Rregullore e Fakultetit te Shkencave Mjekësore

page1image1928
page1image2096
page1image2256

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KOLEGJI UNIVERSITAR “REALD”

RREGULLORE

E FAKULTETIT TE SHKENCAVE MJEKËSORE

(Miratuar me Vendimin nr. 19, datë 01.08.2017, të Senatit Akademik)

Vlorë, 2017

Faqe 1 nga 16

page2image1904
page2image2072
page2image2232

RREGULLORE E FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE

Në zbatim të Statutit të Kolegjit Universitar “Reald” (më poshtë KUR), Këshilli i Fakulteti miraton këtë rregullor:

KREU I
PARIME TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Rregullorja e Fakultetit të Shkencave Mjekësore (më poshtë FSHM) mbështet në aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore.

Neni 2

Kjo rregullore e shtrin veprimin e saj mbi të gjithë njësitë përbërëse dhe gjithë personelin e këtij fakulteti.

KREU II
SRTUKTURA ORGANIZATIVE E FAKULTETIT

Neni 3

FSHM përbëhet nga Dekanati, Departamentet dhe Këshilli i Fakultetit.

Neni 4

Në përbërje të Fakultetit të Shkencave Mjekësore përfshihen:

 1. Organet drejtuese dhe administruese: a. KëshilliiFakultetit,Dekanati.
 2. Autoritete drejtuese në fakultet janë: a. Dekani,b. PërgjegjësiiDepartamentit;Neni 5
  Organet drejtuese dhe administruese

Faqe 2 nga 16

page3image1904
page3image2072
page3image2232
 1. Këshilli i Fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës, që programon e përcakton në bazë të propozimeve të departamenteve, veprimtarinë e mesimdhënies dhe kërkimit shkencor të fakultetit. Këshilli i Fakultetit përbëhet nga 7 persona dhe zgjidhet nga stafi akademik. Detyrat dhe funksionimi i Këshillit të Fakultetit përcaktohen në rregulloren e tij. Dekani është anëtarë dhe kryetar i tij për shkak të pozicionit. Mandati i këshillit të fakulteti është katër vjeçar.
 2. Dekanati është organ kolegjial ekzekutiv që kryesohet nga dekani dhe përbëhet nga :a. Dekani

b. Përgjegjësitë e departamenteve.

Neni 6 Autoritet drejtuese

 1. Autoritet drejtuese në fakultet janë : a. Dekanib. Përgjegjësiidepartamentit.
 2. Dekani është autoriteti drejtues i fakultetit dhe përfaqësuesi ligjor i tij. Dekani duhet të ketë gradë shkencore.
 3. Departamenti është njësi bazë mësimore kërkimore. Departamenti ka në përbërje të tij të paktën shtatë anëtarë efektiv si personel akademik ndër të cilët të paktën tre duhet të jenë me grada dhe tituj. Departamenti drejtohet nga nje përgjegjës.Neni 7
  Zv/dekani i Fakultetit të Shkencave Mjekësore

Zv/dekani është personi që merret me anën mësimore shkencore përkatësisht në fakultet. Detyrat e tij janë :

 1. Organizojnë dhe kontrollojnë punën mësimore shkencore në fakultet
 2. Ndjekin zbatimin e planeve dhe programeve mësimore.
 3. Organizojnëdhekontrollojnëpunën.
 4. Ndjekin bashkëpunimin shkencor të njësive të Fakultetit me institucionet kërkimore shkencore dhe shkolla të tjera të larta.

Faqe 3 nga 16

page4image1904
page4image2072
page4image2232
 1. Ndjekin ecurinë e punës shkencore të procesit të doktoraturave të fakultetit.
 2. Hartojnë planin kalendarik të procesit mësimor dhe ja paraqesin dekanit për miratim.
 3. Drejtojnë hartimin e orarit të mësimeve, të provimeve, dhe ndjek zbatimin e tyre.
 4. Ndjekplotësiminkorrekttëdokumentacionitshkollorngasekretariamësimore.Neni 8 Përgjegjësi i Departamentit

Përgjegjsëi i departamentit është autoriteti më i lartë akademik për departamentin. Detyrat dhe kompetencat e tij janë :

