Programet e Kolegjit Universitar Reald

Plani mësimor i programit të ciklit të parë të studimit: Bachelor në Infermieri

Nr  

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS Orë mësimore Frekuentimi
Leksione Seminare Laborator/Praktikë Totali
1 Latinisht B I 3 24 12 0 36 I Detyrueshëm
2 Gjuhë e huaj

Italisht-Frengjisht

D I 2 16 8 0 24 Me zgjedhje
3 Anglisht 1 E I 2.5 20 10 0 30 I Detyrueshëm
4 Psikologji  Mjeksore A I 1.5 12 6 0 18 I Detyrueshëm
5 Etikë dhe deontologji A I 1 8 4 0 12 I Detyrueshëm
6 Legjislacion  Shëndetësor A I 1 8 4 0 12 I Detyrueshëm
7 Sociologji A I 1.5 12 6 0 18 I Detyrueshëm
8 Anatomi   Normale A I 5 40 20 0 60
9 Fiziologji A I 4 32 16 0 48 I Detyrueshëm
10 Mikrobiologji A II 5 40 20 0 60 I Detyrueshëm
11 Biokimi  Mjekësore A I 3.5 28 14 0 42 I Detyrueshëm
12 Histologji A II 3 24 12 0 36 I Detyrueshëm
13 Biologji e përgjithshme A I 2.5 20 10 0 30 I Detyrueshëm
14 Informatikë/

menaxhim i sist.inf

D I 2 16 8 0 24 Me zgjedhje
15 Statistikë A II 2 16 8 0 24 I Detyrueshëm
16 Ekonomi Shëndeti A I 1.5 12 6 0 18 I Detyrueshëm
17 Shëndet publik C I 2 16 8 0 24 I Detyrueshëm
18 Shëndet mjedisor C II 2 16 8 0 24 I Detyrueshëm
19 Infermieristikë 1 B II 5 40 20 0 60 I Detyrueshëm
20 Puerikulture B II 4 32 16 0 48 I Detyrueshëm
21 Inf. Puerikulture B II 3 24 12 0 36 I Detyrueshëm
22 Praktikë 1 E II 3 0 0 36 36 I Detyrueshëm
GJITHSEJ VITI I     60 456 228 36 720
Nr  

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS Orë mësimore Frekuentimi
Leksione Seminare Laborator/Praktikë Totali
1 Anglisht 2 E III 2.5 20 10 0 30 I Detyrueshëm
2 Anatomi  patologjike A III 1.5 12 6 0 18 I Detyrueshëm
3 Farmakologji A III 3.5 28 14 0 42 I Detyrueshëm
4 Imunologji\imunohematologji D III 2 16 8 0 24 Me zgjedhje
5 Gjenetikë/biologji molekulare D III 1 8 4 0 12 Me zgjedhje
6 Infermjeristikë 2 B III 4 32 16 0 48 I Detyrueshëm
7 Kirurgji 1 B III 4 32 16 0 48 I Detyrueshëm
8 Inf. Kirurgji1 B III 3 24 12 0 36 I Detyrueshëm
9 Semundje të brendshme 1 B III 4 32 16 0 48 I Detyrueshëm
10 Inf. Semundje të brendshme 1 B III 3.5 28 14 0 42 I Detyrueshëm
11 Pediatri 1 B IV 3.5 28 14 0 42 I Detyrueshëm
12 Inf. Pediatri 1 B IV 3.5 28 14 0 42 I Detyrueshëm
13 Obstetrikë B IV 2 16 8 0 24 I Detyrueshëm
14 Inf. Obstetrikë C IV 2 16 8 0 24 I Detyrueshëm
15 Semundje Infektive B IV 2 16 8 0 24 I Detyrueshëm
16 Inf. Semundje Infektive B IV 1 8 4 0 12 I Detyrueshëm
17 Neurologji C IV 1.5 12 6 0 18 I Detyrueshëm
18 Inf .Neurologji C IV 1 8 4 0 12 I Detyrueshëm
19 Psikiatri C IV 1.5 12 6 0 18 I Detyrueshëm
20 Inf. Psikiatri C IV 1 8 4 0 12 I Detyrueshëm
21 Dermatologji C IV 1.5 12 6 0 18 I Detyrueshëm
22 Inf. Dermatologji C IV 0.5 4 2 0 6 I Detyrueshëm
23 Fizioterapi /rehabilitim në komunitet D IV 1.5 12 6 0 18 Me zgjedhje
24 Radiologji C IV 1 8 4 0 12 I Detyrueshëm
25 Onkologji C IV 1 8 4 0 12 I Detyrueshëm
26 Inf. Onkologji C IV 0.5 4 2 0 6 I Detyrueshëm
27 Praktikë 2 E IV 6 0 0 72 72 I Detyrueshëm
GJITHSEJ VITI  II     60 432 216 72 720  
Nr  

