KËRKESË PËR INFORMACION

(dërgimi i kërkesës kërkon, emër, mbiemër, nënshkrimi dhe dokument identifikimi të skanuar)

page1image2672

Emër Mbiemër:

Z./Znj. ____________________

page1image4520

Adresa postare: ____________________ Adresa elektronike: ____________________Nr. Tel: ____________________

page1image6600

Data: __/__/201_ Nënshkrimi:

page1image8296

page1image9608

Përshkrim i detajuar i informacionit të kërkuar

page1image11520

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

page1image14048

page1image15360

Të tjera të dhëna

page1image17152

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

page1image19384page1image19808page1image19968page1image20392page1image20552

Forma që kërkohet informacioni / dokumentacioni: ________________________________________ _____________________________________________________________________________________

page1image21544page1image21968page1image22128

page1image23448

Vetëm për përdorim zyrtar

page1image25080

page1image25736

Data e marrjes: __/__/201_

Numri rendor i kërkesës:

page1image28888

Komente: __________________ ___________________________ ___________________________

page1image30704page1image31128page1image31288page1image31712page1image31872page1image32032

Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

page1image33744page1image34168page1image34328

  •  Adresa dhe kontaktet mund të gjenden nëpërmjet konsultimit pa pagesë të informacionit në mjediset e autoritetit publik, nëpërmjet portalit unik qeveritar e-albania.al, portalit pyetshtetin.al apo, kur është rasti, nëpërmjet faqes zyrtare të autoritetit publik.
  •  Drejtoni kërkesën tuaj, Koordinatorit për të drejtën e informimit, të institucionit që mban informacionin e kërkuar. Kontaktet e tij, janë të publikuara në faqen zyrtare të institucionit. Ju mund të dërgoni një kërkesë edhe nëpërmjet portalit pyetshtetin.al
  •  Kur ju mendoni se ju kanë mohuar ndonjë prej të drejtave tuaja në bazë ligjit, keni të drejtë të ankoheni tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
page2image256

page3image376

Shenim: Standardi kerkon domosdoshmerisht adresen zyrtare dhe elektronike si dhe kontaktet e autoritetit publik.