Misioni 

Të jetë institucion i rëndesishëm në Shqipëri për diplomimin dhe trajnimin e specialistëve të lartë të fushave në shkencat mjekësore dhe humane/ekonomike, kërkimin shkencor dhe koordinimin e përpjekjeve për të përmirësuar e bashkërenduar komponentët teknikë, profesionalë dhe ligjorë të tregut shqiptar.