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS Orë mësimore Frekuentimi
Leksione Seminare Laborator/Praktikë Totali
1 Gjinekologji B V 3 24 12 0 36 I Detyrueshëm
2 Inf  Gjinekologji B V 2 16 8 0 24 I Detyrueshëm
3 Shëndet riprodhues C V 2 16 8 0 24 I Detyrueshëm
4  Inf Shëndet riprodhues C V 0.5 4 2 0 6 I Detyrueshëm
5 Kirurgji 2 B V 4 32 16 0 48 I Detyrueshëm
6  Inf Kirurgji 2 B V 2 16 8 0 24 I Detyrueshëm
7 Okulistikë B V 2 16 8 0 24 I Detyrueshëm
8  Inf Okulistikë B V 1.5 12 6 0 18 I Detyrueshëm
9 ORL B VI 2 16 8 0 24 I Detyrueshëm
10 Inf ORL B VI 1.5 12 6 0 18 I Detyrueshëm
11 Semundje të brendshme 2 B V 3.5 28 14 0 42 I Detyrueshëm
12 Inf Semundje të brendshme 2 B V 3.5 28 14 0 42 I Detyrueshëm
13 Dietologji/Pedagogji D VI 1 8 4 0 12 Me zgjedhje
14 Traumatologji dhe  ortopedi B VI 3 24 12 0 36 I Detyrueshëm
15  Inf Traumatologji dhe  ortopedi B VI 1.5 12 6 0 18 I Detyrueshëm
16 Anestezi Reaminacioni B VI 2.5 20 10 0 30 I Detyrueshëm
17 Inf. Anestezi Reaminacioni B VI 2 16 8 0 24 I Detyrueshëm
18 Geriatri C VI 2.5 20 10 0 30 I Detyrueshëm
19 Inf. Geriatri C VI 0.5 4 2 0 6 I Detyrueshëm
20 Pediatri 2 B V 3.5 28 14 0 42 I Detyrueshëm
21 Inf pediatri 2 B V 3 24 12 0 36 I Detyrueshëm
22 Praktikë   3 E VI 8 0 0 96 96 I Detyrueshëm
23 Teza e diplomës F VI 5 0 0 0 60 I Detyrueshëm
24 GJITHSEJ VITI III     60 376 188 96 720  
25 GJITHSEJ I-III     180 1264 632 204 2160  

Plani mësimor i programit të ciklit të dytë të studimit: Master i Shkencave në Stomatologji

Nr  

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS Orëmësimore Frekuentimi
Leksione Seminare Laborator Ush-

