Nr. LËNDËT/ MODULET Tipi i veprimit Kredite

ECTS

OM OSI
1. Lenda: Ekonomiks
Moduli 1 : Mikroekonomi A 7 75 100
Moduli 2 : Makroekonomi A 8 75 125
Moduli 3: Mikroekonomi e ndermjetme B 6 60 90
Gjithesej 21 210 315
2. Lenda: Sociologji
Moduli 1: Sociologji A 6 60 90
Gjithesej 6 60 90
3. Lenda: Gjuhe e Huaj
Moduli 1: Gjuhe e huaj 1 E 5 45 80
Moduli 2: Gjuhe e Huaj 2 (Anglisht/ Italisht/ Gjermanisht) D 6 60 90
Gjithesej 11 105 170
4. Lenda: Menaxhim Biznesi
Moduli 1: Menaxhim Biznesi B 8 75 125
Moduli 2: Menaxhim I burimeve njerezore B 6 60 90
Moduli 3: Menaxhim i operacioneve B 7 75 100
Gjithesej 21 210 315
5. Lenda: Matematike
Moduli 1 : Matemeatike e pergjithshme A 8 75 125
Moduli 2: Matematike e zbatuar ne biznes B 7 75 100
Gjithesej 15 150 225
6. Lenda: Statistika
Moduli 1: Statistika A 8 75 125
Gjithesej 8 75 125
7. Lenda: Informatike
Moduli 1 : Informatike E 7 75 100
Gjithesej 7 75 100
8. Lenda: E drejte Biznesi
Modulet
Moduli 1: E drejte biznesi C 5 45 80
Gjithesej 6 45 80
9. Lenda: Kontabilitet
Modulet
Moduli 1: Bazat e Kontabilitetit C 6 60 90
Moduli 2: Kontabilitet financiar B 7 75 100
Gjithesej 13 135 190
10. Lenda :  Marketing
Modulet:
Moduli 1: Parimet e marketingut B 7 75 100
Moduli 2 : Menaxhim marketing B 6 60 90
Gjithesej 13 135 190
11. Lenda: Finance
Modulet
Moduli 1: Baza e finances  B 7 75 100
Moduli 2: Drejtim Financiar B 8 75 125
Gjithesej 15 150 225
12. Lenda: Etika e biznesit dhe komunikimi ne Biznes
Modulet
Moduli 1: Komunikimi ne biznes / Etika e Biznesit D 6 60 90
Gjithesej 6 60 90
13. Lenda: Shkrim akademik
Modulet:
Moduli 1: Shkrim akademik  B 6 60 90
Gjithesej 6 60 90
14. Lenda: Biznesi nderkombetar
Modulet:
Moduli 1: Biznesi nderkombetar B 7 75 100
Gjithesej 7 75 100
15. Lenda: Sipermarrja dhe sjellje organizative
Modulet
Moduli 1: Sipermarrja dhe biznesi i vogel B 7 75 100
Moduli 2: Sjellje organizative B 6 60 90
Gjithesej 13 135 190
16. Lenda: Praktika Mesimore
Modulet
Moduli 1: Praktika Mesimore E 6 120 30
Gjithesej 6 120 30
17. Lenda: Mikroteza
Modulet :
Moduli 1: Mikroteza F 7 70 105
Gjithesej 7 70 105
SHUMA 180 1870 2630