Rregullore e programit MSc në Farmaci

page1image1936
page1image2104
page1image2264

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KOLEGJI UNIVERSITAR “REALD”

RREGULLORE E PROGRAMIT

TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE

“MASTER I SHKENCAVE” NË “FARMACI”

(Miratuar me Vendimin nr. 19, datë 01.08.2017 të Senatit Akademik)

Vlorë, 2017

page1image6032

Faqe 1 nga 10

page2image1912
page2image2080
page2image2240

KREU 1
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni 1 Objekti i Rregullores

Rregullorja e programit “Master i shkencave” në “Farmaci” percakton parimet e funksionimit te ketij programi, ne Kolegjin Universitar “Reald”, (më poshtë KUR).

Neni 2 Baza Ligjore

Rregullorja mbështetet në ligjin për arsimin e lartë, nё Statutin e KUR, në Rregulloren e përgjithshme të KUR, si dhe në aktet e tjera nënligjore.

KREU 2 PERMBAJTJA E PROGRAMIT

Neni 3
Objektivat formues specifike te programit

Objektivi kryesor i programit “Master i shkencave” në “Farmaci” eshte t’u japestudenteve njohurite e nevojshme per formimin e tyre si spacialist farmaciste.

Ne funksion te ketij objektivi programi synon dhenien e nje teresie njohurish ne formimin e pergjithshem teorik dhe praktik ne fushen e specialitetit farmaci me objektiv kryesor formimin e specialisteve ne keto fusha, te afte per te punuar si specialist farmaciste dhe per realizimin e studimeve te avancuara ne kete fushe.

Per realizimin e ketij objektivi programi parashikon harmonizimin e njohurive duke filluar me ato baze teorike, te fushes dhe ndihmese duke vijuar me thellime ne aspektin praktik.

Programi synon te pergatise specialist farmaciste te afte per te punuar si ne sektorin privat dhe ne ate shteteror.

Gjithashtu, ky program synon te pergatise specialist te afte per vazhdimin e studimeve te metejshme ne fushen e mjekesise.

page2image15224

Faqe 2 nga 10

page3image2008
page3image2176
page3image2336

Ne perfundim te programit, studenti aftesohet per t’u punesuar ne njesite endryshme farmaceutike si ne sektorin privat ashtu edhe administraten publike.

Njohurite qe ofrohen nga ky program dhe kompetencat qe marrin studentet nepermjet tij krijojne bazen per nje karriere kerkimore dhe akademike duke mundesuar vazhdimin e studimeve te ciklit te dyte dhe te trete.

Neni 4
Plani per programin “Master i shkencave” ne “Farmaci”

Orë mësimore

page3image17544
page3image17704
page3image17864
page3image18184
page3image18344
page3image18504
page3image18824
page3image18984
page3image19144
page3image19464
page3image19624
page3image19944
page3image20104
page3image20264
page3image20584
page3image20904
page3image21064
page3image21224
page3image21544
page3image21704
page3image21864
page3image22024
page3image22184
page3image22344
page3image22504
page3image22664
page3image22824
page3image22984
page3image23144
page3image23304
page3image23464
page3image23784
page3image23944
page3image24104
page3image24264
page3image24424
page3image24584
page3image24744
page3image24904
page3image25064
page3image25224
page3image25384
page3image25544
page3image25704
page3image25864

Lëndë/Module

Leksione

Semina re

Laborat or

Totali

Frekuentimi

page3image29160
page3image29320
page3image29480
page3image29640
page3image29800

Nr

page3image30408
page3image30568
page3image30728
page3image31048
page3image31208
page3image31368
page3image31528
page3image31688
page3image32112
page3image32272
page3image32432
page3image32592
page3image32752
page3image32912
page3image33072
page3image33232
page3image33392
page3image33552
page3image33712
page3image34136
page3image34296
page3image34456
page3image34616
page3image34776

1

Kimi e përgjithshme dhe Inorganike

6

30

15

75

I detyrueshëm

page3image38696
page3image38856
page3image39016
page3image39176
page3image39336
page3image39496
page3image39656
page3image39816
page3image39976