 1. Drjton punën për hartimin e planeve mësimore dhe programeve të lëndëve që mbulon departamenti dhe ndjek zbatimin e tyre.
 2. Ndjek dhe kontrollon aktitivitetin shkencor në department, në përputhje me planifikimin vjetor, mban dokumentacionin e aktiviteti shkencor dhe akademik të anëtarëve të departamentit, pas raportimeve në analizaën vjetore të tij.
 3. Drejon punën e hartimit të programeve të kualifikimit pasuniversitar në department.
 4. Ngre komisionet e provimeve akademike në lëndët që mbulon departamenti
 5. Mbështetur në mendimet e departamentit vendos kriteret e vecanta të pranimit të punonjësve të rinj mësimor shkencor, i propozon dekanit shpalljen e konkursit dhe kanditurat për komisionin e vlerësimit të dosjeve, grupit ad hoc.
 6. Bashkërendon shprendarjene ngarkesës mësimore në departament.
 7. I propozon dekanit masat për shkeljen e disiplinës në punë nga pedagogët.
 8. Organizon analiza të aspekteve të punës në department dhe analizën vjetore të punës mësimore shkencore të tij.
 9. Në veprimtarinë e tij mbështet në mendimin e departamentit.

10.Është anëtar i grupit të vlerësimit të dosjeve për rregjistrimin dhe trasferimin e studentëve.

Neni 10 Administrata Qendrore

Faqe 4 nga 16

page5image1904
page5image2072
page5image2232

Njësitë përbërëse të administratës qëndrore me të cilat bashkëpunohet janë:

1. SektoriiFinancës

 1. Setori i Politikave të Zhvillimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë
 2. Sekretaria dhe arkivi

4. Biblioteka.

Neni 11
Struktura e Fakultetit të Shkencave Mjekësore

 1. Oragnet dhe autoritet drejtuese në FSHM janë: a. Dekanib. Këshilliifakultetit.
 2. Njësitë bazë mësimore shkencore:
  1. Departamenti i Shkencave Teknike Mjekësore
  2. DepartamentiiFarmacisë
  3. Departamenti i Stomatologjisë
  4. DepartamentiiMjekësisë.Neni 12
   Rekrutimi i stafit akademik në FSHM
 1. Punonjësit mësimor shkencor të brendshmë të fakultetit pranohen me konkurs.
 2. Kriteret specifike te konkursit propozohen nga departamenti dhe miratohen nga Dekani.
 3. Për zhvillin e konkursit ngrihet një komision ad hoc me përfaqësues të departamentit, përfaqësues të dekanatit, rektoratit, këshillit administrativ.
 4. Kandidatët e përzgjedhur merren me kontratë 6 mujore deri në një vjecare. Kontrata nënshkruhet nga administratori si përfaqësues i këshillit administativ. Pas përfundimit të kontratës dhe plotësimit të kushteve të saj, kontrata mund të kthehet në definitive.
 5. Punonjësit mësimor të jashtëm përzgjidhen sipas të njëjtës procedurë me stafin akademik të brendshëm.
 6. Punonjësit mësimoirë të huaj pranohen në procesin mësimor në bazë të marrëveshje dypalëshe pas vendimit të adminitratorit.

Faqe 5 nga 16

page6image1904
page6image2072
page6image2232

KREU III PRANIMI I STUDENTËVE

Neni 13

Pranimi i kandidatëve të rinj për ndjekur studimet në fakultet bëhet në bazë të kritereve që vijojnë :

 1. Studentë të cilët zotërojnë një diplom që vërteton përfundimin e shkollës së mesme
 2. Studentëqëzotërojnënjëdiplomëtjetërstudimitëfituarjashtështetitportë vlerësuar ekuvalente me atë të shkollës së mesme
 3. Studentë që zotërojnë një diplomë të lëshuar nga një institucion i arsimit të lartë kanë mundësi të aplikojnë për tu pranuar në IAL.
 4. Vërtetojnë me dokumete zyrtar transferimin nga një instutcion public ose të lartë i arsimit të lartë që ushtron veprimtarinë e saj në shqipëri ose jashtë shtetit.Neni 14

Kandidati i përzgjedhur ka të drejtë të ndjek studimet në vitin akademik në të cilin rregjistrohet në sekretarinë mësimore kundrejt tarifës së shkollimit, brenda afeteve të parashikuara dhe të shpallura.

Ai fiton statusin e studentit. Stausi përfundon me marrjen e diplomës ose me përjashtimin e tij nga KUR.

KREU IV
ORGANIZIMI I STUDIMEVE UNIVERSITARE

Neni 15 Afati i Studimeve

Afati i studimeve akademike në FSHM në sistemin me kohë të plotë ndryshon në varësi të programit përkatës, dhe në përfundim të ciklit studentët pajisen me diplomat përkatëse: “Bachelor”, “Master profesional”, diplomë të integruar të ciklit të dytë “Master i Shkencave”.

