Rektorati

 

Rektorati i Kolegjit është organ kolegjial ekzekutiv dhe funksionon bazuar në ligjin Nr. 80/2015, “Për Arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin dhe këtë Rregullore. Rektorati drejtohet nga rektori i cili thërret në mbledhjen e parë të tij, përbëhet nga:

 • Rektori;
 • Administratori i Kolegjit
 • Zëvendës rektori;
 • Dekani i Fakultetit të Shkencave  Mjekësore;
 • Dekani i Fakultetit të Ekonomisë.

 

Funksionet e Rektoratit janë si më poshtë:

 • Harton planin e zhvillimit strategjik të Kolegjit;
 • Harton programin vjetor të veprimtarive, si dhe ndjek zbatimin e tij pas miratimit në Senatin akademik;
 • Propozon kriteret për shpërndarjen e burimeve materiale dhe njerëzore akademike;
 • Harton dhe propozon projektbuxhetin për miratim në senatin akademik e përmë tej në Bordin e Administrimit;
 • Propozon planin për investime, kontratat dhe marrëveshjet, që janë kompetencë e tij;
 • Paraqet rekomandime për projektet për programet e studimeve, të kërkimit shkencor dhe ndryshimet e nevojshme strukturore për realizimin e tyre;
 • Zbaton të gjitha vendimet e miratuara nga Senati Akademik;
 • Monitoron dhe publikon rezultatet e vlerësimit të veprimtarive të Kolegjit;
 • Ndjek veprimtarinë në njësitë përbërëse tëkolegjit për përmbushjen e qëllimeve të institucionit si dhe për zbatimin e akteve të organeve kolegjiale të Kolegjit.

Rektorati mblidhet si rregull jo më pak se një herë në dy javë. Në raste të nevojshme Rektorati mund të mblidhet në çdo kohë, me kusht që të lihet kohë e mjaftueshme për shqyrtimin e materialeve që lidhen me çështjet për diskutim.

Mbledhja thirret nga Rektori, kryesisht apo me kërkesën e secilit prej anëtarëve të Rektoratit.

Si rregull Rektorati merr vendime njëzëri. Kur kjo nuk është e mundur vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm në mbledhje. Në rastet kur nuk mund të arrihet shumica, vota e Rektorit është përcaktuese.

Procesverbali i mbajtur në mbledhjen e Rektoratit përbën dokumentin bazë për pasqyrimin e vendimmarrjes.

Vendimet e marra nga Rektorati, materializohen në formën e urdhrave, vendimeve apo shkresave të nxjerra nga Rektori i Kolegjit.

Rektori i propozon Bordit Administrimit shkarkimin e autoritetit drejtues të njësisë kryesore të Kolegjit, në rastet e kryerjes së veprave penale flagrante ose të shkeljeve të rënda të ligjit, të pamundësisë për të kryer detyrën dhe për rastet e parashikuara në Kodin e Etikës së Kolegjit.

Rektori cakton njërin prej zëvendësve të autoritetit deri  në  zgjedhjen  e  autoritetit  të  ri  brenda  dy muajve nga data e shkarkimit.

Rektori

Rektori i Kolegjit Universitar REALD:
Prof.Dr Spiro CAUSHI

Celular : +355 684017920
E-mail: spiro.caushi@unireald.edu.al
              universitetireald@yahoo.com
              spiro_c2000@yahoo.it


 

Zv. Rektori për Anën Mësimore:

Dr. Myzafer ELEZI

Mobil: +355 69 55 27 763

E-mail: myzafer.elezi@unireald.edu.al

E-mail: myzafer.elezi@gmail.com

 

Zv.Rektori për Kërkimin Shkencor:

Prof.As.Dr. Mirko PERANO

Mobil:  +39 347 6349761

Mobil: +355 675858019

E-mail: mirko.perano@unireald.edu.al

 


Administratori

Administratori i Kolegjit Universitar REALD
Esmeralda Muskaj

Cel:+355 69 61 625 86
E-mail: serrik.muskaj@yahoo.com
               universitetireald@yahoo.com

Asambleja e Stafit Akademik

Nr. Grada Emër, Mbiemër
1. Prof. Dr. Spiro  CAUSHI
2. Prof. Dr. Petrit  KOTORI
3. Prof. Dr. Murat XHULAJ
4. Prof. As. Vitori HASANI
5. Dr. Ejona ZILJA
6. Prof. As. Mirko  PERANO
7. Prof. As. Engjell  LICAJ
8. Prof. As. Dudi SULI
9. Dr. Myzafer  ELEZI
10. Dr. Adelina SKENDERI
11. Dr. Arben MUÇO
12. Dr. Bashkim MURATI
13. Dr Jona   KERRI
14. Dr. Dafina NAZAJ
15. Dr. Përparim FAKAJ
16. Dr. Spiro PANAJOTI
17. Dr. Njazi XHAFERI
18. Dr. Elektra SPAHIU
19. Dr. Engjellushe ZENELAJ
20. Dr. Neshet NGUCAJ
21. Dr. Stavri FURXHI
22. Msc. Hysni DIDA
23. Msc. Kleopatra PINA
24. Msc. Arnold SINANI
25. Msc. Seljana LEKAJ
26. Msc. Eda PRIFTI
27. Msc. Erjon SHEHU
28. Msc. Egi  BITRAJ
29. Msc. Klea MUSKAJ
30. Msc. Vojsava  RAMAJ
31. Msc. Klodjana  BINAJ
32. Msc. Lejdi FETAHU
33. Msc. Eva  MAZE
34. Msc. Yllka  KOTORI
35. Msc. Gerta SUBASHI
36. Msc. Sibora ZAHAJ
37. Msc Edlira HABILAJ
38. Msc. Marjola MUHAJ
39. Msc. Fjorela  VESHAJ
40. Msc. Kozeta  HALILI
41. Msc. Kevin DUKA
42. Msc. Margarita KOÇO
43. Mp. Fluzjana BILALAJ
44. Mp. Romina SHEHAJ

 


Struktura e Kolegjit Universitar “REALD”.

REALD