A

I

30

page3image41800
page3image42224
page3image42384
page3image42544
page3image42704
page3image42864
page3image43024
page3image43184
page3image43344
page3image43504
page3image43664
page3image43824
page3image44248
page3image44408
page3image44568
page3image44728
page3image44888

2

Fizikë

3

20

5

5

30

I detyrueshëm

page3image48992
page3image49152
page3image49312
page3image49472
page3image49632
page3image49792
page3image49952
page3image50112
page3image50272

A

I

page3image51648
page3image52072
page3image52232
page3image52392
page3image52552
page3image52712
page3image52872
page3image53032
page3image53192
page3image53352
page3image53512
page3image53672
page3image54096
page3image54256
page3image54416
page3image54576
page3image54736

3

Biologji

3

20

10

0

30

I detyrueshëm

page3image58840
page3image59000
page3image59160
page3image59320
page3image59480
page3image59640
page3image59800
page3image59960
page3image60120

A

I

page3image61336
page3image61496
page3image61920
page3image62080
page3image62240
page3image62400
page3image62560
page3image62720
page3image62880
page3image63040
page3image63200
page3image63360
page3image63520
page3image63944
page3image64104
page3image64264
page3image64424
page3image64584

4

Statistikë

6

30

30

0

60

I detyrueshëm

page3image68688
page3image68848
page3image69008
page3image69168
page3image69328
page3image69488
page3image69648
page3image69808
page3image69968

A

I

page3image71184
page3image71344
page3image71768
page3image71928
page3image72088
page3image72248
page3image72408
page3image72568
page3image72728
page3image72888
page3image73048
page3image73208
page3image73368
page3image73792
page3image73952
page3image74112
page3image74272
page3image74432

5

page3image75200
page3image75360
page3image75520
page3image75680
page3image75840

6

Anatomi

Latinisht

I

6

3

30

30

0

60

page3image80640
page3image80800
page3image80960
page3image81120
page3image81280
page3image81440
page3image81760
page3image82184
page3image82344
page3image82504
page3image82664
page3image82824
page3image82984
page3image83144

30

I detyrueshëm

page3image84240
page3image84560
page3image84720
page3image84880
page3image85040
page3image85464
page3image85624

30

0

0

I detyrueshëm

page3image87936
page3image88096
page3image88256
page3image88416
page3image88576
page3image88736
page3image88896
page3image89056
page3image89216

I

page3image90144
page3image90568
page3image90728
page3image90888
page3image91048
page3image91208
page3image91368
page3image91528
page3image91688
page3image91848
page3image92008
page3image92168
page3image92592
page3image92752
page3image92912
page3image93072
page3image93232
page3image93712
page3image93872
page3image94032
page3image94192
page3image94352
page3image94512
page3image94672
page3image94832
page3image94992

7

Gjuhë e huaj1 Anglisht-gjermanisht

I

3

0

30

0

30

I detyrueshëm

page3image99608
page3image99768
page3image100192
page3image100352
page3image100512
page3image100672
page3image100832
page3image100992
page3image101152
page3image101312
page3image101472
page3image101632
page3image101792
page3image102216
page3image102376
page3image102536
page3image102696
page3image102856

8

Kimi e përgjithshme dhe Inorganike

II

6

30

30

15

75

I detyrueshëm

page3image107672
page3image107832
page3image107992
page3image108152
page3image108312
page3image108472
page3image108632
page3image108792
page3image108952

A

page3image109880
page3image110304
page3image110464
page3image110624
page3image110784
page3image110944
page3image111104
page3image111264
page3image111424
page3image111584
page3image111744
page3image111904
page3image112328
page3image112488
page3image112648
page3image112808
page3image112968

9

Fizikë

3

20

5

5

30

I detyrueshëm

page3image117072
page3image117232
page3image117392
page3image117552
page3image117712
page3image117872
page3image118032
page3image118192
page3image118352

