RREGULLORE E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË (NJ.S.B.C)

page1image592
page1image2088
page1image2248

REPUBLIKA E SHQIPËRISËKOLEGJI UNIVERSITAR “REALD”

RREGULLORE

E

SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË

(NJ.S.B.C)

(Miratuar me Vendim nr. 19, datë 01.08.2017, të Senatit Akademik)

Vlorë, 2017

1

page2image576
page2image2072
page2image2232

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1 Objekti

Kjo Rregullore ka për qëllim rregullimin e veprimtarisë së Njësisë së Brendshme të Sigurimit të Cilësisë, në Kolegjin Universitar “Reald” (në vijim KUR), në përputhje me objektivat dhe misioninligjor të institucionit.

Neni 2 Baza ligjore

Ligji për arsimin e lartë, aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, Statuti dhe Rregullorja e KUR, janë baza ligjore e kësaj Rregulloreje.

Neni 3 Misioni i NJSBC

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, (në vijim NJSBC), është strukturë përgjegjëse për hartimin e politikave dhe procedurave për sigurimin e brendshëm të cilësisë, implementimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të sistemit të cilësisë në KUR, mbështetur në standardet shtetërore të cilësisë si dhe standardet dhe udhëzimet europiane për Sigurimin e Cilësisë në Hapsirën Evropiane të Arsimit të Lartë.

Rrjeti i Cilësisë përbëhet nga Njesia e Sigurimit të Brendëshëm të Cilësisë, si stukturë me vete paralele me zyrën e Kurrikulave, e ngritur pranë rektoratit të KUR , me përfaqësues të cilësisë në çdo njësi kryesore.

Neni 4 Struktura e NJSBC

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë është organ kolegjial. Ajo përbëhet nga 5 (pesë) anëtarë, nga të cilët 3 (tre) janë përfaqësues të personelit akademik të njësisë kryesore, 1 (një) përfaqësues i Këshillit Studentor dhe 1 (një) ekspert i jashtëm.

Anëtarët zgjidhen në mënyrë të posaçme nga Senati Akademik për një periudhë 4 vjeçare me mundësi rizgjedhjeje.

2

page3image576
page3image2072
page3image2232

KREU II
VLERËSIMI I BRENDSHËM I CILËSISË

Neni 4 Kompetencat e NJSBC

Përveç detyrave të parashikuara në Statut, NJSBC ka edhe këto kompetenca:

 1. RritprofilineSigurimittëCilësisëdukekultivuarnjëkulturëcilësienëKUR.
 2. Siguron vijueshmërinë periodike dhe të përvitshme të programit të Sigurimit të Cilësisë;
 3. LehtësongrumbullimineinformacionitmbiraporteteSigurimittëCilësisë;
 4. Lehtëson reagimin (feedback) dhe linjat e drejtimit për përpiluesit e rishqyrtimeve dhe raporteve;
 5. Lehtësondheinkurajonstafinnëprocesinemësimdhëniesdhevlerësimit;
 6. Administron të dhënat statistikore më qëllim ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë;
 7. Merr përgjegjësinë për çdo lloj procesi shtesë të Sigurimit të Cilësisë, si rishqyrtimet periodike, etj;
 8. Merr drejtimin në përgatitjen e dokumenteve për qëllime të jashtme si: akreditimi, bashkëpunimi i ASAR me organizata dhe institucioneve relevante
 9. Pajis Rektorin me raport mbi sigurimin e cilësisë;
 10. Asiston dekanët dhe fakultetet në zhvillimin dhe vënien në jetë të procedurave për verifikim dhe përmirësim të cilësisë;Neni 5
  Rregullat për vlerësimin e brendshëm të cilësisë
 1. NJSBCduhettëplanifikojëorganiziminevlerësimittëbrendshëmtëcilësisëtëprogramevetë studimit dhe të vlerësimit të brendshëm institucional.
 2. Për të realizuar këtë duhet të ngrihet grupi i vlerësimit të brendshëm, ku merr pjesë edhe një përfaqësues nga organizimet studentore.
 3. Nërastnevoje,ftohetnjëpërfaqësuesekspertijashtëmmepervojetegjereakademike.Grupii vlerësimit të brendshëm ka autonomi operative dhe akses në të gjitha të dhënat e institucionit.
 4. Vlerësimi i brendshëm duhet te realizohet në përputhje me udhëzimet përkatëse të ASCAL. Konkluzionet e vlerësimit të brendshëm duhet te mbështeten në analizën statistikore të të dhënave, në konstatimet e nxjerra nga regjistrat, në sondazhet, pyetsorët dhe intervistat e organizuara me stafin akademik, stafin joakademik dhe studentët.
 5. KUR duhet të publikojë rezultatet e vlerësimit të kryer on line.