projekte

Totali
1 Kimi
Kime përgjithshmedheInorganike A I 4 30 0 0 15 45 I Detyrueshëm
KimiOrganike A I 4 30 0 0 15 45 I Detyrueshëm
2 Fizikë
Fizikë A I 5 20 8 15 0 43 I Detyrueshëm
Biofizikë A I 3 30 0 0 7 37 I Detyrueshëm
3 Biologji
Biologji A I 7 45 8 30 0 83 I Detyrueshëm
Gjenetikë A I 2 15 0 0 8 23 I Detyrueshëm
Mikrobiologji B I 3 15 7 8 0 30 I Detyrueshëm
4 Anatomi Humane A I 7 45 0 45 0 90 I Detyrueshëm
5 Latinisht A II 4 30 10 0 0 40 I Detyrueshëm
6 Gjuhë e huaj 1 Anglisht E II 4 36 8 0 44 I Detyrueshëm
7 NjohuriMateriale
NjohuriMateriale B II 5 15 8 45 0 68 I Detyrueshëm
MorfologjiDentare B II 2 15 0 0 8 23 I Detyrueshëm
8 InformatikeStatistike
HyrjenëInformatikë E II 2 15 0 0 8 23 I Detyrueshëm
Statistikë A II 2 15 0 0 8 23 I Detyrueshëm
9 HistologjiCitologjiEmbriologji A II 6 45 7 8 0 60 I Detyrueshëm
Gjithsejviti I     60 401 56 151 69 677
 

 

 

 

 

   

 

     
Nr  

Lëndë/Module

Tipi i  veprim Semestri ECTS Orëmësimore Frekuentimi
Leksione Seminare Laborator Ush-

projekte

Totali
1 KirurgjiStomatologjike I
KirurgjiStomatologjike B III 4.5 15 0 30 15 60 I Detyrueshëm
AnesteziSedacioni B III 4.5 15 0 30 15 60 I Detyrueshëm
2 TerapiStomatologjike I
PedodoncidheStomatologjiParandaluese B III 9 30 0 30 60 120 I Detyrueshëm
3 ProtetikeStomatologjike I
PropedeuntikdheOkluzionDentar B III 9 30 0 30 60 120 I Detyrueshëm
4 Patologji e pergjithshme I
Sëmundjeinfektive C III 3 15 15 0 0 30 I Detyrueshëm
ORL- Okulistik C IV 3 15 7 0 8 30 I Detyrueshëm
Dermatologji- Venerologji C IV 2 15 8 0 0 23 I Detyrueshëm
Imunologji-Alergologji C IV 2.5 20 10 0 0 30 I Detyrueshëm
5 FiziologjiMjekësore A IV 7 45 15 15 0 75 I Detyrueshëm
6 Farmakologji B IV 6 30 15 15 0 60 I Detyrueshëm
7 BiokimiMjekësore B IV 7 45 15 15 0 75 I Detyrueshëm
8 Mjekësiligjore

Deontologji

C IV 2.5 20 10 0 0 30 I Detyrueshëm
GJITHSEJ VITI   II     60 295 95 165 158 713
       
       
Nr  

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS Orëmësimore Frekuentimi
Leksione Seminare Laborator Ush-

projekte

Totali
1 KirurgjiStomatologjike II
KirurgjiOrale B V 8 30 0 60 30 120 I Detyrueshëm
2 TerapiStomatologjike II
Odontologjikonservative B V 9 30 0 60 30 120 I Detyrueshëm
3 ProtetikeStomatologjikeII
Protezafikse B V 9 30 0 60 30 120 I Detyrueshëm
4 Ortodonci 1 B VI 6 30 0 45 15 90 I Detyrueshëm
5 Patologji e pergjithshme II
Semundjetëbrendshme B V 4 30 0 0 15 45 I Detyrueshëm
Anatomipatologjike B VI 6 45 7 8 0 60 I Detyrueshëm
Fiziologipatologjike C VI 3 15 7 0 8 30 I Detyrueshëm
Kirurgji e përgjithshme C VI 3 15 7 0 8 30 I Detyrueshëm
Pediatri C VI 4 30 15 0 0 45 I Detyrueshëm
Neuropsikiatri B VI 3 30 0 0 0 30 I Detyrueshëm
6 Higjenë- Epidemiologji-OrganizimShëndetësor C VI 5 30 0 15 15 60 I Detyrueshëm
GJITHSEJ VITI   III     60 315 36 248 151 750
 

 