A

II

page3image119568
page3image119728
page3image120152
page3image120312
page3image120472
page3image120632
page3image120792
page3image120952
page3image121112
page3image121272
page3image121432
page3image121592
page3image121752
page3image122176
page3image122336
page3image122496
page3image122656
page3image122816

10

Biologji

5

30

15

0

45

I detyrueshëm

page3image126920
page3image127080
page3image127240
page3image127400
page3image127560
page3image127720
page3image127880
page3image128040
page3image128200

A

II

page3image129416
page3image129576
page3image130000
page3image130160
page3image130320
page3image130480
page3image130640
page3image130800
page3image130960
page3image131120
page3image131280
page3image131440
page3image131600
page3image132024
page3image132184
page3image132344
page3image132504
page3image132664

11

12

Anatomi

Informatikë

4

6

40

30

0

0

page3image137624
page3image137784
page3image137944
page3image138104
page3image138264
page3image138424
page3image138584
page3image138744
page3image138904

B

II

0

40

page3image140856
page3image141016
page3image141440
page3image141600
page3image141760
page3image141920
page3image142080
page3image142240
page3image142400
page3image142560
page3image142720
page3image143144
page3image143304
page3image143464
page3image143624

60

I detyrueshëm

page3image144880
page3image145040
page3image145200

30

I detyrueshëm

page3image146616
page3image146776
page3image146936
page3image147096
page3image147256
page3image147416
page3image147576
page3image147736
page3image147896

E

II

page3image149112
page3image149272
page3image149696
page3image149856
page3image150016
page3image150176
page3image150336
page3image150496
page3image150656
page3image150816
page3image150976
page3image151136
page3image151296
page3image151720
page3image151880
page3image152040
page3image152200
page3image152360

13

14

Latinisht

II

3

30

0

0

30

I detyrueshëm

page3image157360
page3image157520
page3image157680
page3image157840
page3image158000
page3image158160
page3image158320
page3image158480
page3image158640

E

page3image159408
page3image159568
page3image159992
page3image160152
page3image160312
page3image160472
page3image160632
page3image160792
page3image160952
page3image161112
page3image161272
page3image161432
page3image161592
page3image162016
page3image162176
page3image162336
page3image162496
page3image162656

Gjuhë e huaj1 Anglisht-gjermanisht

3

0

30

0

30

I detyrueshëm

page3image166536
page3image166696
page3image166856
page3image167016
page3image167176
page3image167336
page3image167496
page3image167656
page3image167816

D

II

page3image169032
page3image169192
page3image169616
page3image169776
page3image169936
page3image170096
page3image170256
page3image170416
page3image170576
page3image170736
page3image170896
page3image171056
page3image171216
page3image171640
page3image171800
page3image171960
page3image172120
page3image172280

15

6

page3image173656
page3image173816
page3image173976
page3image174136
page3image174296

16

Kimi Organike

A

III

30

30

0

60

I detyrueshëm

page3image178568
page3image178728
page3image178888
page3image179048
page3image179528
page3image179952
page3image180112
page3image180272
page3image180432
page3image180592
page3image180752
page3image180912
page3image181072
page3image181232
page3image181392
page3image181552
page3image181976
page3image182136
page3image182296
page3image182456
page3image182616

30

0

page3image183992

19

Kimi Fizike

Kimi Analitike

6

3

20

0

60

30

I detyrueshëm

page3image188752
page3image188912
page3image189072
page3image189232
page3image189392
page3image189552
page3image189712
page3image189872

B

III

30

page3image191536
page3image191696
page3image192120
page3image192280
page3image192440
page3image192600
page3image192760
page3image192920
page3image193080
page3image193240
page3image193400
page3image193560
page3image193720
page3image194144
page3image194304
page3image194464
page3image194624
page3image194784

17

Fiziologji

III

6

3

30

30

0

60

page3image199296
page3image199456
page3image199616
page3image199776
page3image199936
page3image200096
page3image200256
page3image200416
page3image200576

B

III

page3image201792
page3image202216
page3image202376
page3image202536
page3image202696
page3image202856
page3image203016
page3image203176
page3image203336
page3image203496
page3image203656
page3image203816