Faqe 6 nga 16

page7image1912
page7image2080
page7image2240

Neni 16

Student mund të ndërpresin studimet në cdo kohë të vitit me miratim të rektorit, dhe mund ti rifillojë ato përsëri me vendim të rektorit, sipas parashikimeve të përcaktuara në ligjin për arsimin e lartë dhe Statutin e KUR.

Neni 17

Elementet e Studimeve1. Elementët kryesorë të punës mësimore janë: leksionet, seminaret, punët laboratorike, detyrat e kursit, projektet e kursit, praktikat profesionale,
provimet e kursit, provimet e formimit, temat e diplomës, esetë.Çdo departament mund të përcaktojë edhe elementë të tjerë të punës mësimore, veçanërisht në fushën e kontrollit të dijeve.Ndarja e orëve mësimore në auditor në orë sipas elementëve të mësipërm të studimit për çdo disiplinë, përcaktohet nga personeli akademik përgjegjës për të, në bazë të krediteve që i janë caktuar disiplinës.Neni 18Leksionet, seminaret, praktikat mësimore apo profesionale, laboratorët etj. zhvillohen në grupe mësimore me numër studentësh, sipas përcaktimeve në udhëzimet e ministrit përgjegjës për arsimin dhe rregulloret e brendshme të njësive kryesore.Ndarja e studentëve në grupe mësimore bëhet me miratim të dekanit dhe fiksohet në regjistrat e kurseve në të cilat pasqyrohet pjesëmarrja dhe zhvillimi i orëve të mësimit nga pedagogët.
Neni 19 Frekuentimi i studentëveFrekuentimi i studentëve është fakultativ. Kur studenti ka marrë pjesë mbi 75% ka të drejtë të futet në provimin me pikët maksimale. Kur studenti ka marrë pjesë në më pak se 75% të tyre, ka të drejtë të futet në provimin me 80 % të pikëve.
Neni 201. Koha dhe auditori i zhvillimit të mësimit përcaktohen në orarin e mësimeve.

Faqe 7 nga 16

page8image1888
 1. Ai hartohet nga deprtamenti përkatës mbi kritere pedagogjike në fillim të çdo semestri dhe shpallet nga sekretaria mësimore një javë para fillimit të mësimit, duke marrë në konsideratë harmaonizimin e formave të mësimit dhe shprëndarjes racionale të ngarkesës së studentit. Kjo ngarkesë luhatet nga 20 –25 orë në javë.
 2. Orari është i detyrueshëm të respektohet nga studentët dhe pedagogët.
 3. Ndryshimeteventualenëorarbëhenvetëmngasekretariamësimore.Neni 20

Kohëzgjatja e seancave mësimore është 50 minuta.

KREU V KONTROLLI I DIJES

Neni 21

page8image8944

1. Kontrolli i dijeve bëhet:

 1. me shkrim;
 2. me gojë; ose
 3. i kombinuar.

2. Mënyrat, format dhe elementët e kontrollit të dijeve përcaktohen në rregulloret e brendshme të departamenteve përkatëse mbështetur në planin mësimor. Rezultati përfundimtar i kontrollit të dijeve përfshin vlerësimin e të gjithë elementëve të studimit të parashikuar në programin mësimor.

 1. Teza e provimit hartohet nga titullari i lëndës sëbashku me asistenitn e tij dhe miratohet nga përgjegjësi i departamentit.
 2. Njësitë kryesore me rregulloret e tyre të brendshme, mund të krijojnë komisione për mbikqyrjen e procesit të provimeve, nëse e vlerësojnë një gjë të tillë.
 3. Shkalla e përvetësimit të programit mësimor vlerësohet me sistemin prej dhjetë notash.
 4. Nota kaluese më e ulët është nota pesë.

Neni 22 Provimet

Faqe 8 nga 16

page9image1920

Studenti përfiton të drejtën për tu paraqitur në provimin e një lënde, kur ka shlyer të gjitha detyrimet e parashikuara në planin mësimor dhe në masën e përcaktuar në këtë rregullore.