         
Nr  

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS Orëmësimore Frekuentimi
Leksione Seminare Laborator Ush-

projekte

Totali
1 Kirurgjistomatologjike III
Kirurgjimaksilofaciale B VII 6 22 8 40 0 70 I Detyrueshëm
Radiologji- Fizioterapi B VII 2 15 0 10 0 25 I Detyrueshëm
2 Paradontologjidhe

PatologjiSpeciale

B VII 7 30 15 40 0 85 I Detyrueshëm
3 ProtetikeStomatologjike III
Protezapjesore B VII 9 30 0 60 30 120 I Detyrueshëm
4 TerapiStomatologjike III
OdontologjiRestaurative

Endodonci1

B VIII 9 30 0 60 30 120 I Detyrueshëm
5 Ortodonci 2 B VIII 6 30 8 52 0 90 I Detyrueshëm
6 Pedeodonti

dhePsikologjiMjekësore

B VIII 6 30 8 52 0 90 I Detyrueshëm
7 Lëndë me zgjedhje
ShendetPublik/Imaxheri D VII 3 20 10 0 0 30 Me Zgjedhje
Epidemiologji D VII 3 20 10 0 0 30 Me Zgjedhje
Gerartri/Ergo.stom. D VIII 3 20 10 0 0 30 Me Zgjedhje
Legjislacion/sem.gojes D VIII 3 20 10 0 0 30 Me Zgjedhje
Lëndë me zgjedhje

Traumatologji/Orto.nof.

D VIII 3 20 10 0 0 30 Me Zgjedhje
GJITHSEJ VITI   IV     60 287 89 314 60 750
 

 

         
Nr  

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS Orëmësimore Frekuentimi
Leksione Seminare Laborator Ush-

projekte

Totali
1 KirurgjiStomatologjike IV
KirurgjiSpeciale e Implante. B IX 6 15 7 60 8 90 I Detyrueshëm
2 TerapiStomatologjike IV
OdontologjiRestaurative

Endodonci 2

B IX 7 22 0 53 15 90 I Detyrueshëm
3 ProtetikeStomatologjike IV
Protezatotale

Epiteza

B IX 8 30 0 75 15 120 I Detyrueshëm
4 Praktikëprofesionale E IX+X 14 (3+11) 0 0 0 0 280

(60+220)

I Detyrueshëm
5 Teza e diplomës F X 25 0 0 0 0 50 I Detyrueshëm
GJITHSEJ VITI   V     60 67 7 188 38 630
GJITHSEJ ngaviti I-V     300 1365

 

283 1066 476 3520

Plani mësimor i programit të ciklit të parë të studimit: Bachelor në Fizioterapi

Nr  

Lëndë/Module

Tipi i veprimtarisë Semestri ECTS Orë mësimore Frekuentimi
 

 

 

 

 