30

I detyrueshëm

page3image205072
page3image205232
page3image205656
page3image205816

18

Mikrobiologji

page3image207032

20

10

0

I detyrueshëm

page3image209184
page3image209344
page3image209504
page3image209664
page3image209824
page3image209984
page3image210144
page3image210304
page3image210464

B

page3image211392
page3image211816
page3image211976
page3image212136
page3image212296
page3image212456
page3image212616
page3image212776
page3image212936
page3image213096
page3image213256
page3image213416
page3image213840
page3image214000
page3image214160
page3image214320
page3image214480

10

I detyrueshëm

page3image215896
page3image216056
page3image216216
page3image216376
page3image216536
page3image216696
page3image216856
page3image217016
page3image217176

B

III

page3image218392
page3image218552
page3image218976
page3image219136
page3image219296
page3image219456
page3image219616
page3image219776
page3image219936
page3image220096
page3image220256
page3image220416
page3image220576
page3image221000
page3image221160
page3image221320
page3image221480
page3image221640

20

21

Botanikë

Gjuhë e hua 2 Anglisht-Italisht

3

page3image224624
page3image224784
page3image224944
page3image225104
page3image225264

B

III

3

30

0

0

30

page3image228560
page3image228720
page3image228880
page3image229040
page3image229200
page3image229624
page3image229784
page3image229944
page3image230104
page3image230264
page3image230424
page3image230584
page3image230744
page3image230904
page3image231064

30

I detyrueshëm

page3image232160
page3image232480
page3image232640
page3image232800
page3image232960
page3image233384
page3image233544

0

30

0

I detyrueshëm

page3image235856
page3image236016
page3image236176
page3image236336
page3image236496
page3image236656
page3image236816
page3image236976
page3image237136

D

III

page3image242880
page3image243040
page3image243200
page3image243360
page3image243520
page3image243840

Faqe 3 nga 10

DEB

Tipi i veprimit

Semestri ECTS

page4image280
 1. 22  Kimi Organike
 2. 23  Fiziologji
 3. 24  Kimi Analitike
 4. 25  Sistematikë
 5. 26  Gjuhë e hua 2 Anglisht-Italisht
 6. 27  Kimi Farmaceutike 1
 7. 28  TeknologjiFarmaceutike 1
 8. 29  Farmakognozi
 9. 30  Biokimi
 10. 31  Higjenë
 11. 32  KimiFarmaceutike 1
 12. 33  TeknologjiFarmaceutike 1
 13. 34  Farmakognozi
 14. 35  Biokimi
 15. 36  Njohuri mbisëmundjet
 16. 37  Kimi Farmaceutike 2
 17. 38  TeknologjiFarmaceutike 2
 18. 39  Kimi Ushqimore
 19. 40  Etikë- dontologjiMjeksi Ligjore
 20. 41  Farmakologji
 21. 42  Kimi Toksikologjike
 22. 43  Kimi Farmaceutike 2
 23. 44  TeknologjiFarmaceutike 2
 24. 45  Kimi Ushqimore
 25. 46  LegjislacionFarmaceutik
 26. 47  Faramakologji
 27. 48  Kimi Toksikologjike
 28. 49  Kimi Farmaceutike 3
 29. 50  TeknologjiFarmaceutike 3
 30. 51  Farmakologji Klinike
 31. 52  Biofarmaci
 32. 53  Fitoterapi
 33. 54  Praktikë
 34. 55  Teza e diplomës

