KRITERET E PRANIMIT TË STUDENTËVE, PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

“Kriteret e pranimit të studentëve për vitin akademik 2021 – 2022”, në Kolegjin Universitar “Reald”, janë si më poshtë:

 1. Në programet profesionale të studimit 2 (dy) vjeçar, kriter i pranimit është përfundimi i shkollës së mesme.
 2. Në ciklin e parë të studimeve “Bachelor”, në të gjitha programet, kriter i pranimit është nota mesatare e shkollës së mesme e përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave.
 3. Në programet e integruara të ciklit të dytë “Master i shkencave” në “Farmaci”, si dhe “Master i shkencave” në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”, kriter i pranimit është nota mesatare e shkollës së mesme e përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave.
 4. Në ciklin e dytë të studimeve “Master profesional” dhe “Master i shkencave”, kriter i pranimit është përfundimi i ciklit të parë të studimeve “Bachelor” në të njëjtën degë ose në degë tjetër të përafërt.
 5. Renditja e studentëve fitues për regjistrim të bëhet në rend zbritës duke filluar nga nota mesatare më e lartë.

 

SI TË APLIKONI NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “REALD”

 Hapat që duhen ndjekur dhe afatet për t’u regjistruar në Kolegjin Universitar Reald

Aplikimi do të kryhet në lidhjen vijuese: qsha.gov.al

Aplikimet mund të bëhen jo vetëm nga të moshuarit e këtij viti akademik, por edhe nga të moshuarit që janë diplomuar vite më parë.

Këtu janë disa hapa praktikë se si të aplikoni për studime në Kolegjin Universitar Reald.

Hapi 1: Të moshuarit paguajnë tarifën në zyrat e Bankës Shqiptare ose në ndonjë bankë tjetër në shumë prej 2000 lekë (fatura mund të shkarkohet në faqen e internetit qsha.gov.al/).

Hapi 2 – Të moshuarit japin pranimin e pagesës në sekretarët mësimdhënës të shkollës së mesme.

Hapi 3 – Të moshuarit duhet të aplikojnë në lidhjen në internet: matura.qsha.gov.al.

Hapi 4 – Studenti mund të rendisë deri në 10 preferenca, por nëse dëshiron të studiosh me ne, duhet të na rendisësh zgjedhjen e parë dhe programin që dëshiron të studiosh.

Hapi 5 – Të moshuarit fitues mund të vijnë në ambientet tona në mënyrë që të regjistrohen për shkallën që ata zgjodhën.

Kriteret e pranimit publikohen në faqen informuese të Ministrisë së Arsimit: Uebfaqja U-Albania.

 

Si të regjistroheni në programin e zgjedhur në Kolegjin Universitar Reald?

 1. Studentët që regjistrohen për herë të parë duhet të jenë të pranishëm në sekretar me dokumentacionin vijues:
 2. Dokumenti i identifikimit (ID ose pasaportë)
 3. Fotokopje e noterizuar e diplomës shtetërore të Maturës me raportin e notës, ose me një lloj tjetër diplome ose certifikate të marrë jashtë vendit, dhe që është vlerësuar nga Ministria e Arsimit.
 4. Deklarata e paraqitur në aneksin nr. 3.

 Me transferim:

 1. Dokumenti i identifikimit (ID ose pasaportë)
 2. Fotokopje e noterizuar e diplomës shtetërore të Maturës me raportin e notës, ose me një lloj tjetër diplome ose certifikate të marrë jashtë vendit, dhe që është vlerësuar nga Ministria e Arsimit.
 3. Certifikata e heqjes dorë nga institucioni tjetër + raporti i shkallës
 4. Programi i studimit

 Programi i dytë:

 1. Dokumenti i identifikimit (ID ose pasaportë)
 2. Fotokopje e noterizuar e diplomës shtetërore të Maturës me listën e notave, ose me një lloj tjetër diplome ose certifikate të marrë jashtë vendit, dhe që është vlerësuar nga Ministria e Arsimit.
 3. Fotokopje e noterizuar e diplomës “Bachelor” së bashku me listën e notave.

 

Pse duhet të zgjedh për të studiuar në Kolegjin Universitar Reald?

Komunitetet universitare janë aktorë shumë të rëndësishëm të krijimit të kapitalit njerëzor dhe projektit të zhvillimit.

