozmetike (kundër njollave të fytyrës, fotombrojtëse dhe mbrojtëse). (Lab)

L/2 S/1 Lab/2

9

 • Granulimi: granulimi në rrugë të thatë, granulimi me rrugë të njomë. Procese të posaçme granulimi (granulimi me fluidizim). Tabletimi i drejtëpërdrejtë. (L)
 • Makinat e tabletimit të tipit eksentrik, të tipit të përzier, makinat e tabletimit të tipit rotativ. Funksionimi i makinave të tabletimit. (L)
 • Locion e pudër kundër njollave të fytyrës. (Lab)

 

L/2 S/0 Lab/2

10

 • Kontrolli i cilësisë së tabletave (kontrolli organoleptik, kontrolli fizik, ontrolli kimik). (L)
 • Tabletat për përdorim të posaçëm: Tabletat që mbahen në gojë, tabletat që mbahen nën gjuhë, tabletat që pëtypen, tabletat gjinekologjike, tabletat përshkumëzuese. (L)
 • Seminar me tematik leksionin
 • Krem zbutës me lanolinë, me trietanolaminë. (Lab)

L/2 S/1 Lab/2

11

 • Veshja e tabletave. Njohuri të përgjithshme. Veshja me sheqer (drazhifikimi). Përgatitja e drazheve: formimi i shtresës izoluese (paradrazhifikimi), trashja e shtresës izoluese (drazhifikimi i vërtetë), ngjyrosja, lustrimi. Veshja me cipa. (L)
 • Drazhifikimi me tabletim. Drazhifikimi me anën e shpërndarjes në trajtë pezullie në ajër. Kontrolli i cilësisë së drazheve. (L)
 • Krem hidratues, ushqyes dhe gjallërues. (Lab)

 

L/2 S/0 Lab/2

12

 • Format farmaceutike të ngurta, me çlirim të përndryshuar që përdoren nga goja.Njohuri të përgjithshme. Klasifikimi. (L)
 • Format farmaceutike me çlirim të vonuar, të rregulluar, të vazhdueshëm, të zgjatur. (L)
 • Seminar me tematik leksionin
 • Krem yndyror me stearate. (Lab)

L/2 S/1 Lab/2

13

 • Papajtueshmëritë farmaceutike. Njohuri të përgjithshme. Papajtueshmëritë fiziko – kimike e terapeutike. Tipat e papajtueshmërive fiziko-kimike. (L)
 • Parashikimi dhe hetimi i papajtueshmërive. Papajtueshmëritë në praktikën farmaceutike. (L)
 • Cold kremerat. (Lab)

 

L/2 S/0 Lab/2

14

 • Ruajtja dhe qëndrueshmëria e barnave. Njohuri të përgjithshme. Faktorët që ndikojnë në qëndrueshmërinë e barnave. Faktorët e brendshëm. Faktorët e jashtëm. (L)
 • Lëndët kundër oksidimit. Lëndët kundër oksidimit me natyrë inorganike, lëndët kundër oksidimit me natyrë organike. (L)
 • Seminar me tematik leksionin
 • Laborator 2 ore perseritje njohurish. (Lab)

L/2 S/1 Lab/2

15

 • Enët dhe materiali ambalazhues. Metodat që përdoren për përcaktimin e kohës së qëndrueshmërisë së barnave. (L)
 • Bazat e kinetikës kimike. Reaksionet e rendit të 1-rë, rendit 0 dhe të rendit 2-të. Provat e vjetërimit të përshpejtuar. (L)
 • Perseritje laborator 2 ore. (Lab)

 

L/2 S/0 Lab/2

Teme diplome

SYLLABUS I PUNIMIT TE NJE DIPLLOME

QËLLIMI I PUNIMIT TË DIPLOMËS DHE I PUNIMEVE

Studenti, sipas regjimit të studimeve dhe në bazë të plan-programit mësimor, është i obliguar që të kryejë të gjitha detyrimet e parapara. Në disa fakultete dhe institute, studenti është i obliguar që të punojë punime të seminarit, ndërsa në disa fakultete edhe punim diplome. Studenti, punimin e diplomës apo punimet e seminarit mund t`i paraqesë për të treguar aftësimin e tij për të kryer një punë të pavarur.

Punimet mund të jenë nga teoria ose nga praktika.

Punimi i diplomës është një punë profesionale në një temë të cilën studenti e punon nën udhëheqjen e mentorit.

Problemi kërkimor-teorik ose praktik për të cilin përcaktohet studenti nuk është e thënë të ketë origjinalitet të plotë, sepse puna e diplomës ka për qëllim t`i dëshmojë këto aftësi:
• Aftësimin e zbatimit të diturive praktike dhe teorike të fituara gjatë studimeve;
• Aftësimin e përdorimit të metodave dhe mjeteve për përpunimin e problemit gjatë punës së tij;
• Aftësimin e përdorimit të literaturës në vend dhe jashtë, që do të thotë shfrytëzimin e njohurive, fakteve dhe qëndrimeve të dhëna në burimet e tyre.