Leksione Seminare Laborator/praktikë Totali
1 Psikologji Mjeksore A I 1.5 18 6 0 24 I detyrueshëm
2 Sociologji A I 1 10 5 0 15 I detyrueshëm
3 Anglisht  terminologji A I 4 45 15 0 60 I detyrueshëm
4 Shendet mjedisor A II 2 24 6 0 30 I detyrueshëm
5 Shendet publik A I 2 24 6 0 30 I detyrueshëm
6 Etike mjeksore A I 1 10 5 0 15 I detyrueshëm
7 Statistikë A II 1 10 5 0 15 I detyrueshëm
8 Informatikë A II 1 10 5 0 15 I detyrueshëm
9 Praktikë mësimore A II 6.5 0 0 100 100 I detyrueshëm
10 Fizikë C I 1 10 5 0 15 I detyrueshëm
11 Biofizikë C II 1 10 5 0 15 I detyrueshëm
12 Biomekanikë C II 2 15 5 10 30 I detyrueshëm
13 Biologji A I 2 24 6 0 30 I detyrueshëm
14 Gjenetike A I 1 10 5 0 15 I detyrueshëm
15 Biokimi mjeksore A I I 3 30 15 0 45 I detyrueshëm
16 Biokimi e aplikuar klinike A I I 1.5 20 4 0 24 I detyrueshëm
17 Terminologji Latine A I 2.5 30 8 0 38 I detyrueshëm
18 Anatomi A I 9.5 100 40 0 140 I detyrueshëm
19 Fiziologji B I 5 45 30 0 75 I detyrueshëm
20 Mikrobiologji B II 3 30 15 0 45 I detyrueshëm
21 Histologji- Embriologji B II 2.5 30 8 0 38 I detyrueshëm
22 Mjeksi fizike dhe rehabilituese B II 1 10 5 0 15 I detyrueshëm
23 Metoda rehabilituese B II 3 30 15 0 45 I detyrueshëm
24 Kineziologji e përgjithshme B II 2 15 15 0 30 I detyrueshëm
GJITHSEJ VITI I 60 560 234 10+100 904
Nr Lëndë/Module Tipi i veprimtarië Semestri ECTS Leksione Seminare Laborator/praktike Totali Frekuentimi
1 Semundje të Brendëshme (njohuri) C III 1 10 5 0 15 I detyrueshëm
2 Reabilitim I sëmundjeve të brendeshme C III 2 15 15 0 30 I detyrueshëm
3 Farmakologji C III 1 10 5 0 15 I detyrueshëm
4 Patologjitë e aparatit lokomotor B III 2.5 20 5 13 38 I detyrueshëm
5 Reabilitim special B III 3 20 10 15 45 I detyrueshëm
6 Fizioterapi instrumentale B III 2.5 20 5 13 38 I detyrueshëm
7 Kineziologji  speciale B III 1 10 5 0 15 I detyrueshëm
8 Mjekesi reabilituese maternofetale B III 1.5 10 4 10 24 I detyrueshëm
9 Mjekësi reabilituese tek fëmijët B III 2 15 15 0 30 I detyrueshëm
10 Neuropsikiatri infantile B III 1 5 5 5 15 I detyrueshëm
11 Shkenca infermieristike dhe teknikat neuroreabilituese B III 7.5 75 10 32 117 I detyrueshëm
12 Metodologji reabilituese neuromotore speciale D III 3 30 15 0 45 I detyrueshëm
13 Kirurgji speciale C III 0.5 8 0 0 8 I detyrueshëm
14 Anatomi patologjike C III 1.5 20 4 0 24 I detyrueshëm
15 Obstetrikë-Gjinekologji C IV 0.5 8 0 0 8 I detyrueshëm
16 Ndihma e shpejte C IV 0.5 8 0 0 8 I detyrueshëm
17 Ortopedi-Traumatologji + Infermieristika Ortopedi-traumatologji B IV 2 15 15 0 30 I detyrueshëm
18 Reumatologji C IV 1 10 5 0 15 I detyrueshëm
19 Praktika karakterizuese në kabinet B IV 23 0 0 345 345 I detyrueshëm
20 Metodologji dhe teknikat e  reabilitimi motorik D IV 3 30 15 0 45 I detyrueshëm
GJITHSEJ VITI II 60 339 138 88+345 910

Plani mësimor i programit të ciklit të dytë të studimit: Master i Shkencave në Farmaci

Nr  

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS Orë mësimore Frekuentimi
Leksion Seminare Laborator Ushtrime    Proje              

                                          Totali

 

1 Kimi e përgjithshme

dhe Inorganike

 

A

 

I

II

10 60 30              15                                              105 I Detyrueshëm
2 Fizikë                                           FIZIKE

dhe

Biofizike                               BIOFIZIKE

A

 

A

I

 

II

5

 

3

30

 

20

8

 

8

             15       15                              68

 

 

I Detyrueshëm

 

I Detyrueshëm

3 Biologji                BIOLOGJI  QELIZORE

dhe

Gjenetike                             GJENETIKE

A

 

A

I

 

II

6

 

2

45

 

15

15

 

7

              15 75

 

22

I Detyrueshëm

 

I Detyrueshëm

4 BioStatistike  FARMAKOINFORMATIK

dhe

Informatike                   BIOSTATISTIKE

B

 

B

I

 