Neni 23

Provimet dhe riprovimet zhvillohen sipas afateve të caktuara në strukturën e vitit akademik, të miratuar nga këshilli i fakultetit dhe kalendarit të provimeve që shpallet në fillim të vitit akademik.Ndryshimet e mundshme në kalendar bëhen të paktën një muaj para fillimit të sezonit të provimeve.
Datat e provimeve dhe të riprovimeve propozohen nga departamentet dhe miratohen nga dekani dhe shpallen jo më vonë se 1 javë para fillimit të sezonit të provimeve.Afatet e përcaktuara për provimet dhe riprovimet janë të detyrueshme për zbatim si për pedagogët, ashtu dhe për studentët.

Neni 24

 1. Provimi zhvillohet në orën dhe datën e caktuar, në rast pamundësi për këtë dekani me urdhër dhe me shkrim e anullon, cakton një datë tjetër dhe kjo ju bëhet e njohur studentëve.
 2. Studentët merren në provim nga titullari i lëndës dhe asistenti i tij, nëse nuk ka të tillë përgjegjësi i departamentit cakton një asisten të një disipline të afërt ose jo nëse titullari i lëndës ose asistenti i tij për arsye madhore nuk mund të marrë pjesë në provim, përgjegjësi i departamentit cakton me shkrim ata që do ti zvendësojnë.Neni 25

Ndalohet hyrja në provim e personave të jashtëm, me përjashtim të përgjegjësit të departamentit, autoriteteve drejtuese të fakultetit e personave të tjerë të autorizuar me shkrim nga dekani ose Rektori për të kryer kontroll.

Neni 26

1. Studenti nuk lejohet të hyjë për të dytën herë në provimin e një lënde brenda një
sezoni.

Faqe 9 nga 16

page10image1888
Studenti ka të drejtë të japë provim në të njëjtën ditë në lëndë të ndryshme, nëse e lejon orari i zhvillimit të provimeve, me kusht që të jetë regjistruar paraprakisht.Studenti paraqitet në provim me një dokument identifikimime fotografi, përgjegjëse për identifikimin e tij është Sekretaria.Neni 27Provimet e pashlyera dhe të mbetura nga sezoni i verës, jepet në sezonin e vjeshtës.Student mund të paraqitet në këtë sezon pavarësisht nga numri i provimeve të
mbetura.Studentët duhet të rregjistrohet në sekretarinë e departamentit për të hyrë në provimet e mbetura.Studenti paguan vetëm një herë tarifën e vitit akademik, pavarësisht nëse e ripërsërit atë.Në përfundim të sezonit të vjeshtës, sekretaritë mësimore hartojnë listat e studentëve që rezultojnë mbartës të lëndëve të ndryshme si dhe listat e studentëve përsëritës.Neni 28Student paraqitet në mbrojtjen e tezës, vetëm kur është vlerësuar me notë kaluese në të gjitha provimet e parashikuara në planin mësimor të programit të studimit përkatës.
Neni 29 Praktika profesionaleKryerja e praktikës profesionale është e detyrueshme kur ajo përfshihet në planin mësimor.Me fillimin e vitit akademik dekani ju komunikon studentëve kohën e kryerjes dhe programin e saj.Student që nuk realizon programin e praktikës profesionale i nënshtrohet
rregullave të vendosura si për ë gjitha detyrimet e tjera.

Faqe 10 nga 16

page11image1912
Neni 30Praktikat profesionele, zhvillohen në institucione sipas profilit të përgatitjes se studentit dhe detyrimisht nën drejtimin e pedagogut të caktuar nga departamenti përkatës.Studentidetyrohettërespektojërregullateinstitucionitkukryenkëtëproces.Gjatë kryerjes së praktikës profesionale punonjësi mësimor që e drejton atë ushtron kontroll të vazhdueshëm dhe mban lidhjen me institucionin ku kryhet praktika.Në përfundim të praktikës profesionale, studentu përgatit një relacion për punën e kryer e cila vlerësohet nga pedagogu që drejton praktikën, pasi merr
mendimin e institucionit ku është kruer kjo praktikë. 5. Vlerësimi bëhet me notë.Neni 31
Trasferimet, ndërrimi i programit të studimit
page11image9560
Fakulteti pranon trasferime studentësh në vite të ndërmjetme nga universitete të tjera dhe lejon largimin e studentëve të tij për në universitete të tjera, sipas proçedurave të parashikuara në këtë rregullore.Neni 32Studentët e fakultetit të cilët duan të trasferohen në universitete të tjera të vendit i paraqesin kërkesën dekanit të fakultetit; dekani i`a paraqet kërkesën administratorit, i cili mere vendim për tu përcjell dokumentacioni i plotë i studentit nga njësia përkatëse.
Neni 33

