DEKANATI

Dekanati në Kolegj është organ kolegjial që drejtohet nga dekani dhe përbëhet nga:

a) Dekani;

b) Zëvendësdekani;

c) Administratori i njësisë kryesore;

d) Drejtuesit e njësive bazë

 

Përveç sa parashikohet në statutin e Kolegjit, dekanati ushtron kompetenca si më poshtë:

  1. Dekanati harton planin strategjik të zhvillimit të njësisë kryesore, mbështetur në propozimet e njësive bazë të tij, si dhe ato të administratorit të njësisë kryesore si dhe koordinon veprimtarinë e njësive bazë.
  2. Merr në shqyrtim problematika të funksionimit të përditshëm të njësisë kryesore dhe në përputhje me funksionet dhe kompetencat merr vendim apo ia kalon për shqyrtim organeve apo autoriteteve të tjera drejtuese.
  3. Miraton listën e personelit akademik te ftuar që do të aktivizohet gjatë procesit mësimor dhe ia kalon atë për miratim Rektorit.