A IV 9 30B IV 4 30B IV 7 30C IV 7 30D IV 3 0

B V 8 30B V 8 30

B V 5 30B V 3 20C V 6 30

B VI 8 30

B VI 8 30

B VI 5 30B VI 3 30

C VI 6 30

B VII 8 30

B VII 8 30

B VII 3 30

D VII 6 60

B VII 3 30

B VII 2 20

B VIII 8 30

B VIII 8 30

B VIII 2 20

C VIII 6 30

B VIII 3 30B VIII 3 30B IX 7 30

B IX 7 30

B IX 6 30B IX 6 30C IX 4 20E X

F X

30 30 9015 0 4515 20 6520 20 7030 0 30

30 20 8030 20 80

0 20 5010 0 3030 0 6030 20 80

30 20 80

0 20 50

0 0 3030 0 30

30 20 8030 20 80

0 10 400 0 60

0 0 300 0 20

30 20 8030 20 80

0 0 2030 0 60

0 0 30

0 0 3020 20 7020 20 70

30 0 6030 0 6020 0 40

I detyrueshëm I detyrueshëm I detyrueshëm I detyrueshëm I detyrueshëm

I detyrueshëm I detyrueshëm

I detyrueshëm I detyrueshëm I detyrueshëm I detyrueshëm

I detyrueshëm

I detyrueshëm I detyrueshëm I detyrueshëm

I detyrueshëm I detyrueshëm

I detyrueshëm I detyrueshëm

I detyrueshëm I detyrueshëm

I detyrueshëm I detyrueshëm

I detyrueshëm I detyrueshëm

I detyrueshëm I detyrueshëm I detyrueshëm I detyrueshëm

I detyrueshëm I detyrueshëm I detyrueshëm

20 370 10 80

Faqe 4 nga 10

page5image1912
page5image2080
page5image2240

Neni 5 Kurrikulat

Kurrikulat e ofruara studenteve gjate programit “Master i shkencave” në “Farmaci”ne Fakultetin e Shkencave Mjekesore, në KUR, gjenden bashkelidhur kesaj rregulloreje.

Neni 6
Forma e studimit, provimeve dhe verifikimeve te tjera te dijeve te fituara nga studentet

 1. Formaestudimeveteprogramit“Masterishkencave”në“Farmaci”eshteme kohe te plote.
 2. Programi perbehet nga lende te organizuara ne module, duke perfshire praktiken profesionale dhe temen e diplomes.
 3. Procesi mesimor perbehet nga leksionet, punet e laboratorit, projektet dhe detyra, praktikat, seminare dhe punime te tjera te ngjashme te parashikuara ne programin mesimor.
 4. Vleresimi nga pikepamja akademike leksionet, punet e laboratorit, projektet dhe detyra, praktikat mesimore, seminare dhe punime te tjera te ngjashme behet ne baze te njesise matese ore te zhvilluar ne auditor si dhe ore pune te pavaruara studimore te kryer nga studenti.
 5. Nje krediti te formimeve akademike i korrespondojne 25 ore mesimore pune studenti. Sasia mesatare e punes se kryer gjate nje viti studimesh akademike nga nje student me kohe te plote eshte 60 kredite. Keto perfshijne ore ne auditor dhe ore pune te pavarur te tij.
 6. Niveli i suksesit te studentit vleresohet mbi bazen e provimeve semestrale/vjetore; provimeve te fundvitit; detyrave te kursit; prezantimeve; aktivizimeve dhe projekteve.Neni 7 Frekuentimi

1. Stundeti ne program ka detyrim te ndjeke te pakten 75% te seminareve, 50 % leksione dhe 100% laboratore, ushtrime dhe praktika.

page5image15904

Faqe 5 nga 10

page6image1928
page6image2096
page6image2256
 1. Studentet te cilet nuk i realizojne keto norma duhet ta rimarrin perseri ate lende me te gjitha detyrimet perkatese.
 2. Plotesimi apo jo i kushteve ne lidhje me pjesemarrjen, i paraqitet pergjegjesit te pepartamentit nga ana e pedagogut te lendes cdo muaj dhe kontrollohet nga pergjegjesi i departamentit.Neni 8 Vleresimi

Vlerësimi bëhet me pikë (përfshire pikët e vleresimit gjatë vitit) dhe konvertimi në nota do te jetë:

 • –  50 pike
 • –  51–60pike
 • –  61–70pike
 • –  71–80pike
 • –  81– 90 pike
 • –  91 – 100 pike