1. PërstudentëteardhurngaIALtëtjeraqëduantëtrasferojnëstudimetnëKUR, duhet të paraqiten pranë sekretarisë përkatëse me kërkesën e kandidatit të interesuar së bashku me dosjen e studentit e cila duhet të përmbajë:

 1. Detyrimet e shlyera me notat dhe kreditet përkatës;
 2. Programet mësimore të lëndëeve të shlyera;
 3. Vërtetimi i çrregjistrimit;
 4. 2fotografi;
 5. Fotokopjo e dokumenti identifikimi;

Faqe 11 nga 16

page12image1928
page12image2096
page12image2256

f. Kërkesa për trasferim studimesh.

 1. Pasi studenti paraqet kërkesën e tij pranë departamentit ngrihet një komision vlerësimi i përbërë prej dekanit të fakultetit, përfaqësuesi i departamentit përkatës dhe nje antar i Keshillit te Fakultetit i quajtur Komisioni i Ekuivalentimit.
 2. Kykomisionvlerësonmbibazënedokumentacionittëdërguar,mbidetyrimetqë do të ketë studenti nëse pranohet në atë degë, sipas planit mësimor në fuqi si dhe njohjen e shlyerjes së lëndëve me ekuivalenc.
 3. KomisioniiVlerësimiti`aparaqetSenatit,dosjenestudentitpërmiratim.Neni 34
 1. Për studentët e KUR të cilët duan të trasferojnë studimet nga një program i studimeve në një program studimi tjetër brenda Kolegjit, duhet të paraqesin kërkesën pranë sekretarisë të cilës i përket aktualisht.
 2. Më pas përgatitet dosja e studentit nga sekretaria përkatëse e cila përmban:
  1. Detyrimet e shlyera me notat dhe kreditet përkatës,
  2. Programet mësimore të lëndëeve të shlyera
  3. 2 fotografi
  4. Fotokopjo e dokumenti identifikimi
  5. Kërkesa për trasferim studimesh.
 3. Dosja merret në shqyrtim nga departamenti pritës, i cili bën vlerësimi dhe ekivalencën dhe i dergohet për miratim Senatit.KERU VI DIPLOMIMINeni 35
 1. Në përfundim të plotë të programit të studimeve me nota kaluese në të gjitha lëndët, studentët kanë të drejtë të diplomohen në programin e studimit përkatës.
 2. Diplomimibëhet:

a. Me provim formues, ose

page12image15960

Faqe 12 nga 16

page13image1904
page13image2072
page13image2232

b. Me projtejen e një teme diplome, Mikroteze.

3. Deprtamentet përkatëse brenda një muaji nga fillimi i vitit akademik u bëjnë të njohur studentëve të vitit të fundit kriteret e temës së diplomës.

Neni 36

 1. Caktimi i specialistëve që do të udhëheqin punën me temat e diplomës bëhet nga departamenti.
 2. Ndërsa rregullat që kanë të bëjnë me mbrojtjen e diplomës përcaktohen nga fakulteti.Neni 37

Mbrojtja e temës së diplomës bëhet në departament.

Neni 38

Kandidati diplomant i cili rrëzohet në sezonin e parë ka të drejtë të paraqitet për mbrojtje në sezonin e ardhshëm.

Neni 39

Studenti që ka plotësuar të gjitha kërkesat e planit mësimor dhe ka mbrojtur diplomën, pajiset me diplomë përkatëse të shoqëruar me listën e notave, suplementin e diplomës.

Neni 40 Diploma e studentit

 1. Diploma plotësohet dhe firmoset nga dekani i fakulteti dhe rektori.
 2. Secili prej tyre shënon emrin, mbiemrin, gradën apo titullin shkencor dhe nënëshkrimet e tyre.
 3. Vula e institucionit vendoset nga administratori i institucioni, personi përgjegjës i mbajtjes së saj.

Faqe 13 nga 16

page14image1904
page14image2072
page14image2232

Neni 41 Tërheqja e diplomës

 1. Tërheqja e diplomës bëhet personalisht nga i diplomuari, kundrejt nënëshkrimit dhe evidentohet në rregjistrin përkatës.
 2. Nëse prania e të diplomuarit është objektivisht e pamundur, tërheqjen e diplomës mund ta bëjë një nga pjestarët e familjes i pajisur me prokurë të posaçme duke paraqitur njëkohësisht edhe letërnjoftimin e tij.Neni 42
 1. KURnuklëshondublikatëtëdiplomës.
 2. Lejohet vetëm dhënia e listës së notave të fituara.Neni 43

Per studentet qe mbarojne studimet me medalje të artë, organizohet nje ceremoni ne nivel rektorati dhe dorezimi i diplomave behet nga rektori, ne prani të Bordit të Administrimit, perfaqesise së Senatit dhe profesoratit.

