Plan Pune NJSBC

page1image1944

REPUBLIKA E SHQIPËRISËKOLEGJI UNIVERSITAR “REALD”
NJËSIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË

PLAN PUNE

I NJËSISË SË SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË

(PËR VITIN AKADEMIK 2018 – 2019)

Vlorë, tetor 2018

Adresa: Rr. “Zahir Pajaziti”, Lagjja “24 Maji”pranë stacionit të trenit, AL-9401, Vlorë – Shqipëri

Web site: www.unireald.edu.alE-mail: universitetireald@yahoo.com

Miratohet

REKTORI
Prof. Dr. Spiro CAUSHI

page1image11608
page1image11768
page1image11928

1

page2image2272

PLAN PUNE I NJËSISË SË SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË

2018 – 2019

Në zbatim të nenit 27 dhe 28 të Statutit së Kolegjit Universitar “Reald”, si dhe nenin 13, pika 1, germa “i” të Rregullores së Kolegjit Universitar “Reald”, hartohet ky Plan-Pune për aktivitetin e Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, për vitin akademik 2018 – 2019, me detyra si më poshtë:

Nr.EMËRTIMIPËRSHKRIMIPERIUDHA E PARASHIKUAR PËR T`U ZHVILLUARREZULTATI I PRITSHËM
1.Dosja e pedagogut  Përputhshmëria e gradës me lektorin.  Referime në literaturë bashkëkohore.  Seminare të ndryshm nga leksionet.Tetor 2018 20.10.2018 28.10.2018Dosja në funksion të konkueshmërisë së kurrikulave.Standartizim dokumentacioni.Interaktivitet në auditore.
2.Relacion mbi sezonin e vjeshtës, dhe tëAnëtarët e NJSBC-së ndjekës të këtyre problemeve.Tetor 2018Respektimi i testimeve në oraret e
sezoneve në vijim.Relacion mbi zhvillimin e praktikës mësimore dhe temave e diplomës.miratuara.Zhvillimi konformë standardeve të përcaktuar në rregulloret përkatëse.
Janar – Shkurt 2019
Korrik 2019
3.Tryezë e hapur  Parashikuar të zhvillohet me studentët të cilët kanë rreth një vit që frekuentojnë Kolegjin Universitar“Relad”.Qershor 2019Kulturë të re debati konstruktiv nëpërmjet studentëve dhe anëtarëve të NJSBC-së.
“Çfarë mendojnë dhe duan studentët nga KU “Relad”?
Transarencë.
page2image61192

Adresa: Rr. “Zahir Pajaziti”, Lagjja “24 Maji”pranë stacionit të trenit, AL-9401, Vlorë – Shqipëri

Web site: www.unireald.edu.alE-mail: universitetireald@yahoo.com

page2image63080
page2image63240

2

page3image6856
page3image8784
page3image9952
page3image10696
page3image10856
page3image11016
page3image11176
page3image11336
page3image11496
page3image11656
page3image11976
page3image12296
page3image12456
page3image12776

4.

5.

Relacione nga kontrolli i regjistrave dhe evidencave mësimore.

Anketime periodike

Evidentimi i shifrave realë dhe një feedback mbi to.

Në fokus numri i studentëve të pranishëm në orën e seminarit.

Formate të efektshme për të parë në thellësi pikat e forta të institucionit, nga këndvështrimi i studentëve tanë në të dy ciklet e studimit.

Para përfundimit të simestrit të I-rëdhe II-të, në të dy ciklet e studimit.

Në çdo moment që vlerësohet i nevojshëm.

Numër optimal studentësh në auditor.

Korrektësia lidhur me numrin e mungesave të lejueshme.

Studenti në fokus.

page3image23192
page3image23352
page3image23672
page3image23832
page3image23992
page3image24152
page3image24576
page3image24736
page3image25160
page3image25320
page3image25480
page3image25800
page3image25960
page3image26120

Nxjerrja e rezultateve reale.

Analizë e thellë e rezultateve.

Evidentimi i handikapeve të ndryshëm.

Transparencë me studentët dhe stafin akademik.

page3image29080

Para fillimit të studimeve dhe në fund të simestrit të dytë.

page3image30560
page3image30720
page3image31040
page3image31200
page3image31360
page3image31680
page3image31840
page3image32000
page3image32424
page3image32584
page3image33008
page3image33168
page3image33328
page3image33808
page3image33968
page3image34128
page3image34288
page3image34448
page3image34608
page3image34768
page3image34928
page3image35088

6.

PROJEKT:“Modele suksesi”.

Në fokus Lidership-i. Shkëmbime eksperiencash. Bashkëpunim i ngushtë i

page3image37784
page3image37944

institucioneve/organizatave. Teoria në praktikë.

Maj – Qershor 2019

Njohja e studentëve me tregun e punës.

Promovimi i studentëve të dalluar.

Evidentimi i studentëve të suksesshëm.

Ndërtimi i urave të bashkëpunimit me institucione të ndryshme.

page3image42272
page3image42432
page3image42592
page3image42752
page3image42912
page3image43072
page3image43496
page3image43656
page3image44080
page3image44240
page3image44400
page3image44560
page3image44720
page3image44880
page3image45040
page3image45200
page3image45360
page3image45520
page3image45680
page3image46000
page3image46160
page3image46584
page3image47176
page3image47336

Konferencë rajonale/Revistë

Ideja bazohet në angazhimin e stafit akademik drejt një kërkimi shkencor

Nisja e punës në muajin Nëntor

Risi e KU “Reald”për t`u promovuar

page3image53616
page3image53776
page3image54256
page3image54416
page3image54576
page3image54736
page3image54896
page3image55056
page3image55216
page3image55696
page3image55856
page3image56016
page3image56176
page3image56336
page3image56496
page3image56816
page3image56976
page3image57136
page3image57296
page3image57456
page3image57776

Adresa: Rr. “Zahir Pajaziti”, Lagjja “24 Maji”pranë stacionit të trenit, AL-9401, Vlorë – Shqipëri

Web site: www.unireald.edu.alE-mail: universitetireald@yahoo.com

page3image59664
page3image59824

3

page4image1992
7.shkencore.më të thelluar, për të sjellë ide, projekte e punime në funksion të zhvillimit rajonal dhe kombëtar.2018edhe në pikën më të lartë të kërkimit shkencor dhe botimit.Pjesëmarrje, e stafit akademik, staf nga IAL të tjera, por,dhe e studentëve ekselentë.

Kryetari i NJSBC-së Dr. Myzafer ELEZI

page4image18736

Adresa: Rr. “Zahir Pajaziti”, Lagjja “24 Maji”pranë stacionit të trenit, AL-9401, Vlorë – Shqipëri

Web site: www.unireald.edu.alE-mail: universitetireald@yahoo.com

page4image20624
page4image20784

4