——– nota 5 ——– nota 6 ——– nota 7 ——– nota 8 ——– nota 9 ——– nota 10

KREU 3
PROCEDURA E PRANIMIT TE STUDENTEVE

Neni 9
Kushtet e domosdoshme per aplikim ne programin

Studentet te cilet zoterojne nje diplome qe verteton perfundimin e matures, ata persona qe zoterojne nje diplome tjeter studimi te fituar jashte vendit, te vleresuar ekuivalente me te, ose ata qe zoterojne nje diplome te leshuar nga nje institucion i arsimit te larte kane mundesine te aplikojne per t’u pranuar ne programin “Master i shkencave” në “Farmaci” qe ofron KUR.

Perzgjedhja e kandidateve behet nga nje komision i caktuar nga dekanati mbeshtetur ne dokumentacionin e paraqitur si dhe nepermjet intervistes duke mar parasysh dhe mesataren.

page6image16440

Faqe 6 nga 10

page7image1912
page7image2080
page7image2240

Neni 10 Procedurat e perzgjedhjes

 1. Metoda e perzgjedhjes konsiston ne perzgjedhjen e studenteve nepermjet konkurimit te dosjeve. Kriteret e vleresimit vendosen nga Senati Akademik dhe publikohen. Kane perparesi ne vleresim:
  • –  Mesatarja e notave te shkolles se mesme
  • –  Referenca e kandidatit per student.
 2. Kur komisioni e vlereson te nevojshem, mund te therrase per interviste tegjithe kandidatet ose ata qe e sheh te arsyeshme.
 3. Komisioni vendos me shumice te thejshte per perzgjedhjne e kandidateve fitues. Vendimi i tij duhet te merret jo me vone se 5 dite nga mbarimi i afatit te paraqitjes se kerkesave nga kandidatet.Neni 11 Shpallja e fituesve

Komisioni shpall listen e studenteve fitues ne stendat e fakultetit sipas afatti te deklaruar.

Neni 12
E drejta e ankimit

Pas shpalljes se kandidateve fitues Komisioni merr ne shqyrtim ankimet dhe u jep pergjigje atyre Brenda 48 oreve. Nese kandidati i ankimuar mbetet akoma i paqarte nga pergjigja e dhene nga komisioni perzgjedhes, ceshtja i kalon per shqyrtim Keshillit te Fakultetit, i cili merr vendim perfundimtar lidhur me ankimin.

Neni 13 Transferimi i studenteve

 1. KUR pranon transferime te studenteve ne vitet ndermjetese nga institucionet e tjera te arsimit te larte vendase ose te huaja, publike ose private dhe lejon transferimin e studenteve te saj ne institucione te tjera te arsimit te larte, sipas procedurave te parashikuara ne kete rregullore.
 2. Student qe deshiron te transferohet nga nje institucion i arsimit te larte ne KUR duhet ti paraqese nje kerkese rektoratit te kesaj shkolle ku te parashtroje arsyet e transferimit.
page7image17624

Faqe 7 nga 10

page8image1912
page8image2080
page8image2240
 1. Se bashku me kerkesen duhet te paraqese nje kopje te diplomes se shkolles se mesme (te noterizuar ), detyrimet e shlyera ne shkollen derguese me notat perkatese, nje kopje te programeve te disiplinave te shlyera dhe nje dokument identifikimi.
 2. DokumantacioniipercilletFakultetitperkates,icilibenvleresiminelendeve sipas programeve te tij mesimore, percakton programin e studimit ku duhet te vazhdoje aplikanti dhe provimet plotesuese qe ai do te duhet te shlyeje, nese eshte e nevojshme.
 3. Rektorati pasi merr mendimin e dekanatit te fakultetit, njofton kerkuesin per pranimin e kerkeses dhe urdheron rregjistrimin e tij.
 4. Ne cdo rast kerkuesi duhet te pranoje pagesen e tarifes nga dita e rregjistrimit.Neni 14 Numri i studenteve

Numri minimal i studenteve ne programin te integruar “Master i shkencave” në“Farmaci” eshte 7 shtate dhe ai maksimal eshte 100 (njeqind).

