Informacion për studentët

Të dashur Studentë

 

Së pari, ju falënderoj për interesin e treguar në rrugët tona të trajnimit pasuniversitar.

 

Ne bashkangjitim informacionin e nevojshëm në mënyrë që të përfundojmë me sukses regjistrimin për ‘Diplomë Universitare në Kirurgji, Rigjenerim në Implantologji Orale’ (botimi 2021-2022) me qendër në Vlorë, ​​e cila do të jepet nga PGO-Università Cattolica San Antonio (UCAM) të Murcia – Spanjë .

 

Programi i trajnimit, i udhëhequr nga Dr. Pietro Rutigliani, do të fillojë në Shkurt 2021 dhe aktualisht jemi në periudhën e aderimit, e cila është e hapur për të gjitha palët e interesuara.

 

Për më tepër, ju informojmë se Titulli Universitar në modalitetin Specialist Universitar përbëhet nga 11 module. Klasat do të kryhen gjatë fundjavave. Për më shumë informacion, në lidhjen vijuese do të gjeni të gjitha informacionet në lidhje me titullin:

 

 

 

SHPENZIMI AKADEMIK I TITULLIT (11 MODULE)

Vendndodhja: Universiteti Reald Vlorë

 

ÇMIMI TOTAL: 9,400 €

OPSIONET E PAGESES T NDARA NE:

 

Tarifa e regjistrimit: 1,900 €

Tarifa e  pare: 2,500 € (para 5 Shkurtit 2021)

Tarifa e  dyte: 2,500 € (para 5 Prillit 2021)

Tarifa e  trete: 2,500 € (para 5 Qershorit 2021)

SI TE REGJISTROHENI :

Për t’u regjistruar, duhet të plotësoni formularin e regjistrimit, të cilin do ta gjeni në seksionin REGJISTRIM të cilin mund ta gjeni në lidhjen vijuese:

 

Sa i përket tarifës së regjistrimit, më poshtë janë detajet e llogarisë bankare ku do të bëhet transferimi:

Numri i llogarisë (IBAN):

 

ES8420389780786000402574

 

Banka:

 

Bankia, S.A.

 

Kodi Swift:

 

CAHMESMMXXX

 

Arsyeja: POSTGRADO IN ODONTOLOGIA SLU

 

Pronari: POSTGRADO IN ODONTOLOGIA SLU

 

Pasi të jetë bërë transferimi bankar, është e nevojshme të bashkëngjitni faturën e kësaj të fundit në seksionin Të dhënat e transfertes ’.

 

Pasi të ketë përfunduar procesi i regjistrimit, përmes faqes sonë të internetit, së shpejti do të kontaktoheni me e-mail për të konfirmuar që regjistrimi në internet është kryer në mënyrë korrekte dhe se pagesa është marrë.

 

Gjithashtu, ju lutemi bashkangjitni në të njëjtën email, dërgoni në info@odontologiaucam.es / universitetireald@yahoo.com  dokumentacionin vijues që do të jetë e rëndësishme të merrni sa më shpejt të jetë e mundur për të përfunduar regjistrimin:

 

 • Titulli i gradës dentare (në formatin .pdf).

 

 • Kopjimi i letërnjoftimit ose pasaportës (në format .pdf)

 

 • FOTOGRAFIA e fundit (në format .jpeg)

 

 • CERTIFIKATA E REGJISTRIMIT N THE REGJISTRIN E STENTISTVE (në format .pdf) (opsionale)

 

 • SIGURIMI I PERGJEGJESIS CIVILE (në formatin .pdf) (opsional)

 

E RENDESISHME: I gjithë dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet, përndryshe nuk mund ta konsiderojmë studentin të regjistruar. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim, mund të kontaktoni Departamentin tonë të Shërbimeve Studentore me email në info@odontologiaucam.es dhe ne do t’ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur. Ne e shfrytëzojmë këtë mundësi për t’ju dërguar një urim të përzemërt.

