Si të aplikoni për të studiuar në Kolegjin Universitar “Reald”

   

  Hapat që duhen ndjekur dhe afatet për t’u regjistruar në Kolegjin Universitar Reald

  Aplikimi do të kryhet në lidhjen vijuese: qsha.gov.al dhe në portalin u-albania.

  Aplikimet mund të bëhen jo vetëm nga maturantët e këtij viti akademik, por edhe nga maturantët që janë diplomuar vite më parë.

  Këtu janë disa hapa praktikë se si të aplikoni për studime në Kolegjin Universitar Reald.

  Hapi 1: Maturantët paguajnë tarifën në bankë, në shumën prej 2000 lekë (fatura mund të shkarkohet në faqen e internetit qsha.gov.al).

  Hapi 2 – Maturantët japin pranimin e pagesës (kopje të faturës së bankës) në sekretarët mësimdhënës të shkollës së mesme.

  Hapi 3 – Maturantët duhet të aplikojnë në lidhjen në internet: matura.qsha.gov.al.

  Hapi 4 – Maturanti mund të rendisë deri në 10 preferenca, por nëse dëshiron të studiosh me ne, duhet të na rendisësh zgjedhjen e parë dhe programin që dëshiron të studiosh.

  Hapi 5 – Maturantët fitues mund të vijnë në ambientet tona në mënyrë që të regjistrohen për programin që ata zgjodhën.

  Kriteret e pranimit publikohen në faqen informuese të Ministrisë së Arsimit: Web: U-Albania.

   

  Si të regjistroheni në programin e zgjedhur në Kolegjin Universitar Reald?

   

  Dokumentacioni i nevojshëm për pranimin në programet e ciklit të parë të studimeve, bachelor, programet e integruara të ciklit të dytë dhe programet me karakter profesional

  1. Fotokopje e noterizuar e diplomës dhe certifikatës së notave të shkollës së mesme. Nëse diploma e kandidatit është lëshuar nga një institucion i huaj, duhet të shoqërohet me vërtetimin e nohjes dhe njësimit nga QSHA;
  2. Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës;
  3. Kopje e mandatit të pagesës së tarifës së studimit.

   

  Dokumentacioni i kërkuara për pranimin në programet e ciklit të dytë Master

  1. Fotokopje e noterizuar e diplomës së ciklit të parë dhe e listës së notave. Nëse diploma e kandidatit është lëshuar nga një institucion i huaj, duhet të shoqërohet me vërtetimin e njohjes dhe njësimit nga QSHA;
  2. Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës;
  3. Fotokopje e noterizuar e diplomës dhe e certifikatës së notave të shkollës së mesme. Nëse diploma e kandidatit është lëshuar nga një institucion i huaj, duhet të shoqërohet me vërtetimin e nohjes dhe njësimit nga QSHA;
  4. Kopje e mandatit të pagesës së tarifës së studimit;
  5. Dëshmia e njohjes së një prej gjuhëve të huaja (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht) e vërtetuar përmes testeve të njohura ndërkombëtare, në përputhje me udhëzimin përkatës të ministrit përgjegjës për arsimin (vetëm për pranimin në programet Master i Shkencave).

   

  Transferimi i studimeve në KUR

  KUR, në përputhje me parimet e Kartës së Bolonjës, pranon transferime të studentëve në vitet ndërmjetëse nga shkollat e tjera universitare vendase ose të huaja, publike ose jopublike. Transferimi i studimeve kryhet në bazë të rregullores së KUR, përpara fillimit të vitit akademik, brenda afateve të përcaktuara nga ministria. Procesi i vlerësimit të kurrikulës dhe njohjes së lëndëve bëhet në dy faza: shqyrtimi paraprak dhe shqyrtimi përfundimtar.

   

  Programi i dytë

  1. Dokumenti i identifikimit (ID ose pasaportë)
  2. Fotokopje e noterizuar e diplomës shtetërore të Maturës me raportin e notës, ose me një lloj tjetër diplome ose certifikate të marrë jashtë vendit, dhe që është vlerësuar nga Ministria e Arsimit.
  3. Fotokopje e noterizuar e diplomës Bachelor së bashku me raportin e notës.