 1. Kolegji Universitar Reald ka hartuar një plan veprimi për të rritur inteligjencën e vendit, duke synuar një sinergji funksionale midis rritjes ekonomike dhe punësimit, dijes dhe teknologjisë bashkëkohore, reformimit të programeve akademike dhe profesionale. Gjatë vitit të kaluar akademik Kolegji Universitar Reald kaloi me sukses procesin e akreditimit nga Kompania Britanike. Kolegji u akreditua për një periudhë pesë vjeçare nga maksimumi gjashtë vjet.
 2. Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shkencave të Mjekësisë janë pjesë e studimit në kolegjin tonë dhe janë ndër sektorët që do të ndryshojnë të ardhmen e afërt në fushën e kujdesit shëndetësor, shërbimeve financiare dhe bujqësisë.
 3. Për të trashëguar transmetuar njohuritë në tregun e punës, kolegji ka hapur dy programe të reja dy vjeçare “Asistent dentar” dhe “Asistent Administrativ”. Ne synojmë të furnizojmë tregun me profesionistë të gatshëm për të hyrë në tregun e punës. Këto programe pranojnë studentë që nuk kanë kritere për GPA-në e më shumë se 6 për të hyrë në një program universitar Bachelor.
 4. Kolegji Universitar Reald ofron një proces mësimor të një niveli të lartë dhe i përgjigjet kritereve të kohës, dhe kontribuon me forcë për sfidat që ka arsimi i lartë, shoqëria shqiptare dhe zhvillimi i vazhdueshëm i Shqipërisë. Në kolegjin tonë do të gjeni infrastrukturën e nevojshme dhe një jetë të pasur dhe të shëndetshme studentore. Marrëveshjet që kolegji ka me Universitetin e Mjekësisë në Tirane, Universitetin e Vlorës Ismail Qemali janë tregues i besueshmërisë së këtyre institucioneve ndaj nesh.
 5. Komuniteti REALD karakterizohet nga studentë krijues, pasionantë dhe analitikë. Ata kanë një entuziazëm të pakufishëm për të mësuar dhe një aftësi për të përqafuar të riun. Ata e duan kolegjin Reald, një nga kolegjet më intelektuale në vend. Edukimi “Reald” karakterizohet nga bashkëveprimi i ngushtë midis studentëve dhe stafit akademik në një atmosferë të një shqetësimi të përbashkët akademik dhe të mësuarit aktiv. Mundësia për të bashkëpunuar me studentë kurioz dhe pasionant është një nga tiparet e jashtëzakonshme të përvojës akademike të Reald. Në “Reald”, studentët ndihmojnë njëri-tjetrin dhe kujdesen për njëri-tjetrin.
 6. Të dashur prindër dhe familjet e studentëve, pritjet dhe sakrificat për edukimin e fëmijëve tuaj do të gjeni një partner të sigurt në Kolegjin Universitar REALD. Kostoja e arsimit për studentët që vijnë nga Vlora, Fieri, Berati është më e ulët se sa kërkohet për studime në universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit. Kostoja e jetesës, akomodimit dhe transportit është më e ulët se sa ato që kërkohen kur studiojnë në universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit. Për më tepër, Kolegji Universitar REALD u ofron ndihmë mjekësore falas familjeve të studentëve të saj në shërbime mjekësore si Fizioterapi, Stomatologji, etj. Edukimi i ofruar në Kolegjin Universitar REALD është pika fillestare e zhvillimit tuaj profesional. Ne do të punojmë shumë për të kontribuar në të ardhmen tuaj duke ju siguruar njohuritë, vlerat dhe cilësitë e duhura për të qenë profesionistët e ardhshëm të ndryshimit të cilët do të kontribuojnë në transformimin e vendit, vendit tuaj, vendit tonë.

Preavviso

Annunciamo l’avvio della collaborazione con UCM – United Campus of Malta con l’attivazione dei corsi di laurea in:

Dental Science” e “Fisioterapia

Detti corsi di studio sono di diritto maltese e abilitati al rilascio del titolo di laurea avente valore legale in tutti i paesi europei e in quelli del Commonwealth.

Il Collegio Universitario “Relad” interviene nell’accordo con la sola messa a disposizione dei propri laboratori e strutture didattiche al fine di organizzare lezioni, quelle maggiormente professionalizzanti, da tenere in Albania. Ciò in un’ottica di mobilità temporanea di studenti e di docenti e per favorire processi di internazionalizzazione delle istituzioni accademiche dei due paesi.

Di seguito il Link dei bandi par la partecipazione al concorso d’ammissione:

https://ucm.edu.mt/#test_in

Per informazioni è possibile chiamare il seguente numero:  0039 350 0816811 

 

 

Si të aplikoj?

Për vitin akademik 2020-2021 në Kolegjin Universitar REALD.
– Maturantët duhet të aplikojnë në linkun: http://qsha.gov.al/.
– Mund të rendisni deri në 10 preferenca, por duhet të zgjidhni si preferencë të parë Kolegji Universitar REALD dhe programin që ju doni të studioni.
– Maturantët fitues vijnë në sekretari për të vijuar me regjistrimin e tyre në degën e përzgjedhur. më shumë…


Programet 2 vjeçare që mundëson UNIREALD


Programet që mundëson UNIREALD


Programet e reja që mundëson UNIREALD

Seminari i Implantologjise

Kolegji Universitar “REALD” organizon Seminarin e Implantologjise ne daten 18-06-2019 reald-seminar-banner85x200 Shkarko fletpalosjen