Specialist i Universitetit në Kirurgji dhe Rigjenerim në Implantologjinë Orale

 

Specialist i Universitetit në Kirurgji dhe Rigjenerim në Implantologjinë Orale-converted 

(dokumenti ne pdf)

 

Shpallen listat e studentëve fitues në Kolegjin Universitar “Reald”

1. Bachelor në Finance

2. Bachelor në Menaxhim

3. Bachelor në Teknik Laboratori ne Mjekesi

4. Bachelor në H

igjenist Dentar

5. Program i Integruar Msc. në Farmaci

6. Program profesional 2 vjeçar Asistent Administrativ

7. Program profesional 2 vjeçar Ndihmës Dentar

 

IGIENE DENTALE- 2020/2021

Valona 08 AGOSTO 2020                                                                                         Prot. Nr. 111

 

IL COLLEGIO UNIVERSITARIO REALD DI VALONA 

VISTO l’accreditamento rilasciato dal Ministero dell’istruzione, dello sport e della gioventù albanese con Decreto Nr. 249 del 24/07/2020;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto è immediatamente esecutivo; secondo la normativa dell’istruzione  n. 17, del 30.07.2019, del Ministro della Pubblica Istruzione nella Repubblica d’Albania, capitolo IV / 3.

TENUTO CONTO    che detto Corso è approvato  in lingua italiana;

 

pubblica il seguente BANDO riservato a candidati con conoscenza della lingua italiana

 

Art. 1 – Posti disponibili e requisiti di ammissione

Il bando prevede l’attivazione del corso di laurea:  “Bachelor” in “Igiene Dentale”. In base alla disponibilità  del Collegio universitario Reald di  strutture didattiche e scientifiche, i posti disponibili sono 70;  l’ammissione al corso avverrà per esame e titoli.

Possono partecipare alla prova  di ammissione, i candidati che hanno una conoscenza della lingua italiana ed hanno conseguito il diploma conclusivo della scuola secondaria

Art. 2 – Sede del corso di laurea

La sede del corso sarà presso l’Università REALD  nella sede di Valona (Albania)

Art. 3 – Presentazione della domanda di ammissione alla prova  

La domanda di ammissione alla prova sarà accettata entro il 28 settembre 2020 ore  2200 .

I candidati dovranno inviare  la domanda debitamente compilata, firmata al seguente indirizzo  mail: myzafer.elezi@gmail.com e per conoscenza a universitetireald@yahoo.com

La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione in formato PDF:

 1. carta d’identità e/o passaporto
 2. ricevuta del versamento della quota di 100euro  con causale “ domanda ammissione alla prova COGNOME / NOME”

DATI PER EFFETTUARE IL BONIFICO

Beneficiary:                      ESKELD Shpk

Bankers:                            Intesa Sanpaolo Bank

Account No:                      630287

Iban No:                            AL59208260260000063028735302

Swift Code:                       USALALTR IBAN

BIC:                                   USALALTRVLR

Causale:                            “domanda ammissione alla prova COGNOME / NOME”

 

Art. 4 – Concorso di ammissione

La prova di ammissione si terrà il giorno 08 ottobre alle ore 1200 presso la sede di UNI.REALD di Valona in Rruga ”Zahir Pajaziti“; i candidati ammessi alla selezione dovranno  presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto) per sostenere la prova di ammissione.

Vista l’attuale emergenza sanitaria mondiale, la prova potrebbe essere svolta online. I candidati saranno informati alla registrazione al concorso.

La valutazione dei candidati si effettuerà sulla base di 2 elementi, per un totale di 90 punti, come segue:

1. Prova scritta, sotto forma di questi a risposta multipla per la valutazione delle conoscenze dei concorrenti in materie scientifiche. Punti 60
2. Valutazione del Voto Medio del curriculum didattico della Scuola Secondaria, ottenuto da ciascun concorrente convertito in trentesimi. Punti 30
Totale Punti  90

 

È suggerito ai  candidati di presentarsi   almeno un’ora prima dell’inizio della prova di ammissione

È vietato introdurre e portare con sé, durante la prova del concorso, strumenti di comunicazione elettronica (telefoni, cellulari, I-Pad, I-Phone, etc…). I partecipanti trovati in possesso di tali strumenti, saranno esclusi dalla procedura concorsuale.