   

  Për programet e Kolegjit Universitar “Reald” nuk do të aplikohen kritere shtesë, përveç kritereve ligjore;

   

  Pse duhet të zgjedh për të studiuar në Kolegjin Universitar Reald?

  Komunitetet universitare janë aktorë shumë të rëndësishëm të krijimit të kapitalit njerëzor dhe projektit të zhvillimit.

  1. Kolegji Universitar Reald ka hartuar një plan veprimi për të rritur inteligjencën e vendit, duke synuar një sinergji funksionale midis rritjes ekonomike dhe punësimit, dijes dhe teknologjisë bashkëkohore, reformimit të programeve akademike dhe profesionale. Gjatë vitit të kaluar akademik Kolegji Universitar Reald kaloi me sukses procesin e akreditimit nga Kompania Britanike. Kolegji u akreditua për një periudhë pesë vjeçare nga maksimumi gjashtë vjet.
  2. Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shkencave të Mjekësisë janë pjesë e studimit në kolegjin tonë dhe janë ndër sektorët që do të ndryshojnë të ardhmen e afërt në fushën e kujdesit shëndetësor, shërbimeve financiare dhe bujqësisë.
  3. Për të trashëguar transmetuar njohuritë në tregun e punës, kolegji ka hapur dy programe të reja dy vjeçare “Asistent dentar” dhe “Asistent Administrativ”. Ne synojmë të furnizojmë tregun me profesionistë të gatshëm për të hyrë në tregun e punës. Këto programe pranojnë studentë që nuk kanë kritere për GPA-në e më shumë se 6 për të hyrë në një program universitar Bachelor.
  4. Kolegji Universitar Reald ofron një proces mësimor të një niveli të lartë dhe i përgjigjet kritereve të kohës, dhe kontribuon me forcë për sfidat që ka arsimi i lartë, shoqëria shqiptare dhe zhvillimi i vazhdueshëm i Shqipërisë. Në kolegjin tonë do të gjeni infrastrukturën e nevojshme dhe një jetë të pasur dhe të shëndetshme studentore. Marrëveshjet që kolegji ka me Universitetin e Mjekësisë në Tirane, Universitetin e Vlorës Ismail Qemali janë tregues i besueshmërisë së këtyre institucioneve ndaj nesh.
  5. Komuniteti REALD karakterizohet nga studentë krijues, pasionantë dhe analitikë. Ata kanë një entuziazëm të pakufishëm për të mësuar dhe një aftësi për të përqafuar të riun. Ata e duan kolegjin Reald, një nga kolegjet më intelektuale në vend. Edukimi “Reald” karakterizohet nga bashkëveprimi i ngushtë midis studentëve dhe stafit akademik në një atmosferë të një shqetësimi të përbashkët akademik dhe të mësuarit aktiv. Mundësia për të bashkëpunuar me studentë kurioz dhe pasionant është një nga tiparet e jashtëzakonshme të përvojës akademike të Reald. Në “Reald”, studentët ndihmojnë njëri-tjetrin dhe kujdesen për njëri-tjetrin.
  6. Të dashur prindër dhe familjet e studentëve, pritjet dhe sakrificat për edukimin e fëmijëve tuaj do të gjeni një partner të sigurt në Kolegjin Universitar REALD. Kostoja e arsimit për studentët që vijnë nga Vlora, Fieri, Berati është më e ulët se sa kërkohet për studime në universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit. Kostoja e jetesës, akomodimit dhe transportit është më e ulët se sa ato që kërkohen kur studiojnë në universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit. Për më tepër, Kolegji Universitar REALD u ofron ndihmë mjekësore falas familjeve të studentëve të saj në shërbime mjekësore si Fizioterapi, Stomatologji, etj. Edukimi i ofruar në Kolegjin Universitar REALD është pika fillestare e zhvillimit tuaj profesional. Ne do të punojmë shumë për të kontribuar në të ardhmen tuaj duke ju siguruar njohuritë, vlerat dhe cilësitë e duhura për të qenë profesionistët e ardhshëm të ndryshimit të cilët do të kontribuojnë në transformimin e vendit, vendit tuaj, vendit tonë.

