No

 

Lenda / Modul

 

 

Tipi i   veprimit 

 Semestri 

ECTS

 

Leksione

 

Seminare

 

Laborator

 

Totali

Viti I

1

Mikroekonomi

A

I

7

45

30

0

75

2 Sociologji

A

I

6

30

30

0

60

3

Bazat e Financës

B

I

7

45

30

0

75

4 Gjuhë e Huaj  (Anglisht 1)

E

I

5

0

45

0

45

5 Shkrim Akademik

C

I

6

30

30

0

60

6

Makroekonomi

A

II

8

45

30

0

75

7

Matematikë e Përgjithshme

A

II

8

45

30

0

75

8 Informatikë

E

II

7

45

15

15

75

9 Gjuhë e Huaj (Anglisht 2) 

D

II

6

0

60

0

60

GJITHSEJ VITI  I

60

285

300

15

600

Viti II

1 Mikroekonomi e  ndërmjetme

B

III

6

30

30

0

60

2

Baza Kontabiliteti

C

III

6

30

30

0

60

3 Statistikë

A

III

8

45

15

15

75

4 Parimet e Marketingut

B

III

6

30

30

0

60

5 E Drejtë Biznesi

C

III

5

30

15

0

45

6 Menaxhim Biznesi

B

IV

8

45

30

0

75

7

Matematikë  Financiare

B

IV

7

45

30

0

75

8

Kontabilitet Financiar

B

IV

7

45

30

0

75

9 Financë Publike

B

IV

7

45

30

0

75

GJITHSEJ  VITI  II

60

345

240

15

600

Viti III

1 Drejtim Financiar

B

V

8

45

30

0

75

2

Paraja dhe Bankat

B

V

7

45

30

0

75

3

Etikë Biznesi/ Komunikim në Biznes

B

V

6

30

30

0

60

4

Menaxhim i Burimeve Njerëzore

B

V

6

30

30

0

60

5 Kontabilitet Kosto Drejtim

B

V

6

30

30

0

60

6

Investime

D

VI

7

45

30

0

75

7

Biznes Nderkombëtar

B

VI

7

45

30

0

75

8

Praktikë Mësimore

E

VI

6

120

9

Mikroteza

F

VI

7

70

GJITHSEJ  VITI  III

60

270

210

0

670

TOTALI

 

 

180

900

750

30

1870