Art. 5 – Candidati idonei

I candidati ritenuti idonei dovranno presentare i seguenti documenti:

 1. domanda di iscrizione
 2. diploma di maturità o certificato sostitutivo
 3. certificato supplementare ( Suplement) del diploma di maturità
 1. 2 foto formato tessera.
 1. versamento della   retta annuale pari a € 4000 in due soluzioni:
 • prima rata.  €  2000 entro il 05/11/2020;
 • seconda rata€ 2000 entro il 31/03/2021;

 

 (importante al momento del pagamento specificare la causale)

Beneficiary:                      ESKELD Shpk

Bankers:                            Intesa Sanpaolo Bank

Account No:                      630287

Iban No:                            AL59208260260000063028735302

Swift Code:                       USALALTR IBAN

BIC:                                   USALALTRVLR

Causale:                            IG20/21 + Cognome e nome dello studente

 

 

Programa Bachelor Deegre in “Igiene Dentale
Crediti (CFU) 180 CFU
Requisiti di ammissione Diploma di Maturità, rilasciato dalle scuole secondarie di secondo grado dell’Italia e dei paesi dell’UE, oppure di un titolo di studio straniero equipollente rilasciato dalle scuole degli altri paesi
Sbocchi professionali, laurea abilitante Il corso abilita alla professione sanitaria di Igienista dentale, un operatore sanitario che svolge, su indicazione degli Odontoiatri compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro-dentali, svolgendo la propria attività in strutture sanitarie, pubbliche o private e in regime di dipendenza o libero-professionale.
I Laureati svolgono attività di educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell’ambito del sistema sanitario pubblico; collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all’ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici periodici; si occupa della corretta applicazione della fluoroprofilassi; indicano le norme di un’alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
Modulo di iscrizione in PDF allegare documento
Lingua del corso il corso di Laurea sarà interamente svolto in lingua Italiana; non è richiesta la conoscenza della lingua albanese
Presentazione della domanda di ammissione alla prova di selezione: entro il 28 settembre 2020 ore  2200

tramite  e-mail:

universitetireald@yahoo.com

myzafer.elezi@gmail.com

Concorso di ammissione: data del concorso: test 08 ottobre 2020  ore 1200

 

Firmato

Il Rettore UNIREALD

Prof. Spiro CAUSHI

 

1 Eventuali commissioni e oneri bancari sono a carico dell’ordinante.

La tariffa deve arrivare completa sul conto corrente dell’Università, pena la nullità dell’iscrizione.

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 2020-2021

 

 

 THIRRJE PËR MATURANTËT / APLIKANTËT

 

Të dashur maturantë / aplikantë!

 

Aplikimet për vitin akademik 2020 – 2021 kanë filluar.

Aplikoni tani.

Zgjidhni mundësinë Tuaj më të mirë. Zgjidhni Kolegjin Universitar “REALD” si preferencën Tuaj të parë.

Aplikimet për raundin e parë të regjistrimeve nisin më datë 29 Korrik 2020 dhe përfundojnë më datë 03 Gusht 2020.

Aplikimet kryhen online nëpërmjet portalit të maturantit në U-ALBANIA. (https://ualbania.arsimi.gov.al).

 

Ju mund të zgjidhni programet:

 1. Program i integruar Msc. në “Farmaci”
 2. Bachelor në “Teknik Laboratori në Mjekësi”
 3. Bachelor në “Higjenist Dentar” (në gjuhën italiane).
 4. Program profesional 2-vjeçar në “Ndihmës Dentar”
 5. Bachelor në “Financë”
 6. Bachelor në “Menaxhim”
 7. Program profesional 2-vjeçar në “Asistent Administrativ”
 8. Master profesional në “Menaxhim Infermieror”
 9. Master profesional në “Fizioterapi”
 10. Master i shkencave në “Financë dhe Tregje Financiare”.
 • Për çdo pyetje apo paqartësi, Ju ftojmë të na kontaktoni në cdo moment në adresen e-mail: universitetireald@yahoo.com .
 • Sqarojmë se, në bazë të Udhëzimit nr. 15, datë 26.05.2020, të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, kandidatët që dëshirojnë të ndjekin program të dytë studimi që nuk janë në të njëjtin cikël studimi me ciklin në të cilin janë diplomuar më parë, aplikimin duhet ta bëjnë online me formulatët A1 dhe A1Z në portalin e maturës shtetërore matura.qsha.gov.al

 

Ju mirëpresim në Kolegjin Universitar “REALD”!