3

page4image576
page4image2072
page4image2232
 1. NJSBC në bashkëpunim me ASCAL duhet të organizojë trajnim të anëtarëve të grupit të vlerësimit. Për anëtarët e grupit të vlerësimit njësia duhet të marrë masat e sigurimit të kushteve të përshtatëshme për realizimin e kësaj detyre.
 2. KURduhettëketëpërgjegjësinëesigurimittëburimevetënevojshmefinanciarepërmbulimin e gjithë aktiviteteve të procesit të vlerësimit të brendshëm.
 3. NJSBC duhet të mbajë lidhje të vazhdueshme me ASCAL në realizimin e vlerësimit të brendshëm të cilësisë dhe vlerësimin e jashtëm.Neni 6
  Rregulla mbi rishikimin periodik të programit të studimit
 1. Çdofakultetduhettëorganizojënëfundtëçdovitiakademikrishikiminperiodiktëprogramit të studimit dhe rregullores mësimore të tij. Dekanët e cdo fakulteti duhet të aktivizojnë grupin e rishikimit, i cili duhet të jetë përgjegjës për këtë proces.
 2. Gjatë këtij rishikimi vëmendje duhet t’i kushtohet:rishikimit të shpërndarjes së krediteve përdisiplinat apo grup – disiplinat përkatëse;
  1. rishikimit të programeve mësimore të lëndëve të veçanta;
  2. rishikimit të elementëve përbërës të disiplinave dhe ndarjen e krediteve ndërmjet tyre (leksione, seminare, detyra, projekte, laboratorë, etj.);
  3. rishikimi i rregullores së programit të studimit;
  4. rishikimi i bazës së nevojshme didaktike për realizimin e programit të studimit, evidentimi i mangësive dhe marrja e masave për vitin pasardhës;
  5. rishikimi i literaturës së përdorur, mungesat e vërejtura dhe masat për përmirësimin e situatës;
  6. rishikimi i implementimit të programit të studimit në vitin përkatës akademik;
  7. rishikimi i procedurave të kontrollit të dijeve/provimeve dhe analiza e rezultateve të kontrollit;
  8. rishikimifeedback-uttëmarrëngastudenti.
 3. Realizimi me sukses i procesit të rishikimit duhet te kërkoje grumbullimin e të dhënave të nevojshme përgjatë vitit akademik.
 4. Cdofakultetduhettëorganizojëprocesinetërheqjessëopinionevetëstudentëvenëlidhjeme zhvillimin e procesit mësimor në të gjitha disiplinat.
 5. Pedagogëtnëpërfundimtëvititmësimorduhettejapinnjërelacionmeshkrimpërtëgjitha aspektet e organizimit të mësimdhënies për disiplinat përkatëse, duke evidentuar problemet dhe sugjeruar zgjidhje, si dhe në lidhje me procedurat e kontrollit të dijeve dhe rezultatet e marra.
 6. Dekanëtecdofakultetinëbashkëveprimmesekretarinëmësimore,duhettekontrollojnënë vazhdimësi ecurinë e procesit mësimor, duke regjistruar të gjitha mangësitë në zhvillimin e

4

page5image576
page5image2072
page5image2232

mësimit, të cilat duhet te bëhen objekt në procesin e rishikimit.

Neni 7
Regjistrimi, ruajtja e të dhënave dhe raportimi

 1. Të gjitha të dhënat e grumbulluara, duhet te ruhen në një dosje të veçantë të programit tëstudimit në arkivën e fakultetit. Kjo dosje duhet t’i vihet në dispozicion grupit të rishikimit në momentin e realizimit të rishikimit të programit të studimit.
 2. Raporti i rishikimit duhet te përcaktojë ndryshimet që duhet të bëhen në programin e studimit dhe rregulloren e tij mësimore, në procesin e implementimit, në bazën materiale e didaktike, në stafin akademik, në procedurat e kontrollit të dijeve e vlerësimit te studentëve, në procesin emarrjes së “feedback”-ut nga studentët.
 3. Raporti i rishikimit të programit të studimit duhet te analizohet nga Senati Akademik, i cili duhett’a miratoje atë. Rektorati duhet të marrë masat për zbatimin e planit të veprimeve sipas afateve të përcaktuara.KREU III DISPOZITA PËRFUNDIMTARENeni 8
  Interpretimi i rregullores dhe hyrja në fuqi
 1. Të drejtën për interpretimin e kësaj rregulloreje e ka Rektori i Kolegjit.
 2. KjorregullorehyjnënëfuqimenjëherëpasmiratimitngaSenatiAkademik.KRYETARI I SENATIT REKTORIProf. Dr. Petrit KOTORI

5