II

6

 

6

    30

30

7

 

15

15              2                54

30                            75

I Detyrueshëm

 

I Detyrueshëm

5 Anatomi C II 10  

45

15            22.5                       4             86.5 I Detyrueshëm
6 Latinisht C I 6 30 8                              4                 42 I Detyrueshëm
7 Gjuhë e huaj  Anglisht E I 6 30 15                            2                 47 Me zgjedhje
GJITHSEJ VITI  I     60 335 113            82.5             60          12           625

Programet

Programet e Fakultetit Shkencave Humane

Cikli i studimit:

Cikli i Parë i Studimit    

Emërtimi  i diplomës:

Bachelor në Menaxhim

Kohëzgjatja e  programit të studimit: 3 vite / 6 semestra
Forma e studimit:

Studime me kohë të plotë

Elementët  përbërës të planit mësimor    
Kredite / vit

60 ECTS    

Kredite    gjithsej    

180 ECTS    

Ngarkesa  totale    në    auditor    /    vit     600 – 750 orë  në auditor 
Ngarkesa  mësimore    në    orë    /    javë     20 -25 orë në auditor    
Ngarkesa  totale    jashtë    auditorit    /    vit     750 -900 orë punë mësimore e studentit    
Format  e    mësimdhënies

Leksione    Seminare    Ushtrime    Laboratore  Projekte/Detyra    kursi

 

Lëndë    të    detyrueshme    

 

 

Disiplina  të    formimit    të    përgjithshëm

(50  kredite)

    

1

 

MAT  152 Matematike    e    pergjithshme 8  kredite
MAT  254 Moduli  :    Matematike    e    zbatuar

 

Statistikë

7  kredite
      

2
MAT 283 Modul: Statistikë  8 kredite
     

3
ECN  141   Moduli: Mikroekonomi 7 kredite
  ECN   172 Moduli: Makroekonomi 8  kredite
   

4
ECN  263   Mikroekonomi e ndërmjetme     6 kredite
  

5
ALB  191    Shkrim  akademik   6 kredite
 

 

 

Disiplina  të    formimit    karakterizues    të    programit

(75 kredite)

   

6
BIZ  345 Sjellje    organizative  6 kredite
 

7
FIN  213 Moduli  :    Baza kontabiliteti 6  kredite
FIN  214 Moduli  :    Kontabilitet    financiar 7   kredite
  

8
FIN  111 Bazat e Finances 7  kredite
     

9
FIN  365 Drejtim  Financiar 8   kredite
  

1 0
MEN  315 Biznes    nderkombetar 7  kredite
 

11
MEN  273 Moduli    :    Parimet e Marketingut 6   kredite
 
12
MEN 224 Moduli   :    Menaxhim    biznesi       8  kredite
MEN 335 Moduli:    Menaxhim    operacionesh   7  kredite
13
MEN 345 Sipërmarrja e  biznesit të vogël 7 kredite
MEN  326 Moduli:    Menaxhimi i marketingut 6  kredite
 

Disiplina  formuese    dhe    integruese

(18   kredite)

14
DRE    274 E    drejte    biznesi   5  kredite

 

 

15
   MEN 181    Sociologji       6 kredite
 

16
MEN 243 Menaxhim    i    burimeve    njerezore   7  kredite
 

Veprimtari  formuese    për    njohjen    e    gjuhës    së    huaj,    informatikë,  praktikë    profesionale

(18  kredite)

17
ENG  131

 

        Anglisht

 

 

5 kredite

 

4

 

 

18
CSE 142 Hyrje në Informatikë 7 kredite
19
MEN 396 Praktika    profesionale    6  kredite
Lëndë    me    zgjedhje    
  

Disiplina  formuese    të    zgjedhura    nga    studentët

(12 kredite)

 

20
MEN  356 Etikë Biznesi  

6  kredite

MEN  366 Komunikim  në    botën    e    biznesit
 

21
ENG    132/FRE 132/GER  132/  IT  132 Anglisht/Frengjisht/Gjermanisht/Italisht/Spanjisht  

6 kredite

    
Pregatitja    e    Tezës    së    Diplomës    / Provimi i Pergjithshem  në Menaxhim   ( 7  kredite    ))