KREU VII
TË DREJTAT DHE DETYRIMET E STUDENTIT DHE PEDAGOGUT.

Neni 44
Të drejtat e studentit

Studenti ka të drejtë :

 1. Të përfitojë nga proçesi mësimor, dhe të diplomohet pasi të shlyej të gjitha detyrimet e përcaktuara në planin mësimor.
 2. Të përdorë pajisjet e shkollës sipas rregullave për të realziuar programin mësimor dhe punën e programuar në aktivitetin e tij shkencor, biblikotekën dhe mjedise të tjera të Fakultetit të Shkencave Mjekësore.
 3. të ndikojë në përmirësimin e procesit mësimor nëpërmjet formave demokratike të shfaqjes së vullnetit

Faqe 14 nga 16

page15image1904
page15image2072
page15image2232
 1. të marrë pjesë në veprimtari artistike kulturore sportive ejt, të organizuara nga iantitucioni jashtë proçesit mësimor,
 2. të dëgjohet nga organizmat përkatëse përpara se të merren masa ndëshkuese ndaj tij.Neni 45

Për përmirësim note studenti rregjistrohet pranë sekretarisë përkatëse, me të drejtë përmirësimi vetëm dy lëndë në sezon.

Neni 46 Detyrimet e studentit

Studenti është i detyruar :

 1. të njohë me hollësi rregullat e institucionit dhe detyrimet e tij dhe të jetë i vetëdijshmë për zbatimin e tyre;
 2. Fakultetinukmbanpërgjegjësipërpasojatqërrjedhinngamosnjohjaetyre.
 3. Të zbatojë të gjitha rregullat morale të sjelljes dhe të paraqitjes në mjediset mësimore si dhe ato që rrjedhin nga Statuti dhe nga kjo rregullore.
 4. Tëshlyejtëgjithadetyrimetepërcaktuaranëplaninmësimordheprogramet e lëndëve; të shlyej të gjitha detyrimet financiare sipas detyrimeve të kontratës.
 5. Të mbajë përgjegjësi për shkeljet e rregullave të institucionit nga ana e tij; dëmin material që ai mund të ketë shkaktuar duke zhdëmtuar me masën e përcaktuar nga administrata e institucionit.Neni 47 Masat disiplinore

1. Shkelje të rregullave të institucionit konsiderohen të gjitha veprimet e kryera nga ana e studentit që cënojnë personalitetin e mësimdhënisit, të çdo punonjësi tjetër të institucionit dhe studentëve të tjerë, norma etiko morale të shoqërisë si:

 1. kopjiminëprovime,
 2. falsifikimi i dokumenteve të ndryshme,
 3. aktet e sjelljeve jonormale,
 4. tëvjedhjesetj,

kur këto veprime nuk mbartin elemenet të veprës penale.

Faqe 15 nga 16

page16image1904
page16image2072
page16image2232
 1. Ndaj studentit që kryen këto veprime merren masa disiplinore :
  1. Vërejtje;
  2. Vërejtje me shkrim;
  3. Paralajmërim përpërjashtim;
  4. Përjashtimpërnjëvit;
  5. Përjashtim nga KUR.
 2. VendiminpërpërjashimemerradministratoriiKolegjit,mbibazënepropozimit të Rektorit.Neni 48

Të drejtat dhe detyrimet e stafit akademik përcaktohen në kodin e punës dhe në kontrata individuale me institucionin

KREU VIII DISPOZITA TË VEÇANTA

Neni 49

Miratimi dhe zbatimi i Rregullores

 1. Kjo rregullore është miratuar paraprakisht nga Këshillit të Fakultetit të Shkencave Mjekësore dhe hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj në Senatin Akademik.
 2. Zbatimi i kësaj sigurohet nga dekani i Fakultetit të Shkencave Mjekësore.
 3. Të drejtën për interpretimin e kësaj rregulloreje e ka dekani i Fakutetit të Shkencave Mjekësore.KRYETARI I SENATIT AKADEMIK R E K TO R I
  Prof. Dr. Petrit KOTORI

Faqe 16 nga 16