Programet e Kolegjit Universitar Reald

Plani mësimor i programit të ciklit të parë të studimit: Bachelor në Infermieri

Programma di studio del primo ciclo BACHELOR  IN  INFERMIERIA   Titolo del programma:                             “Bachelor” in “Infermieria”. Titolo del diploma:                                 “Bachelor” in “Infermieria”. Tempo di estensione del programma:    3 anni akademico (6 semestre). Forma di studi:                                      A tempo pieno Livello di qualifica:                                  Livello 5. Lingua di studi:                                     Albaneze / Italiano. Credite:                                                  180 ECTS.

Plani mësimor i programit të ciklit të dytë të studimit: Master i Shkencave në Stomatologji

Programma integrato di secondo ciclo   MASTER OF SCIENCES  in  ODONTOIATRIA E PROTEZI DENTALE   Nome del programma:                 “Master of Science” in “Odontoiatria e protesi dentale”. Denominazione del diploma:       “Master of Science” in “Odontoiatria e protesi dentale”. Durata del programma:                6 anni accademici (12 semestri). Forma di studio:                           a tempo pieno. Livello di qualifica (KSHK):          Livello 7. Lingua di studio:                          albanese / Italiano. Prestiti:                                        360 ECTS. Forma di studio:                          a tempo pieno.  
Plani mësimor i programit të ciklit të parë të studimit: Bachelor në Fizioterapi First cycle study program “BACHELOR” IN “PHYSIOTHERAPY”  Program title:                    “Bachelor” in “Physiotherapy”. Title of the diploma:           “Bachelor” in “Physiotherapy”. Program extension time:   3 academic years (6 semester). Form of studies:                Full time Qualification level:             Level 5. Language of studies:        Albaneze / Italian. Believe:                           180 ECTS.  
Programi  “Bachelor” në “Teknik Laboratori në Mjekësi”   Emërtimi i programit:                              “Bachelor” në “Teknik Laboratori në Mjekësi”. Emërtimi i diplomës:                               “Bachelor” në “Teknik Laboratori në Mjekësi”. Kohëzgjatja e programit:                          3 vite akademike (6 semestre). Forma e studimeve:                                   Me kohë të plotë. Niveli i kualifikimit (KSHK):                   Niveli 6. Gjuha e studimeve:                                   Gjuha shqipe. Kredite:                                                        180 ECTS. Forma e studimit:                                       Me kohë të plotë.  
Plani mësimor i programit të ciklit të dytë të studimit: Master i Shkencave në Farmaci   Emërtimi i programit:                              “Master i shkencave” në “Farmaci”. Emërtimi i diplomës:                               “Master i shkencave” në “Farmaci”. Kohëzgjatja e programit:                          5 vite akademike (10 semestre). Forma e studimeve:                                   Me kohë të plotë. Niveli i kualifikimit (KSHK):                   Niveli 7. Gjuha e studimeve:                                   Gjuha shqipe. Kredite:                                                        300 ECTS. Forma e studimit:                                       Me kohë të plotë.  
Programi “Master Profesional” në “Menaxhim Infermieror” Emërtimi i programit:                              “Master profesional” në “Menaxhim infermieror”. Emërtimi i diplomës:                               “Master profesional” në “menaxhim infermieror”. Kohëzgjatja e programit:                          1 vite akademike (2 semestre). Forma e studimeve:                                   Me kohë të plotë. Niveli i kualifikimit (KSHK):                   Niveli 6. Gjuha e studimeve:                                   Gjuha shqipe. Kredite:                                                        60 ECTS. Forma e studimit:                                       Me kohë të plotë.  

Plani Mesimor i programit të studimit:MASTER PROFESIONAL NË “FIZIOTERAPI

Emërtimi i programit:                              “Master profesional” në “Fizioterapi”. Emërtimi i diplomës:                               “Master profesional” në “Fizioterapi”. Kohëzgjatja e programit:                          1 vite akademike (2 semestre). Forma e studimeve:                                   Me kohë të plotë. Niveli i kualifikimit (KSHK):                   Niveli 6. Gjuha e studimeve:                                   Gjuha shqipe. Kredite:                                                       60 ECTS. Forma e studimit:                                     Me kohë të plotë.

Programet

Programet e Fakultetit Ekonomik
Cikli i studimit:

Cikli i Parë i Studimit    

Emërtimi  i diplomës:

Bachelor në Menaxhim

Kohëzgjatja e  programit të studimit: 3 vite / 6 semestra
Forma e studimit:

Studime me kohë të plotë

Elementët  përbërës të planit mësimor    
Kredite / vit

60 ECTS    

Kredite    gjithsej    

180 ECTS    

Ngarkesa  totale    në    auditor    /    vit     600 – 750 orë  në auditor 
Ngarkesa  mësimore    në    orë    /    javë     20 -25 orë në auditor    
Ngarkesa  totale    jashtë    auditorit    /    vit     750 -900 orë punë mësimore e studentit    
Format  e    mësimdhënies

Leksione    Seminare    Ushtrime    Laboratore  Projekte/Detyra    kursi

Cikli  i    studimit: Cikli  i    Parë    i    Studimit
Emërtimi i diplomës: Bachelor në   “Financë”
Kohëzgjatja    e    programit    të    studimit: 3 vite /  6 semestra
Forma    e    studimit: Studime me kohë të plotë
Elementët përbërës të planit mësimor
Kredite/vit 60 ECTS 
Kredite    gjithsej 180 ECTS
Ngarkesa  totale    në    auditor    /    vit 600 – 750   orë    në    auditor
Ngarkesa  mësimore    në    orë    /    javë 20 – 25    orë    në    auditor
Ngarkesa  totale    jashtë    auditorit    /    vit 750 – 900    orë    punë    mësimore    e    studentit
Format  e    mësimdhënies Leksione    Seminare    Ushtrime    Laboratore Projekte / Detyra kursi
 
Programi i studimit të ciklit të dytë “MASTER I SHKENCAVE” NË “FINANCË DHE TREGJET FINANCIARE”   Emërtimi i programit:                                “Master i Shkencave” në “Financë dhe Tregjet  Financiare”. Emërtimi i diplomës:                                  “Master i Shkencave” në “Financë dhe Tregjet Financiare”. Kohëzgjatja e programit:                             2 vite akademike (4 semestre). Forma e studimeve:                                     Me kohë të plotë. Niveli i kualifikimit (KSHK):                      Niveli 7. Gjuha e studimeve:                                      Gjuha shqipe. Kredite:                                                          120 ECTS. Akti i miratimit nga njësia bazë:              Vendim nr. 05, datë 09.01.2018,  i Departamentit të Financës. Akti i miratimit nga njësia kryesore:       Vendim nr. 72/5, datë 12.01.2018, i Dekanatit të Fakultetit Ekonomik. Akti i miratimit nga institucioni:             Vendim nr. 08, datë 22.01.2018, i Senatit Akademik. Akti i licensimit:                                          Urdhër nr. 420, datë 16.07.2017, i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Vendim nr. 346, datë 13.07.2012, i Këshillit të Akreditimit. Fillimi i veprimtarisë akademike:           Viti akademik 2018 – 2019.    
LINGUA DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA: LINGUA STRANIERA (ITALIA) Titolo del programma: “Bachelor” in “Igiene Dentale”. Titolo del diploma:       “Bachelor” in “Igiene Dentale”. Tempo di estensione del programma: 3 anni akademico (6 semestre). Forma di studi:           A tempo pieno. Livello di qualifica:      Livello 5. Lingua di studi:           Italiano. Credite:                      180 CFU.