Plan Pune NJSBC

REPUBLIKA E SHQIPËRISËKOLEGJI UNIVERSITAR “REALD”NJËSIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË PLAN PUNE I NJËSISË SË SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË (PËR VITIN AKADEMIK 2018 – 2019) Vlorë, tetor 2018 Adresa: Rr. “Zahir Pajaziti”, Lagjja “24 Maji”pranë stacionit të trenit, AL-9401, Vlorë – Shqipëri Web site: www.unireald.edu.alE-mail: universitetireald@yahoo.com Miratohet REKTORIProf. Dr. Spiro CAUSHI 1 PLAN PUNE I NJËSISË SË SIGURIMIT TË […]