Qëllimi dhe objektivat

a.  Mësimdhënie:

 • Përpunimi i planeve mësimore (kurrikulat) sipas kërkesave të Deklaratës së Bolonjës dhe udhëzimeve të MASR.
 • Orientimi i programeve mësimore drejt institucioneve homologe perëndimore.
 • Kualifikimi i stafit akademik nëpërmjet specializimeve pasuniversitare dhe marrjes së titujve dhe gradave shkencore.
 • Përmiresimi i materialeve didaktike në shërbim të mësimdhënies.
 • Ngritja e bazës laboratorike në nivelet bashkëkohore të mësimdhënies.
 • Përdorimi në vazhdimësi i metodave të reja të mësimdhënies.
 • Terheqja e studentëve sa më cilësorë në degët e shkencave mjekësore dhe shkencave humane e ekonomike.
 • Përfshirja e mendimit të studentëve për arritjen e objektivave të mësipërme.

b. Kërkimi shkencor:

 • Angazhimi në projektet kërkimore të iniciuara nga MASR dhe BE.
 • Integrimi në projekte kërkimore – shkencore me partnerë vendas dhe të huaj.
 • Krijimi i një baze eksperimentale për kërkimet shkencore.