Rregullore e programit Bachelor në Fizioterapi

REPUBLIKA E SHQIPERISE KOLEGJI UNIVERSITAR “REALD” RREGULLORE E PROGRAMIT Cikli i Parë i Studimeve”Bachelor” në ”Fizioterapi” (Miratuar me Vendimin nr. 19, datë 01.08.2017 të Senatit Akademik) Vlorë, 2017 Faqe 1 nga 14 KREU IDISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i rregullores Rregullorja e programit të ciklit të parë të studimeve “Bachelor” në “Fizioterapi”vendos rregullat normative të funksionimit të shkollimit dhe […]

Rregullore e Arkives në KUR

REPUBLIKA E SHQIPERISE KOLEGJI UNIVERSITAR “REALD” RREGULLORE E ARKIVËS (Miratuar me Vendimin nr. 19, datë 01.08.2017 të Senatit Akademik) Vlorë, 2017 1 RREGULLORE E ARKIVËS Në degën e protokoll-arkivës punohet në bazë të ligjit për arkivat dhe në rregulloren mbi normat tekniko profesionale dhe metodologjike të sherbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë. KREU IDETYRAT E […]