VITI AKADEMIK DHE ORGANIZIMI I MËSIMDHËNIES

Studimet në Kolegjin Universitar “Reald” zhvillohen me bazë vitin akademik. Ministri përgjegjës për arsimin shpall datën e fillimit të vitit akademik. Kalendari akademik, struktura akademike, orari mësimor, shpallen nga rektori, jo më vonë se një muaj pas datës së fillimit të vitit akademik.

Viti akademik organizohet në dy semestra. Çdo semestër ka 15 javë. Çdo javë ka 20-25 orë mësimi leksione, seminare, laboratorë, praktikë klinike ose profesionale.

KOLEGJI UNIVERSITAR “REALD”

 

 

KALENDARI AKADEMIK
2020 – 2021
SEMESTRI I 2 NËNTOR 2020 – 26 SHKURT 2021
Semestri I (Pjesa e parë, 7 javë) 2 nëntor – 20 dhjetor
Dita e parë e vitit akademik E hënë, 2 nëntor
Dita e Pavarësisë E shtunë, 28 Nëntor
Dita e Çlirimit (pushim, më 30 nëntor) E diel, 29 Nëntor
Dita e Rinisë E martë, 8 Dhjetor
Provimet e Ndërmjetme 7-18 dhjetor
Dita e fundit e pjesës së parë të semestrit I E premte, 18 Dhjetor
Pushimet e dimrit (2 javë) 21 dhjetor – 5 janar
Semestri I. (Pjesa e dytë, 8 javë) 5 janar – 26 shkurt
Sesioni i kufizuar i riprovimeve të dimrit 18 – 23 janar 2021
Dita e fundit e semestrit I. E premte, 26 shkurt
Sesioni i provimeve i dimrit (2 javë) 1 – 13 mars 2021
Sesioni i dimrit i diplomës 16 – 18 mars
SEMESTRI II 15 MARS  – 25 QERSHOR 2021
Semestri II (15 javë) 15 MARS – 25 QERSHOR 2021
Dita e Verës (pushim, më 15 mars) E diel, 14 Mars
Dita e parë e semestrit II E martë, 16 mars
Dita e Novruzit E hënë, 22 Mars
Dita e Pashkës Katolike, (pushim, më 5 prill) E diel, 4 Prill
Provimet e Ndërmjetme 19-30 Prill
Dita Ndërkombëtare e Punës (pushim, më 3 maj) E shtunë, 1 Maj
Dita e Pashkës Ortodokse, (pushim, më 3 maj) E diel, 2 Maj
Fitër Bajrami E mërkurë, 13 Maj
Dita e fundit e semestrit II E premte, 25 Qershor
Sesioni i provimeve të verës (2 javë) 28 qershor – 10 korrik
Sesioni i kufizuar i riprovimeve të verës 12 – 16 korrik
Sesioni i verës i diplomës 19 – 22 korrik
Kurban Bajrami E hënë, 20 Korrik
Sesioni i pushimeve të verës 22 korrik – 9 shtator
Sesioni i riprovimeve 15 – 24 shtator

 

 

R E K T O R I

Prof.Dr. Spiro CAUSHI