 

 

N J O F T I M

PËR PRANIM APLIKIMI PËR STAF AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË MJEKËSI, FIZIOTERAPI DHE FINANCË

 Kolegji Universitar “Reald”, njofton hapjen e aplikimeve për staf akademik, me kohë të plotë, për vitin akademik 2020 – 2021.

 Pranojmë aplikime për staf akademik  në fushën e Mjekësisë, Fizioterapisë dhe Financës. Aplikantët duhet të plotësojnë këtë kriter kryesor:

 Të kenë titull akademik “PROFESOR” / “PROF.AS” apo gradë shkencore “DOKTOR” në fushën e studimeve në Mjekësi, Fizioterapi, dhe Ekonomi (Financë, Menaxhim, Kontabilitet, etj.).

Aplikantët për staf akademik me kohë të plotë, duhet të dorëzojnë në zyrën e Burimeve Njerëzore, në Kolegjin Universitar “Reald”, dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Kërkesë për staf akademik;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Kopje të diplomës së ciklit të parë/dytë të studimeve dhe e listës së notave, të noterizuar;
 4. Kopje e gradës shkencore/titullit akademik, të noterizuar;
 5. Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit;
 6. Letër rekomandimi;
 7. Kopje e kartës së identitetit;
 8. Certifikata trajnimi apo pjesëmarrje në konferenca shkencore kombëtare e ndërkombëtare;
 9. Kopje të librezës së punës;
 10. Letër motivimi;
 11. Artikuj shkencorë të botuar në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit;
 12. Një fotografi.

Ju lutemi për çdo sqarim drejtohuni në Zyrën e Burimeve Njerëzore në Kolegjin Universitar “Reald”.

E-mail: universitetireald@yahoo.com

Tel: 069 55 277 63 069 94 11 289  &  068 20 32 298

Ju mirëpresim!

R E K T O R I

Prof. Dr. Spiro CAUSHI

 

URDHËR Nr. 32, datë 20.03.2020

“PËR ZHVILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR ONLINE NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “REALD”

Bazuar në nenin 37 të Ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”; në nenet 98 e 99 të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë”; nenin 9, të Statutit të Kolegjit Universitar “Reald”, miratuar me Urdhër nr. 147, datë 13.03.2017 të ministrit të Arsimit dhe Sportit; si dhe në Urdhrin nr. 91, datë 09.03.2020, “Për ndërprerjen e procesit mësimor në të gjitha institucionet arsimore publike dhe jopublike”, të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë; si dhe Vendimit nr. 31, datë 09.03.2020, të Senatit Akademik, “Për pezullimin e procesit mësimor në Kolegjin Universitar “Reald”, nga data 10 – 23 mars 2020 dhe zëvendësimin e tyre në ditët në vazhdim”,

Për arsye të zhvillimit të procesit mësimor online, gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore (shpallur për parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19):

URDHËROJ :

 1. Procesi mësimor në të gjitha njësitë kryesore dhe njësitë bazë në Kolegjin Universitar “Reald”, të zhvillohet online në mënyrë virtuale.
 2. Zhvillimi i procesit mësimor online të bëhet duke filluar më datë 24.03.2020 e deri në daljen e një vendimi të dytë për fillimin e procesit mësimor në auditore me prezencë fizike.
 3. Procedurat e zhvillimit të procesit mësimor online do të realizohen si më poshtë:

Çdo pedagog i stafit akademik, sipas ngarkesës së semestrit të II, të vitit akademik 2019-2020:

 1. Përcakton një nga format online të komunikimit në grup, sipas përcaktimeve në këtë urdhër;
 2. Krijon grupin virtual të programit të studimit me studentët e grupit, sipas planit mësimor. Grupi virtual i studimit krijohet me të gjithë, apo më shumicën e studentëve të atij grupi studimi;
 3. Jep udhëzime, materiale, leksione në formate të ndryshme për grupin e krijuar, lidhur me përvetësimin e lëndës përkatëse. Formatet e materialeve mund të jenë në “word”, “pdf”, “powerpoint”, “excel”, etj;
 4. U përgjigjet pyetjeve të studentëve për çështje të ndryshme të mësimit;
 5. Jep detyra dhe ushtrime lidhur me lëndët në varësi të veçantive të secilës lëndë;
 6. Ndjek ecurinë e përgatitjes së detyrave të kursit, si dhe të studentëve që po përgatitin tezat e diplomës;
 7. Informon përgjegjësin e njësisë bazë për ecurinë e zhvillimit të mësimit online;
 8. Dokumenton zhvillimin e mësimit në evidencat përkatëse;
 9. Sistemet virtuale të komunikimit në grup, për zhvillimin e procesit mësimor online, të zgjidhen nga pedagogët duke marrë në konsideratë interesat e lëndës respektive, si më poshtë:

– Google Clasroom;

– WhatsApp;

– Viber;

– E-mail;

– Facebook;

– Skype;

– Të tjera.

