Printo – Rregullore e Kolegjit Universitar REALD
(Miratuar me Vendim nr. 19, datë 01.08.2017 të Senatit Akademik)
Printo – Rregullore per Zhvillimin e Provimeve – 2018
(Miratuar me Vendimin nr. 19, datë 01.08.2017 të Senatit Akademik)
Printo – RREGULLORE E PROGRAMIT TË CIKLI I PARË I STUDIMEVE BACHELOR NË “INFERMIERI”
(Miratuar me Vendimin nr. 19, datë 01.08.2017 të Senatit Akademik)
Printo – RREGULLORE E PROGRAMIT TË CIKLI I PARË I STUDIMEVE BACHELOR NË “FINANCË”
(Miratuar me Vendimin nr. 19, datë 01.08.2017 të Senatit Akademik)
Printo – RREGULLORE E PROGRAMIT Cikli i Dytë i Studimeve ”Master profesional” në ”Fizioterapi”
(Miratuar me Vendimin nr. 19, datë 01.08.2017 të Senatit Akademik) Vlorë
Printo – RREGULLORE E SEKRETARISË MËSIMORE
(Miratuar me Vendimin nr. 19, datë 01.08.2017 të Senatit Akademik)
Printo – RREGULLORE E Programit Cikli i Dytë i Studimeve ”Master profesional” në ”Menaxhim Infermieror”

Kodi i Etikes NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “REALD”

(Miratuar me Vendimin nr. 19, datë 01.08.2017 të Senatit Akademik)
Printo Kodin e Etikes

Ligje dhe vendime


RAPORT VJETOR Për vitin akademik 2017 – 2018
RAPORT VJETOR Për vitin akademik 2017 – 2018
PRINTO PLAN PUNE I KËRKIMIT SHKENCOR (PËR VITIN AKADEMIK 2018 – 2019)
PLAN PUNE I KËRKIMIT SHKENCOR (PËR VITIN AKADEMIK 2018 – 2019)

 

Strategjia dhe Plani i Punes afatmesem i Kerkimit Shkencor

Strategjia dhe Plani i Punes afatmesem i Kerkimit Shkencor 2019 – 2024.

Printo STRATEGJIA E ZHVILLMIT

Strategjia e zhvillimit