( 7 Kredite)

 

22
 

MEN  390

Teza  e    diplomës

 

 

7  kredite

Cikli  i    studimit: Cikli  i    Parë    i    Studimit
Emërtimi i diplomës: Bachelor në   Financë
Kohëzgjatja    e    programit    të    studimit: 3 vite /  6 semestra
Forma    e    studimit: Studime me kohë të plotë
Elementët përbërës të planit mësimor
Kredite/vit 60 ECTS 
Kredite    gjithsej 180 ECTS
Ngarkesa  totale    në    auditor    /    vit 600 – 750   orë    në    auditor
Ngarkesa  mësimore    në    orë    /    javë 20 – 25    orë    në    auditor
Ngarkesa  totale    jashtë    auditorit    /    vit 750 – 900    orë    punë    mësimore    e    studentit
Format  e    mësimdhënies Leksione    Seminare    Ushtrime    Laboratore Projekte / Detyra kursi
Plani Finance
 

Lëndë    të    detyrueshme    

 

FINANCE

Disiplina  të    formimit    të    përgjithshëm

(50 kredite)

1

2

MAT  152 Matematike    e    pergjithshme 8 kredite
MAT  254 Moduli :    Matematike    e    zbatuar 7  kredite
MAT  283 Moduli: Statistike   8 kredite
3
ECN   141 Moduli: Mikroekonomi  7 kredite
ECN  172 Moduli: Makroekonomi 8 kredite
4
ECN   263 Mikroekonomi e   ndermjetme 6 kredite
5
   ALB  191 Shkrim  akademik 6 kredite
 

 

 

Disiplina  të    formimit    karakterizues    të    programit

(75 kredite)

6
FIN  111 Bazat e Finances 7  kredite
 

7
FIN  213 Moduli:  Baza kontabiliteti 6  kredite
FIN 214 Moduli:  Kontabilitet    financiar 7   kredite
8
FIN  2 33 Financat Publike 7  kredite
9
MEN  273 Parimet e Marketingut 6  kredite
10
MEN  315 Biznes    nderkombetar 7 kredite
11
FIN 365 Moduli; Drejtim Financiar 8   kredite
FIN 376

FIN 385

 

Moduli; Investime

Moduli:Kontabilitet KOsto-drejtim

 

 

 

 

7  kredite

6 kredite

 

12

 

 

   FIN   375 Paraja dhe Banka  

6 kredite

13
MEN 224 Menaxhim    biznesi  8  kredite
 

Disiplina  formuese    dhe    integruese

(18    kredite)

14
DRE    274

 

E    drejte    biznesi   4  kredite

 

 

E    drejte    biznesi   5  kredite

 

 

15
   MEN 181     Sociologji    6 kredite
 

16
MEN 345 Menaxhim    i    burimeve    njerezore   7  kredite
 

Veprimtari  formuese    për    njohjen    e    gjuhës    së    huaj,    informatikë,  praktikë    profesionale

(18 kredite)

17
ENG    131

 

        Anglisht

 

 

5 kredite

 

4

18
CSE  142 Hyrje në Informatikë 7 kredite
19
MEN 396 Praktika    profesionale    6  kredite
Lëndë    me    zgjedhje    
  

Disiplina  formuese    të    zgjedhura    nga    studentët

(12 kredite)

 

20
MEN  356 Etikë Biznesi  

6  kredite

MEN 366 Komunikim  në    botën    e    biznesit
21

21

ENG    132 / FRE 132 / GER  132 /  IT  132/

 

Anglisht /Frengjisht/Gjermanisht/Italisht/Spanjisht 6 kredite
Pregatitja    e    Tezës    së    Diplomës    / Provimi i Pergjithshem   në Financë (7  kredite

( 7 Kredite)

 

22
 

FIN  390

Teza  e    diplomës

 

 

7  kredite