Rektorati

 

Rektorati i Kolegjit është organ kolegjial ekzekutiv dhe funksionon bazuar në ligjin Nr. 80/2015, “Për Arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin dhe këtë Rregullore. Rektorati drejtohet nga rektori i cili thërret në mbledhjen e parë të tij, përbëhet nga:

 • Rektori;
 • Administratori i Kolegjit
 • Zëvendës rektori;
 • Dekani i Fakultetit të Shkencave  Mjekësore;
 • Dekani i Fakultetit të Ekonomisë.

 

Funksionet e Rektoratit janë si më poshtë:

 • Harton planin e zhvillimit strategjik të Kolegjit;
 • Harton programin vjetor të veprimtarive, si dhe ndjek zbatimin e tij pas miratimit në Senatin akademik;
 • Propozon kriteret për shpërndarjen e burimeve materiale dhe njerëzore akademike;
 • Harton dhe propozon projektbuxhetin për miratim në senatin akademik e përmë tej në Bordin e Administrimit;
 • Propozon planin për investime, kontratat dhe marrëveshjet, që janë kompetencë e tij;
 • Paraqet rekomandime për projektet për programet e studimeve, të kërkimit shkencor dhe ndryshimet e nevojshme strukturore për realizimin e tyre;
 • Zbaton të gjitha vendimet e miratuara nga Senati Akademik;
 • Monitoron dhe publikon rezultatet e vlerësimit të veprimtarive të Kolegjit;
 • Ndjek veprimtarinë në njësitë përbërëse tëkolegjit për përmbushjen e qëllimeve të institucionit si dhe për zbatimin e akteve të organeve kolegjiale të Kolegjit.

Rektorati mblidhet si rregull jo më pak se një herë në dy javë. Në raste të nevojshme Rektorati mund të mblidhet në çdo kohë, me kusht që të lihet kohë e mjaftueshme për shqyrtimin e materialeve që lidhen me çështjet për diskutim.

Mbledhja thirret nga Rektori, kryesisht apo me kërkesën e secilit prej anëtarëve të Rektoratit.

Si rregull Rektorati merr vendime njëzëri. Kur kjo nuk është e mundur vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm në mbledhje. Në rastet kur nuk mund të arrihet shumica, vota e Rektorit është përcaktuese.

Procesverbali i mbajtur në mbledhjen e Rektoratit përbën dokumentin bazë për pasqyrimin e vendimmarrjes.

Vendimet e marra nga Rektorati, materializohen në formën e urdhrave, vendimeve apo shkresave të nxjerra nga Rektori i Kolegjit.

Rektori i propozon Bordit Administrimit shkarkimin e autoritetit drejtues të njësisë kryesore të Kolegjit, në rastet e kryerjes së veprave penale flagrante ose të shkeljeve të rënda të ligjit, të pamundësisë për të kryer detyrën dhe për rastet e parashikuara në Kodin e Etikës së Kolegjit.

Rektori cakton njërin prej zëvendësve të autoritetit deri  në  zgjedhjen  e  autoritetit  të  ri  brenda  dy muajve nga data e shkarkimit.

Rektori

Rektori i Kolegjit Universitar REALD:
Prof.Dr Spiro CAUSHI

Celular : +355 684017920
E-mail: spiro.caushi@unireald.edu.al
              universitetireald@yahoo.com
              spiro_c2000@yahoo.it


 

Zv. Rektori 

Prof.As.Dr. Myzafer ELEZI

Mobil: +355 69 55 27 763

E-mail: myzafer.elezi@unireald.edu.al

E-mail: myzafer.elezi@gmail.com

 

 

 


Administratori

Administratori i Kolegjit Universitar REALD
Esmeralda Muskaj

Cel:+355 69 61 625 86
E-mail: serrik.muskaj@yahoo.com
               universitetireald@yahoo.com

Asambleja e Stafit Akademik

Nr. Grada Emër, Mbiemër
1. Prof. Dr. Spiro  CAUSHI
2. Prof. As. Dr. Myzafer  ELEZI
3. Prof. Dr. Petrit  KOTORI
4. Prof. Dr. Murat XHULAJ
5. Prof. As. Dr. Vitori HASANI
6. Prof. As. Dr. Engjell  LICAJ
7. Prof. As. Dr. Mirko  PERANO
8. Dr. Ejona ZILJA
9. Dr. Stavri FURXHI
10. Dr. Adelina SKENDERI
11. Dr. Arben MUÇO
12. Dr. Dafina NAZAJ
13. Dr. Përparim FAKAJ
14. Dr. Spiro PANAJOTI
15. Dr. Elektra SPAHIU
16. Dr. Engjellushe ZENELAJ
17. Dr. Neshet NGUCAJ
18. Dr. Arqile APOSTOLI
19. Msc. Kevin DUKA
20. Msc. Fotaq VENETI
21. Msc. Hysni DIDA
22. Msc. Kleopatra PINA
23. Msc. Arnold SINANI
24. Msc. Seljana LEKAJ
25. Msc. Denada KRESHPAJ
26. Msc. Egi  BITRAJ
27. Msc. Klea MUSKAJ
28. Msc. Vojsava  RAMAJ
29. Msc. Klodjana  BINAJ
30. Msc. Lejdi FETAHU
31. Msc. Eva  MAZE
32. Msc. Yllka  KOTORI
33. Msc. Sibora ZAHAJ
34. Msc. Marjola MUHAJ
35. Msc. Kozeta  HALILI
36. Msc. Klaudia RAKIPAJ
37. Msc. Xhiko CAUSHI
38. Msc. Jorgjia BUCAJ
39. Msc. Margarita KOÇO
40. Msc. Albina SULEJMANI
41. Mp. Romina SHEHAJ
42. Msc. Sabina CENOLLI
43. Msc. Rabiola BOJAXHIU
44. Msc. Alketa KARAFILAJ

Struktura e Kolegjit Universitar “REALD”.

REALD