 1. Ngarkohen dekanët dhe përgjegjësit e departamenteve për ndjekjen e zbatimit të këtij Urdhëri.
 2. Personeli ndihmës-akademik mbështet dhe lehtëson zhvillimin online të procesit mësimor.
 3. Ky Urdhër hyn në fuqi menjëherë.

REKTORI

Prof. Dr. Spiro CAUSHI

VENDIM Nr. 31, datë 09.03.2020

“PËR PEZULLIMIN E PROCESIT MËSIMOR NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “REALD”, NGA DATA 10 – 23 MARS 2020 DHE ZËVENDËSIMIN E TYRE NË DITËT NË VAZHDIM”

 Bazuar në nenin 37 të Ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”; në nenet 98 e 99 të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë”; nenin 9, të Statutit të Kolegjit Universitar “Reald”, miratuar me Urdhër nr. 147, datë 13.03.2017 të ministrit të Arsimit dhe Sportit; si dhe në Urdhrin nr. 91, datë 09.03.2020, “Për ndërprerjen e procesit mësimor në të gjitha institucionet arsimore publike dhe jopublike”, të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë;

Për arsye të parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19 (Coronavirus), Senati Akademik në Kolegjin Universitar “Reald”,

V E N D O S I :

 1. Pezullimin e procesit mësimor në të gjitha njësitë kryesore dhe njësitë bazë në Kolegjin Universitar “Reald”, nga data 10.03.2020 deri më datë 23.03.2020. Mësimi do të rifillojë më datë 24.03.2020.
 2. Dekanët dhe shefat e departamenteve të hartojnë grafikun e zëvendësimit të procesit mësimor, pas datës 24.03.2020.
 3. Senati Akademik dhe Rektorati do të mblidhen vetëm në rast se Rektori e gjykon se ka çështje emergjente për të diskutuar
 4. Për zbatimin e këtij Vendimi, ngarkohen dekanët dhe përgjegjësit e departamenteve në Kolegjin Universitar “Reald”.
 5. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARI I SENATIT

 Prof. Dr. Spiro CAUSHI

 

KRITERET E PRANIMIT TË STUDENTËVE, PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

“Kriteret e pranimit të studentëve për vitin akademik 2021 – 2022”, në Kolegjin Universitar “Reald”, janë si më poshtë:

 1. Në programet profesionale të studimit 2 (dy) vjeçar, kriter i pranimit është përfundimi i shkollës së mesme.
 2. Në ciklin e parë të studimeve “Bachelor”, në të gjitha programet, kriter i pranimit është nota mesatare e shkollës së mesme e përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave.
 3. Në programet e integruara të ciklit të dytë “Master i shkencave” në “Farmaci”, si dhe “Master i shkencave” në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”, kriter i pranimit është nota mesatare e shkollës së mesme e përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave.
 4. Në ciklin e dytë të studimeve “Master profesional” dhe “Master i shkencave”, kriter i pranimit është përfundimi i ciklit të parë të studimeve “Bachelor” në të njëjtën degë ose në degë tjetër të përafërt.
 5. Renditja e studentëve fitues për regjistrim të bëhet në rend zbritës duke filluar nga nota mesatare më e lartë.

SI TË APLIKONI NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “REALD”

 Hapat që duhen ndjekur dhe afatet për t’u regjistruar në Kolegjin Universitar Reald

Aplikimi do të kryhet në lidhjen vijuese: qsha.gov.al

Aplikimet mund të bëhen jo vetëm nga maturantët e këtij viti akademik, por edhe nga maturantët që janë diplomuar vite më parë.

Këtu janë disa hapa praktikë se si të aplikoni për studime në Kolegjin Universitar Reald.