Punimi i diplomës mund të ketë deri në 50-60 faqe.

 

2. MARRËVESHJA ME PROFESORIN E LËNDËS MBI TEMËN, TITULLIN DHE PËRMBAJTJEN E PUNIMIT TË DIPLOMËS

Punimi i diplomës duhet të jetë i zgjedhur nga lëmi i studimeve që studenti i ka zgjedhur dhe që i ka studiuar me plan-programin mësimor. Tema dhe titulli mund të përcaktohet nga vetë studenti ose nga mentori. Në të dyja mundësitë gjithsesi duhet që studenti të ketë aftësi nga lëmenjtë për të cilët ai ka shfaqur interes, ka lexuar më tepër, ka përdorë literaturë ose ka pasur ndonjë përvojë nga praktika.

 

3. PARAQITJA, DORËZIMI DHE MBROJTJA E PUNIMIT

Pasi të ketë marrë vizën nga mentori, studenti është i obliguar që punimin e diplomës ta paraqesë në zyrën e çështjeve studentore(sekretari). Në disa fakultete marrja e kësaj leje shqyrtohet me anëtarët e katedrës dhe mund të paraqitet me nënshkrimin e shefit të katedrës . Bashkë me nënshkrimin dhe 4 kopjet e lidhura punimi dorëzohet në zyrën e çështjeve studentore ose në arkiv. Nëse nuk është shqyrtuar ose nuk është paraparë me statut në mënyrë tjetër, arkivi e dërgon punimin në katedër, ku mentori në marrëveshje me kandidatin e cakton datën e mbrojtjes.

Mbrojtja është publike. Në mbrojtje, përveç mentorit, eshte present edhe komisioni i miratuar nga dekani i fakultetit ku antaret propozohen nga departamentet.

Mbrojtja i përfshin këto faza:
1. Mentori apo kryetari i komisionit e hap procedurën e mbrojtjes.
2. Kandidati në afat prej 10-15 minutash e elaboron problemin e temës së diplomës, metodat që  ka shfrytëzuar dhe rezultatet që i ka arritur gjatë kërkimeve të punës së tij.
3. Anëtarët e komisionit mund të parashtrojnë pyetje gojarisht ose me shkrim. Anëtarët e komisionit mund të parashtrojnë deri në tre pyetje.
4. Kandidati, pas një kohe të shkurtër për koncentrik, duhet të përgjigjet.
5. Pasi kandidati t`u përgjigjet pyetjeve dhe pas diskutimeve eventuale, komisioni tërhiqet. Në mungesë të kandidatit, komisioni në bazë të cilësisë së punimit dhe të përgjigjeve të kandidatit, vendos për notën përfundimt

 

4. METODOLOGJIA E PUNËS

Pasi kandidati ta ketë caktuar temën dhe titullin e punimit, ai vazhdon të punojë në problemin e caktuar. Caktimi i temës dhe formulimi i drejtë i saj jep një mundësi të madhe që të definohet përmbajtja.

Kandidati së pari i reklamon titujt e librave dhe artikujve që kanë të bëjnë me temën e tij. Për gjetjen e literaturës u sugjerojmë kandidatëve që të përdorin skedarin e titujve. Aty çdo vepër është katalogizuar sipas mbiemrit të autorit, titullit dhe fushës, secila vepër është klasifikuar me një numër i cili e lehtëson punën e gjetjes së literaturës.

Në bazë të përmbajtjes janë caktuar kapitujt, titujt dhe nëntitujt. Për çdo kapitull caktohet titulli që e përmban idenë kryesore. Strukturën përfundimtare të punës e jep vet studenti, kurse atë definitiven, ai e bën në konsultim me mentorin. Kjo mënyrë e punës mundëson parashtrimin e qartë të problemit për të cilin është përcaktuar studenti.

4.1. FAQJA E TITULLUAR

Faqja e parë ose faqja e titulluar paraqet kontaktin e parë me lexuesin. Për këtë arsye ajo duhet t`i përmbajë të dhënat bazë dhe të ketë pamje estetike. Faqja e titulluar paraqet faqen e parë të punës dhe ajo nuk duhet të shënohet me numër rendor.

4.2. KOPERTINA

Kopertina duhet t`i përmbajë këto të dhëna:
• Emrin e akademise dhe emrin e fakultetit.
• Emrin e punimit “PUNIM DIPLOME”
• Emrin dhe mbiemrin e kandidatit dhe emrin e mbiemrin e udheheqesit shkencor.