THIRRJE (SPECIALIZIM UNIVERSITAR EUROPIAN)

NJOFTIM:

Në bazë të thirrjes së dërguar më parë dhe propozimeve nga ana e UCAM, për ti ardhur në ndihmë kandidatëve që të kryejnë specializimin (brenda programit të ofruar) në një periudhë sa më të shkurtër kohore, është vendosur kjo ofertë akademike

(SPECIALIZIM UNIVERSITAR NË “IMPLANTOLOGJI DHE KIRURGJI REGJENERATIVE ORALE”)

 

Në bazë të informacioneve që Ju kemi dhënë në lidhje me zhvillimin e Specializimit Universitar në “Implantologji dhe kirurgji regjenerative orale”, kemi kënaqësinë t`Ju njoftojmë se:

Në përputhje me marrëveshjen e bashkëpunimit të datës 21 shtator 2020 midis Universitad Catolica San Antonio, Murcia/Spanjë (UCAM) dhe Kolegjit Universitar “Reald” (KUR), Universitad Catolica San Antonio, Murcia me stafin e tij akademik do të zhvillojë në ambientet e KUR Vlorë program specializimi universitar.

Ju njoftojnë hapjen e rregjistrimeve për pranimin Tuaj në këto specializime, nga data 25.10.2020 deri më datë 30.11.2020.

I vetmi kriter që kërkohet nga kandidati është, të ketë mbaruar studimet e larta për “Stomatologji” në universitete brenda apo jashtë vendit.

Mësimi do të zhvillohet në gjuhën angleze me përkthim. Kështu që nuk është i nevojshm niveli i gjuhës angleze.

Të interesuarit të dërgojnë këto dokumente:

 1. Kopje e diplomës dhe listës së notave të noterizuar;
 2. Kërkesë e shoqëruar me letër motivimi;
 3. Kopje e kartës së identitetit ose pasaportë e vlefshme;
 4. Dy fotografi digjitale.
 5. Kopje e mandatit të pagesës, (ku të specifikohet studime specializimi në stomatologji).

 

Kërkesa për regjistrim mund të dorëzohen dorazi ose të dërgohet me e-mail në adresën: universitetireald@yahoo.com

Studenti është i detyruar të parapaguaj një tarifë regjistrimi prej 1000 Euro, e cila në rast çregjistrimi është e pakthyeshme.

Numri i llogarisë në Intesa San Paolo Bank.

 • ESKELD shpk.
 • IBAN:  AL59208260260000063028735302
 • BIC:    USALALTRVLR

Sqarojmë se UCAM ka ekskluzivitetin për zhvillimin e specializimit universitar me stafin e tij akademik dhe lëshimin e diplomës, ndërsa KUR vetëm vë në dispozicion strukturën dhe logjistikën e saj, për zhvillimin me sukses të specializimit nga ana e UCAM.

(http://centrodontoiatriconocerino.it/ucam-italia-post-laurea-in-chirurgia-parodontologia-e-riabilitazione-in-implantologia-orale/)

Për informacione të mëtejshme drejtojuni Znj. Laura BETTINI – koordinatore për UCAM (E-mail: laura.bettini@odontologiaucam.es) +34 95 03 49189.

Ndërsa për çdo teknikalitet drejtoju Kolegjit Universitar “Reald”, dhe faqes së UCAM: https://www.masterodontoiatria.com/ dhe https://odontologiaucam.com/.

 

Telefona në dispozicionin tuaj:

 

Kuotat janë të limituara, ndërsa tarifa e studimit është 9400 Euro,  dhe kohëzgjatja e studimeve është 11 module (1 vit akademik), në përfundim të të cilit UCAM lëshon diplomën përkatëse: Specializimi Universitar në “Implantologji dhe kirurgji regjenerative orale”.

 

Stafi akademik:

 • Pietro Rutigliani
 • Juan Alberto Fernández
 • Ennio Calabria
 • José María Aguado Gil
 • Vicente Gimeno.

 

Në përfundim të këtij specializimi çdo studenti i lind e drejta për të vijuar studimet master.

 

Ju mirëpresim!

 

THIRRJE

(MASTER PASUNIVERSITAR EUROPIAN / SPECIALIZIM)

 

Në bazë të informacioneve që Ju kemi dhënë në lidhje me zhvillimin e masterit pasuniversitar europian (specializim) në “Kirurgji orale”, “Paradontologji” dhe “Implantologji”, kemi kënaqësinë t`Ju njoftojmë se:

Në përputhje me marrëveshjen e bashkëpunimit të datës 21 shtator 2020 midis Universitad Catolica San Antonio, Murcia/Spanjë (UCAM) dhe Kolegjit Universitar “Reald” (KUR), Universitad Catolica San Antonio, Murcia me stafin e tij akademik do të zhvillojë në ambientet e KUR Vlorë program master pasuniversitar europian (specializim).

Ju njoftojnë hapjen e rregjistrimeve për pranimin Tuaj në këto specializime, nga data 25.10.2020 deri më datë 30.11.2020.

I vetmi kriter që kërkohet nga kandidati është, të ketë mbaruar studimet e larta për “Stomatologji” në universitete brenda apo jashtë vendit.

Mësimi do të zhvillohet në gjuhën angleze me përkthim. Kështu që nuk është i nevojshm niveli i gjuhës angleze.

Të interesuarit të dërgojnë këto dokumente:

 1. Kopje e diplomës dhe listës së otave të noterizuar;
 2. Kërkesë e shoqëruar me letër motivimi;
 3. Kopje e kartës së identitetit ose pasaportë e vlefshme;
 4. Dy fotografi digjitale.
 5. Kopje e mandatit të pagesës, (ku të specifikohet studime specializimi në stomatologji).

Kërkesa për regjistrim mund të dorëzohen dorazi ose të dërgohet me e-mail në adresën: universitetireald@yahoo.com

Studenti është i detyruar të parapaguaj një tarifë regjistrimi prej 1000 Euro, e cila në rast çregjistrimi është e pakthyeshme.

Numri i llogarisë:

Intesa San Paolo Bank

ESKELD shpk.

IBAN:  AL59208260260000063028735302

BIC:    USALALTRVLR

Sqarojmë se UCAM ka ekskluzivitetin për zhvillimin e masterit (specializimit) me stafin e tij akademik dhe lëshimin e diplomës, ndërsa KUR vetëm vë në dispozicion strukturën dhe logjistikën e saj, për zhvillimin me sukses të masterit nga ana e UCAM

(http://centrodontoiatriconocerino.it/ucam-italia-post-laurea-in-chirurgia-parodontologia-e-riabilitazione-in-implantologia-orale/)

Për informacione të mëtejshme drejtojuni Znj. Laura BETTINI – koordinatore për UCAM (E-mail: laura.bettini@odontologiaucam.es) +34 95 03 49189.

Ndërsa për çdo teknikalitet drejtoju Kolegjit Universitar “Reald”, dhe faqes së UCAM: https://www.masterodontoiatria.com/ dhe https://odontologiaucam.com/.

Telefona në dispozicionin tuaj:

Kuotat janë të limituara, ndërsa tarifa e studimit është 4500 Euro/vit akademik dhe kohëzgjatja e studimeve është 3 vite akademike, në përfundim të të cilit vit akademik UCAM lëshon diplomën përkatëse.

Stafi akademik:

 • Pietro Rutigliani
 • Juan Alberto Fernández
 • Ennio Calabria
 • José María Aguado Gil
 • Vicente Gimeno.

 

Ju mirëpresim!