Hapi 1: Aplikantët paguajnë tarifën në zyrat e Bankës Shqiptare ose në ndonjë bankë tjetër në shumë prej 2000 lekë (fatura mund të shkarkohet në faqen e internetit qsha.gov.al/).

Hapi 2 – Aplikantët japin pranimin e pagesës në sekretarët mësimdhënës të shkollës së mesme.

Hapi 3 – Aplikantët duhet të aplikojnë në lidhjen në internet: matura.qsha.gov.al.

Hapi 4 – Studenti mund të rendisë deri në 10 preferenca, por nëse dëshiron të studiosh me ne, duhet të na rendisësh zgjedhjen e parë dhe programin që dëshiron të studiosh.

Hapi 5 – Aplikantët fitues mund të vijnë në ambientet tona në mënyrë që të regjistrohen për shkallën që ata zgjodhën.

Kriteret e pranimit publikohen në faqen informuese të Ministrisë së Arsimit: Uebfaqja U-Albania.

Si të regjistroheni në programin e zgjedhur në Kolegjin Universitar Reald?

 1. Studentët që regjistrohen për herë të parë duhet të jenë të pranishëm në sekretar me dokumentacionin vijues:
 2. Dokumenti i identifikimit (ID ose pasaportë)
 3. Fotokopje e noterizuar e diplomës shtetërore të Maturës me raportin e notës, ose me një lloj tjetër diplome ose certifikate të marrë jashtë vendit, dhe që është vlerësuar nga Ministria e Arsimit.
 4. Deklarata e paraqitur në aneksin nr. 3.

 Me transferim:

 1. Dokumenti i identifikimit (ID ose pasaportë)
 2. Fotokopje e noterizuar e diplomës shtetërore të Maturës me raportin e notës, ose me një lloj tjetër diplome ose certifikate të marrë jashtë vendit, dhe që është vlerësuar nga Ministria e Arsimit.
 3. Vërtetim çregjistrimi nga institucioni tjetër,
 4. Programi i studimit,

 Programi i dytë:

 1. Dokumenti i identifikimit (ID ose pasaportë)
 2. Fotokopje e noterizuar e diplomës shtetërore të Maturës me listën e notave, ose me një lloj tjetër diplome ose certifikate të marrë jashtë vendit, dhe që është vlerësuar nga Ministria e Arsimit.
 3. Fotokopje e noterizuar e diplomës “Bachelor” së bashku me listën e notave.

Pse duhet të zgjedh për të studiuar në Kolegjin Universitar Reald?

Komunitetet universitare janë aktorë shumë të rëndësishëm të krijimit të kapitalit njerëzor dhe projektit të zhvillimit.

