Fakulteti Ekonomik

Dekan i Fakultetit Ekonomik: Prof.As.Dr. Engjëll LIÇAJ

Fakulteti është krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, nr. 650, datë 14.09.2011, si një nga njësitë kryesore të Akademisë së Studimeve të Aplikuara “Reald”, sot Kolegji Universitar “Reald”.
Në fillim kishte në përbërjen e tij tre departamente: i Financës, Menaxhimit dhe Marketingut.
Por, në Departamentin e Marketingut, numri i studentëve nga viti në vit pësoi rënie gjë që çoi në shkrirjen e tij. Sot Fakulteti Ekonomik ka në përbërjen e tij këto departamente:

  • Departamenti i Financës
  • Departamenti i Menaxhimit
  • Qendra Kërkimore-Shkencore.

Fakulteti Ekonomik ofron dy programe studimi me kohë të plotë të Ciklit të Parë të studimeve: “Bachelor” “Financë” dhe “Bachelor” në “Menaxhim”, një program me kohë të plotë të Ciklit të Dytë të studimeve “Master Shkencor” “Financë dhe Tregje Financiare”, si dhe një program profesional 2-vjeçar “Asistent Administrativ”.

Aktualisht, Fakulteti i Ekonomisë operon në bazë të programeve të reja mësimore, në përshtatje me programet e shkollave perëndimore dhe bazur në nevojat e tregut të Rajonit jugor.Departamenti Menaxhimit

Ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhjen në departamentin Menaxhim.

Departamenti Menaxhim është pjesë e Fakultetit të Ekonomisë pranë Kolegjit Universitar “Reald”. Ai është krijuar në vitin 2011, në fillim me një numër të vogël studentësh, që nga viti në vit numri i tyre është rritur ndjeshëm.
Në departamentin tonë do të gjeni programe mësimore bashkëkohore me nivel të lartë shkencor, përafruar me universitetet evropiane me të cilët kemi marrëveshje bashkëpunimi. Departamenti ynë ofron Programin e Studimit Bachelor në Menaxhim me perspektivë hapjen e Masterit për Menaxhim. Objektivi kryesor i Programit të Studimit “Bachelor në Menaxhim” është t’u japë studentëve një sistem bazë njohurish formuese në fushën e menaxhimit dhe të marketingut për formimin e specialistëve të aftë për të punuar në fushat përkatëse në subjekte të sektorit privat, të sektorit shtetëror dhe për realizimin e studimeve të avancuara në këto fusha. Për realizimin e këtyre objektivave, programi parashikon studime në fusha të tilla si ato: të menaxhimit, të marketingut, të financës, të kontabilitetit, të informatikës dhe të statistikës, të mikro dhe makroekonomisë, të legjislacionit tregtar, etj.Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe aftësitë që përfitojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë atyre ndjekjen e një karriere kërkimore apo akademike, nëpërmjet vazhdimit të studimeve të ciklit të dytë, duke rritur mundësitë për sukses profesional në tregun e punës.Ne kemi një staf tepër të kualifikuar e me përvojë të gjatë në mësimdhënie në arsimin e lartë. Në përbërje të stafit kemi një profesor, një Prof.Dr, një Prof.As., dy doktorë shkencash, dhe tre doktorantë.

Për vitin akademik 2018-2019 ftojmë të gjithë maturantët e Rajonit jugor që të aplikojnë për studime në degën tonë.
Apliko tani

Departamenti i Financës

Fusce euismod euismod enim non adipiscing. Integer ante nisi, dictum tempus elementum hendrerit, convallis a tortor maecenas sed ante.

Fusce a justo non dui imperdiet ultricies. Donec consectetur metus sed velit placerat pulvinar. Nam neque libero, tristique eu placerat sed, consectetur mattis leo. Aliquam sapien nulla, mattis ac luctus tincidunt, gravida quam.

Quisque volutpat nunc ligula. Praesent nec massa in tortor malesuada conse scelerisque. Sed lobortis interdum pulvinar. Maecenas et est vel nunc imperdiet blandit at sed turpis. Mauris non libero ut nulla tempus gravida nec vel praesent.

Apliko tani

Programet

Programet e Fakultetit Shkencave Humane

Cikli i studimit:

Cikli i Parë i Studimit    

Emërtimi  i diplomës:

Bachelor në Menaxhim

Kohëzgjatja e  programit të studimit: 3 vite / 6 semestra
Forma e studimit:

Studime me kohë të plotë

Elementët  përbërës të planit mësimor    
Kredite / vit

60 ECTS    

Kredite    gjithsej    

180 ECTS    

Ngarkesa  totale    në    auditor    /    vit     600 – 750 orë  në auditor 
Ngarkesa  mësimore    në    orë    /    javë     20 -25 orë në auditor    
Ngarkesa  totale    jashtë    auditorit    /    vit     750 -900 orë punë mësimore e studentit    
Format  e    mësimdhënies

Leksione    Seminare    Ushtrime    Laboratore  Projekte/Detyra    kursi

Lëndë    të    detyrueshme    
Disiplina  të    formimit    të    përgjithshëm

(50  kredite)

     1 MAT  152 Matematike    e    pergjithshme 8  kredite
MAT  254 Moduli  :    Matematike    e    zbatuar

Statistikë

7  kredite
      2 MAT 283 Modul: Statistikë  8 kredite
      3 ECN  141   Moduli: Mikroekonomi 7 kredite
  ECN   172 Moduli: Makroekonomi 8  kredite
   4 ECN  263   Mikroekonomi e ndërmjetme     6 kredite
   5 ALB  191    Shkrim  akademik   6 kredite
Disiplina  të    formimit    karakterizues    të    programit