   

   

  How to apply to study in “Reald” University College

  The steps needed to be followed and the deadlines to register for the Bachelor cycle for the academic year 2018-2019 in Reald University College

  Application is to be performed in the following link: qsha.gov.al

  Applications may be conducted not only by the graduates of this academic year but also by the seniors who graduated years before.

  Here are some practical steps on how to apply for studies in Reald University College.

  Step 1: The graduates pay the fee in the offices of the Albanian Bank or in any other bank in the amount of 2000 lek (the bill may be downloaded in website qsha.gov.al/).
  Step 2 – The graduates hand in the receipt of the payment in the teaching secretaries of the high school.
  Step 3 – The graduates should apply in the web link: matura.qsha.gov.al.
  Step 4 – The graduates may list up to 10 preferences but if you want to study with us you must list us the first choice and the program you desire to study.
  Step 5 – The winning graduates may come to our premises in order to register for the degree they selected.

  The acceptance criteria are published in the informative page of the Education Ministry:  U-Albania web site.

  How to register in the selected degree in Reald University College?

  1. Students that register for the first time need to be present in the secretary with the following documentation:
  2. Document of identification (ID or passport)
   b. Notarised photocopy of the state Matura diploma with the grade report, or with another type of diploma or certificate obtained abroad, and which has been assessed from the Ministry of Education.
   c. Declaration presented in annex no. 3.

  2.With transfer

  1. Document of identification (ID or passport)
   b. Notarised photocopy of the state Matura diploma with the grade report, or with another type of diploma or certificate obtained abroad, and which has been assessed from the Ministry of Education.
   c. Certificate of quitting the other institution + grade report
   d. Program of the study
  2. Second program
  3. Document of identification (ID or passport)
   b. Notarised photocopy of the state Matura diploma with the grade report, or with another type of diploma or certificate obtained abroad, and which has been assessed from the Ministry of Education.
   c. Notarised photocopy of Bachelor diploma together with the grade report

   

  Why should I choose to study in Reald University College

  The university communities are very important actors of the creation of human capital and the project of development.

   

  1. Reald University College has developed an action plan in order to increase the intelligence of the country, aiming a functional synergy between the economic increase and employment, knowledge and contemporary technology, the reform of the academic and professional programs. During the past academic year Reald University College successfully underwent the process of accreditation from the British Company. The college was accredited for a five year period from six years maximum.
  2. The Faculty of Economic Sciences and Medicine Sciences are part of the study in our college and are among the sectors that will change the near future in the area of health care, financial services and the agriculture.
  3. In order to inherit transmit the knowledge to the job market the college has opened two new two year programs “Dental Assistant” and “Administrative Assistant”. We aim to supply the market with professionals ready to enter in the job market. This programs accept students who do not have the criteria for the GPA of more than 6 to enter in a Bachelor university program.
  4. Reald University College offers a teaching process of a high level and respond to the time criteria, and forcefully contributes for the challenges that higher education, the Albanian society and the constant development of Albania has. In our college you will find the necessary infrastructure and a rich and healthy student life. The agreements that the college has with the Medicine University of Tirane, University of Vlore Ismail Qemali are indicators of the credibility of these institutions toward us.
  5. The REALD community is characterized by creative, passionate and analytical students. They have a boundless enthusiasm for learning and an ability to embrace the new. They love Reald college, one of the most intellectual colleges in the country. “Reald” education is characterized by the close interaction between students and academic staff in an atmosphere of shared academic concern and active learning. The opportunity to collaborate with curious and passionate students is one of the exceptional features of Reald’s academic experience. At “Reald”, students help each other and care for each other.
  6. Dear parents and students’ families, the expectations and sacrifices for your children’s education will find a safe partner at REALD University College. The cost of education for students coming from Vlora, Fier, Berat is lower than that required for studies at other universities at home and abroad. The cost of living, accommodation and transport are lower than those required when studying in other universities at home and abroad. In addition, REALD University College offers free medical care assistance to the families of its students in medical services such as Physiotherapy, Dentistry, etc. The education offered at REALD University College is the starting point of your professional development. We will work hard to contribute to your future by providing you with the right knowledge, values ​​and qualities to be the future professionals of change who will contribute to transforming the country, your country, our country.