 1. Kolegji Universitar Reald ka hartuar një plan veprimi për të rritur inteligjencën e vendit, duke synuar një sinergji funksionale midis rritjes ekonomike dhe punësimit, dijes dhe teknologjisë bashkëkohore, reformimit të programeve akademike dhe profesionale. Gjatë vitit të kaluar akademik Kolegji Universitar Reald kaloi me sukses procesin e akreditimit nga Kompania Britanike. Kolegji u akreditua për një periudhë pesë vjeçare nga maksimumi gjashtë vjet.
 2. Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shkencave të Mjekësisë janë pjesë e studimit në kolegjin tonë dhe janë ndër sektorët që do të ndryshojnë të ardhmen e afërt në fushën e kujdesit shëndetësor, shërbimeve financiare dhe bujqësisë.
 3. Për të trashëguar transmetuar njohuritë në tregun e punës, kolegji ka hapur dy programe të reja dy vjeçare “Asistent dentar” dhe “Asistent Administrativ”. Ne synojmë të furnizojmë tregun me profesionistë të gatshëm për të hyrë në tregun e punës. Këto programe pranojnë studentë që nuk kanë kritere për GPA-në e më shumë se 6 për të hyrë në një program universitar Bachelor.
 4. Kolegji Universitar Reald ofron një proces mësimor të një niveli të lartë dhe i përgjigjet kritereve të kohës, dhe kontribuon me forcë për sfidat që ka arsimi i lartë, shoqëria shqiptare dhe zhvillimi i vazhdueshëm i Shqipërisë. Në kolegjin tonë do të gjeni infrastrukturën e nevojshme dhe një jetë të pasur dhe të shëndetshme studentore. Marrëveshjet që kolegji ka me Universitetin e Mjekësisë në Tirane, Universitetin e Vlorës Ismail Qemali janë tregues i besueshmërisë së këtyre institucioneve ndaj nesh.
 5. Komuniteti REALD karakterizohet nga studentë krijues, pasionantë dhe analitikë. Ata kanë një entuziazëm të pakufishëm për të mësuar dhe një aftësi për të përqafuar të riun. Ata e duan kolegjin Reald, një nga kolegjet më intelektuale në vend. Edukimi “Reald” karakterizohet nga bashkëveprimi i ngushtë midis studentëve dhe stafit akademik në një atmosferë të një shqetësimi të përbashkët akademik dhe të mësuarit aktiv. Mundësia për të bashkëpunuar me studentë kurioz dhe pasionant është një nga tiparet e jashtëzakonshme të përvojës akademike të Reald. Në “Reald”, studentët ndihmojnë njëri-tjetrin dhe kujdesen për njëri-tjetrin.
 6. Të dashur prindër dhe familjet e studentëve, pritjet dhe sakrificat për edukimin e fëmijëve tuaj do të gjeni një partner të sigurt në Kolegjin Universitar REALD. Kostoja e arsimit për studentët që vijnë nga Vlora, Fieri, Berati është më e ulët se sa kërkohet për studime në universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit. Kostoja e jetesës, akomodimit dhe transportit është më e ulët se sa ato që kërkohen kur studiojnë në universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit. Për më tepër, Kolegji Universitar REALD u ofron ndihmë mjekësore falas familjeve të studentëve të saj në shërbime mjekësore si Fizioterapi, Stomatologji, etj. Edukimi i ofruar në Kolegjin Universitar REALD është pika fillestare e zhvillimit tuaj profesional. Ne do të punojmë shumë për të kontribuar në të ardhmen tuaj duke ju siguruar njohuritë, vlerat dhe cilësitë e duhura për të qenë profesionistët e ardhshëm të ndryshimit të cilët do të kontribuojnë në transformimin e vendit, vendit tuaj, vendit tonë.

Preavviso

Annunciamo l’avvio della collaborazione con UCM – United Campus of Malta con l’attivazione dei corsi di laurea in:

Dental Science” e “Fisioterapia

Detti corsi di studio sono di diritto maltese e abilitati al rilascio del titolo di laurea avente valore legale in tutti i paesi europei e in quelli del Commonwealth.

Il Collegio Universitario “Relad” interviene nell’accordo con la sola messa a disposizione dei propri laboratori e strutture didattiche al fine di organizzare lezioni, quelle maggiormente professionalizzanti, da tenere in Albania. Ciò in un’ottica di mobilità temporanea di studenti e di docenti e per favorire processi di internazionalizzazione delle istituzioni accademiche dei due paesi.

Di seguito il Link dei bandi par la partecipazione al concorso d’ammissione:

https://ucm.edu.mt/#test_in

Per informazioni è possibile chiamare il seguente numero:  0039 350 0816811 

Si të aplikoj?

Për vitin akademik 2020-2021 në Kolegjin Universitar REALD.
– Maturantët duhet të aplikojnë në linkun: http://qsha.gov.al/.
– Mund të rendisni deri në 10 preferenca, por duhet të zgjidhni si preferencë të parë Kolegji Universitar REALD dhe programin që ju doni të studioni.
– Maturantët fitues vijnë në sekretari për të vijuar me regjistrimin e tyre në degën e përzgjedhur. më shumë…


2 vjeçare që mundëson UNIREALD


Programet që mundëson UNIREALD


 Programet e reja që mundëson UNIREALD

THIRRJE (SPECIALIZIM UNIVERSITAR EUROPIAN)

NJOFTIM: Në bazë të thirrjes së dërguar më parë dhe propozimeve nga ana e UCAM, për ti ardhur në ndihmë kandidatëve që të kryejnë specializimin (brenda programit të ofruar) në një periudhë sa më të shkurtër kohore, është vendosur kjo ofertë akademike (SPECIALIZIM UNIVERSITAR NË “IMPLANTOLOGJI DHE KIRURGJI REGJENERATIVE ORALE”)   Në bazë të informacioneve […]