Per zhvillimin e veprimtarive praktike te procesit mesimor grupet mesimore ndahen ne grupe me rreth 25-30 studente ndersa per laboratoret ngahen ne grupe me 12 – 15 studente.

Neni 15 Sigurimi i cilesise

Njësia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë (ne vijim NJSBC) është njësi autonome operative në strukturën organizative të KUR. Njësia vlerëson periodikisht efikasitetin e veprimtarive mësimore e kërkimore të KUR.

Detyrat e NJSBC janë si më poshtë:

 1. Kryen vlerësimin periodik të programeve të sudimit dhe stafit të përfshire në të;
 2. Kryen vlerësimin e programeve të reja që do të hapen duke i paraqitur mendim të detajuar Senatit Akademik;
 3. Kryen vlerësimin me transparence dhe publikon rezultatin e tij.
 4. Harton raportin duke paraqitur në të mangësitë, realizimet si dhe propozon masa konkrete për rritjen e cilësisë së mesimdhenies ne KUR duke u perfshire ne organizimin cilesore per rritjen e efekteshmerine maksimale te mesimdhenies
page8image18688

Faqe 8 nga 10

page9image1920
page9image2088
page9image2248

dhe mardhenieve student-pedagog, duke patur parasysh strategjine e meposhtme:

 •   Te rrit profilin e Sigurimit të Cilësisë duke kultivuar një kulturë cilësie në KUR;
 •   Te siguroj vijueshmërinë periodike dhe të përvitshme të programit të Sigurimit të Cilësisë;
 •   Te lehtësoje grumbullimin e informacionit mbi raportet e Sigurimit të Cilësisë;
 •   Te lehtësoj reagimin (feedback) dhe linjat e drejtimit për përpiluesit e rishqyrtimeve dhe raporteve;
 •   Te lehtësoj dhe inkurajon stafin në procesin e mësimdhënies dhe vlerësimit;
 •   Te administroj të dhënat statistikore më qëllim ruajtjen dhe përmirësimin ecilësisë;
 •   Te marre përgjegjësinë për çdo lloj procesi shtesë të Sigurimit të Cilësisë, rishqyrtimet periodike, etj;
 •   Te marre drejtimin në përgatitjen e dokumenteve për qëllime të jashtme si: akreditimi, bashkëpunimi i KUR me organizata dhe institucioneve relevante
 •   Te pajis Rektorin me raport mbi sigurimin e cilësisë;
 •   Te asistoj dekanët dhe fakultetet në zhvillimin dhe vënien në jetë tëprocedurave për verifikim dhe përmirësim të cilësisë;Neni 16
  Financimet dhe kostot e menaxhimit
 1. Kostot e diplomes “Master i shkencave” në “Farmaci” perballohen kryesisht nga te ardhurat (hyrjet) e siguruara nga tarifat e rregjistrimit (aplikimit) te kandidatreve si dhe tarifat e shkollimit te studenteve te rregjistruar prane KUR.
 2. Kostotemenaxhimitteprogramit“Masterishkencave”në“Farmaci”ndahen si me poshte:
 • –  Shperblimi per organizimin e programit dhe drejtimin e tij
 • –  Shperblimi per oret mesimore te personelit akademik
 • –  Materiale didaktike, bibliografike etj.
 • –  Blerje materialesh te invetarizueshme

10 % 60 % 10 % 8 %

page9image18624

Faqe 9 nga 10

page10image1920
page10image2088
page10image2248
 • –  Shpenzime per promovimin e programit
 • –  Shpenzime te tjeraKREU 4 DISPOZITA TE FUNDITNeni 17
  Miratimi dhe zbatimi i Rregullores

3 % 9 %

Kjo rregullore hyn ne fuqi ne diten e miratimit te saj ne Senatin Akademik dhe zbatimi i saj sigurohet nga rektori.

REKTORI Prof. Dr. Petrit KOTORI

page10image7000

Faqe 10 nga 10