(75 kredite)

    6 BIZ  345 Sjellje    organizative  6 kredite
7 FIN  213 Moduli  :    Baza kontabiliteti 6  kredite
FIN  214 Moduli  :    Kontabilitet    financiar 7   kredite
   8 FIN  111 Bazat e Finances 7  kredite
     9 FIN  365 Drejtim  Financiar 8   kredite
   1 0 MEN  315 Biznes    nderkombetar 7  kredite
 11 MEN  273 Moduli    :    Parimet e Marketingut 6   kredite
 
12 MEN 224 Moduli   :    Menaxhim    biznesi       8  kredite
MEN 335 Moduli:    Menaxhim    operacionesh   7  kredite
13 MEN 345 Sipërmarrja e  biznesit të vogël 7 kredite
MEN  326 Moduli:    Menaxhimi i marketingut 6  kredite
Disiplina  formuese    dhe    integruese

(18   kredite)

14 DRE    274 E    drejte    biznesi   5  kredite
15    MEN 181    Sociologji       6 kredite
16 MEN 243 Menaxhim    i    burimeve    njerezore   7  kredite
Veprimtari  formuese    për    njohjen    e    gjuhës    së    huaj,    informatikë,  praktikë    profesionale

(18  kredite)

17 ENG  131         Anglisht 5 kredite

4

18 CSE 142 Hyrje në Informatikë 7 kredite
19 MEN 396 Praktika    profesionale    6  kredite
Lëndë    me    zgjedhje    
  

Disiplina  formuese    të    zgjedhura    nga    studentët

(12 kredite)

20 MEN  356 Etikë Biznesi 6  kredite
MEN  366 Komunikim  në    botën    e    biznesit
21 ENG    132/FRE 132/GER  132/  IT  132 Anglisht/Frengjisht/Gjermanisht/Italisht/Spanjisht 6 kredite
    
Pregatitja    e    Tezës    së    Diplomës    / Provimi i Pergjithshem  në Menaxhim   ( 7  kredite    ))

( 7 Kredite)

22 MEN  390 Teza  e    diplomës 7  kredite
Cikli  i    studimit: Cikli  i    Parë    i    Studimit
Emërtimi i diplomës: Bachelor në   Financë
Kohëzgjatja    e    programit    të    studimit: 3 vite /  6 semestra
Forma    e    studimit: Studime me kohë të plotë
Elementët përbërës të planit mësimor
Kredite/vit 60 ECTS 
Kredite    gjithsej 180 ECTS
Ngarkesa  totale    në    auditor    /    vit 600 – 750   orë    në    auditor
Ngarkesa  mësimore    në    orë    /    javë 20 – 25    orë    në    auditor
Ngarkesa  totale    jashtë    auditorit    /    vit 750 – 900    orë    punë    mësimore    e    studentit
Format  e    mësimdhënies Leksione    Seminare    Ushtrime    Laboratore Projekte / Detyra kursi
Plani Finance
Lëndë    të    detyrueshme    
FINANCE

Disiplina  të    formimit    të    përgjithshëm

(50 kredite)

1

2

MAT  152 Matematike    e    pergjithshme 8 kredite
MAT  254 Moduli  :    Matematike    e    zbatuar 7  kredite
MAT  283    Moduli: Statistike   8 kredite
3 ECN   141 Moduli: Mikroekonomi  7 kredite
ECN  172 Moduli: Makroekonomi 8 kredite
4 ECN   263 Mikroekonomi e   ndermjetme 6 kredite
5    ALB  191   Shkrim  akademik 6 kredite
Disiplina  të    formimit    karakterizues    të    programit

(75 kredite)

6 FIN  111 Bazat e Finances 7  kredite
7 FIN  213 Moduli:  Baza kontabiliteti 6  kredite
FIN 214 Moduli:  Kontabilitet    financiar 7   kredite
8
FIN  2 33 Financat Publike 7  kredite
9 MEN  273 Parimet e Marketingut 6  kredite
10 MEN  315 Biznes    nderkombetar 7 kredite
11 FIN 365 Moduli; Drejtim Financiar 8   kredite
FIN 376

FIN 385

Moduli; Investime

Moduli:Kontabilitet KOsto-drejtim

7  kredite

6 kredite

12    FIN   375   Paraja dhe Banka 6 kredite
13 MEN 224 Menaxhim    biznesi  8  kredite
Disiplina  formuese    dhe    integruese

(18    kredite)

14
DRE    274 E    drejte    biznesi   4  kredite
E    drejte    biznesi   5  kredite
15    MEN 181     Sociologji    6 kredite
16 MEN 345 Menaxhim    i    burimeve    njerezore   7  kredite
Veprimtari  formuese    për    njohjen    e    gjuhës    së    huaj,    informatikë,  praktikë    profesionale

(18 kredite)

17 ENG    131         Anglisht 5 kredite

4

18 CSE  142 Hyrje në Informatikë 7 kredite
19 MEN 396 Praktika    profesionale    6  kredite
Lëndë    me    zgjedhje    
  

Disiplina  formuese    të    zgjedhura    nga    studentët

(12 kredite)

20 MEN  356 Etikë Biznesi 6  kredite
MEN 366 Komunikim  në    botën    e    biznesit
21

21

ENG    132/FRE 132/GER  132/  IT  132/ Anglisht/Frengjisht/Gjermanisht/Italisht/Spanjisht 6 kredite
Pregatitja    e    Tezës    së    Diplomës    / Provimi i Pergjithshem   në Financë (7  kredite

( 7 Kredite)

22 FIN  390 Teza  e    diplomës 7  kredite