Artikull Shkencor
  Numër 1, Vëllimi 1, 2015
  ISSN 2411-5592

  Në këtë numër të buletinit shkencor Reald botohen materialet e referuara në konferencën shkencore
  “Shkenca nё ndihmё tё komunitetit” organizuar nga Akademia e Studimeve të Aplikuara “Reald”

  Printo Buletini # 1
  Numër 2, Vëllimi 1, 2015
  ISSN 2411-5592

  Buletini Shkencor “Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të Akademisë së Studimeve të Aplikuara “Reald” dhe punime origjinale të studiuesve të tjerë, brenda dhe jashtë vendit.

  Printo Buletini # 2
  Numër 3, Vëllimi 1, 2016
  ISSN 2411-5592

  Punimet pranohen nga të gjitha fushat. Ato duhen të jenë të redaktuara mirë, pa gabime drejtshkrimore e pikësimi dhe me abstrakt në shqip e anglisht. Çdo punim duhet të përmbajë gjetje e përvoja të reja në fushën përkatëse, përfundimet ose rekomandimet dhe literatura e përdorur.

  Printo Buletini # 3
  Numër 4, Vëllimi 1, 2016
  ISSN 2411-5592

  Rëndësia e botimit të buletinit 2 herë në vit qëndron në dhënien e mundësisë për të gjithë kërkuesit akademikë dhe jo vetëm të bëjnë të njohura gjetjet më të reja në fushat përkatëse të tyre si dhe në përditësimin në kohë të gjetjeve të mëparshme.

  Printo Buletini # 4
  Numër 5, Vëllimi 1, 2017
  ISSN 2411-5592

  SEKSIONI I SHKENCAVE MJEKËSORE
  Korrelacioni klinik dhe radiologjik i molareve te trete mandibulare te impaktuar
  Erion SHEHU DMD, DDS, H. C, Prof. Asoc. Gafur SHTINO, Prof. Asoc. Merita BARDHOSHI, Estela HALIMI DMD, DDS, Ilir SHEHU DMD, DDS, Tenie SHEHU DMD, DDS

   

  Printo Buletini # 5
  Numër 6,  2017
  ISSN 2411-5592
  Buletini_6

  “Buletini Shkencor Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të Kolegjit Universitar “Reald” dhe punime origjinale të studiuesve të tjerë, brenda dhe jashtë vendit.

  Printo Buletini # 6
  Numër 7,  2018
  ISSN 2411-5592
  “Buletini Shkencor Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të Kolegjit Universitar “Reald” dhe punime origjinale të studiuesve të tjerë, brenda dhe jashtë vendit.
  Printo Buletini # 7
  Numër 8,  2018
  ISSN 2411-5592
  Buletini_8

  “Buletini Shkencor Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të Kolegjit Universitar “Reald” dhe punime origjinale të studiuesve të tjerë, brenda dhe jashtë vendit.

  Printo Buletini # 8