Numër 1, Vëllimi 1, 2015
ISSN 2411-5592

Në këtë numër të buletinit shkencor Reald botohen materialet e referuara në konferencën shkencore
“Shkenca nё ndihmё tё komunitetit” organizuar nga Akademia e Studimeve të Aplikuara “Reald”

Printo Buletini # 1


Numër 2, Vëllimi 1, 2015
ISSN 2411-5592

Buletini Shkencor “Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të Akademisë së Studimeve të Aplikuara “Reald” dhe punime origjinale të studiuesve të tjerë, brenda dhe jashtë vendit.

Printo Buletini # 2


Numër 3, Vëllimi 1, 2016
ISSN 2411-5592

Punimet pranohen nga të gjitha fushat. Ato duhen të jenë të redaktuara mirë, pa gabime drejtshkrimore e pikësimi dhe me abstrakt në shqip e anglisht. Çdo punim duhet të përmbajë gjetje e përvoja të reja në fushën përkatëse, përfundimet ose rekomandimet dhe literatura e përdorur.

Printo Buletini # 3


Numër 4, Vëllimi 1, 2016
ISSN 2411-5592

Rëndësia e botimit të buletinit 2 herë në vit qëndron në dhënien e mundësisë për të gjithë kërkuesit akademikë dhe jo vetëm të bëjnë të njohura gjetjet më të reja në fushat përkatëse të tyre si dhe në përditësimin në kohë të gjetjeve të mëparshme.

Printo Buletini # 4


Numër 5, Vëllimi 1, 2017
ISSN 2411-5592

SEKSIONI I SHKENCAVE MJEKËSORE
Korrelacioni klinik dhe radiologjik i molareve te trete mandibulare te impaktuar
Erion SHEHU DMD, DDS, H. C, Prof. Asoc. Gafur SHTINO, Prof. Asoc. Merita BARDHOSHI, Estela HALIMI DMD, DDS, Ilir SHEHU DMD, DDS, Tenie SHEHU DMD, DDS

 

Printo Buletini # 5


Numër 6,  2017
ISSN 2411-5592
Buletini_6

“Buletini Shkencor Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të Kolegjit Universitar “Reald” dhe punime origjinale të studiuesve të tjerë, brenda dhe jashtë vendit.

Printo Buletini # 6


Numër 7,  2018
ISSN 2411-5592
Buletini_7
“Buletini Shkencor Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të Kolegjit Universitar “Reald” dhe punime origjinale të studiuesve të tjerë, brenda dhe jashtë vendit.

Printo Buletini # 7


Numër 8,  2018
ISSN 2411-5592
Buletini_8

“Buletini Shkencor Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të Kolegjit Universitar “Reald” dhe punime origjinale të studiuesve të tjerë, brenda dhe jashtë vendit.

Printo Buletini # 8


Numër 9,  2019
ISSN 2411-5592
Buletini_9

“Buletini Shkencor Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të Kolegjit Universitar “Reald” dhe punime origjinale të studiuesve të tjerë, brenda dhe jashtë vendit.

Printo Buletini # 9

 

[/tab]

Bordin Shkencor i “Buletinit Shkencor Reald”, për vitin 2021-2022, me ISSN 2411-5592, botim i Kolegjit Universitar “Reald”:

BORDI EDITORIAL

Kryeredaktor: Dr. Përparim FAKAJ
Redaktor i gjuhës angleze: Msc. Eljona FEJZO
Editor: Liljana BESIMAJ

BORDI SHKENCOR

Kryetar:

Prof.As.DrMyzafer ELEZI

Anëtarë:

Prof. Dr. Spiro CAUSHI
Prof. Dr. Petrit KOTORI
Prof. As. Dr. Ëngjëll LIÇAJ
Prof. As. Dr. Vitori HASANI
Dr. Përparim FAKAJ
Dr. Ulvin VEIZAJ
Dr. Dafina NAZAJ
Dr. Adelina SKËNDERI
Dr. Florjan MITI
Dr. Ilva LAMAJ
Dr. Enkelejd MËHILLI

Dr. Ejona SHASKA